[UA→GA4] Сравнение между данните в Universal Analytics и тези в Google Анализ 4

Сравняване на моделите на данните на Universal Analytics и Google Анализ 4
В тази статия се обясняват разликите между моделите на данните от UA и GA4. За да разберете разликите между конкретни показатели в UA и GA4 (например сравнение на броя показвания на страници, които виждате в GA4 спрямо UA), прочетете тази статия.
В тази статия:

Типове посещения

Типовете посещения в Universal Analytics включват посещения на страници, посещения при събитие, посещения при електронна търговия и посещения при социални взаимодействия.

За разлика от това данните в Google Анализ 4 са насочени към събития и се основават на принципа, че всяко взаимодействие може да се запише като събитие. Ето защо типовете посещения за собственостите в Universal Analytics се прехвърлят като събития за собственостите в Google Анализ 4.

В собственост в Universal Analytics

тип посещение ...

се записва в

собственост в Google Анализ 4 като ...

Показване на страница

Събитие

Събитие

Събитие

Социални мрежи

Събитие

Транзакции/електронна търговия

Събитие

Време на потребителя

Събитие

Изключение

Събитие

Показване на приложение/екран

Събитие

Събития

Събитията представляват съществена разлика между моделите на данните за собственостите в Universal Analytics и Google Анализ 4.

Събитието в Universal Analytics има категория, действие и етикет и представлява собствен тип посещение. В собственостите в Google Анализ 4 всяко „посещение“ е събитие – няма разлика между типовете посещения. Когато например някой разгледа една от страниците на уебсайта Ви, се задейства събитие page_view

Събитията в Google Анализ 4 нямат категория, действие и етикет и за разлика от отчетите в Universal Analytics, отчетите в Google Анализ 4 не показват категория, действие и етикет. Поради тази причина е по-добре да преосмислите събирането на данните Ви съгласно модела на Google Анализ 4, а не да пренесете съществуващата си структура към Google Анализ 4.

Показвания на страници и показвания на екрани

Показванията на страници в Universal Analytics се прехвърлят като събитието page_view в собствености в Google Analytics 4. Събитие page_view се задейства автоматично от командата config на gtag или маркера за конфигурация на Google Анализ 4 в Мениджър на маркери на Google.

Някои атрибути за показване на страница в Universal Analytics имат еквиваленти в Google Анализ 4, както е показано по-долу:

Атрибут за показване на страница в Universal Analytics

Атрибут за показване на страница в Google Анализ 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Няма

page_referrer

 

Показване на екран е аналогът на показване на страница за приложения. В собственостите в Google Анализ 4 събитие screen_view се задейства всеки път, когато потребител разгледа екран.

Общият брой показвания на страници в Universal Analytics и Google Анализ 4 би трябвало да е сравнително близък, обикновено в рамките на няколко процентни пункта, тъй като маркерът на Google функционира по един и същи начин, когато записва посещения с показване на страница. Диапазонът на вариране между общите стойности обикновено се дължи на различните филтри, приложени в Universal Analytics и Google Анализ 4.

Сесии

Сесията е група от взаимодействия на потребителите с уебсайта Ви в рамките на определен период от време.

В Universal Analytics една сесия може да съдържа няколко показвания на страници, събития, социални взаимодействия и транзакции при електронна търговия. Обикновено се счита, че сесията е приключила след 30-минутен период на неактивност или възникване на друго събитие, отговарящо на условията за нулиране. 

Показателите за сесиите в Google Анализ 4 се извличат от събитието session_start, което е автоматично събирано събитие. Продължителността на сесията се основава на периода от време между първото и последното събитие в сесията. Тази и други особености могат да доведат до разлики в работата на сесиите между собственостите Ви в Universal Analytics и Google Анализ 4. 

Изчисляване на активните потребители

Потребителската активност се открива автоматично в Google Анализ 4. За разлика, Universal Analytics разчита на ръчно настройване (задействане на събитие с взаимодействие). Потребител може да стартира приложение и да се счита за активен потребител в Google Анализ 4, но не и в Universal Analytics. Това може да доведе до по-голям брой активни потребители за Google Анализ 4.

Отчитане на сесиите

Някои аспекти на отчитането на сесиите в Google Анализ 4 се различават от Universal Analytics. В Universal Analytics нова кампания ще започне нова сесия независимо от активността. В Google Анализ 4 новите кампании не започват нова сесия. Това може да доведе до по-малък брой сесии в собствеността Ви в Google Анализ 4.

Закъснелите посещения може също да са фактор. Закъснелите посещения са такива, които не се изпращат веднага. В Universal Analytics посещенията се обработват, ако пристигнат в рамките на 4 часа след края на предходния ден. В Google Анализ 4 събитията се обработват, ако пристигнат със закъснение до 72 часа. Тъй като събитията в Google Анализ 4 се обработват в рамките на по-голям период от време, може да наблюдавате по-голям брой сесии в собствеността си в Google Анализ 4, както и вариации в отчетените стойности за тези 72 часа.

Да предположим, че покритието на мобилното устройство на потребител се изгуби, докато разглежда уебсайта Ви, и се възстанови след 48 часа. Google Анализ 4 ще обработи закъснялото посещение, а Universal Analytics – няма, поради което Google Анализ 4 ще отчете по-голям брой сесии.

Регистрираните събития в Google Анализ 4 се качват автоматично, когато приложенията за iOS са на заден план. Това не е така в Universal Analytics. В резултат на това показателите, свързани с iOS, може да бъдат значително по-високи в отчетите Ви в Google Анализ 4.

Персонализирани величини/показатели

Персонализираните величини и персонализираните показатели в Universal Analytics се използват за добавяне на информация към събраните данни. В Google Анализ 4 параметрите на събитията изпълняват тази цел. Съпоставете персонализираните величини и показатели според обхвата им.

Обхватът в собствеността Ви в Universal Analytics

се съпоставя към следното в собствеността Ви в Google Анализ 4

С обхват посещения

Персонализирана величина според обхвата на събитието

С обхват потребител

Персонализирана величина с обхват на ниво потребител

С обхват сесия

Без еквивалент за собственост в Google Анализ 4

С обхват продукт

Параметри за електронна търговия 

Събитията, параметрите на събитията и характеристиките на потребителите са предмет на ограниченията за собствеността в Google Анализ 4.

Групиране по съдържание

В Universal Analytics групирането по съдържание Ви дава възможност да организирате съдържанието в логична структура, след което да преглеждате и сравнявате показатели по име на групата. Можете например да видите общия брой показвания за всички страници в група като „Мъже/Ризи“, след което да направите разбивка, за да видите всеки URL адрес или заглавие на страница в рамките на тази група.

Собственостите в Google Анализ 4 имат един предварително зададен параметър на събитието за група по съдържание (content_group в gtag.js или „Група по съдържание“ в GTM), който попълва данни във величината „Група по съдържание“. Допълнителни величини на групите по съдържание в Universal Analytics може да бъдат внедрени и да функционират отделно в Google Анализ 4 като персонализирани величини на ниво събитие.

Идентификатор на потребителя

Идентификаторите на потребителя в Universal Analytics и в Google Анализ 4 изпълняват подобна цел, като предоставят пространство за самоличност, където потребителите да анализират данните си. От гледна точка на събирането на данни не са необходими конкретни промени за съпоставяне на идентификаторите на потребителите в собственост в Universal Analytics със собственост в Google Анализ 4.

Идентификаторът на потребителя в собственостите в Google Анализ 4 показва взаимодействието на потребителите с приложението или уебсайта Ви за различни платформи и устройства. За да използвате тази функция, трябва да можете да генерирате свои собствени уникални и постоянни идентификатори, които последователно да възлагате на потребителите си и да включвате в данните, които изпращате на Анализ. Анализ създава път за всеки потребител от всички данни, свързани с един и същ идентификатор на потребителя. За разлика от Universal Analytics собствеността в Google Анализ 4 включва идентификатор на потребителя естествено във всички отчети, анализи и статистика и не изисква отделен изглед на собственост за отчитане за идентификатора на потребителя.

Приравняване между приложението и мрежата

Ако трябва да получите един изглед на собственост на потребителите в приложението и мрежата, уверете се, че внедряването на идентификатор на потребителя в мрежата съответства на внедряването на идентификатор на потребителя в приложението. Проверете дали:

 • Същият идентификатор се използва за проследяване на потребители в приложението и мрежата.
 • Подадените стойности за идентификатора на потребителя са от един и същ тип в приложението и в мрежата (напр. низ '555321' в мрежата спрямо цялото число 555321 в приложението).

Client ID

Client ID е уникален, произволно генериран низ, който действа като псевдонимен идентификатор и псевдонимно идентифицира екземпляр на браузъра. Той се съхранява в „бисквитките“ на браузъра, така че последващите посещения на същия сайт могат да бъдат свързани с един и същ потребител.

Client-ID в Universal Analytics и Google Анализ 4 споделя една и съща семантика и изпълнява същата цел за предоставяне на псевдонимен идентификатор на потребителя. Еквивалентът за приложението в собствеността в Google Анализ 4 се нарича идентификатор на екземпляра на приложението.

Параметри (собствености в Google Анализ 4)

В собственостите в Google Анализ 4 можете да изпращате параметри с всяко събитие. Параметрите представляват допълнителна информация, която може допълнително да посочи предприетото от потребителя действие или да добави допълнителен контекст към събитието. Например могат да се използват параметри, за да опишат стойността на покупката или да осигурят контекст относно това къде, как и защо е регистрирано събитието.

Някои параметри, като page_title, се изпращат автоматично. В допълнение към автоматично регистрираните параметри, можете да регистрирате до 25 параметъра с всяко събитие. За събитие в стил игра, например level_up, е добре да добавите параметри като level_number, character_name и т.н. Или за събитие в стил съдържание, например content_view, е добре да добавите параметри като article_id, article_title, author_name, author_id и т.н.

Характеристика на потребителя (собствености в Google Анализ 4)

Характеристиките на потребителите са атрибути, които описват групи от базата Ви от потребители, като например предпочитания за език или географски данни. Анализ автоматично регистрира някои величини за потребителите, така че не се налага да задавате характеристики на потребителите за тях.

Настройки за събиране на данни, които могат да бъдат мигрирани

Следните настройки за събиране на данни мигрират едно към едно от Universal Analytics към Google Анализ 4, стига събирането на данни за собствеността Ви в Universal Analytics да е внедрена в gtag.js или Мениджър на маркери на Google. 

Настройки за събиране на данни без еквивалент в Google Анализ 4

Групиране на събития за собствености в Google Анализ 4

В собственостите в Google Анализ 4 повечето събития са групирани от страна на клиента. Но

 • събитията с реализация винаги се предават незабавно, дори да са част от група;
 • в контейнерите, заредени в режим на отстраняване на грешки, събитията никога не се групират, за да се улесни DebugView в реално време;
 • ако от страната на клиента има неизпратени събития, когато потребителят напусне страницата (напр. преминава на друга страница), те се изпращат незабавно;
 • в браузъри, които не поддържат API на sendBeacon, всички събития се изпращат при възникването им и без групиране.

Сравняване на отчетните данни в собственостите Ви в Universal Analytics и Google Анализ 4

В допълнение към разликите в модела на данните, описани в тази статия, настройките Ви за маркиране и конфигуриране могат да доведат до вариации на данните за собственостите Ви в Universal Analytics и Google Анализ 4. Когато сравнявате данните за собствеността си в Google Анализ 4 с данните си в Universal Analytics, уверете се, че:

 • Идентификаторът Ви за проследяване (от собствеността Ви в Universal Analytics) и идентификаторът на маркера (от собствеността Ви в Google Анализ 4) събират данни от едни и същи уеб страници.
 • И двете собствености имат еквивалентни внедрявания на маркери. Прегледайте например тези съображения, когато използвате свързани маркери на сайта.
 • Всички маркери се задействат успешно. Помощникът за маркери на Google може да Ви помогне да проверите дали маркерите Ви работят правилно.
 • Собствеността Ви в Universal Analytics и собствеността Ви в Google Анализ 4 използват едни и същи часови зони (Настройки на собствеността > Часова зона на отчитането)
 • Сравнявате нефилтриран изглед на собствеността си в Universal Analytics с един поток от данни от мрежата в собствеността си в Google Анализ 4.
 • Собствеността в Universal Analytics и собствеността в Google Анализ 4 събират данни в продължение на поне 30 минути, за да можете да сравнявате данните в отчетите „Реално време“.

Когато всички условия по-горе са налице, можете да сравнявате следните данни в отчетите „Реално време“ между собствеността си в Universal Analytics и тази в Google Анализ 4:

Показател/отчет за собственост в UA Показател/отчет за собственост в Google Анализ 4

Показвания на страници

Реално време > Съдържание > Раздел „Показвания на страници“

Брой събития (за събитие „page_view“)

Реално време > Карта Брой събития по име на събитието

Изпълнения на целите

Реално време > Реализации

Реализации

Карта Реализации по име на събитието

(Ако сте активирали като реализация събитие, което се съпоставя с една от целите Ви за изпълнение, напр. сте създали и активирали като реализация събитие за отваряне на конкретна страница, което се съпоставя с една от целите Ви от типа „Местоназначение“.)

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11306368681286998879
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256