[GA4] Crear, editar i arxivar públics

Aquest article s'adreça als propietaris de llocs web o d'aplicacions que vulguin crear públics per generar informes a Analytics i per exportar aquests públics a plataformes publicitàries per al remàrqueting.

Els públics us permeten segmentar els usuaris pels criteris que siguin importants per a la vostra empresa. Podeu segmentar-los per dimensions, mètriques i esdeveniments, de manera que s'inclogui pràcticament qualsevol subconjunt d'usuaris.

A mesura que Analytics obté dades noves sobre els usuaris, la pertinença d'aquests usuaris a públics determinats es torna a avaluar per garantir que continuïn complint els criteris de públic definits. Si les dades més recents indiquen que ja no els compleixen, es treuen dels públics en qüestió.

Si enllaceu el compte d'Analytics a Google Ads i manteniu l'opció predeterminada Activa la publicitat personalitzada, els públics estaran disponibles a la Biblioteca compartida de Google Ads i podreu utilitzar-los a les campanyes publicitàries. Podeu fer remàrqueting per als usuaris anteriors o actuals i crear públics similars per buscar usuaris nous.

Les llistes d'usuaris de Google Ads que corresponen als vostres públics s'emplenen prèviament amb un màxim de 30 dies de dades, si se'n disposa.

Contingut d'aquest article:

Taula de gestió

A la taula es mostren els públics predefinits i els que heu personalitzat. Aquests són els públics predefinits:

 • Tots els usuaris: usuaris que han iniciat la vostra aplicació o han visitat el vostre lloc web algun cop.
 • Compradors: usuaris que han fet una compra.

Feu clic en un públic de la taula per veure'n un informe detallat. Les mètriques d'usuari d'aquest informe compten els usuaris que estaven actius en l'interval de dates seleccionat (en lloc de comptar el nombre total d'usuaris del públic).

Duplicar, modificar o arxivar públics o aplicar-los a taulers

A l'extrem dret d'una fila, feu clic a menú d'accions per duplicar, editar o arxivar un públic o bé aplicar-lo al vostre tauler.

 

Cal tenir el rol de professional del màrqueting (no un rol d'editor) per a la propietat en què voleu crear el públic.

Hi ha un límit de 100 públics per propietat.

Podeu publicar un públic en un nombre il·limitat de destinacions.

A Analytics podeu publicar un màxim de 100 públics.

Crear un públic

Podeu crear un públic definint condicions basades en la dimensió, la mètrica i les dades d'esdeveniment que recolliu d'una propietat. Un cop l'hàgiu creat, acumularà els usuaris que compleixin les condicions especificades en endavant.

Introducció als públics de Google Analytics

Quan creeu un públic nou, pot tardar entre 24 i 48 hores a acumular usuaris nous. En general, quan un usuari nou compleix els criteris del públic, aquest usuari tarda un o dos dies a incloure's al públic.

Abast

En definir les condicions, heu d'establir l'abast de quan s'han de complir: en totes les sessions, en una sola sessió o en un sol esdeveniment. Podeu establir un màxim de 10 condicions.

Avaluació estàtica enfront de dinàmica

Les condicions admeten l'avaluació estàtica i la dinàmica. L'avaluació estàtica inclou els usuaris si la condició ha estat certa en algun moment. L'avaluació dinàmica inclou els usuaris quan compleixen la condició corresponent i els exclou quan no.

Mètriques amb períodes de temps determinats

Les condicions també admeten mètriques amb períodes de temps determinats: podeu especificar que la condició d'una mètrica pugui ser certa en qualsevol moment del temps de vida d'un usuari o durant un nombre de dies concret (p. ex., és més gran que 5 en qualsevol període de 7 dies).

Seqüències

Les seqüències permeten especificar l'ordre en què s'han de complir les condicions: va seguit indirectament de (en qualsevol moment després del pas anterior), va seguit directament de (immediatament després del pas anterior) o dins d'un període de temps concret. Les seqüències també us permeten especificar l'abast de la seqüència sencera.

Després de crear un públic

Un cop l'hàgiu creat, acumularà els usuaris que compleixin les condicions especificades en endavant.

Quan creeu un públic, Analytics afegeix qualsevol usuari que hagi complert els criteris del públic en els 30 darrers dies. Això només s'aplica als públics de Google Ads.

 

A mesura que definiu el vostre públic, la targeta de resum s'anirà actualitzant amb el nombre d'usuaris que han complert els criteris del públic en els 30 darrers dies, perquè us pugueu fer una idea de la mida potencial del públic.

Crear

Per crear un públic:

 1. A Administració, a Visualització de dades, feu clic a Públics.
 2. Feu clic a Públic nou.
 3. Teniu tres opcions per crear un públic:

A la imatge següent s'identifiquen els diversos controls que s'utilitzen per crear un públic.

Crear un públic nou

 1. Feu clic a Públic nou.
 2. Feu clic a Crea un públic personalitzat.
 3. Introduïu un nom i una descripció per al públic a fi de poder identificar-lo a la taula de gestió.
 4. Feu clic a Afegeix una condició nova per afegir usuaris que compleixin condicions basades en dimensions, mètriques i esdeveniments. Per exemple: l'edat és un valor comprès entre 18 i 24 o entre 25 i 34.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.

  • Definiu l'abast de la condició. Utilitzeu el menú de la part superior dreta per triar una opció:
   • En totes les sessions: totes les condicions s'han de complir durant el temps de vida de l'usuari.
   • A la mateixa sessió: totes les condicions s'han de complir dins la mateixa sessió. Més informació sobre com es calculen les sessions
   • Al mateix esdeveniment: totes les condicions s'han de complir en un sol esdeveniment.
  • Dimensions
   • Les condicions admeten l'avaluació de dimensions estàtica i dinàmica. Seleccioneu En qualsevol punt per incloure usuaris si han complert la condició en algun moment (avaluació estàtica). Si no seleccioneu aquesta opció, s'avaluaran els usuaris dels públics de manera dinàmica; els usuaris s'afegiran quan compleixin les condicions i es trauran quan ja no les compleixin.
  • Mètriques
   • Per obtenir informació sobre com podeu treballar amb mètriques predictives, consulteu l'article Públics predictius.
   • Les condicions admeten mètriques amb períodes de temps determinats. Per exemple: LTV > 5 en qualsevol període de 7 dies.
   • Seleccioneu l'opció Període de temps per utilitzar recomptes de períodes de temps determinats en lloc de recomptes de tot el temps de vida.
  • Esdeveniments
   • Les condicions admeten la consulta retroactiva dinàmica dels esdeveniments quan l'abast és En totes les sessions i seleccioneu el paràmetre event_count.
    • Activeu l'interruptor de Període de temps.
     Seleccioneu una de les opcions següents:
     En qualsevol moment (la condició és certa si el llindar de event_count s'ha superat en algun moment);
     o bé
     Període de temps més recent (la condició és certa si el llindar de event_count s'ha superat durant el nombre de dies anteriors que especifiqueu).
     Introduïu el nombre de dies del període de temps.
  • Afegiu les condicions O o I que calguin.
 5. Feu clic a Afegeix un grup de condicions per afegir una altra condició.
 6. Feu clic a Afegeix una seqüència per afegir usuaris que compleixin les condicions que es produeixin en un ordre específic i, opcionalment, en un període de temps concret. Per exemple: pas 1, first_open; pas 2, in_app_purchase.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.

  • Establiu l’abast de la seqüència: En totes les sessions o A la mateixa sessió.
  • Establiu Restricció de temps en ACTIVAT i definiu el període de temps en què s'ha de produir tota la seqüència (p. ex., 30 minuts).
  • Establiu l'abast per al pas 1: En totes les sessions, A la mateixa sessió o Al mateix esdeveniment.
  • Configureu la condició per al pas 1.
  • Feu clic a Afegeix un pas per a cada pas addicional que vulgueu incloure a la seqüència.
   • Seleccioneu va seguit indirectament de si el pas addicional es pot produir en qualsevol moment després del pas anterior.
   • Seleccioneu va seguit directament de si el pas addicional s'ha de produir immediatament després del pas anterior.
   • Seleccioneu En per definir el temps màxim entre els passos.
   • Establiu l'abast del pas.
 7. Feu clic a Afegeix un grup per excloure per crear una condició que exclogui usuaris concrets.

  Seleccioneu Exclou temporalment usuaris quan per excloure usuaris del públic durant els períodes en què compleixin la condició.

  Seleccioneu Exclou permanentment usuaris quan per excloure usuaris del públic si han complert la condició alguna vegada.

  En primer lloc, els usuaris s'avaluen segons les condicions del tipus Inclou i, en segon lloc, per qualsevol condició de tipus Exclou. Si compleixen les condicions de tipus Exclou, no s'afegeixen al públic.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.
 8. Durada de la pertinença: com a màxim 540 dies o 18 mesos a partir del moment en què l'usuari s'afegeix al públic per última vegada.

  Restableix quan hi hagi activitat nova: quan aquesta opció està activada, la durada de la pertinença al públic es limita a 14 mesos.
  Quan està desactivada, s'anul·la la durada màxima al públic de 14 mesos (o 2 mesos en el futur, quan s'implementa el límit de durada de les dades d'usuari i el client selecciona explícitament 2 mesos).
 9. Cada cop que adopteu un comportament que compleix els criteris necessaris d'inclusió en un públic, la durada de la pertinença es restableix al valor total d'aquesta opció.

  En el cas dels públics exportats a altres productes, no s'aplica la configuració de retenció de GA. El producte receptor aplicarà les seves pròpies polítiques.
 10. Feu clic a Desa per desar les condicions i crear el públic.

Utilitzar una plantilla

Les plantilles de públic estan configurades parcialment per a públics que ja s'identifiquen amb un conjunt de dimensions o mètriques que formen la base d'un públic que es pot aplicar àmpliament a empreses basades en aplicacions i en web.

Per exemple, la plantilla Dades demogràfiques inclou les dimensions Edat, Sexe, Idioma, Identificador d'interès i Ubicació, que podeu utilitzar per definir un públic concret que us interessi. Amb aquesta plantilla, heu de proporcionar els operadors i els valors de dimensió que defineixen el públic que voleu, per exemple:

 • L'edat coincideix exactament amb 18-24.
 • El sexe coincideix exactament amb dona.
 • Etcètera.

Després de finalitzar la definició del públic, assigneu-li un nom i feu clic a Desa.

Seleccionar un públic suggerit

Analytics també ofereix una sèrie de públics totalment configurats que podeu fer servir tal com són o modificar si cal. Aquests públics suggerits es basen en les categories que especifiqueu per a les vostres aplicacions a l'App Store d'Apple i a Google Play, així com en la categoria de sector que indiqueu quan configureu una propietat. Més informació

Per exemple, el públic Usuaris actius recentment es defineix de la manera següent:

 • Inclou usuaris quan (esdeveniment =) user_engagement

Podeu utilitzar el públic sense modificar-lo, afegir-hi condicions o seqüències, o canviar-ne la durada de la pertinença segons us convingui.

Utilitzeu el nom predeterminat o introduïu-ne un de nou i, tot seguit, feu clic a Desa.

Per obtenir informació sobre com podeu treballar amb els públics predictius suggerits, consulteu l'article Públics predictius.

Compartir públics amb Google Ads per utilitzar-los en llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca (RLSA)

Si heu enllaçat el compte d'Analytics a Google Ads i manteniu l'opció predeterminada Activa la publicitat personalitzada, els públics es compartiran automàticament amb Google Ads i podreu utilitzar-los en llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca.

A partir del moment en què es creen, els públics comencen a acumular usuaris que compleixen els criteris especificats segons els esdeveniments que registrin els seus dispositius. En definir públics nous, les llistes poden tardar una mica a emplenar-se.

Tingueu en compte que la mida del públic acostuma a ser diferent de la mida de la llista de remàrqueting, perquè els identificadors de seguiment no es poden enviar a les llistes de remàrqueting de Google Ads fins que els comptes de Google Ads no s'han enllaçat.

Compartir públics amb Display & Video 360 i Search Ads 360

Quan enllaceu Analytics amb Display & Video 360 o Search Ads 360, els públics d'Analytics s'exporten automàticament si heu activat Google signals a la propietat d'Analytics i si manteniu la configuració d'enllaços predeterminada per activar la publicitat personalitzada.

Editar un públic

Després de crear un públic, només podeu editar-ne el nom i la descripció.

Per editar un públic:

 1. A Administració, a Visualització de dades, feu clic a Públics.
 2. A la fila del públic, feu clic a Més > Edita.
 3. Modifiqueu-ne el nom o la descripció.
 4. Feu clic a Desa.

Arxivar un públic

Si heu arribat al límit de 100 públics i necessiteu crear-ne més, podeu arxivar els que ja no siguin rellevants i crear-ne de nous. Un cop hàgiu arxivat un públic, poden passar fins a 48 hores abans que pugueu crear-ne un amb el mateix nom.

En arxivar un públic, es treu permanentment. No podeu accedir als públics arxivats ni restaurar-los.

Per arxivar un públic:

 1. A Administració, a Visualització de dades, feu clic a Públics.
 2. A la fila del públic en qüestió, feu clic a Més > Arxiva.

Exemples de passos detallats

Pas 4: afegiu condicions noves

Quan creeu una condició, comenceu per establir l'abast.

A continuació, trieu les dades que vulgueu com a base de la condició. Feu clic a Afegeix una condició nova per obrir una llista de dimensions, mètriques i esdeveniments.

Dimensions

Les dimensions es mostren per categoria.

Si trieu una dimensió, també heu de triar un operador i especificar el valor de la dimensió. Per exemple, si escolliu Edat, també heu de triar pertany a o no pertany a i especificar un dels intervals d'edat com a valor.

També podeu seleccionar En qualsevol moment si voleu que el públic inclogui usuaris que hagin complert la condició en algun moment.

Els operadors canvien en funció de la dimensió que trieu. Per exemple, si trieu la dimensió Moneda virtual de la categoria Videojocs, els operadors disponibles són comença per, acaba amb, conté, coincideix exactament amb i és un de.

Quan especifiqueu el valor d'una dimensió amb aquests operadors, normalment el proporcioneu introduint text al camp Valor, però és possible que també tingueu l'opció de seleccionar el valor des d'un control, com ara un calendari o una llista. Si heu d'introduir text, Analytics mostrarà els valors coneguts a mesura que escriviu i podeu seleccionar-ne un si escau.

Mètriques

Quan trieu una mètrica, la condició s'avalua per comparació de les dades de l'usuari amb el valor de la mètrica. Tal com passa amb les dimensions, heu de triar un operador i especificar un valor.

Per exemple, perquè un usuari s'inclogui al públic, el seu valor del temps de vida ha de ser superior (>) al valor que especifiqueu.

L'opció En qualsevol període de ___ dies us permet especificar si la condició la compleix el valor acumulatiu de la mètrica o bé el valor de la mètrica durant un nombre concret de dies. Per exemple, segons totes les dades de l'usuari, el valor acumulatiu de la mètrica és superior a 100, o bé ho ha estat en qualsevol període de 7 dies? Si no seleccioneu l'opció, s'utilitza el valor acumulatiu de la mètrica. Si seleccioneu l'opció, s'ha d'haver assolit el valor durant un període de temps que coincideixi amb el nombre de dies que especifiqueu.

Esdeveniments

Podeu triar qualsevol dels esdeveniments que recolliu, com ara first_visit.

Si escolliu un esdeveniment, també heu de triar un dels paràmetres d'esdeveniment.

Valors numèrics de paràmetre

Si trieu un paràmetre d'esdeveniment que té un valor numèric, seleccioneu un operador comparatiu (p. ex., <, >, =) i introduïu el valor numèric que voleu utilitzar (p. ex., > 0).

Si el paràmetre numèric és event_count i l'abast és En totes les sessions, també podeu especificar si la condició ha de coincidir amb el valor acumulatiu o bé amb el valor d'un període de temps definit.

Perquè la condició coincideixi amb el valor acumulatiu, desactiveu l'opció Període de temps (l'interruptor està desactivat de manera predeterminada).

Per especificar que el valor ha coincidit amb la condició durant un període de temps definit:

 1. Activeu l'interruptor de Període de temps.
 2. Introduïu el nombre de dies.
 3. Seleccioneu Període de temps més recent si voleu incloure només els usuaris el valor del paràmetre dels quals hagi complert la condició durant els N darrers dies (p. ex., els 7 darrers dies).

  Seleccioneu En qualsevol moment si voleu incloure els usuaris el valor del paràmetre dels quals hagi complert alguna vegada la condició durant un període de N dies (p. ex., qualsevol període de 7 dies).
Valors de paràmetres de text

Si trieu un paràmetre, com ara "contingut", que tingui un valor de text i generi una dimensió a Analytics, heu de seleccionar un dels operadors disponibles (comença per, acaba amb, conté, coincideix exactament amb o és un de) i introduir el valor de text que vulgueu utilitzar.

Si heu d'afegir més condicions, feu clic a Afegeix un grup de condicions i definiu les condicions segons els passos anteriors.

Si voleu treure una condició, passeu el cursor per sobre de la condició i feu clic a la X.

Torna al pas 4

Pas 6: afegiu seqüències

Si per a la definició del públic és necessari que el comportament de l'usuari es produeixi en un ordre concret, podeu afegir una o més seqüències.

Quan definiu una seqüència, comenceu per establir l'abast de tota la seqüència.

Si els passos de la seqüència s'han de produir dins d'un període de temps concret, activeu la restricció de temps i definiu el període.

Definiu l'abast del primer pas de la seqüència.

Creeu les condicions del pas mitjançant els mateixos mètodes que heu utilitzat al pas 4.

Feu clic a Afegeix un pas per afegir un altre pas a la seqüència.

Si afegiu un altre pas a la seqüència, heu de seleccionar una de les opcions següents:

 • va seguit indirectament de (el pas següent es produeix en qualsevol moment després del pas anterior)
  o bé
 • va seguit directament de (el pas següent es produeix immediatament després del pas anterior)

Torna al pas 6

Pas 7: afegiu un grup per excloure

Podeu definir condicions que excloguin usuaris de manera temporal o permanent.

Per exemple, si creeu un públic amb compradors mensuals d'alt valor, podeu excloure els usuaris en qualsevol moment en què la seva mètrica de valor del temps de vida (LTV) sigui inferior a 100 durant un període de 30 dies.

O, si el públic inclou usuaris d'un interval d'edat concret (p. ex., 18-24), podeu excloure'ls de manera permanent quan ja no coincideixin amb aquesta franja d'edat (p. ex., quan passin a ser de la franja 25-34).

Heu d'utilitzar una seqüència per dur a terme aquest canvi en la pertinença: els usuaris s'inclouen quan la seva edat es troba inicialment dins del grup d'edat que definiu i després s'exclouen quan deixa d'estar en aquest grup.

Recursos relacionats

Per què és possible que els públics no s'emplenin a Google Ads

Crear públics nous de Google Analytics directament en un compte de Google Ads

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
3721024647208269270
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256