Cách kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo

Bạn có thể loại trừ tất cả dữ liệu của một dự án khỏi hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, đồng thời chỉ dùng dữ liệu đó cho mục đích đo lường và cá nhân hóa nội dung (ví dụ: thử nghiệm A/B).

Nếu bạn loại trừ dữ liệu của dự án khỏi hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, thì mọi đối tượng dựa trên dữ liệu đó đều sẽ không đủ điều kiện để xuất từ Analytics cho Firebase sang bất kỳ sản phẩm quảng cáo nào của Google (ví dụ: Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360). Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào chứa đối tượng dựa trên dữ liệu bị loại trừ đó.

Dữ liệu đó và mọi đối tượng dựa trên dữ liệu đó vẫn sẽ xuất hiện trong Analytics cho Firebase để báo cáo và tạo đối tượng. Bạn vẫn có thể xuất đối tượng sang các sản phẩm không dùng cho mục đích quảng cáo (như Optimize và BigQuery).

Để quản lý cách sử dụng dữ liệu dự án cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo, hãy đăng nhập vào tài khoản Analytics được liên kết và làm theo hướng dẫn về cách sử dụng tùy chọn kiểm soát trong mục Quản trị của Analytics.

Các tùy chọn khác để kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo

Nếu bạn muốn tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho một sự kiện hoặc một thuộc tính người dùng (không phải cho tất cả sự kiện trong một dự án), thì hãy cân nhắc việc sử dụng các tùy chọn kiểm soát khác sau đây:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố