Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Αν χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Universal Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Universal Analytics αυτού του κέντρου βοήθειας.

[GA4] Βελτιωμένη μέτρηση

Με τη βελτιωμένη μέτρηση, μπορείτε να μετράτε τις αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενό σας, ενεργοποιώντας επιλογές (συμβάντα) στη διεπαφή του Google Analytics. Δεν απαιτούνται αλλαγές κώδικα. Όταν ενεργοποιείτε αυτές τις επιλογές για κάποια ροή ιστού, η ετικέτα του Google Analytics αρχίζει αμέσως να στέλνει συμβάντα.

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βελτιωμένης μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις επιλογές και ότι γνωρίζετε ποια δεδομένα θα συλλεχθούν. Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες επιλογές μέτρησης στις ρυθμίσεις.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν συλλέγονται στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βελτιωμένης μέτρησης

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Στη στήλη Ιδιοκτησία, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές δεδομένων > Ιστός.
 4. Στην ενότητα Βελτιωμένη μέτρηση, σύρετε τον διακόπτη στη θέση Ενεργή, για να ενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές.
  Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις, για να επεξεργαστείτε μεμονωμένες επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Enable enhanced measurement slider

Συμβάντα και παράμετροι

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται πότε ενεργοποιούνται τα συμβάντα και ποιες παράμετροι συλλέγονται για κάθε συμβάν.

Επιλογή μέτρησης / συμβάν Ενεργοποιείται… παράμετροι

Προβολές σελίδας

page_view

κάθε φορά που η σελίδα φορτώνει ή κάθε φορά που ο ενεργός ιστότοπος αλλάζει την κατάσταση του ιστορικού περιήγησης

Αυτό το συμβάν συλλέγεται αυτόματα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή.

Με μια σύνθετη ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ελέγξετε αν η αποστολή του συμβάντος θα γίνει με βάση τα συμβάντα ιστορικού περιήγησης. Αυτή η επιλογή μέτρησης είναι σε λειτουργία αναμονής για συμβάντα pushState, popState και replaceState.
location_location (URL σελίδας), page_referrer (URL προηγούμενης σελίδας)

Κυλίσεις

κύλιση

την πρώτη φορά που ένας χρήστης φτάνει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας (δηλαδή όταν γίνει ορατό το 90% της κατακόρυφης διάστασης της σελίδας) Δεν συλλέγονται παράμετροι

Εξερχόμενα κλικ

κλικ

κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που οδηγεί εκτός του τρέχοντα τομέα

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (δυαδική τιμή)

Αναζήτηση ιστοτόπου

view_search_results

κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί μια αναζήτηση ιστοτόπου, η οποία δηλώνεται με την παρουσία μιας παραμέτρου ερωτήματος στο URL

Από προεπιλογή, το συμβάν ενεργοποιείται αν υπάρχει μία από τις ακόλουθες πέντε παραμέτρους στο URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
Προαιρετικά, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν την επιλογή ώστε να αναζητά όρους αναζήτησης σε άλλες παραμέτρους.
search_term, προαιρετικά ‘q_<additional key="">’ (όπου το <additional key=""> αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη παράμετρο ερωτήματος η οποία συλλέγεται σύμφωνα με τις σύνθετες ρυθμίσεις που ορίζετε)

Αφοσίωση σε βίντεο

video_start

video_progress

video_complete

Για ενσωματωμένα βίντεο YouTube στα οποία έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη JS API , ενεργοποιούνται τα ακόλουθα συμβάντα:
 • το συμβάν video_start, όταν αρχίζει η αναπαραγωγή του βίντεο
 • το συμβάν video_progress, όταν το βίντεο αναπαράγεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, 25%, 50% και 75% της διάρκειάς του
 • το συμβάν video_complete, όταν ολοκληρώνεται η αναπαραγωγή του βίντεο

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (δυαδική τιμή)

Λήψεις αρχείων

file_download

όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ένα αρχείο (με μια συνήθη επέκταση αρχείου) των ακόλουθων τύπων:
 • έγγραφο
 • αρχείο κειμένου
 • εκτελέσιμο αρχείο
 • αρχείο παρουσίασης
 • συμπιεσμένο αρχείο
 • αρχείο βίντεο
 • αρχείο ήχου.

Οι επεκτάσεις αρχείων που αντιστοιχούν στην ακόλουθη regex θα ενεργοποιήσουν το συμβάν:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false