[GA4] הוספה, עריכה ומחיקה של משתמשים ושל קבוצות משתמשים

אם אתם עוברים מ-Universal Analytics ל-Google Analytics 4, תוכלו להשתמש בכלי ההעברה כדי להעתיק את המשתמשים לנכס Google Analytics 4 החדש.

ניתן להוסיף משתמשים ברמת החשבון או הנכס. הרמה שבה מוסיפים את המשתמש קובעת את הגישה הראשונית של אותו משתמש. למשל, אם מוסיפים משתמש ברמת החשבון, למשתמש זה תהיה גישה גם לכל הנכסים בחשבון, עם אותה קבוצת הרשאות. אם מוסיפים משתמש ברמת הנכס, אותו משתמש יקבל גישה רק לנכס ויינתנו לו ההרשאות שתגדירו לו באותו נכס. בכל שלב אפשר לשנות את רמת הגישה ואת הרשאות הגישה של המשתמש. (מידע נוסף על הרשאות).

המערכת מזהה את המשתמשים לפי כתובות האימייל שלהם. אפשר להוסיף רק משתמשים שכתובות האימייל שלהם רשומות בחשבונות Google.

כדי להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים או לשנות את הפרטים שלהם, ברמת החשבון או הנכס צריך להיות מוגדר תפקיד אדמין. אתם יכולים להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים ולשנות את הפרטים שלהם בכל רמה שבה יש לכם הרשאה.

כדי למחוק משתמשים או קבוצות משתמשים, צריך להיות לכם תפקיד אדמין ברמת החשבון. אפשר למחוק משתמשים או קבוצות משתמשים רק ברמת החשבון.

כל משתמש בעל הרשאה יכול למחוק כל משתמש אחר. כאמצעי בטיחות, אם אתם המשתמשים האחרונים עם תפקיד אדמין, אתם לא יכולים למחוק את עצמכם.

ניהול המשתמשים בנכסי משנה ובנכסי-על זהה לניהול המשתמשים בכל נכס אחר, אבל יש כמה הבדלים בהשפעות של ניהול המשתמשים הזה. מידע נוסף על משתמשים בנכסי משנה ובנכסי-על

במאמר זה:

כדי לסנן את הרשימה לפי שמות של משתמשים, כתובות אימייל, מנהלי מערכת בארגון, קבוצות משתמשים, הרשאות או הפרות מדיניות אתם יכולים לחפש ברשימת המשתמשים או ללחוץ על סנן > הוספת מסנן.

הוספת משתמשים

אין הגבלה על מספר המשתמשים שניתן להוסיף. כדי להוסיף משתמש חדש לחשבון או לנכס:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את המשתמשים), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. ברשימה הרשאות חשבון/נכסים, לוחצים על + ואז על הוספת משתמשים.
 5. מזינים את כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google או לחשבון Google Workspace של המשתמש.
 6. בוחרים באפשרות שליחה של הודעת אימייל למשתמשים חדשים כדי לשלוח הודעה למשתמש.
 7. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת למשתמש. למידע נוסף על הרשאות.
 8. לוחצים על הוספה.

כתובת האימייל ב-Google שבה אתם משתמשים כדי להוסיף משתמש והסיסמה המשויכת לכתובת זו הופכות לפרטי הכניסה של המשתמש הזה ל-Analytics.

עריכת משתמשים

ניתן לערוך את ההרשאות של כל משתמש בכל רמה שהיא בחשבון Analytics. למשל, אם נתתם למשתמש תפקיד של בעל הרשאת צפייה עבור נכס אחד בלבד, תוכלו בהמשך לתת לאותו משתמש גם את התפקיד עורך עבור הנכס הזה בלבד. לחלופין, תוכלו לתת למשתמש הזה את התפקיד עורך ברמת החשבון, ובכך להקצות לו את התפקיד עורך בכל נכס בחשבון הזה.

אפשר לתת למשתמש יותר הרשאות ככל שיורדים בהיררכיית החשבון, אבל לא פחות הרשאות מאלה שהקציתם לו ברמות גבוהות יותר. לדוגמה, אם תקצו למשתמש תפקיד עורך ברמת החשבון, למשתמש זה יהיה תפקיד עורך גם ברמת הנכס (ולא תוכלו לבטל הרשאות אלה ברמת הנכס). לעומת זאת, אפשר להקצות למשתמש תפקיד עורך ברמת הנכס, אבל לא להקצות הרשאות ברמת החשבון. מידע נוסף על הרשאות

כדי לשנות הרשאות של משתמש קיים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס' (בהתאם לרמה שבה רוצים לשנות את ההרשאות), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את המשתמש הרצוי בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 5. לוחצים על שם המשתמש ומוסיפים או מסירים את ההרשאות.
 6. לוחצים על שמירה.

