Hantering av åtkomst och databegränsning

I den här artikeln beskriver vi hantering av åtkomst- och databegränsningar för Google Analytics 4 och Universal Analytics. I båda versionerna av Analytics hanterar du åtkomsten genom att tilldela roller. I Google Analytics 4 hanterar du databegränsningar genom att välja ett eller båda alternativen för databegränsning som beskrivs nedan. I Universal Analytics hanterar du databegränsningar genom att ge användarna åtkomst till olika rapportvyer.

Google Analytics 4

Du kan hantera åtkomst- och databegränsningar på konto- och egendomsnivå.

Så här tilldelar du roller och databegränsningar:

 1. Klicka på Administratör.
 2. Klicka på Åtkomsthantering i kolumnen Konto eller Egendom.
 3. Tilldela nya eller befintliga medlemmar roller (till exempel användare och grupper). Läs mer om hur du lägger till och redigerar användare.

Behörigheter som är i kraft är de roller och databegränsningar som en medlem tilldelas via andra resurser (som organisationen, en användargrupp eller ett konto som inkluderar den aktuella egendomen) plus alla direkta behörigheter som uttryckligen tilldelas för den aktuella resursen.

Direkta behörigheter är roll- och databegränsningar som en medlem uttryckligen tilldelas för den aktuella resursen (till exempel organisation, konto, egendom).

Det finns fyra roller och två databegränsningar:

Roll Förklaring
Administratör

Full kontroll över Analytics. Kan hantera användare (lägga till/radera användare, tilldela roller och databegränsningar). Kan ge fullständiga behörigheter till alla användare, inklusive sig själva, för alla konton och egendomar som de har denna roll för.

Inkluderar behörigheter för rollen Redigerare.

(Ersätter behörigheten Hantera användare.)

Redigerare

Full kontroll över inställningar på egendomsnivå. Kan inte hantera användare.

Inkluderar behörigheter för rollen Analytiker.

(Nytt namn på redigeringsbehörighet.)

Analytiker

Kan skapa, redigera och radera vissa egendomstillgångar. Kan samarbeta om delade tillgångar.

Inkluderar behörigheter för rollen Läsbehörig.

(Nytt namn på behörigheten Samarbeta.)

Egendomstillgångar är bland annat Utforskningar.

Läsbehörig

Kan se inställningar och data. Kan ändra vilken data som visas i rapporterna (till exempel lägga till jämförelser eller en sekundär dimension). Kan se delade tillgångar via användargränssnittet eller API:erna. Kan inte samarbeta om delade tillgångar. Delade utforskningar kan till exempel visas men inte redigeras av användare med rollen Läsbehörig. 

(Nytt namn på läs- och analysbehörighet.)

Ingen Användaren har ingen roll för den aktuella resursen. Användaren kan ha en roll för en annan resurs.

 

Databegränsning Förklaring
Inga kostnadsmätvärden

Det går inte att se mätvärden som rör kostnad.

Kostnadsmätvärden är inte tillgängliga i rapporter, utforskningar, målgrupper, insikter och varningar. Mer information finns nedan.

Inga intäktsmätvärden

Kan inte se mätvärden relaterade till intäkter.

Intäktsmätvärden är inte tillgängliga i rapporter, utforskningar, målgrupper, insikter och varningar. Mer information finns nedan.

 

Mätvärden för kostnader och intäkter

Utöver mätvärdena som beskrivs i avsnitten nedan inkluderar mätvärden för kostnader och intäkter alla anpassade mätvärden som identifieras som ett kostnads- eller intäktsmätvärde och alla mätvärden som härleds från ett sådant mätvärde.

Listorna uppdateras i takt med att Analytics lägger till ytterligare mätvärden för kostnader och intäkter.

Kostnadsmätvärden

Google Ads-kostnad

Google Ads-kostnad per klick

Kostnad för Google Ads-video

Kostnad per konvertering

Kostnad från andra än Google

Kostnad per klick från andra än Google

Kostnad per konvertering från andra än Google

Avkastning på annonsutgift

Avkastning på annonsutgifter från andra än Google

Intäktsmätvärden

Annonsintäkter

Intäkt med Google Ads-attribution baserad på senaste klick

Genomsnittlig intäkt per dag

Genomsnittlig intäkt från händelse

Genomsnittlig produktintäkt

Genomsnittligt produktvärde

Genomsnittlig intäkt från köp

Genomsnittlig intäkt från köp per användare

Genomsnittlig intäkt per köpare

Genomsnittlig intäkt per betalande användare (ARPPU)

Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU)

Kombinerad intäkt per totalt antal första öppningar i kohort

Kombinerad intäkt per totalt antal första besök i kohort

Kombinerad intäkt per totalt antal första besök och första öppningar i kohort

Intäkt från datadriven attribution

Köpkvantitet vid e-handel

Intäkt från e-handel

Händelsevärde

Intäkt från händelse

Intäkt med attribution baserad på första klick

Varans pris

Återbetalning för artikel

Artikelintäkt

Intäkt med attribution baserad på senaste klick

Annonsintäkter sedan början

Livstidsvärde (LTV)

Intäkt med linjär attribution

Största intäkt per dag

Minsta intäkt per dag

Intäkt med positionsbaserad attribution

Förväntade intäkter

Produktintäkt

Intäkt från köp

Återbetalning

Avkastning på annonsutgift

Avkastning på annonsutgifter från andra än Google

Intäkter

Intäkt med attribution baserad på tidsskillnad

Totala annonsintäkter

Total intäkt

Överordnade roller ärvs som standard (till exempel konto > egendom). Om du till exempel ger en användare en roll på kontonivå får användaren samma roll för alla egendomar i kontot.

En användares behörigheter som är i kraft motsvarar den mest tillåtande rollen för resursen.

Om en användare till exempel har rollen Redigerare för kontot har personen samma roll för alla egendomar i kontot, oavsett om hen också har tilldelats en mindre tillåtande roll för en av egendomarna.

Om en användare tilldelas en mer tillåtande roll för en egendom än vad personen har på kontonivå gäller den mer tillåtande rollen också på egendomsnivå.

Du kan lägga till databegränsningar som direkta behörigheter, men du kan inte ta bort dem om de tillämpas som ärvda behörigheter. Om en användare till exempel har tilldelats Inga kostnadsmätvärden på kontonivå kan personen inte se kostnadsmätvärden för någon egendom i kontot. Du kan däremot lägga till begränsningen Inga intäktsmätvärden för en eller flera av egendomarna i kontot.

Du kan välja bland ett par olika metoder när du vill se vilka användare som har vilka roller. Från sidan Användarhantering på konto- eller egendomsnivå:

 • Sök efter användarens namn om du vill se hans eller hennes roller.
 • Klicka på kolumnrubriken Kontoroller för att sortera listan efter roll.

Så påverkar databegränsningar andra Analytics-funktioner

Databegränsningar tillämpas i både Analytics-gränssnittet och i analoga Analytics API-anrop.

Databegränsningar skapas och tillämpas via åtkomsthantering i Analytics. Användarna kanske inte omfattas av dessa begränsningar om de har behörigheter för Analytics baserat på behörigheter i andra Google-produkter som är länkade till Analytics.

Funktion Effekt
Rapporter

Värden på begränsade mätvärden och värden som härleds från begränsade mätvärden visas inte i rapporterna. I stället visas ”0”.

Begränsade mätvärden är tillgängliga i mätvärdesväljare som är kopplade till rapporter (till exempel när du anpassar en rapport). Användare som omfattas av databegränsningar kan lägga till sådana mätvärden men kan inte se resultaten. (De kan till exempel lägga till mätvärden i anpassade rapporter men inte se motsvarande värden i rapporterna.)

Utforskningar

Begränsade mätvärden visas inte i utforskningar.

Begränsade mätvärden är tillgängliga i mätvärdesväljare som är kopplade till utforskningar (till exempel när du skapar en utforskning). Användare som omfattas av databegränsningar kan lägga till sådana mätvärden men kan inte se resultaten. (De kan till exempel kan lägga till mätvärdena i utforskningar men inte se motsvarande värden i utforskningarna.)

Målgrupper

Begränsade mätvärden är tillgängliga i mätvärdesväljare som är kopplade till målgrupper. Användare som omfattas av databegränsningar kan skapa målgrupper baserat på begränsade mätvärden och redigera målgruppens namn. Användarna omfattas dock av begränsningarna nedan:

kan inte använda målgrupper (till exempel som dimensionsfilter) som innehåller begränsade mätvärden

kan inte se antalet målgrupper för målgrupper som innehåller begränsade mätvärden

kan inte lägga till målgruppsutlösare i målgrupper baserat på begränsade mätvärden

Automatiska insikter Kan inte se automatiska insikter baserat på begränsade mätvärden i användargränssnittet
Anpassade insikter

Användare med behörighet kan skapa och redigera anpassade insikter baserat på begränsade mätvärden.

De kan inte se anpassade insikter i användargränssnittet och kan inte ta emot dem via e-post.

