Ngừng sử dụng SDK dịch vụ Google Analytics

Vào tháng 10 năm 2019, chúng tôi sẽ bắt đầu ngừng báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google Analytics dựa trên SDK dịch vụ Google Analytics dành cho AndroidiOS.

Nếu bạn có các thuộc tính chỉ nhận dữ liệu ứng dụng (không phải dữ liệu web, không phải dữ liệu Giao thức đo lường) từ các SDK đó:

  • Chúng tôi sẽ ngừng thu thập và xử lý dữ liệu cho các thuộc tính đó từ ngày 31 tháng 10 năm 2019. Sẽ không có dữ liệu sau ngày này trong mọi thuộc tính đó.
  • Bạn vẫn có quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử trong các thuộc tính đó thông qua giao diện Analytics hoặc API cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2020.
  • Khi đã ngừng hoàn toàn SDK dịch vụ Google Analytics, bạn sẽ không thể truy cập các thuộc tính đó thông qua giao diện Analytics hoặc API và chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của các thuộc tính đó khỏi máy chủ Google Analytics.

Bạn sẽ nhận được thông báo từ Google về những thuộc tính nào của bạn, nếu có, phải chịu tình trạng này và bạn sẽ nhận được thông báo thêm trước khi dữ liệu bị xóa khỏi máy chủ Google Analytics.

Thuộc tính của khách hàng Google Analytics 360 không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi đã thêm thời gian chờ 12 tháng này cho bạn để bạn có thể chuyển đổi sang theo dõi ứng dụng của mình bằng SDK Firebase.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?