[GA4] Auditoriju izveide, rediģēšana un arhivēšana

Šis raksts ir paredzēts vietņu un/vai lietotņu īpašniekiem, kuri vēlas izveidot auditorijas, lai veidotu par tām pārskatus pakalpojumā Analytics un eksportētu tās uz reklāmu platformām atkārtotā mārketinga vajadzībām.

Izmantojot auditorijas, varat segmentēt lietotājus pēc savam uzņēmumam svarīgiem kritērijiem. Varat segmentēt lietotājus pēc kategorijām, dažādu veidu metrikas un notikumiem, lai iekļautu praktiski jebkuru lietotāju apakškopu.

Analytics iegūst jaunus datus par lietotājiem un atkārtoti izvērtē lietotāju dalību, tādējādi gādājot par to, lai šie lietotāji joprojām atbilstu konkrētās auditorijas kritērijiem. Tiklīdz jaunākie dati liecina par lietotāju neatbilstību kādam no kritērijiem, šie lietotāji no attiecīgās auditorijas tiek noņemti.

Ja saistāt Analytics kontu ar Google Ads un nemaināt noklusējuma opciju Iespējot personalizēto reklamēšanu, jūsu auditorijas ir pieejamas Google Ads koplietojamajā bibliotēkā un varat tās izmantot savās reklāmu kampaņās. Varat izmantot atkārtoto mārketingu gan esošajiem, gan iepriekšējiem lietotājiem, kā arī varat izveidot līdzīgas auditorijas jaunu lietotāju piesaistei.

Jūsu auditorijām atbilstošie lietotāju saraksti programmā Google Ads tiek iepriekš aizpildīti, izmantojot līdz pat 30 dienu datus (ja tie ir pieejami).

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Pārvaldības tabula

Tabulā ir uzskaitītas jūsu iepriekš definētās un pielāgotās auditorijas. Tālāk norādītās auditorijas ir iepriekš definētas.

 • Visi lietotāji: lietotāji, kuri vismaz vienu reizi ir atvēruši jūsu lietotni vai apmeklējuši jūsu vietni.
 • Pircēji: lietotāji, kuri ir veikuši pirkumu.

Lai skatītu detalizētu konkrētas auditorijas pārskatu, noklikšķiniet uz šīs auditorijas ieraksta tabulā. Pārskatā iekļautā lietotāju metrika attiecas uz lietotājiem, kuri bijuši aktīvi pārskatam izmantotajā datumu diapazonā (pretstatā kopējam auditorijā iekļauto lietotāju skaitam).

Dublikātu izveide, vienumu rediģēšana, arhivēšana un lietošana informācijas paneļos

Rindas labajā galā noklikšķiniet uz action menu, lai vai nu izveidotu auditorijas dublikātu, vai arī rediģētu, arhivētu vai lietotu auditoriju savā informācijas panelī.

 

Jums ir nepieciešama redaktora loma īpašumā, kurā vēlaties izveidot auditoriju.

Vienā īpašumā var būt ne vairāk kā 100 auditoriju.

Auditoriju varat publicēt neierobežotā skaitā galamērķu.

Pakalpojumā Analytics varat publicēt ne vairāk kā 100 auditoriju.

Auditorijas izveide

Jūs izveidojat auditoriju, iestatot nosacījumus, kuru pamatā ir no īpašuma vāktie kategoriju, metrikas un notikumu dati. Pēc auditorijas izveides tajā tiks apkopoti lietotāji, kuri turpmāk atbildīs šiem nosacījumiem.

Pēc jaunas auditorijas izveides jaunu lietotāju apkopošana auditorijai var ilgt 24–48 stundas (pat pēc sākotnējās auditorijas izveides). Parasti, ja jauns lietotājs atbilst auditorijas kritērijiem, jauna lietotāja iekļaušanai auditorijā var paiet viena vai divas dienas.

Darbības joma

Iestatot nosacījumus, jūs nosakāt, kādos gadījumos nosacījumi ir jāizpilda: visās sesijās, vienā sesijā vai vienā notikumā.

Statiskā un dinamiskā novērtējuma salīdzinājums

Nosacījumos var izmantot statisko un dinamisko novērtējumu. Statiskais novērtējums aptver visus lietotājus, kuriem konkrētais nosacījums jebkad ir bijis patiess. Dinamiskais novērtējums aptver lietotājus, kas konkrētajā brīdī atbilst konkrētajam nosacījumam, un izslēdz visus lietotājus, kuri tam neatbilst.

Konkrēta laika perioda metrika

Nosacījumos var izmantot arī konkrēta laika perioda metriku: varat norādīt, ka metrikas nosacījums var būt patiess jebkurā brīdī lietotāja darbības laikā vai ka tam ir jābūt patiesam noteiktu dienu skaitu (piem., norādot, ka tas ir lielāks nekā 5 Jebkurā brīdī 7 dienas(-u) periodā).

Secības

Izmantojot secības, varat norādīt kārtību, kādā jāizpilda nosacījumi: “netieši seko” (jebkurā laikā pēc iepriekšējās darbības), “tieši seko” (tūlīt pēc iepriekšējās darbības) vai noteiktā laika periodā. Izmantojot secības, varat arī norādīt visas secības tvērumu.

Pēc auditorijas izveides

Pēc auditorijas izveides tajā tiks apkopoti lietotāji, kuri turpmāk atbildīs šiem nosacījumiem.

Izveidojot auditoriju, Analytics pievieno visus lietotājus, kuri pēdējo 30 dienu laikā ir atbilduši auditorijas kritērijiem (pieņemot, ka jūsu rīcībā ir dati vismaz par 30 dienām).

Definējot savu auditoriju, kopsavilkuma kartītē tiek parādīti atjauninātie dati par to lietotāju skaitu, kuri pēdējo 30 dienu laikā ir atbilduši noteiktajiem kritērijiem, lai sniegtu jums priekšstatu par potenciālo auditorijas lielumu.

Izveide

Lai izveidotu auditoriju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Konfigurēt > Auditorijas > Jauna auditorija.
 2. Jums ir trīs tālāk norādītās auditorijas izveides iespējas.

 

Tālāk esošajā attēlā ir parādītas dažādas vadīklas, ko izmantojat, veidojot auditoriju.

 

Jaunas auditorijas izveide

 1. Noklikšķiniet uz Jauna auditorija.
 2. Noklikšķiniet uz Izveidot pielāgotu auditoriju.
 3. Ievadiet auditorijas nosaukumu un aprakstu. Šis nosaukums un apraksts ļauj identificēt auditoriju pārvaldības tabulā.
 4. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu nosacījumu, lai pievienotu lietotājus, kuri atbilst nosacījumiem, pamatojoties uz kategorijām, metriku un notikumiem. Piemēram, vecums ir 18–24 gadi vai 25–34 gadi.

  Skatiet piemērus, kuros izmantota šī mērķauditorijas veidotāja daļa.

  • Iestatiet nosacījuma tvērumu. Izvēlnē, kas atrodas augšā pa labi, izvēlieties vienu no tālāk norādītajām opcijām.
   • Visās sesijās: visiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem kopš lietotāja darbības sākuma.
   • Tajā pašā sesijā: visiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem tajā pašā sesijā (uzziniet vairāk par to, kā tiek aprēķinātas sesijas).
   • Tajā pašā notikumā: visiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem vienā notikumā.
  • Kategorijas
   • Nosacījumos var izmantot kategoriju statisko un dinamisko novērtējumu. Atlasiet Jebkurā brīdī, lai iekļautu lietotājus, ja viņi kādreiz atbilda nosacījumam (statiskais novērtējums). Ja neatlasāt šo opciju, lietotāju novērtējums auditorijai ir dinamisks: lietotāji tiek pievienoti auditorijai, kad viņi atbilst nosacījumiem, un tiek noņemti, kad vairs neatbilst šiem nosacījumiem.
  • Metrika
   • Informāciju par darbu ar prognozējošo metriku skatiet sadaļā Prognozējošas auditorijas.
   • Nosacījumos var izmantot konkrēta laika perioda metriku. Piemērs: KV > 5 jebkurā brīdī 7 dienu periodā.
   • Atlasiet opciju Laika periods, lai salīdzinātu skaitu konkrētā laika periodā ar skaitu kopš darbības sākuma.
  • Notikumi
   • Nosacījumos var izmantot notikumu dinamisko retrospektīvo apskatu, kad tvērums ir Visās sesijās un jūs atlasāt parametru event_count.
    • Parametrs event_count atbalsta tikai operatoru “Lielāks nekā” (>). Ievadiet sliekšņa vērtību. Mērķauditorijā tiks iekļauti lietotāji, kuriem notikumu skaits pārsniedz šo vērtību.
    • Piezīme. Lai iekļautu lietotājus, kuriem notikumu skaits ir mazāks par konkrēto vērtību, izmantojiet opciju Pievienot izslēdzamo grupu un norādiet parametra event_count augstāko slieksni (>). Mērķauditorijā tiks iekļauti lietotāji, kuriem notikumu skaits ir mazāks par sliekšņa vērtību, savukārt lietotāji, kuriem notikumu skaits pārsniedz sliekšņa vērtību, tiks izslēgti.
    • Ieslēdziet laika perioda slēdzi.
     Atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām.
     Jebkurā laikā (nosacījums ir patiess, ja parametra event_count slieksnis jebkad ir ticis pārsniegts)
     vai
     Nesenākais laika periods (nosacījums ir patiess, ja parametra event_count slieksnis tika pārsniegts jūsu norādītajās iepriekšējās dienās). 
     Ievadiet laika perioda dienu skaitu.
  • Ja nepieciešams, pievienojiet nosacījumu VAI vai UN.
 5. Noklikšķiniet uz Pievienot nosacījumu grupu, lai pievienotu vēl vienu nosacījumu.
 6. Noklikšķiniet uz Pievienot secību, lai pievienotu lietotājus, kuri atbilst nosacījumiem, kas parādās noteiktā kārtībā un pēc izvēles — noteiktā laika periodā. Piemēram, 1. darbība: first_open; 2. darbība: in_app_purchase.

  Skatiet piemērus, kuros izmantota šī mērķauditorijas veidotāja daļa.

  • Iestatiet secības tvērumu: Visās sesijās, Tajā pašā sesijā.
  • Iestatiet vienumu Laika ierobežojums uz IESL. un norādiet laika periodu, kurā jāparāda visa secība (piem., 30 minūtes).
  • Iestatiet tvērumu 1. solim: visās sesijās, tajā pašā sesijā, tajā pašā notikumā.
  • Konfigurējiet nosacījumu 1. solim.
  • Noklikšķiniet uz Pievienot soli katram papildu solim, kuru vēlaties iekļaut secībā.
   • Atlasiet netieši seko, ja papildu solis var parādīties jebkurā laikā pēc iepriekšējā soļa.
   • Atlasiet tieši seko, ja papildu solim ir jāparādās uzreiz pēc iepriekšējā soļa.
   • Atlasiet Laikā, lai noteiktu maksimālo laika posmu starp soļiem.
   • Iestatiet tvērumu darbībai.
 7. Lai izveidotu nosacījumu konkrētu lietotāju izslēgšanai, noklikšķiniet uz Pievienot izslēgšanas grupu.

  Atlasiet Īslaicīgi izslēgt vienumu Lietotāji tālāk norādītajos gadījumos, lai lietotājus izslēgtu no auditorijas periodos, kad viņi atbilst nosacījumam.

  Atlasiet Pastāvīgi izslēgt vienumu Lietotāji tālāk norādītajos gadījumos, lai lietotājus izslēgtu no auditorijas, ja viņi kādreiz ir atbilduši šim nosacījumam.

  Vispirms lietotāji tiek vērtēti pēc IEKĻAUŠANAS nosacījumiem un pēc tam — pēc visiem IZSLĒGŠANAS nosacījumiem. Ja tie atbilst IZSLĒGŠANAS nosacījumiem, tie netiek pievienoti auditorijai.

  Skatiet piemērus, kuros izmantota šī mērķauditorijas veidotāja daļa.
 8. Dalības ilgums: ne vairāk kā 540 dienas/18 mēneši kopš pēdējās reizes, kad lietotājs pievienots mērķauditorijai.

  Atiestatīt uz jaunu darbību: pēc iespējošanas dalības ilgums auditorijā ir 14 mēneši.
  Ja opcija ir atspējota, maksimālais dalības ilgums auditorijā tiek iestatīts uz 14 mēnešiem (vai diviem mēnešiem, kas būs iespējams tad, kad tiks izlaists lietotāja datu TTL un klients atlasīs tieši divus mēnešus).

  Ikreiz, kad rīkojaties atbilstoši kritērijiem par iekļaušanu auditorijā, jūsu dalības ilgums tiek atiestatīts uz šīs opcijas pilno vērtību.

  Uz citiem produktiem eksportētajās auditorijās Google Analytics datu saglabāšanas iestatījumi vairs neattiecas.  Produktā, kurā dati tiks importēti, tiks piemērotas attiecīgā produkta politikas.
 9. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu nosacījumus un izveidotu auditoriju.

Veidnes izmantošana

Mērķauditoriju veidnes ir daļēji konfigurētas mērķauditorijas, kuras jau identificē rādītāju un/vai metriku kopu, kas veido pamatu plaši piemērojamām mērķauditorijām uzņēmumiem, kas darbojas lietotnēs un tīmeklī.

Piemēram, veidnē Demogrāfija ir iekļauti tādi rādītāji kā Vecums, Dzimums, Valoda, Interešu ID un Atrašanās vieta, kurus varat izmantot konkrētas jūs interesējošas mērķauditorijas definēšanai. Izmantojot šo veidni, jūs norādāt operatorus un rādītāju vērtības, kas nosaka jums vēlamo mērķauditoriju, piemēram:

 • vecums precīzi atbilst 18–24 gadiem;
 • dzimums precīzi atbilst sievietei;
 • utt.

Kad esat pabeidzis mērķauditorijas definēšanu, ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Ieteiktās auditorijas atlase

Analytics nodrošina arī virkni pilnībā konfigurētu auditoriju, kuras varat izmantot tādas, kādas tās ir, vai vajadzības gadījumā pārveidot. Šo ieteikto auditoriju pamatā ir kategorijas, ko norādāt savām lietotnēm Apple veikalā App Store un veikalā Google Play, kā arī nozares kategorija, ko norādāt, konfigurējot īpašumu. Uzziniet vairāk.

Piemēram, tālāk ir norādīta auditorijas Nesen aktīvie lietotāji definīcija.

 • Iekļaut lietotājus, kad (notikums =) user_engagement

Varat izmantot auditoriju tādu, kāda tā ir, vai arī varat pievienot nosacījumus vai secības, kā arī nepieciešamības gadījumā mainīt dalības ilgumu.

Izmantojiet noklusējuma nosaukumu vai ievadiet jaunu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Informāciju par darbu ar ieteiktajām prognozējošajām auditorijām skatiet sadaļā Prognozējošas auditorijas.

Auditoriju kopīgošana ar Google Ads izmantošanai atkārtotā mārketinga sarakstos meklēšanas reklāmām (AMSMR)

Ja esat saistījis Analytics kontu ar Google Ads un nemaināt noklusējuma opciju Iespējot personalizēto reklamēšanu, jūsu auditorijas tiek automātiski kopīgotas ar Google Ads izmantošanai atkārtotā mārketinga sarakstos meklēšanas reklāmām.

Auditorijā turpmāk tiks apkopoti lietotāji, kas atbilst norādītajiem izveides kritērijiem, pamatojoties uz lietotāju ierīcēs reģistrētajiem notikumiem. Definējot jaunas auditorijas, var paiet ilgāks laiks, līdz sarakstos tiks iekļauts pietiekams lietotāju skaits.

Ņemiet vērā, ka auditorijas lielums parasti atšķiras no atkārtotā mārketinga saraksta lieluma. Tā parasti notiek, jo izsekošanas ID var nosūtīt uz Google Ads atkārtotā mārketinga sarakstiem tikai pēc tam, kad Google Ads konti ir saistīti.

Auditoriju kopīgošana ar Display & Video 360 un Search Ads 360

Ja esat aktivizējis Google signālus Analytics īpašumā un ja saglabājat noklusējuma saites iestatījumu personalizētās reklamēšanas iespējošanai, tad, saistot Analytics ar Display & Video 360 vai Search Ads 360, jūsu Analytics auditorijas tiks automātiski eksportētas.

Auditorijas rediģēšana

Pēc auditorijas izveides varēsiet rediģēt tikai nosaukumu un aprakstu.

Lai rediģētu auditoriju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Konfigurēt > Auditorijas.
 2. Auditorijas rindā noklikšķiniet uz Vairāk > Rediģēt.
 3. Rediģējiet nosaukumu vai aprakstu.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Auditorijas arhivēšana

Ja vēlaties izveidot jaunas auditorijas, bet ir sasniegts auditoriju skaita ierobežojums (100 auditorijas), varat arhivēt vairs neatbilstošās auditorijas un pēc tam izveidot jaunas.

Lai arhivētu auditoriju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Konfigurēt > Auditorijas.
 2. Attiecīgās auditorijas rindā noklikšķiniet uz Vairāk > Arhivēt.

Detalizēti darbību piemēri

4. darbība. Jaunu nosacījumu pievienošana

Ja veidojat nosacījumu, sāciet ar tvēruma izveidi.

 

Pēc tam atlasiet datus, ko vēlaties izmantot kā nosacījumu. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu nosacījumu, lai atvērtu kategoriju, metriku un notikumu sarakstu.

Kategorijas

Kategorijas ir grupētas pēc kategorijas.

 

Atlasot kategoriju, jūs izvēlaties arī operatoru un norādāt kategorijas vērtību. Piemēram, ja izvēlaties Vecums, jums ir arī jāizvēlas operators ir viens no vai nav viens no un kā vērtība ir jānorāda viens no vecuma diapazoniem.

 

Varat arī atlasīt Jebkurā brīdī, ja vēlaties, lai auditorija iekļautu lietotājus, kas kādreiz ir atbilduši attiecīgajam nosacījumam.

Operatori mainās atkarībā no izvēlētās kategorijas. Piemēram, ja izvēlaties spēļu kategoriju Virtuālā valūta, pieejamie operatori ir sākas ar, beidzas ar, iekļauj, precīzi atbilst un ir viens no.

Norādot kategorijas vērtību šiem operatoriem, parasti vērtība ir jānorāda, ievadot tekstu laukā “Vērtība”, taču varat arī norādīt vērtību no vadīklas, piemēram, kalendāra vai saraksta. Teksta ievades brīdī Analytics parādīs visas zināmās vērtības, un nepieciešamības gadījumā varēsiet atlasīt kādu no tām.

Metrika

Ja izvēlaties metriku, nosacījums tiek novērtēts pēc tā, kā lietotāja dati tiek salīdzināti ar metrikas vērtību. Tāpat kā ar kategorijām, jūs izvēlaties operatoru un norādāt vērtību.

 

Piemēram, lai lietotājs tiktu iekļauts auditorijā, viņa kopējai vērtībai ir jābūt lielākai par (>) jūsu norādīto vērtību.

Opcija Jebkuru ___ dienu laikā ļauj precizēt, vai kumulatīvā metrikas vērtība atbilst nosacījumam vai arī metrikas vērtība noteiktā dienu laikā atbilst nosacījumam. Piemēram, pamatojoties uz visiem lietotāju datiem, vai kopējā metrikas vērtība pārsniedz 100 vai arī pēdējo 7 dienu periodā tā pārsniedza 100? Ja neatlasāt šo opciju, tiek izmantota metrikas kumulatīvā vērtība. Ja atlasāt šo opciju, vērtībai ir jābūt reģistrētai jebkurā periodā, kas atbilst dienu skaitam, ko norādījāt kā laika posmu.

Notikumi

Varat izvēlēties jebkuru no apkopotajiem notikumiem, piemēram, first_visit.

Izvēloties notikumu, jūs izvēlaties arī vienu no notikuma parametriem.

Skaitliskās parametru vērtības

Ja izvēlaties notikuma parametru ar skaitlisku vērtību, izvēlieties salīdzinošo operatoru (piemēram, <, >, =), kā arī ievadiet izmantojamo vērtību (piemēram, > 0). Ņemiet vērā, ka parametrs event_count  atbalsta tikai operatoru “Lielāks nekā” (>).

 

Ja skaitliskais parametrs ir event_count un tvērums ir Visās sesijās, varat arī norādīt, vai kumulatīvā vērtība atbilst jūsu nosacījumam vai arī vērtība atbilda jūsu nosacījumam noteiktā laika periodā.

Lai kumulatīvā vērtība atbilstu nosacījumam, izslēdziet laika periods slēdzi (tas pēc noklusējuma ir izslēgts).

Lai norādītu, ka vērtība atbilda jūsu nosacījumam noteiktā laika periodā, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ieslēdziet laika perioda slēdzi.
 2. Ievadiet dienu skaitu.
 3. Atlasiet opciju Nesenākais laika periods, ja vēlaties ietvert tikai tos lietotājus, kuru parametra vērtība atbilda nosacījumam tuvākajā N dienu periodā (piemēram, pēdējās septiņās dienās).

  Atlasiet Jebkurā brīdī, ja vēlaties ietvert lietotājus, kuru parametra vērtība jebkad ir atbildusi nosacījumam N dienu periodā (piemēram, jebkurā septiņu dienu periodā).
Teksta parametra vērtības

Ja izvēlaties tādu parametru kā saturs, kuram ir teksta vērtība un kas izveido kategoriju pakalpojumā Analytics, izvēlieties vienu no pieejamajiem operatoriem: sākas ar, beidzas ar, ietver, precīzi atbilst vai ir viens no un ievadiet vēlamo teksta vērtību.

 

Ja vēlaties pievienot papildu nosacījumus, noklikšķiniet uz Pievienot nosacījumu grupu un definējiet nosacījumus atbilstoši iepriekšējām darbībām.

 

Ja ir jānoņem nosacījums, virziet kursoru virs nosacījuma un noklikšķiniet uz X.

 

Atgriezties pie 4. darbības

6. darbība. Secību pievienošana

Ja auditorijas definīcijai ir nepieciešams, ka lietotāja rīcība notiek konkrētā secībā, varat pievienot vienu vai vairākas secības.

Definējot secību, sāciet ar visas secības tvērumu.

 

Ja darbībām secībā ir jānotiek noteiktā laika periodā, ieslēdziet laika ierobežojumu un iestatiet laika periodu.

 

Iestatiet tvērumu pirmajai secības darbībai.

 

Izveidojiet darbības nosacījumus, izmantojot tās pašas metodes, ko lietojat 4. darbībā.

Noklikšķiniet uz Pievienot darbību, lai secībai pievienotu citu darbību.

 

Pievienojot secībai citu darbību, varat atlasīt vienu no tālāk norādītajām opcijām.

 • netieši seko (nākamā darbība notiek jebkurā laikā pēc iepriekšējās darbības)
  vai
 • tieši seko (nākamā darbība notiek uzreiz pēc iepriekšējās darbības)

 

Atgriezties pie 6 darbības

7. darbība. Izslēdzamās grupas pievienošana

Varat definēt nosacījumus, kas īslaicīgi vai neatgriezeniski izslēdz lietotājus.

Piemēram, ja veidojat augstvērtīgu ikmēneša pircēju auditoriju, varat izslēgt lietotājus jebkurā brīdī, kad viņu kopējā vērtība (KV) 30 dienu periodā nokrītas zem 100.

 

Vai, ja jūsu auditorija ir lietotāji noteiktā vecuma diapazonā (piemēram, 18–24 gadi), varat to neatgriezeniski izslēgt, kad lietotāji vairs nav šajā vecuma diapazonā (piemēram, kad viņi sasniedz vecuma diapazonu 25–34 gadi).

 

Secību varat izmantot, lai veiktu šīs izmaiņas dalībā: lietotāji tiek iekļauti, kad viņu vecums sākotnēji ir jūsu definētajā vecuma grupā, bet pēc tam lietotāji tiek izslēgti, kad viņi vairs neatbilst šādai grupai.

 

Atgriezties pie 7. darbības

Kāpēc jūsu auditorijas var netikt aizpildītas programmā Google Ads

Ja auditorijas, kuras eksportējat uz Google Ads, netiek aizpildītas, izmēģiniet dažas no tālāk norādītajām diagnostikas metodēm, lai atklātu problēmas.

Pārbaudiet, vai esat iespējojis Google Ads atkārtoto mārketingu

https://support.google.com/analytics/answer/2790010

Pārbaudiet auditorijas avota kartīti programmā Google Ads

Sadaļā Google Ads > Auditorijas pārvaldnieks > Auditoriju avoti skatiet kartīti Google Analytics (GA4) un Firebase, lai pārliecinātos, vai lietotāji, kurus esat norādījis savai auditorijai, aktivizē notikumus jūsu vietnē vai lietotnē. Ja lietotāji, kuri atbilst jūsu auditorijas definīcijai, neaktivizē notikumus, tie netiks pievienoti auditorijai programmā Google Ads.

Pārbaudiet auditoriju pārskatu pakalpojumā Analytics

Pakalpojumā Analytics kreisajā pusē noklikšķiniet uz Auditorijas un parādītajā sarakstā noklikšķiniet uz attiecīgās auditorijas, lai noskaidrotu, vai ir pietiekami daudz jūsu auditorijas definīcijai atbilstīgo lietotāju, kuri mijiedarbojas ar jūsu vietni vai lietotni. Ja to skaits nav pietiekams, pārskatiet auditorijas definīciju, kā aprakstīts nākamajā sadaļā.

Pārskatiet auditorijas definīciju pakalpojumā Analytics

Ja auditorija ir definēta pārāk šauri, iespējams, nesasniegsiet vēlamo lietotāju skaitu. Piemēram, ja esat definējis auditoriju, iekļaujot tikai lietotājus ar parametru Tirgus interešu ID = saziņas līdzekļi un izklaide/grāmatas, varat to izlabot, piešķirot plašāku ID — saziņas līdzekļi un izklaide. Varat arī izvērst ģeogrāfiskos parametrus no Pilsētas ID = pilsēta A uz Pilsētas ID = pilsēta A vai pilsēta B.

Noskaidrojiet, vai no reklāmu personalizēšanas neesat izslēdzis notikumus vai lietotāju parametrus

Ja esat izslēdzis notikumus vai lietotāju parametrus no reklāmu personalizēšanas, auditorijas, kuru pamatā ir šie dati, netiks eksportētas no Analytics uz jūsu reklāmu platformām, tostarp uz programmu Google Ads.

Noskaidrojiet, vai no reklāmu personalizēšanas neesat izslēdzis ģeogrāfiskos reģionus

Ja esat atspējojis reklāmu personalizēšanu konkrētam reģionam, lietotāji no šī reģiona, kas tiktu pievienoti jūsu auditorijai pakalpojumā Analytics, netiks pievienoti jūsu atkārtotā mārketinga sarakstiem reklāmu platformās (tostarp programmā Google Ads), uz kurām eksportējat auditorijas.

Ja savā vietnē izmantojat Google Marketing Platform reklāmas produktus, noteikti nodrošiniet, ka jūsu vietnēs tiek iestatīti atkārtotā mārketinga sīkfaili.

Ja jūsu auditorija ir konfigurēta demogrāfisko un interešu datu izmantošanai, jūsu tīmekļa lapā ir jāiestata DoubleClick sīkfails, lai Analytics varētu izgūt šos datus par lietotājiem.

Lai pārbaudītu, vai lapā tiek iestatīts sīkfails, izmantojiet pārlūkprogrammas izstrādātāja rīkus, lai pārliecinātos, ka lapa veic tīkla zvanus uz vietni https://stats.g.doubleclick.net. Tālāk norādītajā piemērā parādīts, kā izmantot Chrome izstrādātāja rīkus.

 1. Pārlūkā Chrome atveriet tīmekļa lapu (piemēram, www.example.com).
 2. Atveriet Chrome izstrādātāja rīkus (noklikšķiniet uz Vairāk > Vairāk rīku > Izstrādātāja rīki).
 3. Atveriet cilni Tīkls un atlasiet Saglabāt žurnālu, lai varētu tvert tīkla zvanus.
 4. Atsvaidziniet tīmekļa lapu.
 5. Cilnē Tīkls meklējiet tīkla zvanu gadījumus uz vietni https://stats.g.doubleclick.net, kuros ir iekļauta opcija /collect ar kādu no tālāk norādītajiem parametriem.
  • t=dc (doubleclick.net reklāmas tīkla reklāmām)
  • t=ga-auditorija (google.com meklēšanas reklāmām)

Ja šie zvani tur ir atrodami, jūsu auditorijai vajadzētu aizpildīties, kā tas ir paredzēts.

Uzziniet vairāk par to, kā Google Marketing Platform reklamēšanas produkti izmanto sīkfailus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
69256
false
false