Контроли за поверителност в Google Анализ

Тази статия може да е полезна на собствениците на сайтове и/или приложения, използващи Google Анализ и Google Анализ за Firebase (наричани още „клиенти“), особено ако бизнесите им са засегнати от Общия регламент относно защитата на данните за Европейското икономическо пространство (ОРЗД). 

За допълнителна информация вижте Предпазване на данните Ви.

  В тази статия:

Деактивиране на събирането на данни в Анализ (приложения)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни от приложения за Android и iOS, които използват:

  • комплект за разработване на софтуер (SDK) на Firebase: инструкции

  • комплект на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за Android: инструкции

  • комплект на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за iOS: инструкции

Научете повече за данните, които събират Google Анализ и Google Анализ за Firebase.

Деактивиране на събирането на данни в Анализ (мрежата)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни от: 

Потребителите на уебсайта Ви могат да се откажат от събирането на данни и с помощта на добавката на браузър за изключване на Google Анализ.

Анонимизиране на IP адресите

Анонимизирането на IP адресите е налице в Google Анализ както за мрежата, така и за приложения. Научете как функционира анонимизирането на IP адресите.

Уеб собствености

Можете да анонимизирате IP адресите за уеб собствености с помощта на:

Собствености за приложения + уеб

Анонимизирането на IP адресите е активирано автоматично за собствености за приложения + уеб в следните случаи:

Автоматично активираното анонимизиране на IP адресите не може да бъде деактивирано. 

Задаване на период на задържане на събираните от Вас данни в Анализ

Можете да зададете периода на задържане на данните, които събирате от: 

Задържането на данни за събития за 14 месеца все още е в процес на разработване за собствености за приложения + уеб (бета-версия). Понастоящем данните за събития могат да се задържат само за 2 месеца. Ако изберете задържане на данни за събития за 14 месеца, тази настройка ще влезе в сила за данните за събития, които са активни в системата, когато функцията стане налична.

Достъп и преносимост на данни на ниво потребител

За уеб собствености можете да извличате информация за събития за всеки идентификатор на потребител посредством отчета „Анализ на потребителите“ или чрез API за активността на потребителите. Тези функции Ви дават възможност да анализирате и експортирате данни на ниво събитие за отделен идентификатор на потребител. Освен това клиентите на Анализ 360 могат да извършват интегриране с BigQuery, за да експортират всички данни за събития, свързани с потребителите им, в едно хранилище с възможност за изпращане на заявки.

За собствености за приложения + уеб същата функционалност съществува и в Анализ. Можете да извличате информация за събития за всеки идентификатор на потребител посредством отчета „Анализ на потребителите“ или този за потребителската активност. Тези функции Ви дават възможност да анализирате и експортирате данни на ниво събитие за отделен идентификатор на потребител. Можете да използвате отчета за потребителската активност и за изтриване на записите на отделни потребители. Освен това можете да извършите интегриране с BigQuery, за да експортирате всички данни за събития, свързани с потребители, в едно хранилище с възможност за изпращане на заявки.

Изтриване на данни за крайните потребители, съхранявани на мобилно устройство

Комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase Ви дава възможност да добавяте контроли към приложението си, така че потребителите да могат да изтриват данните в Анализ, съхранявани локално на мобилното им устройство, и в този процес да зададат отново идентификатора на екземпляра на приложението. Научете повече за използването на resetAnalyticsData на Android и iOS.

Комплектът за разработване на софтуер също така Ви дава възможност да контролирате дали да се събират данни в Анализ от приложението, инсталирано на конкретно устройство, или не. Научете повече за използването на setAnalyticsCollectionEnabled на Android и iOS.

Изтриване на данни за крайните потребители, съхранявани на сървърите на Анализ

Можете да използвате API на Google Анализ, за да удовлетворявате заявки на потребители за изтриване на данни за тях от сървърите на Анализ по отделни приложения и устройства. Научете повече за API за изтриване на потребители.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?