Zarządzanie dostępem i ograniczeniami dotyczącymi danych

Z tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać dostępem i ograniczeniami dostępu do danych w Google Analytics 4 i Universal Analytics. W obu wersjach Analytics dostępem możesz zarządzać przez przypisywanie ról. W Google Analytics 4 możesz zarządzać ograniczeniami dostępu do danych, wybierając jedną lub obie opcje opisane poniżej. W Universal Analytics możesz zarządzać ograniczeniami dostępu do danych, nadając użytkownikom dostęp do różnych widoków raportów.

Google Analytics 4

Dostępem i ograniczeniami dotyczącymi danych możesz zarządzać na poziomie konta i usługi.

Aby przypisać role i ograniczenia dostępu do danych:

 1. Kliknij Administracja.
 2. Kliknij Zarządzanie dostępem w kolumnie Konto lub Usługa.
 3. Przypisz role nowym lub istniejącym członkom (np. użytkownikom i grupom). Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu użytkowników.

Aktywne uprawnienia to role przypisane użytkownikowi i ograniczenia dostępu do danych wprowadzone przez inny zasób (np. organizację, grupę użytkowników lub konto, które obejmuje bieżącą usługę) oraz wszystkie bezpośrednie i jednoznacznie przypisane uprawnienia do bieżącego zasobu.

Uprawnienia bezpośrednie to jednoznacznie przypisane użytkownikowi role i wprowadzone ograniczenia dostępu do danych dotyczące bieżącego zasobu (np. organizacji, konta lub usługi).

Dostępne są 4 role i 2 ograniczenia dotyczące danych:

Rola Objaśnienie
Administrator

Ma pełną kontrolę nad Analytics. Może zarządzać użytkownikami (dodawać ich i usuwać oraz przypisywać im dowolne role lub ograniczać dostęp do danych). Może przyznać dowolnemu użytkownikowi, w tym także sobie, pełne uprawnienia do dowolnego konta lub dowolnej usługi, które są objęte tym uprawnieniem.

Obejmuje uprawnienia roli edytora.

(Zastępuje uprawnienie Zarządzanie użytkownikami)

Edytujący

Ma pełną kontrolę nad ustawieniami na poziomie usługi. Nie może zarządzać użytkownikami.

Obejmuje uprawnienia roli Analityk.

(Nowa nazwa uprawnień do edycji)

Analityk

Może tworzyć, edytować i usuwać określone zasoby powiązane z usługą. Może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

Obejmuje uprawnienia roli Przeglądający.

(Nowa nazwa uprawnień do współpracy).

Zasoby powiązane z usługą obejmują m.in. Eksploracje.

Przeglądający

Może wyświetlać ustawienia i dane. Może zmieniać dane wyświetlane w raportach (np. dodawać porównania i wymiary dodatkowe). Może wyświetlać udostępnione zasoby za pomocą interfejsu lub interfejsów API. Nie umożliwia wspólnej pracy z udostępnionymi zasobami. Na przykład udostępnione eksploracje mogą być wyświetlane przez osoby z rolą przeglądającego, ale nie mogą być przez nie edytowane.

(Nowa nazwa uprawnień do odczytu i analizy)

Brak Użytkownik nie ma przypisanej roli do tego zasobu (może mieć przypisaną rolę do innego zasobu).

 

Ograniczenie dotyczące danych Objaśnienie
Brak danych o koszcie

Użytkownik nie może wyświetlać danych dotyczących kosztów.

Dane o kosztach są niedostępne w raportach, eksploracjach, grupach odbiorców, statystykach i alertach. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Brak danych o przychodach

Użytkownik nie może wyświetlać danych dotyczących przychodów.

Dane o przychodach są niedostępne w raportach, eksploracjach, grupach odbiorców, statystykach i alertach. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

 

Dane o kosztach i przychodach

Oprócz danych wymienionych w poniższych sekcjach dane o kosztach i przychodach obejmują też dane niestandardowe będące danymi o kosztach lub przychodach oraz wszelkie dane, które od nich pochodzą.

Te listy zostaną zaktualizowane, jeśli Analytics zacznie uwzględniać dodatkowe dane o kosztach lub przychodach.

Dane o kosztach

Wydatki na Google Ads

Koszt kliknięcia w Google Ads

Koszt filmu w Google Ads

Koszt konwersji

Koszty niezwiązane z usługami Google

Koszt kliknięcia niezwiązany z usługami Google

Koszt konwersji niezwiązany z usługami Google

Zwrot z nakładów na reklamę

Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google

Dane o przychodach

Przychody z reklam

Przychody przypisane do ostatniego kliknięcia z uwzględnieniem preferencji reklam

Średnie przychody dziennie

Średnie przychody ze zdarzeń

Średnie przychody z produktu

Średnia wartość produktu

Średnie przychody z zakupów

Średnie przychody z zakupów na użytkownika

Średnie przychody na kupującego

Średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU)

Średnie przychody na użytkownika (ARPU)

Połączone przychody na łączną liczbę pierwszych uruchomień w ramach kohorty

Suma przychodów na łączną liczbę pierwszych wizyt w ramach kohorty

Suma przychodów na łączną liczbę pierwszych wizyt i pierwszych uruchomień w ramach kohorty

Przychody atrybucji opartej na danych

Liczba sprzedanych produktów e-commerce

Przychody z e-commerce

Wartość zdarzenia

Przychody ze zdarzeń

Przychody przypisane do pierwszego kliknięcia

Cena produktu

Zwrot środków za produkt

Przychody z produktu

Przychody przypisane do ostatniego kliknięcia

Wszystkie przychody z reklam

Wartość od początku śledzenia (LTV)

Przychody przypisane liniowo

Maksymalne przychody dziennie

Minimalna wartość przychodów dziennie

Przychody przypisane z uwzględnieniem pozycji

Prognozowane przychody

Przychody z produktu

Przychody z zakupów

Zwroty środków

Zwrot z nakładów na reklamę

Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google

Przychody

Przychody przypisane zgodnie ze spadkiem udziału z upływem czasu

Łączne przychody z reklam

Łączne przychody

Role nadrzędne są dziedziczone domyślnie (np. konto > usługa). Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi rolę na poziomie konta, będzie on miał tę samą rolę w przypadku wszystkich usług na tym koncie.

Aktywne uprawnienia użytkownika są zależne od roli zapewniającej największe uprawnienia do danego zasobu.

Jeśli np. użytkownik ma rolę edytora na koncie, będzie miał rolę edytora w odniesieniu do wszystkich usług na tym koncie, nawet jeśli zostanie mu przypisana bardziej restrykcyjna rola w przypadku jednej z nich.

Jeśli natomiast do danej usługi ma przypisane większe uprawnienia niż na poziomie konta, takie uprawnienia będą miały zastosowanie do tej usługi.

Ograniczenia dotyczące danych można dodać jako uprawnienia bezpośrednie, ale nie można ich usunąć, jeśli działają jako uprawnienia dziedziczone. Jeśli np. użytkownikowi na poziomie konta przypisano Brak danych o koszcie, nie będzie on mógł wyświetlać danych o kosztach w żadnej usłudze na tym koncie. Można jednak dodać ograniczenie Brak danych o przychodach w odniesieniu do wybranych usług na koncie.

Masz kilka możliwości sprawdzenia, jakie uprawnienia mają poszczególni użytkownicy. Na stronie Zarządzanie użytkownikami na poziomie konta lub usługi:

 • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, aby zobaczyć jego uprawnienia.
 • Kliknij nagłówek kolumny Role na koncie, aby posortować listę według ról.

Jak ograniczenia dotyczące danych wpływają na inne funkcje Analytics

Ograniczenia dotyczące danych są egzekwowane zarówno w interfejsie Analytics, jak i w analogicznych wywołaniach interfejsu Analytics API.

Ograniczenia dotyczące danych są tworzone i stosowane przez funkcję Analytics służącą do zarządzania dostępem. Użytkownicy mogą nie podlegać tym ograniczeniom, jeśli ich uprawnienia do Analytics wynikają z uprawnień w innych usługach Google, które są połączone z Analytics.

Funkcja Efekt
Raporty

W raportach nie pojawiają się wartości objęte ograniczeniami ani wartości uzyskane z tych danych. Zamiast nich użytkownicy widzą wartość 0.

Dane objęte ograniczeniem są dostępne w selektorach danych powiązanych z raportami (np. podczas dostosowywania raportu). Użytkownicy, którzy mają ograniczenie dostępu do danych, mogą dodawać te dane, ale nie mogą wyświetlać wyników (np. mogą dodać te dane do raportów niestandardowych, ale nie widzą odpowiadających im wartości).

Eksploracje

Dane objęte ograniczeniem nie pojawiają się w eksploracjach.

Są natomiast dostępne w selektorach danych powiązanych z eksploracjami (np. podczas tworzenia eksploracji). Użytkownicy, którzy mają ograniczenie danych, mogą dodawać te dane, ale nie mogą wyświetlać wyników (np. mogą dodać te dane do eksploracji, ale nie widzą odpowiadających im wartości).

Odbiorcy

Dane objęte ograniczeniem są dostępne w selektorach danych powiązanych z odbiorcami. Użytkownicy, którzy mają ograniczenie dostępu do danych, mogą tworzyć grupy odbiorców na podstawie danych objętych ograniczeniem i edytować nazwy tych grup po ich utworzeniu, ale podlegają opisanym niżej ograniczeniom.

Nie mogą używać grupy odbiorców (np. jako filtra wymiaru) zawierającej dane objęte ograniczeniem.

Nie mogą wyświetlać liczby odbiorców w przypadku grup odbiorców zawierających dane objęte ograniczeniem.

Nie mogą dodawać funkcji dołączenia do grupy odbiorców na podstawie danych objętych ograniczeniem.

Statystyki zautomatyzowane Użytkownicy nie mogą wyświetlać w interfejsie statystyk zautomatyzowanych na podstawie danych objętych ograniczeniem.
Statystyki niestandardowe

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć i edytować statystyki niestandardowe na podstawie danych objętych ograniczeniem.

Nie mogą wyświetlać statystyk niestandardowych w interfejsie ani otrzymywać ich e-mailem.

Dane niestandardowe Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć dane niestandardowe ze wskazaniem, że mają one uwzględniać dane o kosztach lub przychodach. Użytkownicy z ograniczeniem dostępu do danych nie mogą usuwać wskazań, że dane niestandardowe mają uwzględniać dane o kosztach lub przychodach. Dostęp do tych danych niestandardowych podlega wszystkim ograniczeniom opisanym w tym artykule.
Łączenie kont Analytics i Firebase

Po połączeniu projektu Firebase z usługą w Analytics użytkownikom projektów Firebase automatycznie przyznawane są role Analytics:

 • Użytkownicy projektu Firebase zostają przypisani do 1 z 2 użytkowników wirtualnych Firebase (zgodnie z ich najwyższym uprawnieniem firebaseanalytics w Firebase):
  • edytujący projekt Firebase <numer projektu>,
  • przeglądający projekt Firebase <numer projektu>.
 • Do wirtualnych użytkowników Firebase przypisywane są role domyślne w połączonej usłudze Analytics.
Jeśli masz tę rolę lub to uprawnienie w Firebase Przypisano Cię do tego wirtualnego użytkownika Firebase Do którego przypisano tę rolę Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(np. właściciel, edytujący, administrator Firebase w Firebase)

Edytujący projekt Firebase <numer projektu>

Edytujący

Brak ograniczeń dotyczących danych

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(np. przeglądający, przeglądający Firebase w Firebase)

Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak ograniczeń dotyczących danych

 

W zarządzaniu dostępem w Analytics każdy użytkownik wirtualny Firebase reprezentuje grupę użytkowników w połączonym projekcie Firebase.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisywane do użytkowników wirtualnych usługi Firebase. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do wirtualnego użytkownika Firebase, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników projektu Firebase przypisanych do tego użytkownika wirtualnego.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między projektem Firebase i usługą Analytics.

Administratorzy Analytics mogą edytować uprawnienia dostępu ról Firebase w sekcji Administracja > połączona usługa > Zarządzanie dostępem do usług.

 

Universal Analytics

W Analytics uprawnienia użytkowników można przypisywać na poziomie konta, usługi i widoku danych.

Aby przypisać uprawnienia:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok danych kliknij Zarządzanie dostępem.
 3. Przypisz role nowym lub istniejącym członkom (np. użytkownikom i grupom). Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu użytkowników.

Aktywne uprawnienia to role przypisane użytkownikowi i ograniczenia dostępu do danych wprowadzone przez inny zasób (np. organizację, grupę użytkowników lub konto, które obejmuje bieżącą usługę) oraz wszystkie bezpośrednie i jednoznacznie przypisane uprawnienia do bieżącego zasobu.

Uprawnienia bezpośrednie to jednoznacznie przypisane użytkownikowi role i wprowadzone ograniczenia dostępu do danych dotyczące bieżącego zasobu (np. organizacji, konta lub usługi).

Dostępne są 4 role i 2 ograniczenia dotyczące danych:

Rola Objaśnienie
Administrator

Ma pełną kontrolę nad Analytics. Może zarządzać użytkownikami (dodawać ich i usuwać oraz przypisywać im dowolne role lub ograniczać dostęp do danych). Może przyznać dowolnemu użytkownikowi, w tym także sobie, pełne uprawnienia do dowolnego konta lub dowolnej usługi, które są objęte tym uprawnieniem.

Ma wszystkie uprawnienia edytora.

(Zastępuje uprawnienie Zarządzanie użytkownikami)

Edytujący

Ma pełną kontrolę nad ustawieniami na poziomie usługi. Nie może zarządzać użytkownikami.

Ma wszystkie uprawnienia analityka.

(Nowa nazwa uprawnień do edycji).

Analityk

Może tworzyć, edytować, usuwać i udostępniać zasoby powiązane z usługą. Może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

Ma wszystkie uprawnienia przeglądającego.

(Nowa nazwa uprawnień do współpracy).

Zasoby powiązane z usługą obejmują m.in.:

Przeglądający

Może wyświetlać raporty i dane konfiguracji. Może prowadzić działania na danych w raportach (np. dodawać porównania i wymiary dodatkowe). Może tworzyć i udostępniać zasoby osobiste oraz wyświetlać udostępnione zasoby za pomocą interfejsu lub interfejsów API. Nie może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

(Nowa nazwa uprawnień do odczytu i analizy)

Brak Użytkownik nie ma przypisanej roli do tego obiektu (może mieć przypisaną rolę do innego obiektu).

 

Masz kilka możliwości sprawdzenia, jakie uprawnienia mają poszczególni użytkownicy. Na stronie Zarządzanie użytkownikami na poziomie konta, usługi lub widoku danych:

 • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, by zobaczyć jego uprawnienia.
 • Kliknij nagłówek kolumny Uprawnienia dotyczące konta, by posortować listę według uprawnień.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false