[GA4] הצגת ההיסטוריה של השינויים שבוצעו בחשבון או בנכס

כדי להציג את היסטוריית השינויים של חשבון או נכס Analytics, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה.

בהיסטוריית השינויים מתועדים השינויים שבוצעו בחשבון.

הצגה של היסטוריית השינויים

בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס, לוחצים על היסטוריית השינויים בחשבון או היסטוריית השינויים בנכסים.

הפרטים שמצוינים בהיסטוריית השינויים:

 • מועד: התאריך והשעה של הפעילות.
 • סוג המיקום: חשבון Analytics או הנכס שבו בוצע השינוי.
 • שם המיקום: השם של חשבון Analytics או של הנכס שבו בוצע השינוי.
 • סוג הפריט: סוג הפריט שהשתנה (למשל מקור נתונים, קישור ל-Google Ads).
 • פעולה: השינוי שבוצע בפריט (לדוגמה יצירה של פריט חדש או שינוי בפריט קיים).
 • מבצע השינוי: המשתמש ב-Analytics שביצע את השינוי. בהיסטוריית השינויים מתועדים גם שינויים שבוצעו במערכת באופן אוטומטי.
  הערה: התווית מערכת (העברה) מציינת שהשינוי בוצע במסגרת נכס Google Analytics 4 שנוצר באופן אוטומטי.

רשומות שבהן מופיע [משתמש שנמחק] מציינות שחשבון Google של המשתמש שביצע את השינויים נמחק לאחר מכן מהמערכת, ול-Analytics אין אפשרות לאחזר את כתובת האימייל של המשתמש הזה.

בהיסטוריית השינויים מתועדות פעילויות שבוצעו בשנתיים האחרונות.

הגדרת טווח התאריכים

השתמשו בתפריט טווח תאריכים כדי לבחור אחד מטווחי התאריכים המוגדרים מראש או כדי להגדיר טווח תאריכים בהתאמה אישית.

טווח התאריכים מוצג לפי אזור הזמן שמוגדר במערכת ההפעלה שלכם.

סינון התוכן

 1. השתמשו בתפריט מיקום כדי לבחור את החשבון או את הנכס רוצים לעיין בשינויים שבוצעו בהם.
 2. לוחצים על מסננים נוספים כדי לפתוח אפשרויות לסינון לפי:
  • כל סוג פריט: בוחרים את סוגי הפריטים שרוצים לכלול בתצוגה.
  • מבצע השינוי: מזינים את כתובות האימייל של כל המשתמשים שאת השינויים שהם ביצעו רוצים להציג.
 3. לוחצים על עדכון.

חיפוש בתוכן

השתמשו בשדה החיפוש שמוצג בראש הטבלה כדי לחפש בתוכן לפי כל סוגי הנתונים שמצוינים בעמודות (למשל תאריך, שם המיקום, סוג הפריט).

צריך להזין את התאריכים באותו פורמט שבו מוצגים הנתונים בעמודות.

אפשר להזין חלקי מחרוזות. לדוגמה שתי האותיות הראשונות של שם החודש או כמה אותיות מכתובת האימייל של המשתמש.

הצגת פרטים נוספים

בשורה עם פרטי אחד השינויים, לוחצים על מידע כדי להציג פרטים נוספים כמו נתונים סטטיסטיים על החשבון או על הנכס נכון ללפני השינוי ואחריו. הפרטים הנוספים כוללים ייצוג Admin-API של האובייקט.

טווח התאריכים מוצג לפי אזור הזמן שמוגדר במערכת ההפעלה שלכם.

סינון התוכן

 1. השתמשו בתפריט מיקום כדי לבחור את החשבון או את הנכס רוצים לעיין בשינויים שבוצעו בהם.
 2. לוחצים על מסננים נוספים כדי לפתוח אפשרויות לסינון לפי:
  • כל סוג פריט: בוחרים את סוגי הפריטים שרוצים לכלול בתצוגה.
  • מבצע השינוי: מזינים את כתובות האימייל של כל המשתמשים שאת השינויים שהם ביצעו רוצים להציג.
 3. לוחצים על עדכון.

חיפוש בתוכן

השתמשו בשדה החיפוש שמוצג בראש הטבלה כדי לחפש בתוכן לפי כל סוגי הנתונים שמצוינים בעמודות (למשל תאריך, שם המיקום, סוג הפריט).

צריך להזין את התאריכים באותו פורמט שבו מוצגים הנתונים בעמודות.

אפשר להזין חלקי מחרוזות. לדוגמה שתי האותיות הראשונות של שם החודש או כמה אותיות מכתובת האימייל של המשתמש.

הצגת פרטים נוספים

בשורה עם פרטי אחד השינויים, לוחצים על מידע כדי להציג פרטים נוספים כמו נתונים סטטיסטיים על החשבון או על הנכס נכון ללפני השינוי ואחריו. הפרטים הנוספים כוללים ייצוג Admin-API של האובייקט.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי