Doelgroepen

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Met doelgroepen kunt u gebruikers segmenteren op manieren die voor uw bedrijf relevant zijn. U kunt segmenteren op dimensies, statistieken en gebeurtenissen, zodat u vrijwel elke subset van gebruikers kunt opnemen.

Wanneer Analytics nieuwe gegevens over gebruikers ontvangt, wordt hun lidmaatschap van een doelgroep opnieuw geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de criteria voor deze doelgroep. Als uit de nieuwste gegevens blijkt dat gebruikers niet meer aan de criteria voldoen, worden ze uit die doelgroepen verwijderd.

Als u uw Analytics-account aan Google Ads koppelt, zijn de doelgroepen beschikbaar in de gedeelde bibliotheek in Google Ads en kunt u ze gebruiken in uw advertentiecampagnes. U kunt remarketing inzetten voor bestaande of eerdere gebruikers en vergelijkbare doelgroepen maken om mogelijke nieuwe gebruikers te vinden.

De gebruikerslijsten in Google Ads die overeenkomen met uw doelgroepen worden vooraf ingevuld met maximaal dertig dagen aan gegevens wanneer die gegevens beschikbaar zijn.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Beheertabel

In de tabel worden vooraf gedefinieerde doelgroepen en door u aangepaste doelgroepen vermeld. De volgende doelgroepen zijn vooraf ingesteld:

 • Alle gebruikers: alle gebruikers die uw app ooit hebben gestart.
 • Kopers: gebruikers die een in-app- of e-commerce-aankoop hebben gedaan.

Klik op een doelgroep in de tabel voor een gedetailleerd rapport over die doelgroep. De gebruikersstatistieken in dit rapport geven de aantallen gebruikers weer die actief waren gedurende de periode die u voor het rapport gebruikt.

Dupliceren, bewerken, verwijderen, toepassen op dashboards

Klik op action menu uiterst rechts van een rij om de doelgroep te dupliceren, te bewerken, te verwijderen of toe te passen op uw dashboard.

 

U heeft rechten voor bewerken nodig voor de property waarin u de doelgroep wilt maken.

Per property geldt een limiet van honderd doelgroepen.

U kunt een doelgroep publiceren naar een onbeperkt aantal bestemmingen.

U kunt maximaal honderd doelgroepen publiceren naar Analytics.

Een doelgroep maken

U maakt een doelgroep door voorwaarden in te stellen op basis van de dimensies, statistieken en gebeurtenisgegevens die u voor een property verzamelt. Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Bereik

Als u voorwaarden instelt, stelt u het bereik in van wanneer aan de voorwaarden moet worden voldaan: tijdens alle sessies, tijdens één sessie of tijdens één gebeurtenis.

Statische versus dynamische evaluatie

Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie. Statische evaluatie omvat gebruikers als de voorwaarde ooit voor hen van toepassing was. Dynamische evaluatie omvat gebruikers wanneer ze aan de voorwaarde voldoen en sluit ze uit wanneer ze er niet meer aan voldoen.

Statistieken met tijdvenster

Voorwaarden bieden ook ondersteuning voor tijdsvensters: u kunt opgeven dat een voorwaarde voor een statistiek waar kan zijn gedurende een bepaald moment gedurende de levensduur van een gebruiker of dat deze waar moet zijn gedurende een specifiek aantal dagen (bijv. > vijf in elke periode van zeven dagen).

Reeksen

Met reeksen kunt u opgeven in welke volgorde aan de voorwaarden moet worden voldaan: indirect gevolgd door (altijd na de vorige stap), direct gevolgd door (onmiddellijk na de vorige stap) of binnen een bepaalde periode. Met reeksen kunt u ook een bereik opgeven.

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Als u een doelgroep maakt die naar Google Ads wordt geëxporteerd, voegt Analytics gebruikers toe die gedurende de afgelopen dertig dagen aan de doelgroepcriteria hebben voldaan (ervan uitgaande dat u over ten minste dertig dagen aan gegevens beschikt).

Terwijl u de doelgroep definieert, wordt de overzichtskaart geüpdatet met het aantal gebruikers dat gedurende de afgelopen dertig dagen aan de criteria heeft voldaan. Zo krijgt u een idee van de potentiële doelgroepgrootte.

Maken

Ga als volgt te werk om een doelgroep te maken:

 1. Ga in Analytics naar de rapporten voor de App & webproperty.
 2. Klik op Doelgroepen.
 3. U heeft drie opties om een doelgroep te maken:

Bedieningselementen Audience Builder

Een nieuwe doelgroep maken

 1. Klik op NIEUWE DOELGROEP.
 2. Voer een naam en een beschrijving in voor de doelgroep. Aan deze naam en beschrijving kunt u de doelgroep herkennen in de beheertabel.
 3. Klik op Voorwaardegroep toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden gebaseerd op dimensies, statistieken en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: 'Leeftijd' is '18-24' of '25-34'.
  • Stel het bereik van de voorwaarde in. Kies een optie in het menu rechtsboven:
   • In alle sessies: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan tijdens de lifetime van de gebruiker.
   • Binnen dezelfde sessie: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan binnen dezelfde sessie. (Meer informatie over hoe sessies worden berekend.)
   • Binnen dezelfde gebeurtenis: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan in één gebeurtenis.
  • Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie van dimensies. Selecteer Op elk moment om gebruikers toe te voegen die ooit aan de voorwaarde hebben voldaan (statische evaluatie). Als u deze optie niet selecteert, is de gebruikersevaluatie voor een doelgroep dynamisch: gebruikers worden aan een doelgroep toegevoegd wanneer ze aan de voorwaarden voldoen en worden vervolgens weer verwijderd wanneer ze niet langer aan de voorwaarden voldoen.
  • Voorwaarden ondersteunen statistische periodegegevens. Bijvoorbeeld: in_app_purchase event_count > vijf in elke periode van zeven dagen.
  • Selecteer de optie in elke periode van ___ dagen om telling op basis van een tijdvenster te gebruiken in plaats van telling op basis van lifetime.
  • Voeg zo nodig OF- of EN-voorwaarden toe.
 4. Klik op Reeks toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden die in een specifieke volgorde voorkomen en optioneel binnen een specifieke periode. Bijvoorbeeld: Stap 1: first_open, Stap 2: in_app_purchase.
  • Stel het bereik van de reeks in: 'In alle sessies', 'Binnen dezelfde sessie', 'Overnemen' (voorwaardebereik overnemen).
  • Stel Tijdsbeperking in op AAN en definieer de periode waarin de hele reeks moet plaatsvinden (bijv. dertig minuten).
  • Stel het bereik in voor stap 1: 'Overnemen' (voorwaardebereik overnemen), 'Binnen dezelfde gebeurtenis', 'In alle sessies'.
  • Configureer de voorwaarde voor Stap 1.
  • Klik op Stap toevoegen voor elke extra stap die u in de reeks wilt opnemen.
   • Selecteer wordt indirect gevolgd door als de aanvullende stap op elk moment na de vorige stap kan plaatsvinden.
   • Selecteer wordt direct gevolgd door als de extra stap onmiddellijk na de vorige stap moet plaatsvinden.
   • Selecteer Binnen om de maximale hoeveelheid tijd tussen de stappen te definiëren.
   • Stel het bereik voor de stap in.
 5. Klik op UITGESLOTEN GROEP TOEVOEGEN om een voorwaarde te maken die specifieke gebruikers uitsluit.

  Selecteer Gebruikers tijdelijk uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep tijdens perioden dat ze aan de voorwaarde voldoen.

  Selecteer Gebruikers permanent uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep als ze ooit aan de voorwaarde hebben voldaan.

  Gebruikers worden eerst geëvalueerd aan de hand van INCLUDE-voorwaarden en vervolgens van EXCLUDE-voorwaarden. Als ze aan de EXCLUDE-voorwaarden voldoen, worden ze niet aan de doelgroep toegevoegd.
 6. Lidmaatschapsduur: geef het aantal dagen op dat gebruikers in de doelgroep blijven (1-540).

  Selecteer 'Instellen op maximum limiet' om de maximale duur te gebruiken in systemen die meer dan 540 dagen toestaan (bijv. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Elke keer dat een gebruiker gedrag vertoont dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in de doelgroep, wordt de lidmaatschapsduur van die gebruiker gereset naar de volledige waarde van deze optie.
 7. Klik op Opslaan om de voorwaarden op te slaan en de doelgroep te maken.

Een template gebruiken

Doelgroeptemplates zijn gedeeltelijk geconfigureerde doelgroepen waarin al een reeks dimensies en/of statistieken is geïdentificeerd die de basis vormen voor breed toepasbare doelgroepen voor app- en internetbedrijven.

De template Demografie bevat bijvoorbeeld de dimensies 'Leeftijd', 'Geslacht', 'Taal', 'Interesse-ID's' en 'Locatie' die u kunt gebruiken om een specifieke doelgroep te definiëren waarin u bent geïnteresseerd. Met deze template levert u de operatoren en dimensiewaarden waarmee de gewenste doelgroep wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld:

 • Leeftijd komt exact overeen met 18-24
 • Geslacht komt exact overeen met vrouw
 • enzovoort

Nadat u de doelgroepdefinitie heeft voltooid, voert u een naam in en klikt u op Opslaan.

Een voorgestelde doelgroep selecteren

Analytics biedt ook een aantal volledig geconfigureerde doelgroepen die u ongewijzigd kunt gebruiken of die u desgewenst kunt wijzigen.

De doelgroep Gebruikers die een transactie hebben voltooid wordt bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd:

 • Gebruikers opnemen wanneer transacties > 0

U kunt de doelgroep ongewijzigd gebruiken, of u kunt voorwaarden of reeksen toevoegen of de lidmaatschapsduur zo nodig wijzigen.

Gebruik de standaardnaam of voer een nieuwe naam in en klik vervolgens op Opslaan.

Een doelgroep verzamelt gebruikers die aan de opgegeven criteria voldoen vanaf het moment waarop ze zijn gemaakt, op basis van de gebeurtenissen die hun apparaten registreren. Wanneer u een nieuwe doelgroep maakt, kan het enige tijd duren voordat de lijsten zijn ingevuld. Controleer of het aantal gebruikers in een doelgroep groot genoeg is voordat u deze target in Cloud Messaging or Remote Config.

Houd er rekening mee dat de doelgroepgrootte meestal afwijkt van de grootte van de remarketinglijst. Dit komt meestal omdat tracking-ID's pas naar Google Ads-remarketinglijsten kunnen worden verzonden nadat de Google Ads-accounts zijn gekoppeld.

Gerelateerde bron

Het playbook 'Analyse en advertenties koppelen' downloaden

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?