[GA4] Yêu cầu xóa dữ liệu

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để tạo yêu cầu xóa dữ liệu cho một tài sản Google Analytics.

Nếu cần xoá dữ liệu khỏi máy chủ của Analytics vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể sử dụng tính năng yêu cầu xoá dữ liệu để phát hành một yêu cầu xoá.

Tại một thời điểm bất kỳ, bạn chỉ được có tối đa 12 yêu cầu đang thực hiện (trong thời gian gia hạn/đang chờ xoá) cho mỗi tài sản.

Bạn có thể huỷ bất kỳ yêu cầu nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo. Hãy sử dụng trang thông tin chi tiết về yêu cầu. Trong 7 ngày đầu tiên, bạn cũng có thể xem trước những ảnh hưởng của việc xóa dữ liệu trong báo cáo cũng như trong công cụ Khám phá.

Có thể mất từ 7 đến 63 ngày để xử lý yêu cầu xoá dữ liệu, tùy thuộc vào lượng dữ liệu cần xoá và dữ liệu phải tồn tại hơn 12 ngày trước khi bị xoá. 

Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu gần đây nhất cho từng tài sản trong cột Tài sản > Yêu cầu xoá dữ liệu.

Bạn không thể sử dụng tính năng này với thuộc tính Google Analytics cho Firebase. Để sử dụng tính năng này, trước tiên, bạn cần phải nâng cấp tài sản đó lên tài sản Google Analytics 4.

 

 1. Trong cột TÀI SẢN, hãy nhấp vào Yêu cầu xoá dữ liệu.

  Bảng này liệt kê các yêu cầu gần đây nhất của bạn.
 2. Để gửi yêu cầu mới, hãy nhấp vào Lập lịch yêu cầu xóa dữ liệu.
 3. Chọn loại yêu cầu xóa của bạn:
  • Chọn Xoá tất cả thông số của tất cả sự kiện để xóa tất cả các thông số đã đăng ký và tự động thu thập được của bất kỳ/tất cả các sự kiện.
   Analytics không xoá các thông số dạng số, thông số dạng văn bản có nguồn gốc từ giá trị nhận dạng nội bộ đáng tin cậy, hoặc giá trị đặt trước "", "(chưa đặt)" và "(dữ liệu đã bị xoá)".
  • Chọn Xoá tất cả thông số đã đăng ký của những sự kiện đã chọn để xoá tất cả các thông số đã đăng ký được thu thập trong danh sách sự kiện mà bạn chọn trong bước tiếp theo.
  • Chọn Xoá những thông số đã chọn của tất cả sự kiện để xoá các thông số đã đăng ký và/hoặc tự động được thu thập mà bạn chọn trong bước tiếp theo của tất cả các sự kiện đã thu thập.
  • Chọn Xoá những thông số đã chọn của những sự kiện đã chọn để xoá các thông số đã đăng ký mà bạn chọn trong bước tiếp theo trong danh sách các sự kiện mà bạn cũng chọn trong bước tiếp theo.
  • Chọn Xoá những thuộc tính người dùng đã chọn để xoá những thuộc tính người dùng mà bạn chọn trong bước tiếp theo.
    
   Những thông số bổ sung mà Analytics không xóa
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • page_location
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 4. Chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

  Xin lưu ý rằng quy trình xoá này sử dụng múi giờ của tài sản khi bạn xoá dữ liệu.
 5. Chọn (các) trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn xóa.

  Chọn tối đa 100 sự kiện từ danh sách sự kiện (nếu có). Danh sách hiển thị các sự kiện gần đây nhất mà bạn đã thu thập và có thể không phải là toàn bộ lịch sử. Bạn cũng có thể nhập bất kỳ tên sự kiện nào và nhấn Enter để thêm bất kỳ tên sự kiện tùy chỉnh nào vào danh sách. Bạn có thể thêm tối đa 100 sự kiện vào một yêu cầu duy nhất.

  Chọn tối đa 100 thông số từ danh sách thông số (nếu có). Danh sách này hiển thị tập hợp đầy đủ tất cả các thông số đã đăng ký trước đây và thông số tự động mà bạn đã thu thập được. (Thông số tự động chỉ hiển thị nếu bạn chọn Xoá những thông số đã chọn của tất cả sự kiện trong Bước 5.)

  Chọn tối đa 100 thuộc tính người dùng từ danh sách thuộc tính người dùng (nếu có). Danh sách này hiển thị tập hợp đầy đủ tất cả các thuộc tính người dùng đã đăng ký trước đây mà bạn đã thu thập được.
 6. Nhập giá trị để xác định dữ liệu mà bạn muốn xoá.

  Chọn Chỉ xóa các giá trị thông số chứa văn bản sau (không bắt buộc).

  Nhập một giá trị vào hộp văn bản. Analytics sẽ chỉ xoá giá trị thứ nguyên cho các sự kiện/thông số/thứ nguyên người dùng được chỉ định có chứa giá trị mà bạn nhập tại đây. Analytics coi đây là toán tử contains (chứa) và sử dụng kiểu khớp không phân biệt chữ hoa chữ thường khi áp dụng các giá trị để xoá.

  Bạn không thể chỉ định một giá trị đặt trước như "(chưa đặt)": Analytics không xoá các giá trị đặt trước.
 7. Nhấp vào Gửi.

Hệ thống sẽ thông báo về yêu cầu này cho những người dùng có vai trò Người chỉnh sửa qua email.

Khoảng thời gian xem trước sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn gửi yêu cầu. 

7 ngày đầu tiên của khoảng thời gian xem trước cũng là thời gian gia hạn mà người dùng có vai trò Người chỉnh sửa có thể hủy yêu cầu qua trang thông tin chi tiết về yêu cầu.

Từ ngày thứ 8 của khoảng thời gian xem trước cho đến khi yêu cầu xoá hoàn tất, yêu cầu của bạn sẽ có trạng thái Có thể xem trước/Đang xoá.

Trong thời gian gia hạn và trong khi quy trình xóa đang chờ xử lý hoặc đang diễn ra, báo cáo và bản phân tích của bạn sẽ bỏ qua dữ liệu được xác định trong yêu cầu là đã bị xóa. Việc bỏ qua dữ liệu này giúp bạn có cơ hội xem trước những ảnh hưởng của việc xoá và xác nhận rằng bạn chấp nhận những ảnh hưởng này. 

Hệ thống cũng sẽ thông báo lại cho người dùng có vai trò Người chỉnh sửa khi quá trình xoá bắt đầu và thông báo lần nữa khi quá trình xoá hoàn tất.

Những thông số có thể xoá

Analytics cho phép xoá những thông số sự kiện tuỳ chỉnh đang hoạt động. Nếu không thấy thông số mà bạn muốn xoá, có thể nó không được hoặc chưa được đăng ký. Vui lòng xác nhận tên và thông tin đăng ký thông số mà bạn đang cố gắng xoá.

Nếu bạn chưa đăng ký thông số này, thì sẽ không có dữ liệu nào được lưu trữ cho thông số đó để xoá.

Nếu đã từng huỷ đăng ký một thông số và sau đó cần xoá trường đó, bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau: xoá tất cả thông số của một số sự kiện hoặc xoá tất cả thông số của tất cả các sự kiện.

Việc xóa thông tin ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động phân bổ

Kể từ thời điểm quá trình xoá hoàn tất, tất cả thông tin trước đó của chiến dịch sẽ không còn được cung cấp cho hoạt động phân bổ. Sau đó, giá trị đóng góp có thể được phân bổ cho các chiến dịch khác (nếu có sẵn từ các lượt nhấp vào quảng cáo của bên thứ nhất, hoặc thông tin mới về chiến dịch được thu thập sau khi xoá) hoặc sẽ được coi là "Trực tiếp".

Ảnh hưởng của chế độ đồng ý đến việc xoá

Nếu đang sử dụng chế độ đồng ý cho tài sản, bạn có thể cần thêm 7 ngày theo lịch sau ngày kết thúc của yêu cầu xoá dữ liệu để đảm bảo rằng mọi giá trị bạn đang muốn xoá đều bị xoá khỏi mô hình hành vi. Điều này là do Analytics huấn luyện các mô hình học máy dựa trên dữ liệu từ những người dùng đã đồng ý (tức là dữ liệu mà bạn có thể đang cố gắng xoá) và ước chừng hành vi của người dùng trong tương lai dựa trên dữ liệu huấn luyện đó. Dữ liệu của người dùng đã đồng ý có thể được dùng để lập mô hình dữ liệu trong tối đa 7 ngày nữa khi chúng được trình bày trong báo cáo. Vì vậy, bạn có thể cần thêm 7 ngày nữa vào yêu cầu xoá. Ví dụ: nếu ngày kết thúc ban đầu của yêu cầu xoá dữ liệu là ngày 1 tháng 1, hãy thay đổi thành ngày 8 tháng 1.

Ảnh hưởng của việc xoá dữ liệu đến tài sản phụ và tài sản tổng hợp

Tài sản phụ

Mọi dữ liệu mà bạn xoá khỏi tài sản nguồn cũng bị xoá khỏi tài sản phụ của nó. Tuy nhiên, mọi dữ liệu mà bạn xoá khỏi tài sản phụ sẽ chỉ bị xoá khỏi tài sản phụ đó. Tìm hiểu thêm về tài sản phụ

Tài sản cuộn lên

Khi bạn tạo yêu cầu xoá dữ liệu cho một tài sản nguồn, dữ liệu đó cũng sẽ bị xoá khỏi tài sản tổng hợp. Khi bạn tạo yêu cầu xoá dữ liệu cho một tài sản tổng hợp, dữ liệu đó sẽ chỉ bị xoá khỏi tài sản tổng hợp. Tìm hiểu thêm về tài sản cuộn lên

Xoá dữ liệu cho người dùng cá nhân

Để xóa dữ liệu được liên kết với mã nhận dạng người dùng hoặc mã biệt danh, hãy sử dụng kỹ thuật Khám phá người dùng trong công cụ Khám phá.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false