[GA4] Xoá/khôi phục tài khoản và tài sản

Thùng rác chứa những tài khoản và tài sản đã được đánh dấu để xoá. Bạn có 35 ngày để khôi phục các mục trong Thùng rác trước khi chúng bị xoá vĩnh viễn.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về Thùng rác

Thùng rác là nơi các tài khoản và tài sản được lưu giữ tạm thời trước khi bị xoá. Những tài khoản và tài sản bị chuyển vào Thùng rác sẽ được lưu giữ trong 35 ngày trước khi bị xoá vĩnh viễn.

Thùng rác hiển thị một danh sách tất cả các mục được đánh dấu để xoá, người dùng đã đánh dấu để xoá, và ngày sẽ xoá vĩnh viễn các mục đó. Bạn khôi phục một mục bằng cách chọn mục đó rồi di chuyển nó ra khỏi Thùng rác. Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài khoản để truy cập vào Thùng rác.

Sau 35 ngày lưu giữ trong Thùng rác, Analytics sẽ xoá vĩnh viễn và ghi lại hoạt động xoá vào Nhật ký thay đổi, với người dùng được xác định là Hệ thống Analytics.

Những mục được khôi phục

Khi bạn khôi phục một tài khoản, những tài sản được liên kết cũng tự động được khôi phục, ngoại trừ tài sản đã bị chuyển riêng vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục một tài sản, mọi luồng dữ liệu mà tài sản đó có khi bị bạn chuyển vào Thùng rác sẽ tự động được khôi phục. Ví dụ: Tài khoản A chứa Tài sản P1 có Luồng dữ liệu DS1 và DS2, còn Tài sản P2 có Luồng dữ liệu DS3 và DS4.

  • Ví dụ 1: Tài khoản A được chuyển vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục Tài khoản A, thì P1 (cùng với DS1 và DS2) và P2 (cùng với DS3 và DS4) sẽ được tự động khôi phục.
  • Ví dụ 2: P1 được chuyển vào Thùng rác. Sau đó, Tài khoản A được chuyển vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục Tài khoản A, Tài khoản A và P2 (cùng với DS3 và DS4) sẽ được khôi phục, nhưng P1 không được khôi phục vì nó đã bị chuyển riêng vào Thùng rác.

Bạn không thể chuyển một luồng dữ liệu vào Thùng rác mà chỉ có thể xoá nó. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển một tài sản vào Thùng rác thì các luồng dữ liệu trong tài sản đó cũng sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Khi bạn khôi phục một tài khoản hoặc tài sản từ Thùng rác, tất cả các chế độ cài đặt và cấu hình (ví dụ: bộ lọc, quyền của người dùng, mối liên kết với các sản phẩm khác của Google) đều được giữ nguyên.

Dữ liệu không được xử lý trong khi tài khoản và tài sản đang ở trong Thùng rác. Quá trình xử lý dữ liệu cho các báo cáo chính sẽ tiếp tục trong vòng một giờ sau khi chúng được khôi phục từ Thùng rác. Quá trình xử lý theo thời gian thực sẽ tiếp tục trong vòng vài giây.

Tài sản phụ và tài sản cuộn lên

Bạn cũng phải tính đến một số yếu tố khác khi chuyển tài sản phụ và tài sản cuộn lên vào thùng rác hoặc khôi phục chúng.

Tìm hiểu thêm về việc chuyển tài sản phụ vào thùng rác và khôi phục chúng

Tìm hiểu thêm về việc chuyển tài sản tổng hợp vào thùng rác và khôi phục chúng

Cách khôi phục tài khoản hoặc tài sản

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để khôi phục tài khoản và tài sản. Nếu tất cả tài khoản Analytics của bạn đã bị xoá, bạn cần phải tạo tài khoản Analytics mới để truy cập vào Thùng rác.
  1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản, hãy nhấp vào Thùng rác.
  2. Tìm mục mà bạn muốn khôi phục ở trong bảng hoặc sử dụng trường tìm kiếm trong bảng để tìm.
  3. Chọn mục và nhấp vào Khôi phục.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính