[GA4] Vytváření, úpravy a archivace publik

Tento článek je určen vlastníkům webů a aplikací, kteří chtějí vytvářet publika kvůli přehledům Analytics a exportovat je kvůli remarketingu v reklamních platformách.

Publika umožňují segmentovat uživatele způsobem, který je pro vaši firmu důležitý. Segmentovat lze na základě dimenzí, metrik nebo událostí a pracovat tak můžete v podstatě s jakoukoli podmnožinou uživatelů.

Jak služba Analytics získává o uživatelích nová data, probíhá průběžné vyhodnocování publik a kontrola, zda uživatelé stále splňují daná kritéria. Když nejnovější údaje naznačují, že již kritéria nesplňují, jsou z daných publik odstraněni.

Pokud propojíte účet Analytics se službou Google Ads a ponecháte výchozí nastavení Povolit personalizovanou inzerci, budou publika k dispozici ve sdílené knihovně ve službě Google Ads a budete je moci využít v reklamních kampaních. Je možné provádět remarketing zaměřený na současné nebo dřívější uživatele, vytvářet podobná publika nebo hledat nové uživatele.

Seznamy uživatelů v Google Ads se předvyplní údaji za posledních 30 dnů (pokud jsou k dispozici).

Obsah tohoto článku:

Tabulka pro správu

V tabulce jsou uvedena přednastavená a vaše personalizovaná publika. Přednastavená jsou tato publika:

 • Všichni uživatelé: Uživatelé, kteří aspoň jednou spustili vaši aplikaci nebo navštívili váš web.
 • Kupující: Uživatelé, kteří dokončili nákup v aplikaci nebo nákup v elektronickém obchodě.

Kliknutím na publikum v tabulce zobrazíte jeho podrobný přehled. Uživatelské metriky v tomto přehledu počítají uživatele, kteří byli aktivní v období použitém pro přehled (na rozdíl od počítání celkového počtu uživatelů v publiku).

Duplikování, úpravy, archivace a vložení na hlavní panel

Pokud chcete publikum duplikovat, upravit nebo archivovat, případně je vložit na hlavní panel, klikněte na ikonu action menu na pravé straně řádku.

 

Pro službu, ve které chcete publikum vytvořit, potřebujete roli editora.

V jedné službě může být nejvýše 100 publik.

Publikum lze použít v neomezeném počtu cílů.

Ve službě Analytics můžete použít nejvýše 100 publik.

Vytvoření publika

Publikum vytvoříte tak, že nastavíte podmínky na základě dimenze, metriky a údajů o událostech, které shromažďujete ze služby. Vytvořené publikum shromažďuje uživatele, kteří od okamžiku vytvoření splňují stanovené podmínky.

Když vytvoříte nové publikum, může trvat 24–48 hodin, než se do publika začnou přidávat uživatelé.

Rozsah

Při nastavování podmínek definujete rozsah, ve kterém musí být splněny: pro všechny relace, v jedné relaci nebo v jedné události.

Statické vs. dynamické vyhodnocení

Podmínky mohou být vyhodnocovány staticky nebo dynamicky. Statické vyhodnocení zahrnuje všechny uživatele, kteří danou podmínku alespoň jednou splnili. Dynamické vyhodnocení uživatele začlení, když podmínku splní, a vyloučí, když ji splňovat přestane.

Metriky v časových oknech

Podmínky podporují i metriky v časových oknech: je možné určit, že podmínka metriky může být splněna v libovolném okamžiku za celou dobu existence uživatele, nebo po konkrétní počet dní (např. > 5 během libovolných 7 dní).

Sekvence

Sekvence umožňují definovat pořadí, ve kterém musí být podmínky splněny: nepřímo následovány nějakým krokem (kdykoli po předchozím kroku), přímo následovány nějakým krokem (bezprostředně po předchozím kroku) nebo za určité období. U sekvencí také můžete zadat rozsah pro celou sekvenci.

Po vytvoření publika

Vytvořené publikum shromažďuje uživatele, kteří od okamžiku vytvoření splňují stanovené podmínky.

Když vytvoříte publikum, které je exportováno do Google Ads, služba Analytics přidá všechny uživatele, kteří za posledních 30 dní splnili jeho kritéria (za předpokladu, že máte data alespoň za 30 dní).

Během vytváření publika se na kartě se souhrnem aktualizuje počet uživatelů, kteří splnili kritéria během posledních 30 dnů, abyste měli představu o jeho potenciální velikosti.

Vytvoření

Segment publika vytvoříte takto:

 1. Vlevo klikněte na Konfigurovat > Publika > Nové publikum.
 2. Máte tři možnosti:

 

Na obrázku níže jsou označeny ovládací prvky, které jsou při vytváření publika potřeba.

 

Vytvoření nového publika

 1. Klikněte na Nové publikum.
 2. Klikněte na Vytvořte vlastní publikum.
 3. Zadejte název a popis publika. Tento název a popis vám umožní identifikovat publikum v tabulce pro správu.
 4. Kliknutím na Přidat novou podmínku můžete přidávat uživatele, kteří splňují podmínky založené na dimenzích, metrikách a událostech. Například: Věk je jedna z možností 18–24, 25–34.
  • Nastavte rozsah podmínky. Z nabídky v pravém horním rohu vyberte jednu z těchto možností:
   • V rámci všech relací: všechny podmínky musí být splněny během doby existence určitého uživatele.
   • V rámci stejné relace: všechny podmínky musí být splněny v jedné relaci (další informace o počítání relací).
   • V rámci jedné události: všechny podmínky musí být splněny v jedné události.
  • Dimenze
   • Podmínky podporují statické a dynamické vyhodnocení dimenzí. Možnost Kdykoli vyberte, pokud chcete zahrnout uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli (statické hodnocení). Pokud tuto možnost nevyberete, je hodnocení uživatele pro publikum dynamické: uživatelé jsou přidáváni k publiku, když splňují podmínky, a odstraňováni, když je již nesplňují.
  • Metriky
   • Podmínky podporují metriky v časových oknech. Příklad: LTV > 5 během libovolných 7 dní.
   • Možnost Časové období vyberte, pokud chcete použít počet v určitém časovém okně, a ne za celou existenci.
   Informace o práci s prediktivními metrikami najdete v článku Prediktivní publika.
  • Události
   • Podmínky podporují dynamickou hloubku pohledu u událostí, pokud je nastaven rozsah V rámci všech relací a pokud máte vybrán parametr event_count.
    • Parametr event_count podporuje pouze operátor větší než (>). Zadejte hodnotu limitu. Do publika budou zahrnuti uživatelé s vyšším počtem událostí, než je tato hodnota.
    • Poznámka: Jestliže chcete zahrnout uživatele, kteří mají počet událostí nižší, než činí určitá konkrétní hodnota, použijte možnost Přidat skupinu k vyloučení a zadejte horní limitní hodnotu (>) parametru event_count. Uživatelé s počtem událostí nižším, než je limitní hodnota, budou do publika zahrnuti a uživatelé s počtem událostí vyšším, než je limitní hodnota, budou vyloučeni.
    • Zapněte přepínač Časové období.
     Vyberte jednu z těchto možností:
     V jakémkoli okamžiku (podmínka je platná, pokud byl limit event_count někdy překročen)
     nebo
     Zcela nedávno (podmínka je platná, pokud byl limit event_count překročen během zadaného počtu posledních dnů). (Tato možnost je momentálně dostupná pouze v omezené verzi beta.)
     Zadejte délku časového období ve dnech.
  • Podle potřeby přidejte podmínky NEBO či A.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření publik.

 5. Kliknutím na možnost Přidat skupinu podmínek přidáte další podmínku.
 6. Kliknutím na Přidat sekvenci můžete přidat uživatele splňující podmínky, které byly splněny v určitém pořadí, a případně v určitém časovém období. Příklad: Krok 1: first_open, krok 2: in_app_purchase.
  • Nastavte rozsah sekvence: V rámci všech relací, V rámci stejné relace.
  • Nastavte Časové omezení na ZAPNUTO a určete období, ve kterém se musí odehrát celá sekvence (např. 30 minut).
  • Nastavte rozsah kroku 1: v rámci všech relací, v rámci jedné relace, v rámci stejné události.
  • Nakonfigurujte podmínku pro krok 1.
  • Klikněte na tlačítko Přidat krok pro každý další krok, který chcete zahrnout do sekvence.
   • Vyberte možnost je nepřímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku může dojít kdykoli po předchozím kroku.
   • Možnost je přímo následován krokem vyberte, pokud k dalšímu kroku musí dojít bezprostředně po předchozím kroku.
   • Možnost v rozmezí vyberte, pokud chcete definovat maximální dobu mezi kroky.
   • Nastavte rozsah tohoto kroku.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření publik.

 7. Kliknutím na Přidat skupinu k vyloučení můžete vytvořit podmínku, která určité uživatele vyloučí.

  Pokud chcete uživatele ze segmentu vyloučit pouze na dobu, kdy příslušnou podmínku splňují, vyberte možnost Dočasně vyloučit uživatele, když.

  Jestliže ze segmentu chcete trvale vyloučit všechny uživatele, kteří podmínku někdy splnili, vyberte možnost Trvale vyloučit uživatele, když.

  U uživatelů se nejprve vyhodnocují podmínky, které zahrnují do publika, a až pak podmínky vylučující z publika. Pokud splňují podmínky pro vyloučení, nejsou do publika zařazeni.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření publik.
 8. Délka trvání členství: Zadejte počet dní, po které uživatelé zůstanou v publiku (1–540).

  Když zvolíte možnost Nastavit na maximální limit, nastavíte maximální dobu pro systémy, které umožňují více než 540 dní (např. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Vždy, když uživatel provede akci, kterou se kvalifikuje k zařazení do publika, resetuje se trvání jeho členství na plný rozsah dané možnosti.
 9. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte podmínky a vytvořte publikum.

Použití šablony

Šablony publika jsou částečně konfigurovaná publika, která již mají stanovenou sadu dimenzí nebo metrik a tvoří základ široce použitelných publik pro firmy zabývající se aplikacemi a činnostmi na webu.

Šablona Demografické údaje například obsahuje dimenze Věk, Pohlaví, Jazyk, ID zájmů a Lokalita. Ty pak můžete použít k definování konkrétního publika, o které máte zájem. Pomocí této šablony zadáte operátory a hodnoty dimenzí definující požadované publikum, např.:

 • Věk přesně odpovídá řetězci 18–24
 • Pohlaví přesně odpovídá řetězci žena
 • atd.

Po dokončení definice publika zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr doporučeného publika

Služba Analytics také nabízí řadu plně nakonfigurovaných publik, která můžete použít tak, jak jsou, nebo je v případě potřeby upravit. Tato navrhovaná publika jsou založena na kategoriích, které pro aplikace určíte v obchodě App Store společnosti Apple a na Google Play, a na kategorii odvětví, kterou uvedete při konfiguraci služby. Další informace

Například publikum Uživatelé aktivní v poslední době je definováno takto:

 • Zahrnout uživatele, když (událost =) user_engagement

Publikum můžete použít tak, jak je, nebo můžete podle potřeby přidat podmínky nebo sekvence, případně změnit dobu trvání členství.

Použijte výchozí název nebo zadejte nový název a klikněte na tlačítko Uložit.

Informace o práci s navrhovanými prediktivními publiky najdete v článku Prediktivní publika.

Sdílení publik s Google Ads pro účely remarketingových seznamů pro reklamy ve vyhledávání (RLSA)

Pokud jste propojili účet Analytics se službou Google Ads a ponechali výchozí nastavení Povolit personalizovanou inzerci, jsou publika automaticky sdílena se službou Google Ads, aby mohla být používána v remarketingových seznamech pro reklamy ve vyhledávání.

V publiku se shromažďují uživatelé, kteří splňují zadaná kritéria, a to od okamžiku jeho vytvoření. Slouží k tomu události zaznamenávané jejich zařízeními. Při definování nových publik může nějakou dobu trvat, než se seznamy naplní.

Velikost publika se obvykle liší od velikosti remarketingového seznamu. Bývá to obvykle tím, že ID měření nelze posílat do remarketingových seznamů služby Google Ads, dokud není provedeno propojení s účty Google Ads.

Sdílení publik se službami Display & Video 360 a Search Ads 360

Když propojíte Analytics s Display & Video 360 nebo Search Ads 360, vaše publika Analytics se exportují automaticky, pokud jste aktivovali signály Google ve službě v Analytics a pokud ponecháte výchozí nastavení propojení, které aktivuje personalizovanou inzerci.

Úprava publika

Po vytvoření publika můžete upravit pouze jeho název a popis.

Postupujte takto:

 1. Vlevo klikněte na Konfigurovat > Publika.
 2. V řádku daného publika klikněte na možnost Další možnosti > Upravit.
 3. Upravte název nebo popis.
 4. Klikněte na Uložit.

Archivace publika

Pokud jste dosáhli limitu 100 publik a potřebujete vytvořit další, můžete archivovat ta, která pro vás už nejsou relevantní, a vytvořit nová.

Postup archivování publika:

 1. Vlevo klikněte na Konfigurovat > Publika.
 2. V řádku daného publika klikněte na možnost Další možnosti > Archivovat.

Podrobné příklady jednotlivých kroků

Krok 4: Přidání nových podmínek

Prvním krokem vytváření podmínky je určení rozsahu.

 

Pak vyberte data, která mají být základem podmínky. Kliknutím na možnost Přidat novou podmínku otevřete seznam dimenzí, metrik a událostí.

Dimenze

Dimenze jsou seřazeny podle kategorie.

 

Po vybrání dimenze zvolíte operátor a zadáte hodnotu dimenze. Pokud například zvolíte věk, budou jako operátor k dispozici možnosti je jedno znení jedno z. Jako hodnotu vyberete jednu z věkových skupin.

 

Jestliže chcete, aby publikum zahrnovalo uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli v minulosti, vyberte možnost Kdykoli.

Nabízené operátory se mění v závislosti na zvolené dimenzi. Pokud například vyberete dimenzi Virtuální měna, budou k dispozici operátory začíná na, končí na, obsahuje přesně odpovídáje jedno z.

Jako hodnotu pro dimenzi s těmito operátory zpravidla do pole Hodnota zadáte text. Je však také možné hodnotu vybrat z ovládacího prvku, například kalendáře nebo seznamu. Pokud musíte zadat text, bude služba Analytics při psaní zobrazovat známé hodnoty, z nichž případně můžete vybrat.

Metriky

Pokud vyberete metriku, bude vyhodnocení podmínky probíhat formou porovnání uživatelových dat se zadanou hodnotou metriky. Stejně jako u dimenzí je třeba zvolit operátor a zadat hodnotu.

 

Podmínkou zahrnutí uživatele do publika například může být, aby jeho celková hodnota byla větší (>) než vámi uvedená hodnota.

Možnost V libovolném ___denním období umožňuje vybrat, zda musí podmínce vyhovět úhrnná hodnota metriky nebo její hodnota za určený počet dní. Například přesáhla hodnota metriky, na základě všech údajů o daném uživateli, hodnotu 100 v celkovém úhrnu nebo za libovolných sedm dní? Když tuto možnost nevyberete, použije se úhrnná hodnota metriky. Pokud ano, musí být hodnoty dosaženo během libovolného období, jehož délka odpovídá zadanému počtu dní.

Události

Můžete vybrat kteroukoli z vámi shromažďovaných událostí, například first_visit.

Po vybrání události je třeba zvolit jeden z jejích parametrů.

Číselné hodnoty parametrů

Pokud vyberete parametr události, který má číselnou hodnotu, zvolte srovnávací operátor (např. <, >, =) a zadejte číselnou hodnotu, kterou chcete použít (např. > 0). Mějte na paměti, že parametr event_count podporuje pouze operátor větší než (>).

 

Jestliže jde o číselný parametr event_count a rozsah je V rámci všech relací, můžete také určit, zda má podmínce vyhovět úhrnná hodnota nebo hodnota dosažená za uvedené časové období.

Pokud chcete, aby podmínka pracovala s úhrnnou hodnotou, vypněte přepínač Časové období (ve výchozím nastavení je vypnutý).

Má-li podmínka testovat dosažení hodnoty za určité období, postupujte takto:

 1. Zapněte přepínač Časové období.
 2. Zadejte počet dní.
 3. Vyberte možnost Zcela nedávno, jestli naopak chcete, aby publikum obsahovalo pouze uživatele, jejichž hodnota parametru podmínku splnila za posledních N dní (např. posledních 7 dní).

  Možnost Kdykoli vyberte, pokud chcete zahrnout uživatele, jejichž hodnota parametru danou podmínku splnila během jakéhokoli N-denního (např. 7denního) období.
Textové hodnoty parametrů

Pokud zvolíte parametr, který má textovou hodnotu a generuje v Analytics dimenzi, například obsah, je třeba vybrat některý z operátorů začíná na, končí na, obsahuje, přesně odpovídáje jedno z a zadat požadovanou textovou hodnotu.

 

Jestliže potřebujete přidat další podmínky, klikněte na možnost Přidat skupinu podmínek a nové podmínky definujte podle výše uvedených kroků.

 

Když chcete podmínku odstranit, umístěte na ni kurzor a klikněte na X.

 

Zpět na krok 4

Krok 6: Přidání sekvencí

Pokud je pro definici publika nutné, aby uživatel udělal několik věcí v pevně daném pořadí, můžete přidat jednu nebo více sekvencí.

Prvním krokem vytváření sekvence je určení rozsahu celé sekvence.

 

Jestliže musí sekvence proběhnout za určitou dobu, zapněte časový limit a nastavte jeho hodnotu.

 

Nastavte rozsah prvního kroku sekvence.

 

Stanovte podmínky pro tento krok. Postup je stejný jako v kroku 4.

Jestliže chcete do sekvence přidat další krok, klikněte na Přidat krok.

 

Při přidávání kroku je třeba vybrat z těchto možností:

 • je nepřímo následován krokem (další krok nastane kdykoli po předchozím kroku),
  nebo
 • je přímo následován krokem (další krok následuje bezprostředně po předchozím kroku).

 

Zpět na krok 6

Krok 7: Přidání skupiny k vyloučení

Lze stanovit podmínky, při jejichž splnění je uživatel dočasně nebo trvale vyloučen.

Když například vytvoříte publikum zákazníků s vysokou měsíční útratou, můžete z něj uživatele vylučovat, jakmile jejich metrika Celková hodnota (LTV) za 30denní období klesne pod 100.

 

Nebo pokud se publikum skládá z uživatelů z konkrétní věkové skupiny (např. 18–24), můžete trvale vyloučit uživatele, kteří do této skupiny přestanou spadat (tedy přejdou do skupiny 25–34).

 

K takové změně členství lze použít sekvenci: Nejprve, když uživatelův věk do požadovaného rozsahu spadá, je do publika zahrnut. Jakmile pak věkový rozsah opustí, je vyloučen.

 

Zpět na krok 7

Proč může dojít k tomu, že se v Google Ads nevyplňují publika

Když se nevyplňují publika, která exportujete do Google Ads, vyzkoušejte některou z následujících diagnostických metod, abyste zjistili příčinu problému.

Zkontrolujte, zda jste povolili remarketing Google Ads

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Podívejte se v Google Ads na kartu se zdrojem publika

V sekci Google Ads > Správce publik > Zdroje publika se podívejte na kartu pro Google Analytics (GA4) a Firebase. Zkontrolujte, zda uživatelé, které jste identifikovali jako součást svého publika, spouštějí události na vašem webu nebo v aplikaci. Pokud uživatelé, kteří splňují definici publika, události nespouštějí, nebudou se ani přidávat do publika v Google Ads.

Zkontrolujte v Analytics přehled Publika

Vlevo v Analytics klikněte na Publika. Zobrazí se seznam. V něm klikněte na dané publikum, abyste zjistili, zda uživatelé, kteří splňují definici vašeho publika, provádějí interakce s webem nebo aplikací v dostatečném počtu. Pokud ne, zkontrolujte definici publika způsobem popsaným níže.

Zkontrolujte definici publika v Analytics

Když je definice publika příliš specifická, může dojít k tomu, že nezískáváte dostatečný počet uživatelů. Když například definujete publikum tak, aby zahrnovalo pouze uživatele, u nichž platí, že ID pravděpodobného zájmu o koupi = média a zábava/knihy, možná by stálo za to použít širší ID: Média a zábava. Můžete také rozšířit geografické parametry z ID města = město A na ID města = město A nebo město B.

Zkontrolujte, zda jste z personalizace reklam nevyloučili nějaké události nebo charakteristiky uživatelů

Když z personalizace reklam vyloučíte události nebo charakteristiky uživatelů, publika založená na těchto údajích se nebudou exportovat z Analytics do reklamních platforem, včetně Google Ads.

Zkontrolujte, zda jste z personalizace reklam nevyloučili geografické oblasti

Když pro určitou oblast zakážete personalizaci reklam, uživatelé z dané oblasti, kteří by byli v Analytics přidáni do publika, nebudou přidáni do remarketingových seznamů v reklamních platformách, do kterých publika exportujete, včetně Google Ads.

Pokud na svém webu používáte reklamní služby Google Marketing Platform, zkontrolujte, zda vaše webové stránky nastavují soubor cookie pro remarketing

Pokud je publikum nakonfigurováno tak, aby používalo demografické údaje a údaje o zájmech, bude vaše webová stránka muset nastavit soubor cookie DoubleClick, aby služba Analytics mohla tyto údaje o uživatelích načíst.

Chcete-li zkontrolovat, zda stránka nastavuje soubor cookie, použijte nástroje pro vývojáře ve vašem prohlížeči a ověřte, že stránka provádí síťová volání na adresu https://stats.g.doubleclick.net. Následující příklad ukazuje, jak používat nástroje pro vývojáře v prohlížeči Chrome.

 1. V Chromu otevřete požadovanou webovou stránku (např. www.example.com).
 2. Otevřete nástroje pro vývojáře Chromu (klikněte na Další možnosti > Další nástroje > Nástroje pro vývojáře).
 3. Otevřete kartu Síť a vyberte možnost Uchovat záznam, abyste mohli zachytit síťová volání.
 4. Obnovte stránku.
 5. Na kartě Síť vyhledejte instance síťových volání na adresu https://stats.g.doubleclick.net, které obsahují řetězec /collect s jedním z následujících parametrů:
  • t=dc (doubleclick.net pro obsahové reklamy)
  • t=ga-audience (google.com pro reklamy ve vyhledávání)

Pokud jsou tato volání přítomna, mělo by se vaše publikum vyplňovat podle očekávání.

Přečtěte si další informace o tom, jak reklamní služby Google Marketing Platform používají soubory cookie.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false