[GA4] Integrácia služby Google Ad Manager

Po prepojení siete v službe Ad Manager s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 budú údaje aplikácie a webové údaje z tohto vlastníctva v službe Analytics dostupné v reportoch v službe Ad Manager.

Po prepojení účtov Ad Manager a Google Analytics 4 začne Analytics automaticky zhromažďovať nasledujúce udalosti:

 • ad_click,
 • ad_impression,
 • ad_query.

Pri integrácii účtu Ad Manager zhromažďuje Analytics všetky tieto udalosti pre každú reklamu na stránke, čo môže viesť k zvýšeniu počtu fakturovateľných udalostí pre vlastníctva služby Analytics 360.

Zhromažďovaním týchto udalostí pre každú reklamu eliminuje Google Analytics 4 nezrovnalosti medzi reportmi v službách Analytics a Ad Manager, ktoré sa v minulosti vyskytovali pri integrácii služieb Universal Analytics a Ad Manager.

Obsah tohto článku:

Podmienky

Pred nastavením integrácie služieb Google Ad Manager a Google Analytics 4 skontrolujte splnenie nasledujúcich podmienok.

Povolenia

Ak chcete v službe GA4 vytvárať alebo odstraňovať prepojenia so službou Ad Manager, musíte byť správcom v účte Ad Manager a mať rolu redaktora v účte Analytics.

Značky

Váš web musí zhromažďovať údaje prostredníctvom značky Google. Ak si chcete v službe Analytics prezerať reporty zo služby Google Ad Manager, musí väčšina vašich značiek pochádzať z knižnice Google Publisher Tag.

Iné konfigurácie služieb

Ak chcete reportovať údaje aplikácie, daná aplikácia musí zahŕňať súpravu GMA SDK služby Google Ad Manager.

Nastavenie integrácie služieb Google Ad Manager a GA4

Prepojte vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s účtom Ad Manager.

Keď vytvoríte prepojenie, v účte Analytics ho nájdete kliknutím na sekciu Správca > stĺpec Vlastníctvo > PREPOJENIA SLUŽIEB > Prepojenia účtov Ad Manager.

Ako funguje integrácia reportov v službách Google Ad Manager a GA4

Integrácia služieb GA4 a Google Ad Manager využíva viaceré kľúčové procesy vrátane zdieľaných identifikátorov a spájania údajov. Tu sú podrobnosti o ich fungovaní.

Zdieľané identifikátory

Na zaistenie efektívneho fungovania integrácie služby Ad Manager medzi sebou navzájom komunikujú značky GA4 a Ad Manager, pričom používajú zdieľané identifikátory s cieľom priradiť každé zobrazenie reklamy k príslušnej udalosti v službe GA4. GA4 a Ad Manager používajú značky v rámci každej aplikácie alebo webovej stránky na generovanie jedinečných identifikátorov pre jednotlivé udalosti alebo zobrazenia reklamy. Vo webových vlastníctvach sa tento identifikátor nazýva query_id. Vo vlastníctvach typu aplikácia sa nazýva ad_event_id.

Komunikácia medzi značkami zabezpečuje zhodu zaznamenaných identifikátorov v službách GA4 a Ad Manager pre jednu udalosť a jej zodpovedajúce zobrazenie reklamy. Komunikácia medzi značkami prebieha synchrónne pri odosielaní udalostí a zobrazovaní reklám. Identifikátory zaznamenané v čase, keď služby Ad Manager a GA4 nie sú prepojené alebo keď niektorý systém nie je dostupný, sa v tejto integrácii nebudú zdieľať.

Poznámka: Vo webových vlastníctvach môže prvok HTML <iframe> rušiť komunikáciu medzi značkami a brániť zdieľaniu identifikátora. Keď sa značky Ad Manager zobrazujú v rámci prvku <iframe>, sú oddelené od zvyšku stránky. Značky s funkciou zobrazenia vráteného bez ponuky sa zvyčajne vykresľujú v rámci prvku <iframe>, a preto nemôžu odovzdávať údaje do služby GA4.

Automaticky zhromažďované udalosti

Keď je integrácia so službou Ad Manager aktivovaná, automaticky zhromažďuje nasledujúce udalosti pre webové vlastníctva a vlastníctva typu aplikácia:

 • webové vlastníctva – ad_impression a ad_click;
 • vlastníctva typu aplikácia – ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure a adunit_exposure.

K týmto udalostiam sa priraďujú ich vlastné identifikátory query_id a ad_event_id.

Spájanie údajov

GA4 spája svoje údaje so súbormi denníkov v službe Ad Manager pomocou zdieľaných identifikátorov, ktoré spájajú údaje v službe Ad Manager s údajmi v službe Analytics. Táto integrácia používa informácie a nastavenia konfigurácie dostupné v čase jednotlivých udalostí. Zmeny poľa sadzby v službe Ad Manager, konfigurácií značkovania alebo dimenzií stránok v službe GA4 neovplyvnia údaje z minulosti zobrazované v reportoch v službe GA4. Podobne proces fakturácie a kontroly v službe Ad Manager nebude mať vplyv na reportované údaje o výnosoch v službe GA4.

Výnosy sa vypočítavajú na základe hodnoty, ktorá existovala v službe Ad Manager pri zaznamenaní udalosti. Zmena hodnoty po tom, čo dôjde k reklamnej udalosti, nebude mať vplyv na zobrazené údaje o výnosoch pre danú udalosť v službe GA4.

Poznámka: Na výpočet výnosov v službe GA4 sa používa hodnota poľa Rate (Sadzba) v službe Ad Manager.

Zobrazenie údajov zo služby Google Ad Manager v službe GA4

Po nastavení integrácie reportov zo služby Ad Manager si budete môcť údaje zo služby Ad Manager prezerať v službe GA4. Údaje o výnosoch zo služby Ad Manager budú vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 dostupné v reportoch Speňažovanie > Reklamy vlastníka a v hlavnej ponuke Prieskumy.

Dimenzie a metriky zo služby Ad Manager

Po prepojení siete v službe Ad Manager s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 sa bude návštevnosť zo služby Google Ad Manager zobrazovať v nasledujúcich dimenziách a metrikách v reportoch v službe Analytics.

Dimenzie

 • Formát reklamy (používa hodnotu dimenzie Formát inventára v službe Ad Manager)
 • Zdroj reklamy (používa názov a identifikátor siete v službe Ad Manager)

 • Reklamná jednotka (používa hodnotu dimenzie Reklamná jednotka (všetky úrovne) v službe Ad Manager)

 • Cesta k stránke + reťazec dopytu a trieda obrazovky (používa umiestnenie reklamných jednotiek v službe Ad Manager)

Metriky

 • Vystavenie reklamnej jednotky (množstvo času, keď sa používateľovi zobrazujú reklamy)

 • Kliknutia na reklamy vlastníka (kliknutia v službe Ad Manager)

 • Zobrazenia reklám vlastníka (zobrazenia v službe Ad Manager)

 • Celkové výnosy z reklám (súčet všetkých výnosov z reklám, t. j. výnosy v službe Ad Manager + iné výnosy z reklám)

Export publík

Export publík zo služby Analytics:

Ak ste v nastaveniach prepojenia povolili prispôsobenú reklamu a aktivovali signály Googlu, publiká sa automaticky exportujú do služby Ad Manager.

Poznámka: Počas procesu prepájania v službe Ad Manager musíte nastaviť prepínač Povoliť prispôsobenie reklám do polohy zapnuté. Po povolení môžete toto nastavenie zmeniť v službe Ad Manager alebo Google Analytics.

Publiká, ktoré obsahujú demografické údaje alebo údaje o záujmoch, sa neexportujú.

Keď exportujete publiká prostredníctvom funkcie nepretržitého zdieľania publík, zobrazia sa v prepojenom účte Ad Manager. Publiká môžete na účely zacielenia použiť v pôvodnej podobe alebo ich skombinovať s inými publikami. Môžete ich aj analyzovať.

Kvalita a nezrovnalosti údajov

Problémy s implementáciou môžu viesť k nezrovnalostiam medzi údajmi v službách Ad Manager a Google Analytics. Ak zaznamenávate nezrovnalosti v údajoch, tu sú niektoré veci, ktoré treba skontrolovať.

Väčšinu problémov so značkovaním môžete vyriešiť v troch krokoch:

 1. Používajte značku Google.
 2. Používajte značky z knižnice Google Publisher Tag (GPT).
 3. Značky Ad Manager nenačítavajte v prvku <iframe>. Nezabúdajte, že zobrazenia vrátené bez ponuky sa zvyčajne vykresľujú v rámci prvku <iframe>, preto sa do integrácie nezahrnú.

Zaistenie zhody reportov:

 1. Overte, že získavate iba udalosti obsahových reklám (angl. display ad) v službe Ad Manager.
 2. Uistite sa, že ste zahrnuli iba údaje zo služby Ad Manager týkajúce sa stránok alebo aplikácií meraných prostredníctvom vlastníctva GA4, ktoré ste prepojili.

Táto integrácia zobrazí iba údaje zo služby Ad Manager týkajúce sa udalostí vo vlastníctve GA4, ktoré je prepojené so sieťou v službe Ad Manager.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256