Anpassade mätvärden Användare med behörighet kan skapa anpassade mätvärden och ange att de innehåller kostnads- eller intäktsdata. Användare med motsvarande databegränsningar kan inte ta bort indikationer på att anpassade mätvärden inkluderar kostnads- eller intäktsdata. Åtkomst till dessa anpassade mätvärden omfattas av alla begränsningar som beskrivs i den här artikeln.
Länka Analytics till Firebase

Firebase-projektanvändare beviljas automatiskt Analytics-roller när du länkar ett Firebase-projekt till en Analytics-egendom.

 • Utifrån den högsta Firebase Analytics-behörighet Firebase-användare i ett projekt har tilldelas de en av två virtuella Firebase-användare:
  • Redigerare till Firebase-projekt <project number>
  • Läsbehörig till Firebase-projekt <project number>
 • Virtuella Firebase-användare tilldelas i sin tur standardroller i den länkade Analytics-egendomen.
Om du har denna roll eller behörighet i Firebase … … tilldelas du följande virtuella Firebase-användare … … som i sin tur tilldelas denna Analytics-roll

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(t.ex. Ägare, Redigerare, Firebase-administratör i Firebase)

Redigerare till Firebase-projekt <project number>

Redigerare

Inga databegränsningar

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(t.ex. Läsbehörig, Läsbehörig i Firebase)

Läsbehörig till Firebase-projekt <project number>

Läsbehörig

Inga databegränsningar

 

I Analytics åtkomsthantering motsvarar varje virtuell Firebase-användare en grupp användare i det länkade Firebase-projektet.

Som Analytics-administratör kan du ändra den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en egendoms virtuella Firebase-användare. Om du ändrar den Analytics-roll och de databegränsningar som tilldelats en virtuell Firebase-användare påverkar du alla i det Firebase-projekt som är tilldelat denna virtuella användare.

Rolltilldelningarna och databegränsningarna finns kvar tills länken mellan Firebase-projektet och Analytics-egendomen raderas.

Analytics-administratörer kan redigera åtkomsten för Firebase-rollerna i Administratör > länkad egendom > Åtkomsthantering för egendomar.

 

Universal Analytics

Du kan tilldela användarbehörigheter i Analytics på konto-, egendoms- och vynivå.

Så här tilldelar du behörigheter.

 1. Klicka på Administratör.
 2. Klicka på Användarhantering i kolumnen Konto, Egendom eller Vy.
 3. Tilldela nya eller befintliga medlemmar roller (till exempel användare och grupper). Läs mer om hur du lägger till och redigerar användare.

Behörigheter som är i kraft är de roller och databegränsningar som en medlem tilldelas via andra resurser (som organisationen, en användargrupp eller ett konto som inkluderar den aktuella egendomen) plus alla direkta behörigheter som uttryckligen tilldelas för den aktuella resursen.

Direkta behörigheter är roll- och databegränsningar som en medlem uttryckligen tilldelas för den aktuella resursen (till exempel organisation, konto, egendom).

Det finns fyra roller och två databegränsningar:

Roll Förklaring
Administratör

Full kontroll över Analytics. Kan hantera användare (lägga till/radera användare, tilldela roller och databegränsningar). Kan ge fullständiga behörigheter till alla användare, inklusive sig själva, för alla konton och egendomar som de har denna roll för.

Inkluderar rollen som redigerare.

(Ersätter behörigheten Hantera användare.)

Redigerare

Full kontroll över inställningar på egendomsnivå. Kan inte hantera användare.

Inkluderar rollen Analytiker.

(Nytt namn på redigeringsbehörighet.)

Analytiker

Kan skapa, redigera, radera och dela egendomstillgångar. Kan samarbeta om delade tillgångar.

Inkluderar rollen Läsbehörig.

(Nytt namn på behörigheten Samarbeta.)

Exempel på egendomstillgångar:

Läsbehörig

Kan se rapport- och konfigurationsdata, manipulera data i rapporter (till exempel lägga till jämförelser eller sekundära dimensioner), skapa och dela personliga tillgångar samt se delade tillgångar via användargränssnittet eller API:erna. Kan inte samarbeta om delade tillgångar.

(Nytt namn på läs- och analysbehörighet.)

Ingen Användaren har ingen roll för det aktuella objektet. Användaren kan ha en roll för ett annat objekt.

 

Du kan välja bland ett par olika metoder när du vill se vilka användare som har vilka roller. Öppna sidan Användarhantering på konto-, egendoms- eller vynivå:

 • Sök efter användarens namn om du vill se hans eller hennes behörigheter.
 • Klicka på kolumnrubriken Kontobehörigheter för att sortera listan efter behörighet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false