Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Konfigurowanie integracji Google Analytics z Salesforce Sales Cloud

Sposób konfigurowania importu danych z Salesforce Sales Cloud
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

W usłudze Analytics, której będziesz używać w ramach tej integracji, musisz mieć rolę edytora.

Przykładowe fragmenty kodu widoczne w tym artykule służą tylko do celów poglądowych. Szczegóły konkretnej implementacji mogą wymagać dodatkowego kodu lub użycia innych metod.

Tematy w tym artykule:

Określanie sposobu identyfikacji użytkowników

Analytics oferuje 2 sposoby programowej identyfikacji użytkowników: Client-IDUser-ID. Aby importować dane z Salesforce Sales Cloud, musisz zaimplementować funkcję Client-ID. Opcjonalnie możesz też zaimplementować funkcję User-ID.

Identyfikator Client-ID anonimowo identyfikuje wystąpienie przeglądarki. Jest to nieuwierzytelniony identyfikator oparty na plikach cookie, który jest tworzony automatycznie przez witrynę z włączoną obsługą Analytics podczas pierwszej wizyty użytkownika. Identyfikowanie użytkowników za pomocą identyfikatora Client-ID najlepiej sprawdza się w przypadku firm, którym najbardziej zależy na zdobywaniu potencjalnych i nowych klientów. Aplikacje i witryny takich firm uzyskują zwykle niski współczynnik uwierzytelniania i zatrzymywania użytkowników.

Funkcja User-ID umożliwia analizę grup sesji na różnych urządzeniach z wykorzystaniem niepowtarzalnego, trwałego i nieumożliwiającego poznania tożsamości osób identyfikatora, składającego się z ciągu znaków, który reprezentuje użytkownika. Ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku firm, które mają wysoki współczynnik zalogowanych użytkowników. Implementacja funkcji User-ID wymaga wprowadzenia dodatkowych zmian w kodzie i konfiguracji witryny:

 1. Aktywuj funkcję User-ID w usłudze w Analytics.
 2. Dodaj identyfikator User-ID do strony formularza kontaktowego i innych stron, które chcesz śledzić. Możesz to zrobić za pomocą Menedżera tagów Google lub zmiennej JavaScriptu.

Więcej informacji o plikach cookie i identyfikacji użytkowników znajdziesz w przewodniku Analytics dla programistów.

Wymagane obiekty i pola w Salesforce Sales Cloud

Aby skonfigurować integrację Analytics z Salesforce Sales Cloud, musisz mieć pełny dostęp do podanych niżej obiektów i pól w Salesforce. Konto użytkownika Salesforce z uprawnieniami administratora systemu ma już zwykle dostęp do tych pól.

Oprócz tego pamiętaj, aby przyznać użytkownikowi, który łączy Twoje konta Salesforce i Analytics, uprawnienia „Modify All Data” (Modyfikowanie wszystkich danych). Jest to niezbędne, aby interfejs Salesforce Metadata API umożliwiał Google pobieranie danych o ustawieniach konwersji polegającej na wypełnieniu formularza kontaktowego. Ta integracja nie powoduje zmian na Twoim koncie Salesforce, a interfejs Metadata API jest używany w trybie tylko do odczytu.

Konta użytkowników z ograniczonym dostępem do możliwości i kontaktów do potencjalnych klientów mogą nie mieć wystarczających uprawnień dostępu do danych, które chcesz importować. Na przykład konto przedstawiciela handlowego może mieć widoczne dane dotyczące tylko niektórych obszarów geograficznych lub możliwości. Nie należy go więc używać do łączenia Analytics z Salesforce.

Pokaż mi listę wymaganych pól

Obiekt Pola wymagane
LeadStatus

ID

MasterLabel

SortOrder

OpportunityStage

ID

MasterLabel

SortOrder

IsActive

LeadHistory

CreatedDate

OldValue

NewValue

Field

Lead

Status

GACLIENTID*

GAUSERID*

GATRACKID*

OpportunityFieldHistory

CreatedDate

OldValue

NewValue

Field

Opportunity

Amount

StageName

GACLIENTID*

GAUSERID*

GATRACKID*

OpportunityLineItem Wszystkie pola
Product2 (produkty) Wszystkie pola
Pricebook2 (cenniki) Wszystkie pola

* Pola niestandardowe utworzone w kroku 3 poniżej.

Jeśli korzystasz z wersji Group Edition lub Professional Edition usługi Salesforce, dostęp do pól przyznajesz poprzez dodawanie niezbędnych pól do układów stron potencjalnego klienta i możliwości. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu układów stron i zabezpieczeniach na poziomie pól w Salesforce.

Tworzenie w Salesforce Sales Cloud nowych pól niestandardowych

Zgodnie z tymi instrukcjami utwórz w Salesforce 3 pola niestandardowe do przechowywania kodów śledzenia Analytics.

Pola te mogą mieć dowolne nazwy, a te widoczne poniżej podajemy tylko dla przykładu.
Nazwa pola Nazwa interfejsu API Długość pola
GACLIENTID GACLIENTID__c 255
GAUSERID GAUSERID__c 255
GATRACKID GATRACKID__c 255

 

Niezależnie od wybranej w kroku 1 metody śledzenia MUSISZ utworzyć wszystkie 3 pola.

Nazwy pól MUSZĄ być pisane wielkimi literami. Wielkość liter w etykietach pól jest dowolna.

Aby zapobiec niepożądanym zmianom, pola te powinny być dostępne tylko do odczytu.

Te pola TRZEBA utworzyć w obiektach Lead (Potencjalny klient) i Opportunity (Możliwość).

Konfigurowanie obiektów LeadOpportunity

W przypadku obiektu Lead (Potencjalny klient) włącz śledzenie historii pól w polu Lead status (Stan potencjalnego klienta). W przypadku obiektu Opportunity (Możliwość) włącz śledzenie historii pól w polu Stage (Etap). Dzięki temu każda aktualizacja zawartości tych pól wywoła zdarzenie działania.

Zmapuj pola każdego obiektu na ich odpowiedniki w innych obiektach:

 • Lead.GACLIENTID na Opportunity.GACLIENTID,
 • Lead.GAUSERID na Opportunity.GAUSERID,
 • Lead.GATRACKID na Opportunity.GATRACKID.

Edytowanie formularza kontaktowego

W tym kroku zmodyfikujesz formularz kontaktowy, aby rejestrować i przechowywać wymagane informacje o śledzeniu. Musisz znać swój identyfikator śledzenia Analytics.

Dlaczego wymagany jest mój identyfikator śledzenia?

Dołączenie identyfikatora śledzenia Analytics umożliwia rozróżnianie danych, które są importowane z wielu formularzy kontaktowych umieszczonych w rozmaitych witrynach objętych śledzeniem przez różne konta Analytics, a przekazywane na jedno konto Salesforce Sales Cloud. Nie uda się tego uzyskać, używając tylko identyfikatora Client-ID lub User-ID.

Dodawanie niestandardowych pól śledzenia

W podanych niżej przykładach pokazujemy, jak można dodać do formularza kontaktowego utworzone wcześniej pola niestandardowe, używając JavaScriptu.

<form action="" name="myForm">
  Telefon: <input type="text" name="phone_number">
  <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
  <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
  <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
  <input type="submit">
</form>

Przykładowy kod powyżej dodaje do formularza identyfikatory Client-ID i User-ID. Jeśli korzystasz tylko z identyfikatora Client-ID, możesz usunąć wiersz GAUSERID.

Aby ustawić na stałe identyfikator śledzenia, zastąp ciąg UA-XXXXX-YY swoim identyfikatorem śledzenia Analytics. Identyfikator śledzenia możesz też pobierać dynamicznie, używając tego kodu:

<script type=”text/javascript”> 
  ga(function() { 
   var tracker = ga.getAll()[0];
   var trackingId = tracker.get('trackingId');
  });
</script>

 

Potem zastąp podany na stałe identyfikator śledzenia (UA-XXXXX-YY) zmienną trackingId:

  <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>

Ustawianie wartości niestandardowych pól śledzenia

Aby wypełniać wartości Client-ID i User-ID, dodaj do formularza kontaktowego ten kod:

<script type="text/javascript">
  document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
  'submit', function(event) {
   ga(function() { 
    var tracker = ga.getAll()[0];
    var clientId = tracker.get('clientId');
    document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
    var userId = tracker.get('userId'); 
    document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
   });
  });
</script>

W tym kroku połączysz Analytics z kontem Salesforce Sales Cloud, tworząc nowy zbiór danych na potrzeby importu danych, a potem autoryzując dostęp do konta Salesforce Sales Cloud.

Tworzenie zbioru danych Salesforce Sales Cloud

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Administracja i przejdź do usługi, z którą chcesz utworzyć połączenie. Musisz mieć w niej rolę edytora.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
 4. Kliknij UTWÓRZ.
 5. W sekcji Dane w CRM w polu Typ zbioru danych wybierz Salesforce.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj Dodatkowe warunki importowania danych z Salesforce Sales Cloud do Analytics.
 7. W sekcji Szczegóły zbioru danych nadaj nazwę danym, a potem kliknij Dalej. Pojawi się panel „Szczegóły źródła danych”.

Kliknij bieżące dane logowania, aby zobaczyć listę wszystkich utworzonych danych logowania do Salesforce. Aby usunąć nieużywane dane logowania, po ich prawej stronie kliknij X. Jeśli dane logowania są obecnie używane, zanim je usuniesz, musisz je najpierw wyłączyć.

Autoryzowanie Salesforce Sales Cloud

 1. W panelu Szczegóły źródła danych w sekcji Dane logowania do Salesforce kliknij Utwórz nowe uprawnienia.
 2. Wypełnij pole Nazwa danych logowania do ponownego użycia.
 3. Kliknij Otwórz Salesforce.com.
 4. W wyskakującym okienku Salesforce zaloguj się na swoje konto Salesforce Sales Cloud. Logując się, sfinalizujesz połączenie z Analytics. Nazwa nowych danych logowania pojawi się w menu Dane logowania do Salesforce.
Aby importować dane z innych kont Salesforce, powtórz podane wyżej kroki w celu utworzenia wielu zestawów danych logowania.

Konfigurowanie pól śledzenia

W panelu „Konfigurowanie pól śledzenia” możesz zmapować skonfigurowane pola Salesforce na odpowiednie identyfikatory śledzenia Analytics. Dla każdego używanego identyfikatora śledzenia wybierz odpowiednie pola niestandardowe Salesforce.

Jeśli na liście brak oczekiwanego pola niestandardowego, sprawdź, czy jest ono prawidłowo skonfigurowane i zmapowane na obiekty „Lead” (Potencjalny klient) i „Opportunity” (Możliwość) na Twoim koncie Salesforce.

Jeśli wybrane pola Salesforce zawierają już jakieś dane, możesz kliknąć „Wyświetl podgląd wartości”, aby się upewnić, że dane te wyglądają prawidłowo. Możesz w ten sposób sprawdzić poprawność konfiguracji. Możesz np. zobaczyć, czy identyfikatory śledzenia mają prawidłowy format.


Po skonfigurowaniu pól śledzenia kliknij Dalej.

Konfigurowanie etapów Salesforce na potrzeby importowania

W tym kroku wybierzesz etapy Salesforce związane z potencjalnymi klientami i możliwościami, które chcesz importować. Określisz też, jak często mają być importowane.

Etapy są importowane jako zdarzenia Analytics. Możesz importować zarówno domyślne, jak też niestandardowe stany potencjalnego klienta i etapy możliwości.
 1. W panelu Szczegóły źródła danych w sekcji Wybór etapów wybierz w menu etapy, które chcesz importować.
 2. Kliknij Dalej.

Konfigurowanie danych o atrybutach i produktach (opcjonalne)

Import danych o atrybutach pozwala importować atrybuty użytkowników z pól niestandardowych i wybranych pól standardowych z obiektów „Lead” (Potencjalny klient) i „Opportunity” (Możliwość) w Salesforce. Wybierasz wymiary i dane niestandardowe Analytics, w których chcesz przechowywać te informacje.

Import danych o produktach pozwala importować dane produktów z konta Salesforce. Dane te są importowane w ramach tego samego działania platformy Measurement Protocol co dane etapów.

Importowanie danych o atrybutach i produktach jest opcjonalne, ale zalecane, ponieważ umożliwia korzystanie z wielu nowych opcji kierowania na odbiorców i analizy przypadków.

Obsługiwane pola standardowe

Możesz importować atrybuty z tych standardowych pól obiektu „Lead” (Potencjalny klient) w Salesforce:

 • Id,
 • Industry,
 • NumberOfEmployees,
 • Rating,
 • ScoreIntelligenceId (jeśli jest dostępne w danej wersji Salesforce).

Możesz też importować atrybuty z tych standardowych pól obiektu „Opportunity” (Możliwość):

 • Amount,
 • CampaignId,
 • ContractId,
 • ExpectedRevenue,
 • Id,
 • LeadSource,
 • Name,
 • Probability,
 • TotalOpportunityQuantity.

Obsługiwane formaty

Oprócz wymienionych powyżej pól standardowych możesz importować wszystkie niestandardowe pola atrybutów w tych formatach pól Salesforce:

 • boolean,
 • currency,
 • date,
 • datetime,
 • dateTime (camelCase),
 • double,
 • int,
 • percent,
 • picklist,
 • string,
 • textarea,
 • time.

Aby importować atrybuty:

 1. Wybierz wymiary lub dane niestandardowe Analytics, które mają zawierać dane o atrybutach.
 2. Sprawdź, czy wybrane wymiary niestandardowe mają prawidłowy zakres. W większości przypadków będzie to zakres ograniczony do użytkownika.
 3. Korzystając z menu w kolumnie „Nazwa pola Salesforce”, zmapuj pola Analytics na pola Salesforce.​
Jeśli wybrane pole Salesforce zawiera już jakieś dane, możesz kliknąć Wyświetl podgląd wartości, aby się upewnić, że dane te wyglądają prawidłowo. Możesz w ten sposób sprawdzić poprawność konfiguracji.

Przykładowa konfiguracja

Oto przykład obsługiwanych standardowych pól Salesforce i mapowania niestandardowych pól Analytics.

Niestandardowe pole Analytics: zakres Nazwa pola Salesforce
Wymiar: sesja LUB użytkownik Lead: Lead ID
Wymiar: sesja LUB użytkownik Lead: Lead Score (wynik przewidywany przez mechanizm Salesforce Einstein)
Wymiar: użytkownik Lead: Industry
Wymiar: sesja LUB użytkownik Lead: Rating
Wymiar: sesja LUB użytkownik Opportunity: Opportunity ID
Dane: działanie Opportunity: Amount
Wymiar: sesja LUB użytkownik Opportunity: Probability (%)
Dane: działanie Opportunity: Expected Amount
Wymiar: sesja LUB użytkownik Opportunity: Order Number

Jakiego zakresu mam użyć?

To, czy w wymiarach niestandardowych lepiej użyć zakresu ograniczonego do sesji czy do użytkownika, zależy od modelu biznesowego. Jeśli np. sprzedajesz wiele rodzajów produktów i zbierasz dużą liczbę formularzy kontaktowych na użytkownika, wymiar niestandardowy o zakresie ograniczonym do sesji sprawdzi się lepiej niż wymiar o zakresie ograniczonym do użytkownika, ponieważ ten drugi wymiar będzie zastępowany przez kolejne kontakty do potencjalnego klienta podawane przez tego samego użytkownika.
 
To samo odnosi się do wszystkich pól Salesforce podanych w przykładzie powyżej, a także do dowolnych innych pól niestandardowych, które chcesz importować.
 
Pamiętaj też, że wartości danych niestandardowych są agregowane w miarę napływania nowych działań w przypadku danego identyfikatora użytkownika.

Włączanie importowania danych o produktach

Aby można było włączyć importowanie danych o produktach, muszą być spełnione oba te warunki:

 • na Twoim koncie Salesforce muszą być skonfigurowane dane o produktach,
 • w co najmniej jednym widoku danych w bieżącej usłudze w Analytics musi być włączone Ulepszone e-commerce.
Włącz w Analytics importowanie danych o produktach z Salesforce tylko wtedy, gdy masz pewność, że konfiguracja produktów na koncie Salesforce jest prawidłowa. Nie ma żadnych opcji konfiguracyjnych dotyczących importowania danych o produktach z Salesforce. Jeśli import danych o produktach się nie powiedzie, dokładnie sprawdź konfigurację produktów w Salesforce.

Aby włączyć importowanie danych o produktach:

 1. Pod tabelą importowania atrybutów kliknij Włącz import danych produktów.
 2. Następnie możesz sprawdzić mapowanie pól między danymi o produktach w Salesforce a polami Ulepszonego e-commerce w Analytics.

Harmonogram źródła danych

Korzystając z tej opcji, możesz skonfigurować częstotliwość importowania.

Pobieranie danych co godzinę zapewnia najwyższy poziom ich aktualności, dokładności i dostępności.
 1. Kliknij Dalej.
 2. Kliknij Gotowe.

Testowanie konfiguracji

W ostatnim kroku przetestujesz konfigurację, importując trochę danych i sprawdzając je w raporcie Analytics.

Importowanie danych

 1. W razie potrzeby wróć na stronę z listą zbiorów danych:
  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. W lewym dolnym rogu kliknij Administracja i przejdź do usługi zawierającej źródło danych Salesforce Sales Cloud.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
  4. Pojawi się strona z listą zbiorów danych.
 2. Odszukaj zbiór danych utworzony w poprzednich krokach.
 3. Po prawej stronie kliknij Zarządzaj przesyłaniem.
 4. Na stronie Przesłane dane dla konwersji offline z Salesforce kliknij Więcej > Pobierz teraz.

Spowoduje to podjęcie próby przesłania danych z Salesforce do Analytics. Jeśli przesyłanie się powiedzie, w kolumnie „Stan” wyświetli się komunikat „Ukończono”. Jeśli wystąpi błąd, w kolumnie „Stan” pojawi się komunikat „Niepowodzenie” z linkiem do dodatkowych informacji.

W prawym górnym rogu możesz też sprawdzić, czy jest zaplanowane automatyczne importowanie zbioru danych Salesforce.

Wyświetlanie zaimportowanych danych w raporcie

Działania offline pojawią się w raportach po ich zaimportowaniu, co może potrwać do 26 godzin.

Wyświetlanie zaimportowanych etapów

 1. Przejdź do raportu ZACHOWANIE > Zdarzenia > Najczęstsze zdarzenia.
 2. Dostosuj przedział czasu, aby obejmował przesłane dane.
 3. Zastosuj wymiar dodatkowy Etykieta zdarzenia.

Jeśli udało się zaimportować etapy Salesforce, powinny one być teraz widoczne w raporcie.

Zaimportowane działania możesz odróżniać od standardowych działań zbieranych przez Analytics, korzystając z wymiaru Źródło danych. Działania zaimportowane z Salesforce Sales Cloud są oznaczone jako sfsc.

Wyświetlanie zaimportowanych atrybutów

Aby widzieć zaimportowane atrybuty w dowolnym raporcie Analytics, dodaj wymiary niestandardowe zmapowane w podanych wyżej krokach konfiguracji jako wymiary dodatkowe.

Wyświetlanie zaimportowanych danych o produktach

Aby zobaczyć zaimportowane dane o produktach, skorzystaj z raportu Konwersje > E-commerce > Skuteczność sprzedaży lub Konwersje > E-commerce > Skuteczność produktu. Dostosuj przedział czasu, aby zweryfikować zaimportowane dane o produktach. Jeśli np. importowanie danych rozpoczęło się dzisiaj, upewnij się, że przedział czasu raportu obejmuje pozycję „Dzisiaj”.

Dane o produktach zostaną zaimportowane ze zdarzeniami etapu „Opportunity” (Możliwość). Konwersja potencjalnego klienta na możliwość na koncie Salesforce może trochę potrwać.

Uwagi i ograniczenia

 • Pamiętaj o przestrzeganiu Warunków korzystania z usługi AnalyticsPolityki prywatności.
 • Nie importuj informacji umożliwiających identyfikację osób.
 • Zaimportowane dane korzystają z waluty (lub walut, jeśli masz włączoną obsługę wielu walut) na Twoim koncie Salesforce.
 • Dane o produktach z Salesforce są importowane do obiektu „Opportunity” (Możliwość), a nie do danych obiektu „Lead” (Potencjalny klient).
 • Podczas importu z działania Measurement Protocol usuwane są puste pola. Nie zostaną one zaimportowane do konkretnego wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych w tym działaniu.
 • Działania Measurement Protocol nie mogą przekraczać 8192 bajtów (czyli limitu rozmiaru standardowych działań Analytics).
 • Importowane dane nie mogą zawierać przecinków. Jest tak, ponieważ działania związane ze zdarzeniami Measurement Protocol są importowane w pliku CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami), więc przecinki w importowanych wartościach byłyby traktowane jako separatory, co powodowałoby nieprzewidywalne efekty.
 • Ulepszone e-commerce może zawierać maksymalnie 200 unikalnych indeksów produktów.
 • Usługi o pełnym zakresie są obsługiwane w taki sam sposób jak działania Measurement Protocol.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false