Yêu cầu xóa dữ liệu (Google Analytics 4)

Bạn cần có quyền chỉnh sửa để tạo yêu cầu xóa dữ liệu cho một thuộc tính Google Analytics.

Nếu cần xóa dữ liệu khỏi các máy chủ Analytics vì bất kỳ lý do gì, bạn đều có thể sử dụng tính năng Yêu cầu xóa dữ liệu để yêu cầu xóa.

Tại một thời điểm bất kỳ, bạn chỉ được có tối đa 25 yêu cầu đang thực hiện (trong thời gian gia hạn/đang chờ xóa) cho mỗi thuộc tính.

Bạn có thể hủy bất kỳ yêu cầu nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo. Hãy sử dụng trang thông tin chi tiết về yêu cầu. Trong 7 ngày đầu tiên, bạn cũng có thể xem trước những ảnh hưởng của việc xóa dữ liệu trong báo cáo cũng như trong công cụ Phân tích.

Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu gần đây nhất cho từng thuộc tính trong cột Thuộc tính > Yêu cầu xóa dữ liệu.

Bạn không thể sử dụng tính năng này với thuộc tính Google Analytics cho Firebase. Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần phải nâng cấp thuộc tính đó lên thuộc tính Google Analytics 4.

 

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị, rồi chuyển đến thuộc tính liên quan.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Yêu cầu xóa dữ liệu.

  Bảng này liệt kê các yêu cầu gần đây nhất của bạn.
 4. Để gửi yêu cầu mới, hãy nhấp vào Lập lịch yêu cầu xóa dữ liệu.
 5. Chọn loại yêu cầu xóa của bạn:
  • Chọn Xóa tất cả thông số của tất cả sự kiện để xóa tất cả các thông số đã đăng ký và tự động thu thập được của bất kỳ/tất cả các sự kiện.
   Analytics không xóa các thông số dạng số, thông số dạng văn bản có nguồn gốc từ giá trị nhận dạng nội bộ đáng tin cậy, hoặc giá trị đặt trước "", "(chưa đặt)" và "(dữ liệu đã bị xóa)".
  • Chọn Xóa tất cả thông số đã đăng ký của những sự kiện đã chọn để xóa tất cả các thông số đã đăng ký được thu thập trong danh sách sự kiện mà bạn chọn trong bước tiếp theo.
  • Chọn Xóa những thông số đã chọn của tất cả sự kiện để xóa các thông số đã đăng ký và/hoặc tự động được thu thập mà bạn chọn trong bước tiếp theo của tất cả các sự kiện đã thu thập.
  • Chọn Xóa những thông số đã chọn của những sự kiện đã chọn để xóa các thông số đã đăng ký mà bạn chọn trong bước tiếp theo trong danh sách các sự kiện mà bạn cũng chọn trong bước tiếp theo.
  • Chọn Xóa những thuộc tính người dùng đã chọn để xóa các thuộc tính người dùng mà bạn chọn trong bước tiếp theo.
    
   Những thông số bổ sung mà Analytics không xóa
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 6. Chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

  Xin lưu ý rằng quy trình xóa này sử dụng múi giờ của thuộc tính khi bạn xóa dữ liệu.
 7. Chọn (các) trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn xóa.

  Chọn tối đa 100 sự kiện từ danh sách sự kiện (nếu có). Danh sách hiển thị các sự kiện gần đây nhất mà bạn đã thu thập và có thể không phải là toàn bộ lịch sử. Bạn cũng có thể nhập bất kỳ tên sự kiện nào và nhấn Enter để thêm bất kỳ tên sự kiện tùy chỉnh nào vào danh sách. Bạn có thể thêm tối đa 100 sự kiện vào một yêu cầu duy nhất.

  Chọn tối đa 100 thông số từ danh sách thông số (nếu có). Danh sách này hiển thị tập hợp đầy đủ tất cả các thông số đã đăng ký trước đây và thông số tự động mà bạn đã thu thập được. (Thông số tự động chỉ hiển thị nếu bạn chọn Xóa những thông số đã chọn của tất cả sự kiện trong Bước 5.)

  Chọn tối đa 100 thuộc tính người dùng từ danh sách thuộc tính người dùng (nếu có). Danh sách này hiển thị tập hợp đầy đủ tất cả các thuộc tính người dùng đã đăng ký trước đây mà bạn đã thu thập được.
 8. Nhập giá trị để xác định dữ liệu mà bạn muốn xóa.

  Chọn Chỉ xóa các giá trị thông số chứa văn bản sau (không bắt buộc).

  Nhập một giá trị vào hộp văn bản. Analytics sẽ chỉ xóa giá trị thứ nguyên cho các sự kiện/thông số/thứ nguyên người dùng được chỉ định có chứa giá trị mà bạn nhập tại đây. Analytics coi đây là toán tử chứa và sử dụng kiểu khớp không phân biệt chữ hoa chữ thường khi áp dụng các giá trị để xóa.

  Bạn không thể chỉ định một giá trị đặt trước như "(chưa đặt)": Analytics không xóa các giá trị đặt trước.
 9. Nhấp vào Gửi.

Hệ thống sẽ thông báo cho người dùng có Quyền chỉnh sửa (quản trị viên) về yêu cầu qua email.

Khoảng thời gian xem trước bắt đầu ngay sau khi bạn gửi yêu cầu. 

7 ngày đầu tiên của khoảng thời gian xem trước cũng là thời gian gia hạn mà người dùng có quyền Chỉnh sửa có thể hủy yêu cầu qua trang thông tin chi tiết về yêu cầu.

Từ ngày thứ 8 của khoảng thời gian xem trước cho đến khi yêu cầu xóa hoàn tất, yêu cầu của bạn sẽ có trạng thái Có thể xem trước/Đang xóa.

Trong thời gian gia hạn và trong khi quy trình xóa đang chờ xử lý hoặc đang diễn ra, báo cáo và bản phân tích của bạn sẽ bỏ qua dữ liệu được xác định trong yêu cầu là đã bị xóa. Việc bỏ qua dữ liệu này sẽ cho bạn cơ hội xem trước những ảnh hưởng của việc xóa và xác nhận rằng bạn chấp nhận những ảnh hưởng này. 

Hệ thống cũng sẽ thông báo cho người dùng có Quyền chỉnh sửa khi quy trình xóa bắt đầu và thông báo lần nữa khi quy trình xóa hoàn tất.

Những thông số có thể xóa được

Analytics cho phép xóa những thông số đã đăng ký đang hoạt động. Nếu không thấy thông số mà bạn muốn xóa, thì có thể là thông số không được đăng ký hoặc chưa được đăng ký. Vui lòng xác nhận tên và thông tin đăng ký thông số mà bạn đang cố gắng xóa.

Nếu bạn chưa đăng ký thông số này, thì sẽ không có dữ liệu nào được lưu trữ cho thông số đó để xóa.

Nếu đã từng hủy đăng ký một thông số và sau đó cần xóa trường đó, bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau: xóa tất cả thông số của một số sự kiện hoặc xóa tất cả thông số của tất cả các sự kiện.

Việc xóa thông tin ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động phân bổ

Kể từ thời điểm xóa trở đi, tất cả thông tin trước đó của chiến dịch sẽ không còn được cung cấp cho hoạt động phân bổ – thông tin đó sẽ bị xóa trước lúc phân bổ. Từ thời điểm đó trở đi, tín dụng phân bổ có thể được phân bổ cho các chiến dịch khác (nếu có sẵn từ các lượt nhấp quảng cáo của bên thứ nhất hoặc thông tin chiến dịch mới được thu thập sau khi xóa) hoặc tín dụng phân bổ sẽ được coi là "Trực tiếp".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?