[Google Analytics 4] Tworzenie, edytowanie i archiwizowanie list odbiorców

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn lub aplikacji, którzy chcą tworzyć listy odbiorców na potrzeby raportowania w Analytics oraz eksportować je na platformy reklamowe w celu remarketingu.

Dzięki listom odbiorców możesz dzielić użytkowników na segmenty odpowiadające wymaganiom Twojej firmy. Możesz ich dzielić na segmenty według wymiarów, danych i zdarzeń, by uzyskać praktycznie dowolny podzbiór użytkowników.

Gdy Analytics otrzymuje nowe dane o użytkownikach, ich członkostwo w grupach odbiorców jest ponownie oceniane, by sprawdzić, czy nadal spełniają kryteria dotyczące przynależności do danej grupy. Jeśli najnowsze dane wskazują, że użytkownicy nie spełniają już kryteriów, są oni usuwani z tych list odbiorców.

Jeśli połączysz konto Analytics z Google Ads; i zachowasz ustawienie domyślne Włącz reklamy spersonalizowane, Twoje listy odbiorców będą dostępne w zasobach wspólnych w Google Ads. Dzięki temu możesz ich używać w kampaniach reklamowych. Możesz stosować remarketing wobec obecnych lub dawnych użytkowników albo tworzyć listy podobnych odbiorców, aby wyszukiwać nowych użytkowników.

Listy użytkowników w Google Ads, które powstają z uwzględnieniem Twoich odbiorców, są zapełniane na podstawie danych z maksymalnie 30 dni, o ile informacje te są dostępne.

Tematy w tym artykule:

Tabela zarządzania

W tej tabeli są wymienione zarówno wstępnie zdefiniowane grupy odbiorców, jak i grupy zmodyfikowane przez Ciebie. Wstępnie zdefiniowane są takie grupy odbiorców:

 • Wszyscy użytkownicy: użytkownicy, którzy kiedykolwiek uruchomili Twoją aplikację lub odwiedzili Twoją witrynę.
 • Kupujący: użytkownicy, którzy dokonali zakupu w aplikacji lub zakupu e-commerce.

Kliknij listę odbiorców w tabeli, by zapoznać się ze szczegółowym raportem o tej liście. Dostępne w nim dane o użytkownikach wskazują liczbę użytkowników, którzy byli aktywni w ramach wyznaczonego zakresu dat (a nie łączną liczbę użytkowników na liście odbiorców).

Kopiowanie, edytowanie, archiwizowanie i stosowanie list odbiorców w panelach informacyjnych

Kliknij action menu po prawej stronie, aby skopiować, zmodyfikować, zarchiwizować lub zastosować listę odbiorców w panelu informacyjnym.

 

Aby tworzyć listy odbiorców w danej usłudze, musisz w niej mieć rolę edytora.

Obowiązuje limit 100 list odbiorców na usługę.

Listę odbiorców możesz opublikować na dowolnej liczbie kont docelowych.

W Analytics możesz opublikować maksymalnie 100 list odbiorców.

Tworzenie listy odbiorców

Listę odbiorców możesz utworzyć, wyznaczając warunki na podstawie wymiarów, rodzajów danych i danych o zdarzeniach zbieranych z usługi. Po utworzeniu listy odbiorców zaczyna ona gromadzić użytkowników spełniających podane warunki.

Gdy utworzysz nową listę odbiorców, zebranie przez nią użytkowników może potrwać 24–48 godzin.

Zakres

Po wyznaczeniu warunków określasz zakres, w jakim muszą one zostać spełnione: we wszystkich sesjach, w jednej sesji lub w ramach pojedynczego zdarzenia.

Ocena statyczna a dynamiczna

Warunki obsługują ocenę statyczną i dynamiczną. Ocena statyczna zalicza do grupy odbiorców tych użytkowników, którzy w przeszłości choć raz spełnili dany warunek. Ocena dynamiczna zalicza do grupy odbiorców tych użytkowników, którzy aktualnie spełniają warunek, i wyklucza tych, którzy go teraz nie spełniają.

Dane z wyznaczonych okresów

Warunki obsługują też dane z wyznaczonych okresów: możesz określić, że warunek dotyczący danych może być spełniony w dowolnym momencie od chwili rejestracji użytkownika lub musi być spełniony przez wybraną liczbę dni (np. przez więcej niż 5 dni w dowolnym okresie 7-dniowym).

Sekwencje

Sekwencje umożliwiają określanie kolejności, w jakiej mają być spełnione warunki: pośrednio poprzedza ten krok (w dowolnym momencie po poprzednim kroku), bezpośrednio poprzedza ten krok (natychmiast po poprzednim kroku) lub w określonym przedziale czasu. Możesz też określać zakres całej sekwencji.

Po utworzeniu listy odbiorców

Po utworzeniu listy odbiorców zaczyna ona gromadzić użytkowników spełniających podane warunki.

Kiedy tworzysz listę odbiorców eksportowaną do Google Ads, Analytics dodaje do niej wszystkich użytkowników, którzy spełnili jej kryteria w ciągu ostatnich 30 dni (zakładając, że masz dane obejmujące co najmniej 30 dni).

Gdy zdefiniujesz grupę odbiorców, zaktualizujemy na karcie podsumowania liczbę użytkowników, którzy spełnili Twoje kryteria w ciągu ostatnich 30 dni, co pozwoli Ci oszacować potencjalną wielkość grupy odbiorców.

Tworzenie

Aby utworzyć listę odbiorców:

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Odbiorcy > Nowi odbiorcy.
 2. Listę odbiorców możesz utworzyć na 3 sposoby:

 

Na obrazie poniżej widać różne opcje służące do tworzenia listy odbiorców.

 

Tworzenie nowej listy odbiorców

 1. Kliknij Nowi odbiorcy.
 2. Kliknij Utwórz grupę odbiorców niestandardowych.
 3. Wpisz nazwę i opis listy. Nazwa i opis umożliwiają rozpoznanie listy odbiorców w tabeli zarządzania.
 4. Kliknij Dodaj nowy warunek, by dodać użytkowników spełniających warunki uwzględniające wymiary, dane i zdarzenia. Przykład: wiek jest wartością z przedziału 18–24 lub 25–34.
  • Ustaw zakres warunku. Użyj menu w prawym górnym rogu, aby wybrać opcję:
   • We wszystkich sesjach: wszystkie warunki muszą być spełnione od momentu rejestracji użytkownika.
   • W ramach tej samej sesji: wszystkie warunki muszą być spełnione podczas trwania danej sesji (dowiedz się, jak obliczany jest czas trwania sesji);
   • W ramach tego samego zdarzenia: wszystkie warunki muszą być spełnione podczas trwania danego zdarzenia.
  • Wymiary
   • Warunki obsługują statyczną i dynamiczną ocenę wymiarów. Wybierz W dowolnym momencie, by dodać użytkowników, którzy w przeszłości choć raz spełnili dany warunek (ocena statyczna). Jeśli nie wybierzesz tej opcji, zastosujemy ocenę dynamiczną, zgodnie z którą użytkownicy są dodawani do listy odbiorców, gdy spełniają warunki, i usuwani z niej, gdy ich już nie spełniają.
  • Dane
   • Warunki obsługują dane z wyznaczonych okresów. Przykład: wartość od początku śledzenia > 5 w dowolnym 7-dniowym okresie.
   • Wybierz opcję Przedział czasu, aby skorzystać z danych z wyznaczonego okresu, a nie z danych zarejestrowanych od początku.
   Informacje o korzystaniu z danych prognozowanych znajdziesz w artykule [Google Analytics 4] Odbiorcy prognozowani.
  • Zdarzenia
   • Gdy ustawisz zakres We wszystkich sesjach i wybierzesz parametr event_count, warunki będą obsługiwać dynamiczne okresy ważności zdarzeń.
    • Parametr event_count obsługuje tylko operator większe niż (>). Wpisz wartość progową. Do listy odbiorców będą dodawani użytkownicy o liczbie zdarzeń większej niż ta wartość.
    • Uwaga: aby uwzględniać użytkowników o liczbie zdarzeń mniejszej od określonej wartości, użyj opcji Dodaj grupę, którą chcesz wykluczyć i określ górną wartość progową (>) dla parametru event_count. Użytkownicy o liczbie zdarzeń poniżej tej wartości progowej będą uwzględniani na liście odbiorców, a użytkownicy, których liczba zdarzeń przekracza wartość progową, będą z niej wykluczani.
    • Włącz przełącznik opcji „Okres”.
     Wybierz jedną z tych opcji:
     W dowolnym momencie (warunek jest spełniony, jeśli została przekroczona wartość progowa parametru event_count);
     lub
     W ostatnim czasie (warunek jest spełniony, jeśli wartość progowa parametru event_count została przekroczona w ciągu podanej przez Ciebie liczby ostatnich dni). Ta opcja jest obecnie dostępna tylko w ograniczonej wersji beta.
     Wpisz liczbę dni danego okresu.
  • W razie potrzeby dodaj warunki LUB albo ORAZ.

  Zobacz przykłady korzystania z tej sekcji kreatora listy odbiorców

 5. Kliknij Dodaj grupę warunków, aby dodać kolejny warunek.
 6. Kliknij Dodaj sekwencję, by dodać użytkowników, którzy spełniają warunki występujące w określonej kolejności, i – opcjonalnie – w określonym przedziale czasu, np. krok 1: first_open, krok 2: in_app_purchase.
  • Ustaw zakres sekwencji: We wszystkich sesjach lub W tej samej sesji.
  • Ustaw Ograniczenie czasowe na WŁ. i wyznacz okres, w którym musi wystąpić cała sekwencja (np. 30 minut).
  • Ustaw zakres kroku 1: We wszystkich sesjach, W tej samej sesji lub W ramach tego samego zdarzenia.
  • Skonfiguruj warunek dla kroku 1.
  • Kliknij Dodaj krok dla każdego dodatkowego kroku, który chcesz uwzględnić w sekwencji.
   • Wybierz opcję pośrednio poprzedza ten krok:, jeśli dodatkowy krok może wystąpić w dowolnym momencie po poprzednim kroku.
   • Wybierz opcję bezpośrednio poprzedza ten krok:, jeśli dodatkowy krok musi nastąpić natychmiast po poprzednim kroku.
   • Wybierz opcję w ciągu:, by określić maksymalny czas między krokami.
   • Ustaw zakres kroku.

  Zobacz przykłady korzystania z tej sekcji kreatora listy odbiorców

 7. Kliknij Dodaj grupę, którą chcesz wykluczyć, aby utworzyć warunek wykluczający określonych użytkowników.

  Kliknij Tymczasowo wyklucz Użytkowników, jeśli:, by wykluczyć użytkowników z listy odbiorców w okresach, w których spełniają warunek.

  Wybierz opcję Trwale wyklucz Użytkowników, jeśli:, by wykluczyć użytkowników z grupy odbiorców, jeśli kiedykolwiek spełnili ten warunek.

  Użytkownicy są najpierw oceniani według warunków UWZGLĘDNIJ, a później według warunków WYKLUCZ. Jeśli spełniają warunki WYKLUCZ, nie są dodawani do listy odbiorców.

  Zobacz przykłady korzystania z tej sekcji kreatora listy odbiorców
 8. Okres członkostwa: wpisz liczbę dni pozostawania użytkowników na liście odbiorców (1–540).

  Wybierz opcję „Ustaw maksymalny okres”, by użyć maksymalnego okresu w systemach, które pozwalają na ustawienie więcej niż 540 dni (np. Google Analytics i Komunikacja w chmurze Firebase).

  Za każdym razem, gdy użytkownik wykona działanie, które spełnia kryteria uwzględnienia w grupie odbiorców, okres jego członkostwa jest przywracany do pełnej wartości wybranej dla tej opcji.
 9. Kliknij Zapisz, by zapisać swoje warunki i utworzyć grupę odbiorców.

Użyj szablonu

Szablony odbiorców to częściowo skonfigurowane grupy odbiorców, w których wstępnie określono zestaw wymiarów lub danych. Są wykorzystywane przez wiele firm prowadzących działalność online i firm z branży aplikacji.

Na przykład szablon Grupa demograficzna obejmuje wymiary: wiek, płeć, język, identyfikatory zainteresowań i lokalizacja, których można użyć do zdefiniowania grupy odbiorców zgodnie z potrzebami. Korzystając z tego szablonu, podajesz operatory i wartości wymiarów, które określają Twoją docelową grupę odbiorców, np.

 • Wiek: 18–24 (dokładne dopasowanie)
 • Płeć: kobieta (dokładne dopasowanie)
 • itd.

Po uzupełnieniu definicji odbiorców podaj nazwę grupy i kliknij Zapisz.

Wybór sugerowanej grupy odbiorców

Analytics udostępnia też w pełni skonfigurowane listy odbiorców, z których możesz korzystać bez wprowadzania żadnych zmian lub które możesz modyfikować w razie potrzeby.

Na przykład lista odbiorców Ostatnio aktywni użytkownicy jest zdefiniowana w taki sposób:

 • Uwzględnij Użytkowników, jeśli: (zdarzenie =) user_engagement

Z list odbiorców możesz korzystać w ich zdefiniowanej wstępnie postaci. Możesz też jednak dodawać warunki lub sekwencje albo zmieniać okres członkostwa (w zależności od potrzeb).

Użyj domyślnej nazwy lub podaj nową nazwę listy, a potem kliknij Zapisz.

Informacje o korzystaniu z sugerowanych list odbiorców prognozowanych znajdziesz w artykule [Google Analytics 4] Odbiorcy prognozowani.

Udostępnianie list odbiorców w Google Ads do wykorzystania na potrzeby list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce (RLSA)

Jeśli masz połączone konto Analytics z Google Ads i zachowasz ustawienie domyślne Włącz reklamy spersonalizowane, Twoje listy odbiorców będą automatycznie udostępniane w Google Ads na potrzeby list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce.

Na listę odbiorców trafiają użytkownicy, którzy od momentu jej utworzenia spełniają określone kryteria odwołujące się do zdarzeń zarejestrowanych przez ich urządzenia. Podczas tworzenia nowych list odbiorców gromadzenie danych użytkowników na listach remarketingowych może zająć trochę czasu.

Pamiętaj, że rozmiar listy odbiorców zwykle różni się od rozmiaru listy remarketingowej. Jest to zazwyczaj spowodowane faktem, że nie można wysłać identyfikatorów śledzenia do list remarketingowych Google Ads, dopóki konta Google Ads nie zostaną połączone.

Edytowanie listy odbiorców

Po utworzeniu listy odbiorców możesz edytować tylko jej nazwę i opis.

Aby edytować listę odbiorców:

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Odbiorcy.
 2. W wierszu odpowiedniej listy odbiorców kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Edytuj nazwę lub opis.
 4. Kliknij Zapisz.

Archiwizowanie list odbiorców

Jeśli osiągniesz limit 100 list odbiorców i musisz utworzyć nowe, możesz zarchiwizować te, które są już nieodpowiednie, a po 48 godzinach utworzyć nowe listy odbiorców.

Aby zarchiwizować listę odbiorców:

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Odbiorcy.
 2. W wierszu odpowiedniej listy odbiorców kliknij Więcej > Archiwizuj.

Przykładowe instrukcje szczegółowe

Krok 4. Dodaj nowe warunki

Tworząc warunek, zacznij od ustawienia zakresu.

 

Następnie wybierz dane, które mają stanowić podstawę warunku. Kliknij Dodaj nowy warunek, aby otworzyć listę wymiarów, danych i zdarzeń.

Wymiary

Wymiary są uszeregowane na liście według kategorii.

 

Po wybraniu wymiaru możesz wskazać operator i określić wartość tego wymiaru. Jeśli np. wybierzesz Wiek, musisz też wskazać operator należy do lub nie należy do oraz jeden z przedziałów wiekowych jako wartość.

 

Możesz też wybrać W dowolnym momencie, jeśli chcesz, aby na listę odbiorców trafiali użytkownicy, którzy kiedykolwiek spełnili ten warunek.

Operatory zmieniają się w zależności od wybranego wymiaru. Jeśli np. w kategorii „Gry” wybierzesz wymiar Wirtualna waluta, dostępne operatory to: zaczyna się od, kończy się na, zawiera, ściśle pasuje donależy do.

Gdy podajesz wartość wymiaru za pomocą tych operatorów, wpisujesz zwykle tekst w polu „Wartość”, ale możesz też czasem mieć możliwość wyboru wartości w menu w postaci np. listy lub kalendarza. Jeśli musisz wprowadzić tekst, Analytics wyświetli wszystkie znane wartości podczas pisania, więc możesz wybrać jedną z nich, jeśli akurat pasuje.

Dane

Jeśli wybierzesz dane, warunek jest oceniany na podstawie porównania informacji o użytkowniku z wartością danych. Tak jak w przypadku wymiarów wybierasz operator i określasz wartość.

 

Aby np. użytkownik mógł trafić na listę odbiorców, jego wartość od początku śledzenia musi być większa niż (>) określona przez Ciebie wartość.

Opcja W dowolnym ___-dniowym okresie umożliwia sprawdzenie, czy warunek jest spełniony przez łączną wartość danych lub przez jednostkową wartość danych w okresie o wybranej liczbie dni. Na podstawie wszystkich informacji o użytkowniku można np. ustalić, czy łączna wartość danych przekroczyła 100 lub czy przekroczyła ten próg w dowolnym 7-dniowym okresie. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, zostanie użyta łączna wartość danych. Jeśli wybierzesz tę opcję, wartość musi wystąpić w dowolnym okresie o długości równej liczbie dni wybranej przez Ciebie dla przedziału czasu.

Zdarzenia

Możesz wybierać spośród dowolnych rejestrowanych przez Ciebie zdarzeń, np. first_visit.

Po wybraniu zdarzenia możesz wskazać jeden z jego parametrów.

Wartości parametrów liczbowych

Jeśli wybierzesz parametr zdarzenia, który ma wartość liczbową, wybierz operator porównawczy (np. <, >, =) i wpisz wartość liczbową, której chcesz użyć (np. > 0). Pamiętaj, że parametr event_count obsługuje tylko operator większe niż (>).

 

Jeśli parametr liczbowy to event_count, a zakres to We wszystkich sesjach, możesz też określić, czy Twój warunek ma spełniać łączna wartość czy też jednostkowa wartość w wyznaczonym okresie.

Aby sprawdzać, czy warunek spełnia łączna wartość, wyłącz przełącznik opcji Okres (domyślnie jest on właśnie wyłączony).

Aby sprawdzać, czy warunek spełniała jednostkowa wartość w wyznaczonym okresie:

 1. Włącz przełącznik opcji Okres.
 2. Wpisz liczbę dni.
 3. Wybierz W ostatnim czasie, jeśli chcesz uwzględniać tylko użytkowników, których wartość parametru spełniała warunek w ciągu ostatnich N dni (np. ostatnich 7 dni).

  Wybierz W dowolnym czasie, jeśli chcesz uwzględniać użytkowników, których wartość parametru kiedykolwiek spełniała warunek w okresie N dni (np. w dowolnym okresie 7 dni).
Wartości parametrów tekstowych

Jeśli wybierzesz parametr, np. content, który zawiera wartość tekstową i generuje wymiar w Analytics, możesz wybrać jeden z dostępnych operatorów (zaczyna się od, kończy się na, zawiera, ściśle pasuje do lub należy do) i wpisać wartość tekstową, której chcesz użyć.

 

Jeśli chcesz dodać więcej warunków, kliknij Dodaj grupę warunków i zdefiniuj warunki zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

 

Jeśli chcesz usunąć warunek, najedź na niego kursorem i kliknij X.

 

Powrót do kroku 4

Krok 6. Dodaj sekwencje

Jeśli definicja listy odbiorców wymaga, aby działania użytkowników zachodziły w określonej kolejności, możesz dodać co najmniej jedną sekwencję.

Gdy definiujesz sekwencję, zacznij od ustawienia jej zakresu.

 

Jeśli kroki sekwencji muszą być wykonywane w ramach określonego czasu, włącz ograniczenie czasowe i podaj jego długość.

 

Ustaw zakres pierwszego kroku sekwencji.

 

Utwórz warunki dla tego kroku, korzystając z metod opisanych w kroku 4.

Kliknij „Dodaj krok”, aby dodać kolejny krok sekwencji.

 

Gdy dodajesz kolejny krok sekwencji, wybierasz jeden z tych warunków:

 • pośrednio poprzedza ten krok (kolejny krok następuje w dowolnym momencie po poprzednim kroku)
  lub
 • bezpośrednio poprzedza ten krok (kolejny krok następuje natychmiast po poprzednim kroku).

 

Powrót do kroku 6

Krok 7. Dodaj listę, którą chcesz wykluczyć

Możesz zdefiniować warunki, które tymczasowo lub trwale wykluczają użytkowników.

Jeśli np. utworzysz listę odbiorców złożoną z osób, które kupują produkty lub usługi o dużej wartości, możesz wykluczać z niej użytkowników, gdy tylko ich wartość od początku śledzenia spadnie poniżej 100 w okresie 30 dni.

 

A jeśli na listę odbiorców trafiają użytkownicy z określonej grupy wiekowej (np. 18–24), możesz ich trwale wykluczać, gdy przestają się mieścić w tym przedziale wiekowym (np. gdy kończą 25 lat).

 

Aby wprowadzać tę zmianę w przynależności do listy, możesz zastosować sekwencję: użytkownicy są uwzględniani, gdy ich wiek mieści się początkowo w wybranej grupie wiekowej, a potem są wykluczani w dowolnym momencie, gdy już do niej nie należą.

 

Powrót do kroku 7

Dlaczego listy odbiorców mogą się nie zapełniać w Google Ads?

Jeśli listy odbiorców, które eksportujesz do Google Ads, nie zapełniają się, spróbuj wykryć przyczynę problemu, korzystając z podanych niżej metod.

Sprawdź, czy masz w Google Ads włączony remarketing

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Sprawdź w Google Ads kartę „Źródła danych o odbiorcach”

W sekcji Google Ads > Zarządzanie odbiorcami > Źródła danych o odbiorcach sprawdź kartę Google Analytics (GA4) i Firebase, aby upewnić się, że użytkownicy zaliczeni do Twojej listy odbiorców wywołują zdarzenia w witrynie lub aplikacji. Jeśli użytkownicy, którzy pasują do definicji listy odbiorców, nie wywołują zdarzeń, nie zostaną dodani do tej listy w Google Ads.

Sprawdź w Analytics raport „Odbiorcy”

W Analytics kliknij Odbiorcy po lewej stronie, a na liście, która się pojawi, kliknij odpowiednią listę odbiorców, aby sprawdzić, czy wystarczająco dużo użytkowników pasujących do jej definicji korzysta z Twojej witryny lub aplikacji. Jeśli nie, zweryfikuj definicję listy odbiorców zgodnie z opisem w następnej sekcji.

Zweryfikuj w Analytics definicję listy odbiorców

Jeśli definicja listy odbiorców jest zbyt ścisła, może obejmować za mało użytkowników. Jeśli np. tak zdefiniujesz listę odbiorców, aby uwzględniać na niej tylko osoby, których Identyfikator zainteresowań odbiorców na rynku = Media i rozrywka/Książki, możesz poszerzyć jej zakres, podając bardziej ogólny identyfikator, czyli Media i rozrywka. Możesz też poszerzyć zasięg geograficzny, zmieniając parametry z Identyfikator miasta = Miasto A na Identyfikator miasta = Miasto A lub Miasto B.

Sprawdź, czy wykluczasz z personalizacji reklam jakieś zdarzenia lub właściwości użytkownika

Jeśli wykluczasz z personalizacji reklam jakieś zdarzenia lub właściwości użytkownika, listy odbiorców tworzone na podstawie takich danych nie będą eksportowane z Analytics do Twoich platform reklamowych, w tym do Google Ads.

Sprawdź, czy wykluczasz z personalizacji reklam jakieś obszary geograficzne

Jeśli w danym regionie masz wyłączoną personalizację reklam, użytkownicy z tego obszaru którzy mogliby zostać dodani do listy odbiorców w Analytics, nie trafią na listy remarketingowe na platformach reklamowych, do których eksportujesz listy odbiorców, m.in. w Google Ads.

Jeśli korzystasz w swojej witrynie z usług reklamowych Google Marketing Platform, upewnij się, że jej strony tworzą remarketingowy plik cookie

Jeśli lista odbiorców jest skonfigurowana pod kątem używania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach, strona internetowa musi tworzyć plik cookie DoubleClick, aby umożliwić Analytics pobieranie tych informacji o użytkownikach.

Aby sprawdzić, czy strona tworzy plik cookie, użyj dostępnych w przeglądarce narzędzi dla deweloperów, aby upewnić się, że strona wysyła wywołania sieciowe na adres https://stats.g.doubleclick.net. Z przykładu poniżej dowiesz się, jak korzystać z narzędzi dla deweloperów w Chrome.

 1. W Chrome otwórz stronę internetową (np. www.example.com).
 2. Otwórz narzędzia dla deweloperów Chrome (kliknij Więcej > Więcej narzędzi > Narzędzia dla deweloperów).
 3. Otwórz kartę Network (Sieć) i kliknij Preserve log (Zachowaj dziennik), aby rejestrować wywołania sieciowe.
 4. Odśwież stronę.
 5. Na karcie Network (Sieć) wyszukaj wystąpienia wywołań sieciowych https://stats.g.doubleclick.net, które zawierają ciąg /collect z jednym z tych parametrów:
  • t=dc (doubleclick.net w przypadku reklam displayowych),
  • t=ga-audience (google.com w przypadku reklam w wyszukiwarce).

Jeśli występują te wywołania, lista odbiorców powinna się zapełniać zgodnie z oczekiwaniami.

Więcej informacji o tym, jak usługi reklamowe Google Marketing Platform używają plików cookie

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false