[GA4] Xoá/khôi phục tài khoản và tài sản

Thùng rác có thể chứa những tài khoản và tài sản đã được đánh dấu để xóa. Bạn có 35 ngày để khôi phục các mục trong Thùng rác trước khi các mục này bị xóa vĩnh viễn.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về Thùng rác

Thùng rác là nơi những tài khoản và tài sản được lưu giữ tạm thời trước khi bị xóa. Những tài khoản và tài sản được chuyển vào Thùng rác sẽ được lưu giữ trong 35 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Thùng rác hiển thị một danh sách tất cả các mục được đánh dấu để xóa, người dùng đã đánh dấu để xóa, và ngày sẽ xóa vĩnh viễn các mục đó. Bạn khôi phục lại một mục bằng cách chọn và di chuyển mục đó ra khỏi Thùng rác. Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài khoản để truy cập vào Thùng rác.

Sau 35 ngày trong Thùng rác, Analytics sẽ xóa vĩnh viễn mục và ghi lại hoạt động xóa vào Nhật ký thay đổi, với người dùng được xác định là Hệ thống Analytics.

Những mục được khôi phục

Khi bạn khôi phục một tài khoản, những tài sản được liên kết cũng tự động được khôi phục, ngoại trừ tài sản đã bị chuyển riêng vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục một tài sản, mọi luồng dữ liệu mà tài sản đó có khi bạn chuyển vào Thùng rác sẽ tự động được khôi phục. Ví dụ: Tài khoản A chứa Tài sản P1 có Luồng dữ liệu DS1 và DS2, còn Tài sản P2 có Luồng dữ liệu DS3 và DS4.

  • Ví dụ 1: Tài khoản A được chuyển vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục Tài khoản A, Tài sản P1 (cùng với Luồng dữ liệu DS1 và DS2) và Tài sản P2 (cùng với Luồng dữ liệu DS3 và DS4) sẽ được tự động khôi phục.
  • Ví dụ 2: Tài sản P1 được chuyển vào Thùng rác. Sau đó, Tài khoản A được chuyển vào Thùng rác. Khi bạn khôi phục Tài khoản A, Tài khoản A và P2 (cùng với DS3 và DS4) sẽ được khôi phục, nhưng P1 không được khôi phục vì nó đã bị chuyển riêng vào Thùng rác.

Bạn không thể chuyển một luồng dữ liệu vào Thùng rác mà chỉ có thể xóa nó. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển một tài sản vào Thùng rác thì các luồng dữ liệu trong tài sản đó cũng sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Khi bạn khôi phục một tài khoản hoặc tài sản từ Thùng rác, tất cả các chế độ cài đặt và cấu hình (ví dụ: bộ lọc, quyền của người dùng, đường liên kết đến các sản phẩm khác của Google) sẽ vẫn như trước.

Dữ liệu không được xử lý trong khi tài khoản và tài sản đang ở trong Thùng rác. Quá trình xử lý dữ liệu cho các báo cáo chính sẽ tiếp tục trong vòng 1 giờ sau khi chúng được khôi phục từ Thùng rác. Quá trình xử lý theo thời gian thực sẽ tiếp tục trong vòng vài giây.

Tài sản phụ và tài sản cuộn lên

Bạn cũng phải tính đến một số yếu tố khác khi chuyển tài sản phụ và tài sản cuộn lên vào thùng rác hoặc khôi phục chúng.

Tìm hiểu thêm về việc chuyển tài sản phụ vào thùng rác và khôi phục chúng

Tìm hiểu thêm về việc chuyển tài sản cuộn lên vào thùng rác và khôi phục chúng

Cách khôi phục tài khoản hoặc tài sản

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để khôi phục tài khoản và tài sản.
  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn. Nếu tất cả tài khoản Analytics của bạn đã bị xóa, bạn cần phải tạo tài khoản Analytics mới để truy cập vào Thùng rác.
  2. Nhấp vào Quản trị.
  3. Trong cột Tài khoản, hãy nhấp vào Thùng rác.
  4. Tìm mục mà bạn muốn khôi phục bằng cách xem qua bảng hoặc sử dụng trường tìm kiếm trong bảng.
  5. Chọn mục và nhấp vào Khôi phục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false