Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[GA4] Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym

Pomiar zaawansowany umożliwia rejestrowanie interakcji z Twoimi treściami po włączeniu odpowiednich opcji (zdarzeń) w interfejsie Google Analytics. Nie wymaga to żadnych zmian w kodzie. Po włączeniu tych opcji w przypadku strumienia danych z sieci tag Google Analytics od razu rozpoczyna wysyłanie zdarzeń.

Przed włączeniem funkcji pomiaru zaawansowanego zapoznaj się z każdą jego opcją i upewnij się, że wiesz, jakie dane będą gromadzone. Możesz też wyłączyć określone opcje pomiaru w ustawieniach.

Musisz dopilnować, aby nie były zbierane żadne informacje umożliwiające identyfikację.

Włączanie i wyłączanie pomiaru zaawansowanego

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych > Sieć.
 4. W sekcji Pomiar zaawansowany ustaw przełącznik na Wł., aby włączyć wszystkie opcje.
  W razie potrzeby kliknij Ustawienia, aby edytować poszczególne opcje.

Enable enhanced measurement slider

Zdarzenia i parametry

W poniższej tabeli podano, kiedy są wywoływane zdarzenia i jakie parametry są zbierane w przypadku każdego z nich. Dane o każdym wywołanym zdarzeniu znajdziesz w raporcie „Zdarzenia” w sekcji raportów Zaangażowanie. Aby uzyskać więcej informacji o zdarzeniu, kliknij jego nazwę w raporcie.

Opcja pomiaru lub zdarzenie Wywoływane… Parametry

Odsłony

page_view

po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę.

Rejestrowanie tego zdarzenia odbywa się automatycznie i nie można go wyłączyć.

Ustawienie zaawansowane tej opcji określa, czy zdarzenie zostanie wysłane, sprawdzając zdarzenia w historii przeglądania. Ta opcja pomiaru wykrywa zdarzenia pushState, popState i replaceState.
page_location (adres URL strony) oraz page_referrer (adres URL poprzedniej strony)

Przewinięcia

scroll

po pierwszym dotarciu użytkownika do dolnej części każdej strony (tzn. gdy widoczna jest jej część leżąca na 90% głębokości w pionie). Nie są zbierane żadne parametry.

Kliknięcia wychodzące

click

za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link prowadzący poza bieżącą domenę.

Domyślnie zdarzenia kliknięć wychodzących będą rejestrowane w przypadku wszystkich linków prowadzących poza bieżącą domenę. Linki prowadzące do domen ze skonfigurowanym pomiarem w wielu domenach nie będą wywoływać zdarzeń kliknięć wychodzących.

link_classes, link_domain, link_id, link_url oraz outbound (wartość logiczna)

Wyszukiwanie w witrynie

view_search_results

za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie, na co wskazuje obecność parametru zapytania w adresie URL.

Domyślnie zdarzenie to jest wywoływane po wykryciu występowania w adresie URL jednego z tych pięciu parametrów:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
Opcjonalnie możesz skonfigurować tę opcję pod kątem wykrywania wyszukiwanych słów w innych parametrach.
search_term i opcjonalnie q_<additional key=""> (gdzie <additional key=""> zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych).

Interakcje z filmem

video_start

video_progress

video_complete

W przypadku umieszczonych na stronie filmów, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript, wywoływane są te zdarzenia:
 • video_start po rozpoczęciu odtwarzania filmu;
 • video_progress, gdy mija 10, 25, 50 lub 75% czasu trwania filmu;
 • video_complete po zakończeniu filmu.
video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

Pobrania pliku

file_download

gdy użytkownik kliknie link prowadzący do pliku (z typowym rozszerzeniem) takiego rodzaju:
 • dokument,
 • plik tekstowy,
 • plik wykonywalny,
 • prezentacja,
 • plik skompresowany,
 • film,
 • dźwięk.

Rozszerzenia plików pasujące do tego wyrażenia regularnego będą wywoływać zdarzenie:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text oraz link_url
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false