מחיקת משתמשים

כך מוחקים משתמש:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים לחשבון הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס', לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את המשתמש הרצוי בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 5. מסמנים את תיבת הסימון לצד כל משתמש שרוצים למחוק ואז לוחצים על הסרה.

אם מסירים משתמש מנכס מקור, הוא יוסר גם מנכסי המשנה שלו.

אם מסירים משתמש מנכס משנה, הוא יוסר רק מנכס המשנה.

למידע נוסף על משתמשים בנכסי משנה

יצירה של קבוצות משתמשים

ניתן ליצור קבוצות משתמשים עם הרשאות לחשבון Analytics שלכם.

כדי ליצור קבוצת משתמשים, חשבון Analytics שלכם צריך להשתייך לארגון. אם החשבון שלכם לא משתייך לארגון, בפעם הראשונה שתנסו ליצור קבוצת משתמשים יוצג לכם במערכת Analytics הסבר איך ליצור קבוצת משתמשים ולקשר אותה לארגון.

למידע נוסף על קבוצות משתמשים

 

כך יוצרים קבוצת משתמשים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. ברשימה הרשאות חשבון/נכסים לוחצים על + ואז על הוספת קבוצות משתמשים.
 5. לוחצים על הוספת קבוצה.
 6. לוחצים על +, נותנים שם לקבוצה ומזינים תיאור שלה ואז לוחצים על יצירה.
 7. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת לקבוצה ולוחצים על הוספה. (מידע נוסף על הרשאות זמין כאן.)

אחרי שיוצרים קבוצה, היא מופיעה ברשימות המשתמשים של חשבון Analytics ושל הארגון.

לקבוצה יש הרשאות לרמה שבה יצרתם אותה בהיררכיה של Analytics. למשל, אם יוצרים את הקבוצה ברמת הנכס, יש לה הרשאות בנכס הזה בלבד. אם יוצרים אותה ברמת החשבון, יש לה הרשאות בכל הנכסים. בסעיף עריכה של קבוצות משתמשים בהמשך יש מידע על הוספת הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics.

הוספת משתמשים לקבוצה

כך מוסיפים משתמשים לקבוצה:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס' (בהתאם לרמה שבה רוצים לשנות את ההרשאות), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את קבוצת המשתמשים הרצויה בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 5. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 6. לוחצים על חברים ואז לוחצים על +.
 7. מזינים את כתובות האימייל של המשתמשים שרוצים להוסיף.
 8. אם רוצים להוסיף קבוצות נוספות לקבוצה, לוחצים על הוספת קבוצה.
 9. אחרי שמוסיפים את המשתמשים והקבוצות הרצויים, לוחצים על הוספה.
 10. סוגרים את החלונית חברים וסוגרים את החלונית של הקבוצה.
 11. לוחצים על שמירה.

הוספה של קבוצת משתמשים לרמה בהיררכיה של Analytics

אחרי שיוצרים קבוצה, ניתן להוסיף אותה לכל רמה בהיררכיה של Analytics כדי לתת לכל המשתמשים בקבוצה הרשאות לרמה הזו.

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. ברשימה משתמשים, לוחצים על + ואז לוחצים על הוספת קבוצות משתמשים.
 5. לוחצים על הוספת קבוצה.
 6. בוחרים את הקבוצה הרצויה ולוחצים על סיום.

עריכה של קבוצות משתמשים

אחרי שיוצרים קבוצת משתמשים, ניתן להוסיף ולהסיר משתמשים, קבוצות והרשאות. ניתן גם להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות.

כך עורכים קבוצת משתמשים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על 'מנהל מערכת' ועוברים אל החשבון או הנכס הרצוי.
 3. בעמודה 'חשבון' או 'נכס', לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את קבוצת המשתמשים הרצויה בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 5. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 6. כדי להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים, לוחצים על חברים ואז על +. אחרי שמוסיפים חברים, לוחצים על הוספה.
 7. כדי להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות, לוחצים על חברות בקבוצה ואז על +. אחרי שבוחרים קבוצות, לוחצים על סיום.
 8. כך נותנים לקבוצה הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics (נכסים, תצוגות מפורטות):
  • לוחצים על Analytics.
  • מרחיבים את ההיררכיה ולוחצים על עריכה לצד כל רמה שבה רוצים לשנות הרשאות.
  • בוחרים את ההרשאות שרוצים להוסיף, ואז לוחצים על שמירה.

באותה דרך אפשר גם להסיר משתמשים מהקבוצה, להסיר את הקבוצה מקבוצות אחרות או לשנות הרשאות.

למידע נוסף על קבוצות משתמשים

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false