Dodatok k vlastníctvam služby Google Analytics 4 (predtým vlastníctva typu aplikácia a web)

Kliknutím na tlačidlo Prijať nižšie alebo otvorením a/alebo vytvorením vlastníctva služby Google Analytics 4 v službe Analytics 360 vy a Spoločnosť (ako je definovaná nižšie) súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami („Dodatok“), ktoré upravujú príslušné zmluvné podmienky týkajúce sa vášho používania služby Analytics 360 („Základné zmluvné podmienky“). Tento Dodatok nahrádza akékoľvek iné zmluvné podmienky (medzi stranami) týkajúce sa používania vlastníctiev služby Google Analytics 4 v službe Analytics 360 spred dátumu prijatia týchto zmluvných podmienok. „Spoločnosť“ na účely tohto Dodatku predstavuje entitu zákazníka, ktorá prijala Základné zmluvné podmienky upravujúce používanie služby Analytics 360 Spoločnosťou. Ak prijímate tento Dodatok v mene Spoločnosti, vyhlasujete a zaručujete, že (i) máte plné zákonné oprávnenie zaviazať Spoločnosť k tomuto Dodatku, (ii) Dodatok ste si prečítali a porozumeli mu a (iii) v mene Spoločnosti s Dodatkom súhlasíte. Ak nemáte zákonnú právomoc na zaviazanie Spoločnosti, neklikajte nižšie na tlačidlo Prijať. Význam výrazov s veľkým začiatočným písmenom, ktoré v tomto Dodatku nie sú definované, je vymedzený v Základných zmluvných podmienkach.

1. Prepojenie s platformou Firebase. Ak Spoločnosť prepojí Vlastníctvo s projektmi na platforme Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“) v rámci používania Služby, nasledujúce zmluvné podmienky budú okrem ostatných platných zmluvných podmienok, ktoré sú stanovené v zmluve Spoločnosti pre službu Analytics 360, upravovať tiež používanie Služby Spoločnosťou vrátane používania Prepojenia s platformou Firebase zo strany Spoločnosti. Okrem nižšie uvedeného zostávajú všetky ostatné zmluvné podmienky rovnaké a budú sa naďalej uplatňovať na používanie služby Analytics 360 Spoločnosťou, ako je uvedené v Základných zmluvných podmienkach Spoločnosti. V prípade rozporu medzi týmto Dodatkom a Základnými zmluvnými podmienkami sa používanie Prepojenia s platformou Firebase zo strany Spoločnosti bude riadiť výlučne zmluvnými podmienkami tohto Dodatku.

  1. Nasledujúce definície v Základných zmluvných podmienkach sa upravujú takto:
    1. Prístup“ znamená základnú jednotku merania, ktorá sa odosiela do Služby Google Analytics alebo Analytics 360 na spracovanie, čo môže zahŕňať okrem iného zobrazenie stránky, transakciu alebo hovor do systému služby Google Analytics uskutočnený rozhraním OSCI. V záujme zrozumiteľnosti Prístup nezahŕňa určité udalosti, ktorých zhromažďovanie odzrkadľuje interakcie s určitými Vlastníctvami umožňujúcimi podporu viacerých streamov údajov. Prístup však môže zahŕňať zobrazenia obrazovky a vlastné udalosti (zhromažďovanie udalostí, „Zlepšený paket“).
    2. Mobile SDK“ označuje súpravu na vývoj softvéru pre mobilný operačný systém, ktorú sprístupnila spoločnosť Google a vývojári ju môžu použiť v aplikácii na odosielanie Prístupov a Zlepšených paketov do Služby Google Analytics 360. Na účely vysvetlenia je Mobile SDK rozhraním OSCI.
    3. OSCI“ je skratkou výrazu Officially Supported Client Interface (Oficiálne podporované klientske rozhranie), čo je mechanizmus sprístupnený alebo podporovaný spoločnosťou Google, pomocou ktorého možno odosielať Prístupy alebo Zlepšené pakety do Služby Analytics 360.
  2. Ak Spoločnosť prepojí Vlastníctvo s projektmi na platforme Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“) v rámci používania Služby, (i) určité údaje z Vlastníctva Spoločnosti vrátane Údajov zákazníka alebo Údajov Spoločnosti (ako môže byť definované v Základných zmluvných podmienkach) môžu byť sprístupnené akejkoľvek inej entite alebo personálu, respektíve v rámci entity alebo personálu, v súlade s povoleniami nastavenými na platforme Firebase a (ii) v danom Vlastníctve môžu byť niektoré nastavenia Služby upravené oprávneným personálom platformy Firebase (nie na ujmu nastavení, ktoré Spoločnosť určila pre dané Vlastníctvo v rámci Služby).

Spoločnosť Google môže tento Dodatok priebežne upravovať výhradne v súvislosti s Prepojeniami s platformou Firebase. Upozornenie na takúto úpravu môže byť poskytnuté prostredníctvom upozornenia v službe alebo sprístupnené na https://support.google.com/analytics/answer/9396600. Zmeny nebudú platiť retroaktívne a nebudú účinné skôr, ako uplynie 14 dní od ich zverejnenia. Ak Spoločnosť nesúhlasí s upraveným Dodatkom, musí prestať používať Prepojenie s platformou Firebase. Žiadne dodatky ani zmeny týchto Doplňujúcich zmluvných podmienok nebudú záväzné, ak (x) nebudú písomné a podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Google, (y) Spoločnosť neprijme aktualizované zmluvné podmienky online alebo (z) Spoločnosť bude pokračovať v používaní Prepojení s platformou Firebase po tom, ako spoločnosť Google uverejnila aktualizácie tohto Dodatku.

Kým podpíšete tento dodatok, prečítajte si viac o obmedzeniach služby Analytics 360 pri vytváraní vlastníctiev služby Google Analytics 4, a zároveň si prečítajte, ako máte dodatok podpísať.

Naposledy aktualizované: 14. októbra 2020

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka