[GA4] Trình kích hoạt đối tượng

Trình kích hoạt đối tượng cho phép bạn kích hoạt sự kiện khi người dùng khớp với định nghĩa về đối tượng và trở thành thành viên.

Ví dụ: bạn có thể kích hoạt các sự kiện khi người dùng đạt đến những mốc quan trọng (như có số lượng phiên hoạt động nhất định, đã đọc số lượng bài viết nhất định hoặc vượt qua các ngưỡng chuyển đổi).

Bạn có thể phân tích những sự kiện này trong các báo cáo và có thể bật chúng dưới dạng lượt chuyển đổi như đối với bất kỳ sự kiện nào khác.

Trong trường hợp một sự kiện riêng lẻ đáp ứng hoàn toàn các điều kiện của đối tượng, siêu dữ liệu từ sự kiện đó sẽ được sao chép vào sự kiện được kích hoạt. Trong trường hợp nhiều sự kiện đáp ứng các điều kiện về đối tượng, siêu dữ liệu của sự kiện cuối cùng sẽ được sao chép sang sự kiện đã kích hoạt. Siêu dữ liệu được sao chép bao gồm dấu thời gian và thông tin về phiên, nhưng không bao gồm trang/màn hình được liên kết với sự kiện đó.

Bạn không thể sử dụng các sự kiện kích hoạt đối tượng làm cơ sở cho điều kiện về đối tượng.

Tạo sự kiện kích hoạt đối tượng

Bạn có thể tạo tối đa 20 sự kiện kích hoạt đối tượng cho mỗi thuộc tính.

Để tạo sự kiện kích hoạt khi bạn tạo một đối tượng, hãy làm như sau:

  1. Ở bên phải của trình tạo điều kiện, trong Trình kích hoạt đối tượng, hãy nhấp vào + Tạo mới.
  2. Nhập tên cho sự kiện.
  3. Chọn Tạo sự kiện bổ sung (tối đa một sự kiện mỗi ngày) khi trạng thái thành viên của đối tượng được làm mới nếu bạn muốn kích hoạt một sự kiện mỗi khi người dùng đáp ứng tiêu chí về đối tượng, ngay cả khi họ đã là thành viên của đối tượng đó.
  4. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa/xoá sự kiện kích hoạt đối tượng

Để chỉnh sửa một sự kiện, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh tên sự kiện.

Để xoá một sự kiện, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa bên cạnh tên sự kiện.

Ngưỡng chuyển đổi

Bạn có thể kích hoạt sự kiện cho các ngưỡng đơn giản. Ví dụ: nếu điều kiện cho đối tượng "Khách hàng có giá trị cao" của bạn xác định các thành viên có giá trị lâu dài lớn hơn 100, thì mỗi lần người dùng đáp ứng điều kiện đó và trở thành một thành viên thuộc đối tượng đó, bạn có thể kích hoạt một sự kiện như new_high_value_customer.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng các sự kiện này làm proxy cho các lượt chuyển đổi phức tạp hơn, chẳng hạn như khi bạn xác định đối tượng "Khách lưu trú thường xuyên và dài hạn" là

Sự kiện: booked_hotel
Thông số: days_booked
Điều kiện về thông số: > 13 ngày
VÀ
Sự kiện: booked_hotel
Thông số: event_count
Điều kiện về thông số: > 1 trong khoảng thời gian 60 ngày bất kỳ

 

bất cứ khi nào người dùng đáp ứng các điều kiện đó, bạn có thể kích hoạt sự kiện như new_frequent_longterm.

Bằng cách theo dõi số lượng những sự kiện đó, bạn có thể biết tốc độ tăng trưởng cho số đối tượng của mình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11169062709444652254
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256