[UA→GA4] Data Universal Analytics versus data Google Analytics 4

Porovnání datových modelů Universal Analytics a Google Analytics 4
Tento článek vysvětluje rozdíly mezi datovými modely UA a GA4. Pokud chcete pochopit rozdíly mezi konkrétními metrikami v UA a GA4 (například počty zobrazení stránek, které vidíte v GA4 a UA), přečtěte si tento článek.
Obsah tohoto článku:

Typy požadavků na server

Typy požadavků na server Universal Analytics zahrnují požadavky na stránku, požadavky na událost, požadavky na elektronický obchod a požadavky na interakci v sociální síti.

Data Google Analytics 4 jsou naproti tomu založena na událostech a na principu, že každou interakci lze zaznamenat jako událost. Proto se typy požadavků na server služby v Universal Analytics převádějí ve službě v Google Analytics 4 na události.

Ve službě v Universal Analytics

se typ požadavku na server...

zaznamenává do

služby v Google Analytics 4 jako...

Zobrazení stránky

Událost

Událost

Událost

Sociální sítě

Událost

Transakce / elektronický obchod

Událost

Časování uživatelů

Událost

Výjimka

Událost

Zobrazení aplikace/obrazovky

Událost

Události

Události představují zásadní rozdíl v datovém modelu služeb v Universal Analytics a v Google Analytics 4.

Událost Universal Analytics má kategorii, akci a štítek a je jedním z typů požadavků na server. Ve službách v Google Analytics 4 je událostí každý požadavek na server, přičemž se nerozlišují typy požadavků. Když například někdo zobrazí některou z vašich webových stránek, spustí se událost page_view

Události Google Analytics 4 nemají žádnou kategorii, akci ani štítek. Na rozdíl od přehledů Universal Analytics tedy v přehledech Google Analytics 4 nejsou kategorie, akce ani štítky uvedeny. Proto je lepší se nově zamyslet nad shromažďováním dat z pohledu modelu Google Analytics 4 a nesnažit se za každou cenu použít v Google Analytics 4 existující strukturu událostí.

Zobrazení stránky a zobrazení obrazovky

Zobrazení stránky v Universal Analytics odpovídá události page_view ve službách v Google Analytics 4. Událost page_view se automaticky spouští příkazem gtag config nebo značkou konfigurace Google Analytics 4 ve Správci značek Google.

Některé atributy zobrazení stránky Universal Analytics mají ekvivalenty v Google Analytics 4, jak je uvedeno níže:

Atribut zobrazení stránky v Universal Analytics

Atribut zobrazení stránky v Google Analytics 4

page_title (název stránky)

page_title (název stránky),

page_location (URL stránky),

page_location (URL stránky),

page_path (trasa stránky)

page_path (trasa stránky)

Žádné

page_referrer (odkazující zdroj stránky)

 

Zobrazení obrazovky je obdoba zobrazení stránky, ale v aplikaci.  Ve službách v Google Analytics 4 se událost screen_view spustí pokaždé, když uživatel zobrazí nějakou obrazovku. 

Celkový počet zobrazení stránek v Universal Analytics by měl být blízko celkovému počtu v Google Analytics 4 (rozdíl by měl být jen v řádu procent), protože značka Google funguje při zaznamenávání požadavku na zobrazení stránky v obou službách stejně. Rozdíly celkových počtů zobrazení stránek mohou kolísat kvůli různým filtrům použitým v Universal Analytics a Google Analytics 4.

Relace

Relace je skupina uživatelských interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby.

V Universal Analytics může relace zahrnovat několik zobrazení stránky, událostí, interakcí v sociálních sítích a transakcí elektronického obchodu. Relace jsou obvykle definovány tak, že se ukončí po 30minutové nečinnosti nebo po nějaké určené události, která relaci resetuje.

Metriky relací Google Analytics 4 jsou odvozeny od automaticky shromažďované události session_start. Délka relace je dána rozdílem času mezi první a poslední událostí v rámci této relace. Tento rozdíl a další jemné nuance mohou vést k odlišnostem v údajích o relacích mezi službami v Universal Analytics a v Google Analytics 4.

Výpočet aktivního uživatele

Ve službě Google Analytics 4 se aktivita uživatelů zaznamenává automaticky. Služba Universal Analytics ve srovnání s tím spoléhá na manuální instrumentaci (spuštění interaktivní události). Uživatel tak může spustit aplikaci a následně být počítán za aktivního uživatele v Google Analytics 4, ale ne v Universal Analytics. To může vést k vyššímu počtu aktivních uživatelů započítaných ve službě Google Analytics 4.

Počítání relací

Počítání relací v Google Analytics 4 se v některých aspektech liší od Universal Analytics. V Universal Analytics nová kampaň zahájí novou relaci bez ohledu na aktivitu. V Google Analytics 4 nová kampaň novou relaci nezahájí. Proto se může ve službě v Google Analytics 4 zobrazovat méně relací.

Svou roli můžou také hrát zpožděné požadavky na server. Zpožděné požadavky na server jsou požadavky, které nebyly odeslány okamžitě. Ve službě Universal Analytics jsou požadavky na server zpracovány, když dorazí do čtyř hodin od konce předchozího dne. V Google Analytics 4 se události zpracovávají, i když dorazí až o 72 hodin později. Vzhledem k tomu, že se události Google Analytics 4 zpracovávají v širším časovém období, můžete ve službě v Google Analytics 4 zaznamenat vyšší počty relací a také odchylky v hodnotách v přehledech během těchto 72 hodin.

Uživatelé například ztratí připojení k internetu při prohlížení webu na mobilním zařízení a o 48 hodin později se znovu připojí. Google Analytics 4 zpožděný požadavek na server zpracuje, zatímco služba Universal Analytics ne, což vede k tomu, že Google Analytics 4 zaznamená vyšší počet relací.

Zaznamenávané události Google Analytics 4 se automaticky nahrávají, když aplikace pro iOS běží na pozadí. Pro Universal Analytics tohle neplatí. V důsledku toho mohou být metriky související s iOS v přehledech Google Analytics 4 o poznání vyšší.

Vlastní dimenze a metriky

Vlastní dimenze a vlastní metriky v Universal Analytics se používají k přidávání informací ke shromážděným údajům. V Google Analytics 4 k tomuto účelu slouží parametry událostí. Při mapování vlastních dimenzí a metrik postupujte v závislosti na jejich rozsahu podle následujících pokynů.

Rozsah ve službě v Universal Analytics

se mapuje ve službě v Google Analytics 4 na

Úroveň požadavku na server

Vlastní dimenzi podle událostí

Úroveň uživatele 

Vlastní dimenzi podle uživatelů 

Úroveň návštěvy 

Nemá ve službě v Google Analytics 4 ekvivalent

Úroveň produktu

Parametry elektronického obchodu

Na události, parametry událostí a charakteristiky uživatele se vztahují limity služby v Google Analytics 4.

Seskupení obsahu

V Universal Analytics lze pomocí seskupení obsahu sdružit obsah do logické struktury a pak zobrazovat a porovnávat metriky podle názvu skupiny.  Můžete se například podívat na souhrnný počet zobrazení všech stránek ve skupině Pánské košile a pak případně přejít na podrobnosti a podívat se i na jednotlivé adresy URL nebo názvy stránek v této skupině.

Služby v Google Analytics 4 obsahují jeden předdefinovaný parametr události pro skupinu obsahu („content_group“ v gtag.js nebo „Skupina obsahu“ ve Správci značek Google), který doplňuje údaje do dimenze Skupina obsahu. Další dimenze skupin obsahu Universal Analytics lze v GA4 implementovat a provozovat samostatně jako vlastní dimenze pro události.

ID uživatele

ID uživatele v Universal Analytics a v Google Analytics 4 slouží k podobnému účelu – představují prostor identity, který mohou uživatelé využít k analýze dat. Z pohledu shromažďování dat nejsou k mapování ID uživatelů ze služby v Universal Analytics do služby v Google Analytics 4 nutné žádné konkrétní změny.

ID uživatele ve službách v Google Analytics 4 představuje přehled interakce uživatele s vaší aplikací nebo webem fungující napříč platformami a zařízeními. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte být schopni generovat vlastní unikátní a trvalá ID, konzistentně je přidělovat uživatelům a přidávat je do dat odesílaných do Analytics. Analytics pak ze všech dat přiřazených ke stejnému ID uživatele vytvoří jedinou cestu uživatele. Na rozdíl od Universal Analytics bude služba v Google Analytics 4 nativně zahrnovat ID uživatele ve všech přehledech, analýzách a statistikách a nevyžaduje samostatný výběr dat pro přehledy s ID uživatele.

Konzistentní implementace na webech a v aplikacích

Pokud potřebujete získat jeden přehled o uživatelích aplikace i webu, musí být implementace ID uživatele na webu konzistentní s implementací ID uživatele v aplikaci. Zkontrolujte body podle následujícího seznamu:

 • Ke sledování uživatelů v aplikaci i na webu se používá stejný identifikátor.
 • Hodnoty předávané pro ID uživatele jsou v celé aplikaci i na celém webu stejného typu (například na webu textový řetězec '555321', ale v aplikaci celé číslo 555321).

ID klienta

ID klienta je jedinečný, náhodně generovaný textový řetězec, který funguje jako pseudoanonymní identifikátor a pseudoanonymně identifikuje instanci prohlížeče. Ukládá se do souborů cookie prohlížeče, takže další návštěvy stejného webu mohou být přiřazeny ke stejnému uživateli.

