[GA4] Hệ phân cấp của Google Analytics

Tìm hiểu thêm về hệ thống phân cấp Google Analytics 4, đồng thời tìm hiểu về cấu hình tổ chức, tài khoản và tài sản.
Nội dung trong bài viết này:

Tổng quan về hệ phân cấp của Google Analytics

Google Analytics được tổ chức theo hệ phân cấp sau:

 • Tổ chức (không bắt buộc)
  • Tài khoản Analytics
   • Tài sản Analytics

Bạn có thể chỉ định người dùng ở cấp tổ chức, cấp tài khoản và cấp tài sản và bạn có thể gán quyền cho họ ở mỗi cấp.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý người dùng ở cấp tổ chức và ở cấp tài khoản/tài sản.

Cấu hình tổ chức

Sản phẩm và người dùng tập trung lại cùng nhau trong tổ chức. Một tổ chức đại diện cho một công ty và cho phép bạn truy cập vào các tài khoản sản phẩm của công ty (ví dụ: Analytics, Trình quản lý thẻ, Optimize) và quản lý quyền truy cập của người dùng trong một sản phẩm cụ thể, cũng như các liên kết tích hợp trên nhiều sản phẩm. Bạn có thể truy cập vào tổ chức của mình tại marketingplatform.google.com/home.

Ví dụ: một tổ chức có thể có cấu hình như sau:

 • Tổ chức
  • Tài khoản Analytics
   • Tài sản Analytics
  • Tài khoản Trình quản lý thẻ của Google
  • Tài khoản Google Optimize

Bạn không bắt buộc phải sử dụng tổ chức nhưng nên dùng để tận hưởng những lợi ích của chúng. Hãy tìm hiểu thêm về tổ chức.

Tài khoản Analytics

Tài khoản là cổng vào Analytics và cung cấp vùng chứa cho các tài sản Analytics của bạn. Bạn có thể có một hoặc nhiều tài khoản Analytics (tối đa 100 tài khoản). Mỗi tài khoản có thể chứa tối đa 2.000 tài sản.

Bạn được tự quyết định cách quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và tài sản. Bạn có thể sử dụng mối quan hệ một với một giữa một tài khoản/một tài sản. Hoặc bạn có thể sử dụng mối quan hệ một với nhiều giữa một tài khoản/nhiều tài sản.

Tìm hiểu thêm về cách định cấu trúc tài khoản của bạn.

Khi tạo tài khoản, bạn có thể chọn thêm tài khoản vào một tổ chức hiện có.

Người dùng Analytics được xác định bởi địa chỉ email Google. Các địa chỉ đó có thể dành cho các tài khoản Google (như Gmail) hoặc có thể dành cho các tài khoản Google Workspace được liên kết với từng doanh nghiệp riêng lẻ.

Bạn đăng nhập vào Analytics tại google.com/analytics bằng địa chỉ email Google và mật khẩu của mình. Khi đăng nhập, bạn có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản và tài sản mà địa chỉ email của bạn được liên kết.

Nếu có quyền ở cấp tài khoản, bạn có thể xem tất cả tài sản trong tài khoản đó. Nếu chỉ có quyền đối với một nhóm nhỏ các tài sản, bạn chỉ có thể thấy các tài sản đó và luồng dữ liệu của tài sản đó.

Tài sản Analytics

Tài sản là nơi chứa cho báo cáo dựa trên dữ liệu mà bạn thu thập từ ứng dụng và trang web của bạn. Bạn có thể tạo tối đa 2.000 tài sản trong một tài khoản. Bạn có thể sử dụng kết hợp tài sản Google Analytics 4tài sản Universal Analytics theo cách bạn muốn.

Google Analytics 4

Tài sản Google Analytics 4 đại diện cho ứng dụng và/hoặc trang web. Ví dụ: bạn có thể có một ứng dụng trò chơi mà bạn bán thông qua Google Play và App Store. Ngoài ra, bạn có thể có trang web tiếp thị cho ứng dụng đó. Bạn có thể tạo tài sản chỉ đại diện cho ứng dụng hoặc ứng dụng và trang web.

Khi bạn sử dụng tài sản để đại diện cho ứng dụng, tài sản đó phải đại diện cho một ứng dụng logic duy nhất (chẳng hạn như một trò chơi). Ứng dụng logic duy nhất đó có thể là cùng một trò chơi trên các nền tảng khác nhau (ví dụ: Android và iOS).

Tài sản Google Analytics 4 sử dụng khái niệm về các luồng dữ liệu riêng biệt (xem bên dưới) đối với những điểm tiếp xúc khách hàng sẽ gửi dữ liệu đến tài sản.

Tài sản 360

Nếu là khách hàng sử dụng Analytics 360, bạn có thể tạo thêm 2 loại tài sản:

 • Tài sản phụ: Tài sản phụ nhận dữ liệu từ một tài sản khác. Dữ liệu trong tài sản phụ thường (nhưng không nhất thiết) là một nhóm nhỏ dữ liệu trong tài sản nguồn của nó. Tìm hiểu thêm về tài sản phụ
 • Tài sản cuộn lên: Tài sản cuộn lên nhận dữ liệu từ nhiều tài sản khác. Tài sản cuộn lên cung cấp thông tin toàn diện về doanh nghiệp của bạn trên các sản phẩm, thương hiệu hoặc khu vực bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều tài sản nguồn vào một tài sản cuộn lên duy nhất. Tìm hiểu thêm về tài sản cuộn lên

Universal Analytics

Bạn chỉ có thể sử dụng tài sản Universal Analytics cho trang web. Tài sản Universal Analytics có các chế độ xem thay vì luồng dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về cách thêm các tài sản vào tài khoản Analytics của bạn.

Luồng dữ liệu (tài sản Google Analytics 4)

Mỗi tài sản Google Analytics 4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu (mọi cách kết hợp luồng dữ liệu web và ứng dụng, bao gồm tối đa 30 luồng dữ liệu ứng dụng).

Luồng dữ liệu là một luồng dữ liệu từ điểm tiếp xúc của khách hàng (ví dụ: ứng dụng, trang web) đến Analytics.

Khi bạn tạo luồng dữ liệu, Analytics sẽ tạo đoạn mã mà bạn thêm vào ứng dụng hoặc trang web của mình để thu thập dữ liệu đó. Dữ liệu được thu thập từ thời điểm bạn thêm mã và dữ liệu đó tạo thành cơ sở cho báo cáo của bạn.

Nếu đang thu thập dữ liệu cho một ứng dụng logic trên nhiều nền tảng như Android và iOS, thì bạn hãy tạo một luồng dữ liệu cho mỗi nền tảng (ví dụ: một luồng dữ liệu cho ứng dụng trò chơi của bạn trên Google Play và một luồng dữ liệu khác cho ứng dụng trò chơi của bạn trên App Store).

Nếu bạn xóa một luồng dữ liệu, Analytics sẽ giữ nguyên dữ liệu trước đây, nhưng sẽ không xử lý thêm dữ liệu đó và bạn cũng không thể sử dụng dữ liệu đó trong bộ lọc báo cáo.

Tìm hiểu thêm về cách thêm các luồng vào tài sản Analytics.

Chuyển đổi giữa các tài khoản và tài sản

Analytics cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản và tài sản mà bạn có quyền truy cập thông qua một trình đơn đơn giản trong giao diện người dùng. Tìm hiểu thêm.

So sánh hệ phân cấp Analytics và Firebase

Analytics Firebase
Tài khoản (không có mức tương đương)
Thuộc tính Dự án
Luồng dữ liệu Ứng dụng

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9691366641937356390
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256