[GA4] Začíname s Prieskumami

Získajte podrobnejšie štatistiky o používateľoch a ich cestách

Prieskumy predstavujú súbor pokročilých techník, ktoré svojou funkčnosťou presahujú rámec štandardných prehľadov a pomôžu vám tak získať podrobnejšie štatistiky správania zákazníkov.

Ak chcete podrobnejšie preskúmať údaje, pomocou prieskumov môžete:

 • rýchlo spúšťať ad hoc dopyty;
 • jednoducho konfigurovať techniky a prepínať medzi nimi;
 • zoraďovať, refaktorovať a hlbšie skúmať údaje;
 • zamerať sa na najrelevantnejšie údaje pomocou filtrov a segmentov;
 • vytvárať segmenty a publiká;
 • zdieľať prieskumy s ostatnými používateľmi rovnakého vlastníctva v službe Google Analytics;
 • exportovať údaje prieskumu na použitie v iných nástrojoch.
Prieskumy sú k dispozícii pre všetky vlastníctva v službe Google Analytics 4. Zákazníci služby Google Analytics 360 môžu používať beta verziu Prieskumov vo vlastníctvach v službe Universal Analytics.
Obsah tohto článku:

Prístup k Prieskumom

Ak chcete získať prístup k Prieskumom, kliknite na Preskúmať v ľavom navigačnom paneli.

Ako fungujú prieskumy

Predvolené reporty v službe Google Analytics pomáhajú sledovať kľúčové firemné metriky. Prieskumy poskytujú prístup k údajom a analytickým technikám, ktoré v prehľadoch nie sú k dispozícii. Pomocou Prieskumov môžete podrobne skúmať údaje a odpovedať na komplexné otázky o údajoch.

Prieskum pozostáva z troch sekcií:

Plátno

Veľká oblasť vpravo zobrazuje údaje pomocou vybranej techniky. Plátno môže obsahovať niekoľko kariet, ktoré umožňujú používať viaceré techniky v rámci jedného prieskumu. Prieskumy podporujú nasledujúce techniky:

Prieskum vo voľnom formáte

Prieskum Preskúmajte údaje v známom rozložení krížovej tabuľky. Môžete použiť aj niekoľko rozličných štýlov vizualizácie vo voľnom formáte vrátane pruhových grafov, koláčových grafov, čiarových grafov, bodových grafov a geografických máp. Ďalšie informácie

Kohortový prieskum

Kohortová analýza Získajte štatistiky správania a výkonnosti skupín používateľov, ktorých spájajú spoločné atribúty. Ďalšie informácie

Prieskum lievika

Analýza lievika Vizualizujte kroky, ktoré používatelia vykonávajú na dokončenie úloh na vašom webe alebo v aplikácii. Zistite aj to, ako môžete optimalizovať dojem používateľov a identifikovať publiká s vysokou či nízkou výkonnosťou. Ďalšie informácie

Prekrytie segmentov

Analýza prekrytia segmentov Pozrite sa, ako navzájom súvisia rôzne segmenty používateľov. Touto technikou môžete identifikovať nové segmenty používateľov, ktorí spĺňajú komplexné kritériá. Ďalšie informácie

Prieskum používateľov

Analýza prieskumníka používateľa Preskúmajte používateľov vo vami vytvorených alebo importovaných segmentoch. Môžete vykonať aj hĺbkovú analýzu aktivít jednotlivých používateľov. Ďalšie informácie

Prieskum cesty

Analýza cesty Vizualizujte cesty používateľov pri interakcii s vaším webom a aplikáciou. Ďalšie informácie

História správania používateľa

Analýza kumulovanej hodnoty používateľa Preskúmajte správanie a hodnotu používateľa za celé obdobie ako zákazníka. Ďalšie informácie

 

Premenné

Panel vľavo poskytuje prístup k dimenziám, metrikám a segmentom, ktoré môžete použiť v prieskume. Na paneli Premenné môžete tiež zmeniť časový rámec prieskumu.

Nastavenia karty

Možnosti na paneli Nastavenia karty slúžia na konfiguráciu aktuálne vybranej karty. Vyberte techniku, pridajte položky z panela Premenné a nakonfigurujte možnosti špecifické pre príslušnú techniku.

Orientácia v editore prieskumov

Analysis editor interface map

 1. 1Vráťte sa do hlavnej ponuky prieskumov.
 2. 2Vyberte účet Google Analytics a vlastníctvo, ktoré chcete použiť v prieskume.
 3. 3Hlavička Google Marketing Platform. Umožňuje zobraziť upozornenia, prepnúť organizácie, získať pomoc, odoslať spätnú väzbu a spravovať účet.
 4. 4Premenné. Poskytujú dimenzie, metriky a segmenty, ktoré možno použiť v danom prieskume. Ak chcete panel Premenné minimalizovať, vpravo kliknite na Minimize icon. Ak chcete panel obnoviť, v spodnej časti kliknite na Maximalizácia.
 5. 5Nastavenia karty. Určujú techniku prieskumu a konfigurujú aktuálne zobrazenú vizualizáciu. Ak chcete pridať dimenzie a metriky alebo použiť segmenty, kliknite na príslušnú cieľovú oblasť. Okrem toho dimenzie, metriky a segmenty môžete do nastavení karty presúvať aj z premenných.
 6. 6Karty. Na kartách sa zobrazujú vizualizácie. Prieskum môže obsahovať až 10 vizualizácií. Ak chcete pridať novú kartu, kliknite na Add new item icon..
 7. 7Panel s nástrojmi. Umožňuje vrátiť a zopakovať zmeny, exportovať údaje a dozvedieť sa viac o prieskume.
 8. 8Segmenty. Segmenty sú podskupiny používateľov. Ak chcete použiť segment, dvakrát naň kliknite alebo ho presuňte z premenných do nastavení karty. Nový segment vytvoríte kliknutím na Add new item icon..
 9. 9Výber vizualizácie. Mení vzhľad aktuálne zvolenej techniky. Techniku voľného formátu môžete zobraziť napríklad ako tabuľku, koláčový alebo čiarový graf. Nie všetky techniky majú viac vizualizácií.
 10. 10Dimenzie. Dimenzie sú prvky, ktoré chcete analyzovať. Pridajte ich do oblasti Rozdelenie v nastaveniach karty.
 11. 11Rozdelenie, Hodnoty a ďalšie možnosti konfigurácie. Líšia sa podľa techniky a umožňujú vám prispôsobiť prieskum.
 12. 12Vizualizácia. Zobrazuje údaje podľa aktuálnych nastavení karty. Ak chcete s údajmi interagovať, kliknite pravým tlačidlom myši na bod vo vizualizácii.
 13. 13Metriky. Poskytujú číselné údaje prieskumu. Metriky pridajte do oblasti Hodnoty v nastaveniach karty.
 14. 14Filtre. Umožňujú zamerať sa na údaje, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Filtrovať možno podľa dimenzií, metrík alebo oboch týchto možností.

Vytvorenie prieskumu

 1. Kliknutím na Ikona vytvorenia vytvorte prázdny prieskum. Prácu si môžete urýchliť pomocou šablóny.
 2. Vyberte techniku, pomocou ktorej chcete preskúmať údaje.
 3. V stĺpci Premenné (vľavo) pridajte položky do sekcií Dimenzie a Metriky.
 4. Presuňte dimenzie a metriky, ktoré ste pridali z panela Premenné na panel Nastavenia karty.
  Možnosti na paneli Nastavenia karty sa líšia podľa techniky. Umožňujú doladiť zobrazené údaje.
 5. Interagujte s údajmi tak, že na ne umiestnite kurzor myši a kliknete.
 6. Pridaním segmentov a filtrov spresnite údaje.
 7. Vytvorte nové segmenty na základe údajov a exportujte zistené poznatky do remarketingových publík.

Viac o vytváraní a úprave prieskumov sa dozviete nižšie.

Pridanie techník do prieskumu

Techniky ovládajú spôsob analýzy údajov. Predvolená technika nového prázdneho prieskumu je tabuľka vo voľnom formáte. Môžete pridať karty s rôznymi (alebo rovnakými) technikami:

 1. Hore kliknite na Add new item icon..
 2. Vyberte techniku novej karty.
 3. Ak si prajete, môžete kliknúť na názov karty a upraviť ho.

Ak chcete kartu duplikovať alebo ju z prieskumu odstrániť, kliknite na šípku nadol napravo od jej názvu.

Pridanie dimenzií, metrík a segmentov na panel Premenné

Výraz premenná v Prieskumoch označuje dimenzie, metriky a segmenty, ktoré pochádzajú z účtu Google Analytics. Zobrazujú sa na paneloch Premenné a Nastavenia karty. Nové prieskumy, ktoré vytvoríte, majú predvolenú množinu premenných. Môžete pridať ďalšie premenné, ktoré možno použiť v prieskume a tiež na prednačítanie údajov na rýchlejšiu vizualizáciu.

 1. Na paneli Premenné napravo od sekcie DIMENZIE, METRIKY alebo SEGMENTY kliknite na Add new item icon..
 2. Vyberte požadované položky v zozname a kliknite na IMPORTOVAŤ.

Pomocou vyhľadávacieho poľa nájdete dimenziu alebo metriku rýchlejšie.

V prieskume môžete použiť až 20 dimenzií a 20 metrík. Ak chcete nejaké pole odstrániť a vytvoriť priestor pre iné polia, na paneli Premenné umiestnite kurzor myši na dané pole a kliknite na X.

Pridanie údajov na panel Nastavenia karty

Pridaním premennej na panel Nastavenia karty sa jej údaje použijú v technike na aktuálnej karte. Údaje pridáte do techniky takto:

 • Dvakrát kliknite na premennú. Táto premenná sa použije na paneli Nastavenia karty na predvolenom mieste. Napríklad dvojitým kliknutím na dimenziu ju použijete v sekcii RIADKY v rámci prieskumu vo voľnom formáte alebo v sekcii DIMENZIA ROZDELENIA v rámci prieskumu lievika.
 • Presuňte premennú z panela Premenné na Nastavenia karty. Keď ju začnete presúvať, zvýraznia sa jej možné umiestnenia.
 • Kliknite na umiestnenie na paneli Nastavenia karty a vyberte premennú zo zoznamu.

Úprava časového rámca

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 predvolene uchovávajú údaje za dva mesiace. Toto môžete upraviť v sekcii Správca a potom Nastavenia údajov a potom Uchovávanie údajov. Ďalšie informácie o uchovávaní údajov

Časový rámec prieskumu zmeníte takto:

 1. V hornej časti panela Premenné kliknite na aktuálne vybrané obdobie.
 2. Vyberte predvolené obdobie alebo pomocou kalendára zvoľte vlastné obdobie.
 3. Kliknite na OK.

Zdieľanie a export prieskumu

Prieskum sa pri vytvorení zobrazuje iba vám. Štatistiky môžete zdieľať s kolegami:

Vpravo hore kliknite na Zdieľať prieskum Zdieľať analýzu. Ak chcete zdieľať prieskum, musíte mať vo vlastníctve aspoň rolu analytika.

Zdieľané prieskumy môže zobraziť, ale nie upraviť, každý, kto má pre dané vlastníctvo rolu čitateľa. Ak chcete zdieľaný prieskum upraviť, musíte ho duplikovať alebo skopírovať.

Export údajov na použitie v iných nástrojoch:

 1. Vpravo hore kliknite na Exportovať údaje Export údajov.
 2. Vyberte formát exportu:
  1. Tabuľky Google,
  2. TSV (hodnoty oddelené tabulátorom),
  3. CSV (hodnoty oddelené čiarkami),
  4. PDF,
  5. PDF (všetky karty).

Pri exporte do formátov Tabuliek, TSV alebo CSV sa exportujú všetky dostupné údaje vo vybranej vizualizácii. Môže ísť o väčší objem údajov, než sa momentálne zobrazuje. Pri exporte do formátu PDF sa uložia iba údaje, ktoré sa aktuálne zobrazujú vo vizualizácii.

Obmedzenia Prieskumov

Prieskumy majú tieto obmedzenia:

 • Na jedného používateľa a vlastníctvo môžete vytvoriť maximálne 200 rôznych prieskumov.
  • Na jedno vlastníctvo môžete vytvoriť maximálne 500 zdieľaných prieskumov.
 • Na jeden prieskum môžete použiť maximálne 10 segmentov.
 • Na jednu kartu môžete použiť maximálne 10 filtrov.

Vzorkovanie a obmedzenia údajov

Pomocou Prieskumov môžete rýchlo spúšťať vlastné dopyty na veľké množstvá údajov. Ak je však súčasťou konkrétneho dopytu prieskumu viac ako 10 miliónov udalostí, prieskumy môžu byť založené na vzorkovaných údajoch.

V záujme ochrany súkromia používateľov sa na Prieskumy a prehľady vzťahujú obmedzenia údajov. Ak prieskum zahŕňa demografické údaje alebo údaje zo signálov Googlu, údaje môžu byť filtrované, aby sa odstránili údaje, na základe ktorých je možné identifikovať individuálnych používateľov.

Ak sa v prípade prieskumu uplatňuje vzorkovanie alebo obmedzenia údajov, ikona v pravom rohu obrazovky prieskumu sa zmení zo zelenej na žltú. Opis zobrazuje informácie o údajoch v prieskume.

Nekompatibilná požiadavka

Ak prieskum obsahuje nekompatibilnú kombináciu dimenzií, metrík alebo oboch týchto položiek, zobrazí sa ikona nekompatibilnej požiadavky s výzvou na aktualizáciu danej požiadavky.

Incompatible request.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256