ID klienta v Universal Analytics a v Google Analytics 4 používají stejnou sémantiku a slouží ke stejnému účelu – poskytování pseudonymního identifikátoru uživatele. Ekvivalent pro aplikace ve službě v Google Analytics 4 se označuje ID instance aplikace.

Parametry (služby v Google Analytics 4)

Ve službách v Google Analytics 4 můžete s každou událostí odesílat parametry. Parametry představují další informace, které mohou dále upřesnit akci, kterou uživatel provedl, nebo k události přidat další kontext. Parametry lze použít například k popisu hodnoty nákupu nebo k upřesnění kontextu: kde, jak a proč byla událost zaznamenána.

Některé parametry, například page_title, se odesílají automaticky. Kromě automaticky protokolovaných parametrů můžete u každé události zaregistrovat až 25 parametrů. U události herního typu, například level_up (zvýšení úrovně), můžete chtít přidat parametry jako level_number (číslo úrovně), character_name (jméno postavy) apod. U události obsahového typu, jako třeba content_view (zobrazení obsahu), můžete chtít přidat parametry jako article_id (ID článku), article_title (nadpis článku), author_name (jméno autora), author_id (ID autora) atd.

Charakteristika uživatele (služby v Google Analytics 4)

Charakteristiky uživatelů jsou atributy, které popisují skupiny vaší uživatelské základny (např. nastavení jazyka nebo zeměpisná poloha). Služba Analytics některé dimenze uživatelů zaznamenává automaticky, takže pro ně nemusíte nastavovat charakteristiky uživatelů. 

Nastavení shromažďování dat, která lze migrovat

Níže uvedená nastavení shromažďování dat jsou z Universal Analytics do Google Analytics 4 migrována jedna k jedné, pokud shromažďování dat ve službě v Universal Analytics implementujete prostřednictvím globální značky webu gtag.js nebo Správce značek Google.

Nastavení shromažďování dat, pro něž ve službě Google Analytics 4 neexistuje ekvivalent 

Dávkové zpracování událostí pro služby v Google Analytics 4

Ve službách v Google Analytics 4 je většina událostí dávkována na straně klienta. Avšak:

 • Konverzní události se vždy odesílají okamžitě, a to i v případě, že jsou součástí dávky.
 • V kontejnerech načtených v režimu ladění se události neseskupují, protože by se tím zkomplikovalo zobrazování přehledu DebugView v reálném čase.
 • Pokud některé události zůstanou na straně klienta i poté, co uživatel opustí stránku (např. když přejde na jinou stránku), jsou tyto události rovněž odeslány okamžitě.
 • V prostředí prohlížečů, která nepodporují rozhraní sendBeacon API, se všechny události odesílají ihned, jakmile k nim dojde. Do dávek tedy nejsou seskupovány.

Srovnání údajů v přehledech ve službách v Universal Analytics a v Google Analytics 4

Kromě rozdílů v datových modelech nastíněných v tomto článku můžou vaše značky a konfigurace způsobit nesoulad mezi vašimi daty ve službách v Universal Analytics a v Google Analytics 4.Pokud porovnáváte data služby v Google Analytics 4 s daty služby v Universal Analytics, zkontrolujte, zda jsou splněny následující předpoklady:

 • ID měření (ze služby v Universal Analytics) i ID značky (ze služby v Google Analytics 4) shromažďují data ze stejných webových stránek
 • Obě služby mají ekvivalentní implementace značek. Přečtěte si například článek o aspektech používání připojených značek webu.
 • Všechny značky se správně spouštějí. Google Tag Assistant vám pomůže ověřit, zda značky fungují správně.
 • Vaše služba v Universal Analytics a služba v Google Analytics 4 používají stejná časová pásma (Nastavení služby > Časové nastavení přehledu).
 • Porovnáváte nefiltrovaný výběr dat ve službě v Universal Analytics s jedním webovým datovým streamem ve službě v Google Analytics 4.
 • Služba v Universal Analytics i služba v Google Analytics 4 shromažďují data alespoň 30 minut. Data pak můžete porovnávat v přehledech v reálném čase.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky můžete porovnávat následující data v přehledech v reálném čase mezi vaší službou v Universal Analytics a službou v Google Analytics 4.

Metrika / přehled služby UA Metrika / přehled služby v Google Analytics 4

Zobrazení stránek

V reálném čase > Obsah > Zobrazení stránek (karta)

Počet událostí (pro událost page_view)

V reálném čase > Počet událostí podle názvu události (karta)

Splnění cílů

V reálném čase > Konverze

Konverze

Karta Konverze podle názvu události

(Pokud jste nějakou událost aktivovali jako konverzi, která je namapovaná některý z vašich plněných cílů, např. jste vytvořili a jako konverzi aktivovali událost pro otevření konkrétní stránky, která je propojená s některým z vašich cílů.)

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka