[UA→GA4] Universal Analytics-data kontra Google Analytics 4-data

En sammenligning av datamodellene Universal Analytics og Google Analytics 4
I denne artikkelen forklarer vi forskjellene mellom datamodellene i UA og GA4. Les denne artikkelen hvis du vil forstå hva som fører til forskjeller mellom bestemte beregninger i UA og GA4 (du kan f.eks. sammenligne antallet sidevisninger i hhv. UA og GA4).
I denne artikkelen:

Ulike typer treff

De ulike typene treff i Universal Analytics omfatter sidetreff, hendelsestreff, netthandelstreff og sosiale interaksjonstreff.

Målingen av Google Analytics 4-områder er derimot hendelsesbasert, basert på prinsippet om at alle interaksjoner kan registreres som hendelser. Derfor omsettes de ulike trefftypene i Universal Analytics-områder i hendelser i Google Analytics 4-områder.

I Universal Analytics-områder

registreres trefftyper …

i

Google Analytics 4-områder som …

Sidevisning

Hendelse

Hendelse

Hendelse

Sosialt

Hendelse

Transaksjon/netthandel

Hendelse

Brukertiming

Hendelse

Unntak

Hendelse

App-/skjermvisning

Hendelse

Hendelser

Hendelser utgjør en fundamental forskjell mellom datamodellen for henholdsvis Universal Analytics-områder og Google Analytics 4-områder.

En Universal Analytics-hendelse er en egen trefftype som består av komponentene «etikett», «handling» og «kategori». I Google Analytics 4-områder er hvert «treff» en hendelse, og det skilles ikke mellom trefftyper. Hvis en bruker for eksempel åpner en av sidene på nettstedet ditt, blir det utløst en page_view-hendelse. 

Google Analytics 4-hendelser er ikke tilordnet noen etikett, handling eller kategori. Det vises derfor ingen etikett, handling eller kategori i Google Analytics 4-rapporter, i motsetning til det som er tilfellet i Universal Analytics-rapporter. Du bør derfor revurdere måten du samler inn data på, slik at innsamlingen er tilpasset Google Analytics 4-modellen. Det er en bedre løsning enn å overføre den nåværende hendelsesstrukturen til Google Analytics 4.

Sidevisninger og skjermvisninger

Sidevisninger i Universal Analytics tolkes som page_view-hendelsen i Google Analytics 4-områder. En page_view-hendelse blir automatisk utløst av gtag-kommandoen config eller via konfigurasjonstaggen for Google Analytics 4 i Google Tag Manager.

Enkelte av attributtene for Universal Analytics-sidevisninger har tilsvarende varianter i Google Analytics 4, som vist nedenfor:

Attributt for sidevisninger i Universal Analytics

Attributt for sidevisninger i Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Ingen

page_referrer

 

En skjermvisning er det som i appen tilsvarer en sidevisning.  I Google Analytics 4-områder blir det utløst en «screen_view»-hendelse hver gang en bruker ser på en skjerm. 

Det totale antallet sidevisninger skal være ganske likt mellom Universal Analytics og Google Analytics 4, vanligvis innenfor noen få prosentpoeng, siden Google-taggen fungerer på samme måte når sidevisninger registreres. Variasjonene i totalverdier skyldes vanligvis at ulike filtre er brukt i Universal Analytics og Google Analytics 4.

Økter

En økt er en gruppe brukerinteraksjoner som forekommer på et nettsted innenfor en gitt tidsramme.

I Universal Analytics kan en økt omfatte flere hendelser, sidevisninger, sosiale interaksjoner og netthandelstransaksjoner. Økter anses vanligvis som avsluttet når det har gått 30 minutter med inaktivitet, eller en annen kvalifisert tilbakestillingshendelse har forekommet. 

Beregningene for økter i Google Analytics 4 er basert på session_start-hendelsen, som er en hendelse som samles inn automatisk. Varigheten av en økt viser til tiden mellom den første og den siste hendelsen i økten. Denne nyansen og andre nyanser kan føre til forskjeller i registrering av økter mellom Universal Analytics- og Google Analytics 4-områder. 

Beregning for aktiv bruker

Brukeraktivitet registreres automatisk i Google Analytics 4.  Universal Analytics er derimot avhengig av manuell instrumentering (dvs. at en interaktiv hendelse er opprettet). En bruker kan starte en app og anses som aktiv bruker i Google Analytics 4, men ikke i Universal Analytics. Dette kan føre til at flere brukere telles som aktive for Google Analytics 4.

Økttelling

Enkelte aspekter ved økttellingen i Google Analytics 4 samsvarer ikke med oppsettet i Universal Analytics. I Universal Analytics startes en ny økt uavhengig av aktivitet, mens en ny kampanje ikke starter noen ny økt i Google Analytics 4. Dette kan føre til at det registreres færre økter i Google Analytics 4-rapportene dine.

Sene treff kan også være en faktor. Sene treff er treff som ikke blir sendt umiddelbart. I Universal Analytics behandles treff hvis de skjer innen fire timer etter at den foregående dagen er over. I Google Analytics 4 behandles hendelser hvis de inntreffer opptil 72 timer forsinket. Ettersom Google Analytics 4-hendelser behandles innenfor en lengre tidsperiode, kan du få et høyere antall økter i Google Analytics 4-området ditt samt variasjoner i de rapporterte tallene i løpet av de 72 timene.

Tenk deg for eksempel at en bruker mister dekning mens vedkommende blar gjennom nettstedet ditt på mobilenheten sin, og så får dekning igjen 48 timer senere. Google Analytics 4 behandler det forsinkede treffet, mens Universal Analytics ikke gjør det, og dermed genererer Google Analytics 4 et høyere øktantall.

Påloggede Google Analytics 4-hendelser lastes opp automatisk når iOS-apper er i bakgrunnen. Dette er ikke tilfellet i Universal Analytics. Derfor kan iOS-relaterte beregninger ha betydelig høyere tall i Google Analytics 4-rapportene.

Egendefinerte dimensjoner og beregninger

Med egendefinerte dimensjoner og egendefinerte beregninger i Universal Analytics kan du legge til informasjon i dataene som samles inn. I Google Analytics 4 blir hendelsesparametere brukt til dette formålet. Overfør de egendefinerte dimensjonene og beregningene dine som angitt nedenfor, i tråd med det aktuelle omfanget.

Omfang i Universal Analytics-området ditt

tilordnes til følgende i Google Analytics 4-området ditt

Treffomfang

Egendefinert dimensjon med hendelsesomfang

Brukeromfang 

Egendefinert dimensjon med brukeromfang 

Øktomfang 

Ingen tilsvarende Google Analytics 4-områder

Produktomfang

Parametere for netthandel 

Hendelser, hendelsesparametere og brukeregenskaper blir underlagt grensene i Google Analytics 4-området.

Innholdsgruppering

Med innholdsgrupperinger i Universal Analytics kan du gruppere innhold i en logisk struktur og så se og sammenligne beregninger etter gruppenavn.  Du kan for eksempel se det samlede antallet sidevisninger for alle sidene i en gruppe som «Herre/Skjorter», og du kan så se mer detaljert informasjon om hver enkelt nettadresse eller sidetittel i den aktuelle gruppen.

I Google Analytics 4-områder finnes det én forhåndsdefinert hendelsesparameter for innholdsgrupper («content_group» i gtag.js eller «Content Group» i GTM) som overfører data til «Innholdsgruppe»-dimensjonen. Du kan implementere flere Universal Analytics-dimensjoner for innholdsgrupper og kjøre disse separat i GA4 som egendefinerte dimensjoner med hendelsesomfang.

User-ID

User-ID i Universal Analytics og Google Analytics 4 har det samme formålet: et sted der brukerne kan analysere dataene sine. Når det gjelder innsamling av data, er det ikke nødvendig å gjøre noen bestemte endringer for å overføre User-ID-er i Universal Analytics-områder til Google Analytics 4-områder.

Med User-ID-er i Google Analytics 4-områder får du en oversikt over hvordan folk bruker appen din eller nettstedet ditt på flere enheter. For at du skal kunne bruke denne funksjonen, må du kunne generere dine egne unike, faste ID-er, konsekvent tilordne ID-ene til brukerne og ta med ID-ene i dataene du sender til Analytics. Analytics lager ett enkelt bilde av hvordan en bruker navigerer rundt på nettstedet fra alle dataene som er knyttet til samme User-ID. I motsetning til det som er tilfellet i Universal Analytics, tas User-ID automatisk med i all analyse av og statistikk og rapportering om Google Analytics 4-områder, og det kreves ikke noen separat rapporteringsvisning for User-ID.

Samkjørt måling av app- og netthendelser

Hvis du ønsker en helhetlig oversikt over brukere i apper og på nettsteder, må du sørge for at implementeringen av User-ID på nettsteder samsvarer med implementeringen av User-ID i apper. Sørg for at

 • Den samme identifikatoren brukes til å spore brukere i apper og på nettsteder.
 • Verdiene som sendes for User-ID-er, skal være av den samme typen for alle apper og nettsteder (f.eks. '555321'-strengen på nettsteder og 55321321-heltallet i apper).

Client-ID

Client-ID er en unik, tilfeldig generert streng som fungerer som en pseudonym identifikator som pseudonymt identifiserer en nettleserforekomst. ID-en lagres i nettleserens informasjonskapsler, så påfølgende besøk på det samme nettstedet kan tilknyttes den samme brukeren.

ClientI-D i Universal Analytics og Google Analytics 4 har lik semantikk og tjener samme formål ved at den er en pseudonym brukeridentifikator. Den tilsvarende app-ID-en i Google Analytics 4-området kalles ID-en for appforekomsten.

Parametere (Google Analytics 4-områder)

I Google Analytics 4-områder kan du sende parametere med hver enkelt hendelse. Parametere er tilleggsinformasjon som kan brukes til å ytterligere spesifisere handlingen brukeren utførte, eller legge til mer kontekst for hendelsen. Parametere kan for eksempel brukes til å beskrive verdien av kjøpet eller legge til kontekst for hvor, hvordan og hvorfor hendelsen ble registrert.

Enkelte parametere, for eksempel page_title, sendes automatisk. I tillegg til parameterne som registreres automatisk, kan du registrere opptil 25 parametere per hendelse. For hendelser av spilltypen, for eksempel level_up, kan du velge å legge til parametere som level_number, character_name og så videre. Hvis det derimot gjelder hendelser av innholdstypen, for eksempel content_view, kan det være lurt å legge til parametere som article_id, article_title, author_name, author_id og så videre.

Brukeregenskap (Google Analytics 4-områder)

Brukeregenskaper er attributter som beskriver grupper innenfor brukerbasen din, for eksempel språkinnstillingene eller den geografiske plasseringen deres. I Analytics loggføres enkelte brukerdimensjoner automatisk, slik at du ikke trenger å angi brukeregenskaper for dem. 

Innstillinger for datainnsamling som kan overføres

Innstillingene for datainnsamling som er oppført nedenfor, er helt like i Universal Analytics og Google Analytics 4 såfremt måten du samler inn data om Universal Analytics-områder på, er implementert i gtag.js eller Google Tag Manager: 

Innstillinger for datainnsamling som ikke finnes i Google Analytics 4 

Behandling av hendelser i bunker for Google Analytics 4-områder

I Google Analytics 4-områder blir de fleste hendelsene samlet på klientsiden. Husk imidlertid følgende:

 • Konverteringshendelser overføres alltid umiddelbart, selv om de inngår i en gruppe.
 • I beholdere som lastes inn i feilsøkingsmodus, blir aldri hendelser gruppert sammen. Dette sørger for at hendelsene kan sees i sanntid i DebugView.
 • Hvis det fortsatt finnes hendelser på klientsiden når brukeren forlater siden (f.eks. ved å navigere til en annen side), overføres disse hendelsene automatisk.
 • I nettlesere uten støtte for sendBeacon API blir alle hendelser overført etter som de inntreffer, uten at de grupperes sammen.

Sammenligning av data i rapportene om henholdsvis Universal Analytics- og Google Analytics 4-områder

I tillegg til dataforskjellene som er beskrevet i denne artikkelen, kan det finnes avvik mellom dataene dine om henholdsvis Universal Analytics- og Google Analytics 4-områder. Det kommer helt an på hvilke innstillinger du har valgt for merking og konfigurering. Når du skal sammenligne dataene dine for Google Analytics 4- og Universal Analytics-områder, må du sørge for at

 • både sporings-ID-en din (fra Universal Analytics-området ditt) og tag-ID-en (fra Google Analytics 4-området ditt) samler inn data fra de samme nettsidene.
 • tagimplementeringen din er lik på begge områdetypene. Se for eksempel disse tingene du må ta hensyn til når du bruker tilknyttede nettstedstagger.
 • alle taggene utløses. Med Google Tag-assistenten kan du bekrefte at taggene fungerer som de skal.
 • Universal Analytics-området ditt og Google Analytics 4-området ditt har samme tidssone (Områdeinnstillinger > Tidssone for rapportering).
 • du sammenligner en ufiltrert rapporteringsvisning i Universal Analytics-området ditt med én enkelt nettdatastrøm i Google Analytics 4-området ditt.
 • det er samlet inn data både for Universal Analytics-området og Google Analytics 4-området i minst 30 minutter, slik at du kan sammenligne dataene i sanntidsrapportene.

Når du oppfyller alle vilkårene ovenfor, kan du sammenligne dataene nedenfor i sanntidsrapportene mellom Universal Analytics-området ditt og Google Analytics 4-området:

Beregningen eller rapporten for UA-områder Beregningen eller rapporten for Google Analytics 4-områder

Sidevisninger

Sanntid > Innhold > Sidevisninger-fanen

Antall hendelser (for page_view-hendelsen)

Sanntid > Antall hendelser etter hendelsesnavn-kortet

Målfullføringer

Sanntid > Konverteringer

Konverteringer

Konverteringer etter hendelsesnavn-kortet

(hvis du har slått på en hendelse som en konvertering som tilordnes en av målfullføringene dine, for eksempel at du har opprettet og slått på en konvertering som åpner en bestemt side som tilordnes til et av destinasjonsmålene dine, som en hendelse)

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny