[GA4] Pierwsze kroki z narzędziem Eksploracje

Uzyskiwanie dokładniejszych informacji o użytkownikach i ich ścieżkach

Narzędzie Eksploracje zawiera zestaw zaawansowanych metod, które wykraczają poza raporty standardowe i dostarczają dokładniejsze statystyki dotyczące zachowań klientów.

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo analizować dane, eksploracje pomogą Ci:

 • szybko wykonywać doraźne zapytania;
 • łatwo konfigurować dostępne metody analizy i przełączać się między nimi;
 • sortować, refaktoryzować i analizować dane;
 • skupiać się na najistotniejszych danych dzięki filtrom i segmentom;
 • tworzyć segmenty i listy odbiorców;
 • udostępniać eksploracje innym użytkownikom tej samej usługi w Google Analytics;
 • eksportować dane eksploracji do użycia w innych narzędziach.
Narzędzie Eksploracje jest dostępne w przypadku wszystkich usług Google Analytics 4. Klienci używający Google Analytics 360 mogą korzystać z wersji beta Eksploracji w usługach Universal Analytics.
Tematy w tym artykule:

Dostęp do narzędzia Eksploracje

Aby uzyskać dostęp do Eksploracji, kliknij Odkrywaj w oknie nawigacyjnym po lewej stronie.

Jak działa narzędzie Eksploracje?

Domyślne raporty w Google Analytics pomagają monitorować kluczowe dane o działalności Twojej firmy. Narzędzie Eksploracje umożliwia dostęp do danych i metod analitycznych, które są niedostępne w raportach. Używaj go, aby szczegółowo eksplorować dane i uzyskiwać odpowiedzi na złożone pytania na ich temat.

Eksploracja składa się z 3 sekcji:

Obszar roboczy

Duży obszar po prawej stronie wyświetla dane za pomocą wybranej metody. Obszar roboczy może zawierać wiele kart, dzięki czemu możesz używać kilku metod w ramach jednej eksploracji. Narzędzie Eksploracje obsługuje takie metody:

Eksploracja swobodna

Eksploracja Możesz się zapoznawać z danymi w dobrze znanym układzie tabeli krzyżowej. W obrębie eksploracji swobodnej możesz też stosować kilka różnych stylów wizualizacji, m.in. wykresy słupkowe, kołowe, liniowe i punktowe oraz mapy geograficzne. Więcej informacji

Eksploracja kohort

Analiza kohortowa Wyciągaj wnioski na podstawie zachowań i skuteczności grup użytkowników o wspólnych cechach. Więcej informacji

Eksploracja ścieżki

Analiza ścieżki Wizualizuj działania podejmowane przez użytkowników w Twojej witrynie lub aplikacji. Dzięki tej metodzie możesz się dowiedzieć, jak ulepszyć witrynę lub aplikację, oraz wykrywać grupy odbiorców, wśród których masz zbyt małą lub zbyt dużą skuteczność. Więcej informacji

Pokrywanie się segmentów

Analiza pokrywania się segmentów Możesz zobaczyć, jak różne segmenty użytkowników są ze sobą powiązane. Dzięki tej metodzie możesz odkrywać nowe segmenty użytkowników, którzy spełniają złożone kryteria. Więcej informacji

Eksploracja zachowania użytkownika

Analiza eksploratora zachowania użytkownika Podaje listę użytkowników wchodzących w skład utworzonych przez Ciebie lub zaimportowanych segmentów. Pozwala też przejść do bardziej szczegółowego widoku konkretnych aktywności użytkowników. Więcej informacji

Eksploracja sekwencji ścieżki

Analiza sekwencji ścieżki Wizualizuj ścieżki przebywane przez użytkowników podczas korzystania z Twojej witryny i aplikacji. Więcej informacji

Cykl życia użytkownika

Analiza wartości od początku śledzenia Eksploruj zachowania i wartości użytkowników od początku śledzenia ich jako klientów. Więcej informacji

 

Zmienne

Ten panel po lewej stronie daje dostęp do wymiarów, danych i segmentów, których możesz używać w eksploracji. W panelu Zmienne możesz też zmienić zakres czasowy eksploracji.

Ustawienia karty

Korzystając z opcji dostępnych w panelu Ustawienia karty, możesz konfigurować wybraną aktualnie kartę. Możesz w nim wybierać metodę, dodawać elementy z panelu Zmienne i konfigurować opcje związane z metodą.

Poruszanie się po edytorze eksploracji

Analysis editor interface map

 1. 1Wróć do menu głównego narzędzia Eksploracje.
 2. 2Wybierz konto Google Analytics i usługę do eksploracji.
 3. 3Nagłówek usługi Google Marketing Platform. Możesz w nim przeglądać powiadomienia, przełączać się między organizacjami, zgłaszać się po pomoc, wysyłać opinie i zarządzać kontem.
 4. 4Zmienne. W tym panelu znajdują się wymiary, dane i segmenty dostępne do użycia w eksploracji. Aby zminimalizować panel zmiennych, po prawej stronie kliknij Minimize icon. Aby go przywrócić, na dole kliknij Maksymalizuj.
 5. 5 Ustawienia karty. Służą do wyboru metody eksploracji i konfigurowania wyświetlanej aktualnie wizualizacji. Aby dodać wymiary i dane lub zastosować segmenty, kliknij odpowiedni obszar docelowy. Możesz też przeciągać wymiary, dane i segmenty z panelu zmiennych i upuszczać je na panelu ustawień karty.
 6. 6Karty. Karty zawierają wybrane przez Ciebie wizualizacje. Eksploracja może obejmować maksymalnie 10 wizualizacji. Aby dodać nową kartę, kliknij Add new item icon..
 7. 7Pasek narzędzi. Umożliwia cofanie i ponawianie zmian, eksportowanie danych oraz uzyskiwanie dodatkowych informacji o eksploracji.
 8. 8Segmenty. Segmenty są podzbiorami użytkowników. Aby zastosować segment, kliknij go dwukrotnie lub przeciągnij go z panelu zmiennych do panelu ustawień karty. Aby utworzyć nowy segment, kliknij Add new item icon..
 9. 9Wybór wizualizacji. Umożliwia zmianę prezentacji wyników wybranej aktualnie metody. Na przykład eksplorację swobodną możesz wyświetlić w formie tabeli albo wykresu kołowego lub liniowego. Nie wszystkie metody udostępniają wiele rodzajów wizualizacji.
 10. 10Wymiary. Wymiary to elementy, które chcesz analizować. Dodaj wymiary do obszaru Wymiar podziału w ustawieniach karty.
 11. 11Podział, Wartości i dodatkowe opcje konfiguracyjne. Zmieniają się zależnie od metody, a służą do dostosowywania eksploracji.
 12. 12Wizualizacja. Wyświetla dane zgodnie z aktualnymi ustawieniami karty. Aby wejść w interakcję z danymi, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt danych na wizualizacji.
 13. 13Dane. Dane dostarczają statystyk do eksploracji. Dodaj dane do obszaru Wartości w ustawieniach karty.
 14. 14Filtry. Umożliwiają Ci skupienie się na danych, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz filtrować według wymiarów, danych lub obu tych elementów naraz.

Tworzenie eksploracji

 1. Kliknij Ikona tworzenia , aby utworzyć pustą eksplorację, albo skorzystaj z szablonu, jeśli chcesz szybko rozpocząć pracę.
 2. Wybierz metodę, której chcesz użyć do eksploracji danych.
 3. W kolumnie „Zmienne” (po lewej stronie) dodaj elementy w sekcjach Wymiary i Dane.
 4. Przeciągnij dodane wymiary i dane z panelu Zmienne i upuść je na panel Ustawienia karty.
  Opcje dostępne w panelu Ustawienia karty zmieniają się w zależności od metody, umożliwiając Ci dostosowywanie wyświetlanych danych.
 5. Aby wejść w interakcję z danymi, najedź na nie kursorem i je kliknij.
 6. Aby zawęzić zakres danych, dodaj segmenty i filtry.
 7. Twórz nowe segmenty na podstawie danych i eksportuj swoje wnioski do grup odbiorców remarketingu.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o tworzeniu i edytowaniu eksploracji.

Tworzenie eksploracji na podstawie raportu

 1. Otwórz raport.
 2. Kliknij przycisk porównania.
 3. Kliknij przycisk Więcej informacji.

Dodawanie metod do eksploracji

Metody określają sposób analizowania danych. Domyślną metodą w przypadku nowej, pustej eksploracji jest tabela eksploracji swobodnej. Możesz dodawać karty z różnymi (lub identycznymi) metodami:

 1. U góry kliknij Add new item icon..
 2. Wybierz metodę do zastosowania na nowej karcie.
 3. W razie potrzeby kliknij nazwę karty, aby ją zmienić.

Aby zduplikować lub usunąć kartę w ramach eksploracji, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie nazwy karty.

Dodawanie wymiarów, danych i segmentów do panelu Zmienne

W narzędziu Eksploracje określenie zmienna odnosi się do wymiarów, danych i segmentów, które pochodzą z Twojego konta Google Analytics. Są one widoczne w panelach Zmienne i Ustawienia karty. Tworzone przez Ciebie nowe eksploracje mają domyślny zbiór zmiennych. Możesz dodać więcej zmiennych, aby udostępnić je do użycia w ramach eksploracji lub umożliwić wstępne wczytywanie danych, które przyspiesza wizualizację.

 1. W panelu Zmienne kliknij Add new item icon. po prawej stronie sekcji WYMIARY, DANE lub SEGMENTY.
 2. Wybierz na liście odpowiednie elementy, a potem kliknij IMPORTUJ.

Aby szybciej znajdować wymiary lub dane, użyj pola wyszukiwania.

W pojedynczej eksploracji możesz zastosować maksymalnie 20 wymiarów i 20 rodzajów danych. Aby usunąć pole i zrobić miejsce dla innych pól, najedź kursorem na to pole w panelu Zmienne i kliknij X.

Dodawanie danych do panelu Ustawienia karty

Dodanie zmiennej do panelu Ustawienia karty powoduje zastosowanie jej danych do metody na wybranej aktualnie karcie. Aby dodać dane do metody, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij dwukrotnie zmienną. Zostanie ona zastosowana w panelu Ustawienia karty w lokalizacji domyślnej. Na przykład dwukrotne kliknięcie wymiaru spowoduje zastosowanie go do sekcji WIERSZE w eksploracji swobodnej lub do sekcji WYMIAR PODZIAŁU w eksploracji ścieżki.
 • Przeciągnij zmienną z panelu Zmienne do panelu Ustawienia karty. Gdy zaczniesz przeciągać zmienną, możliwe miejsca docelowe zostaną podświetlone.
 • Kliknij miejsce docelowe w panelu Ustawienia karty, a potem wybierz zmienną na liście.

Dostosowywanie przedziału czasu

Domyślnie usługi w Google Analytics 4 przechowują dane z 2 miesięcy. Aby to zmienić, kliknij Administracja, a potem w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Przechowywanie danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu danych.

Aby zmienić zakres czasowy eksploracji:

 1. U góry panelu Zmienne kliknij wybrany aktualnie zakres dat.
 2. Wybierz gotowy zakres dat lub wyznacz w kalendarzu zakres niestandardowy.
 3. Kliknij OK.

Udostępnianie i eksportowanie eksploracji

Gdy utworzysz eksplorację, jest ona widoczna tylko dla Ciebie. Możesz jednak podzielić się zdobytą wiedzą ze współpracownikami:

W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij eksplorację Udostępnij analizę.. Aby udostępnić eksplorację, musisz mieć w usłudze co najmniej rolę analityka.

Udostępnione eksploracje może wyświetlać (bez możliwości ich edytowania) każda osoba, która ma w tej usłudze rolę Przeglądający. Aby edytować udostępnioną eksplorację, musisz ją zduplikować lub skopiować. 

Aby wyeksportować dane do użycia w innych narzędziach:

 1. W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj dane Eksportowanie danych.
 2. Wybierz format eksportu:
  1. Arkusze Google
  2. TSV (wartości rozdzielone tabulatorami)
  3. CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
  4. PDF
  5. PDF (wszystkie karty)

Podczas eksportowania do formatów Arkusze, TSV i CSV zapisywane są wszystkie dane dostępne w ramach wybranej wizualizacji. Ich ilość może być większa niż obecnie wyświetlana. W przypadku eksportowania do pliku PDF zapisywane są tylko dane widoczne aktualnie na wizualizacji.

Ograniczenia Eksploracji

Narzędzie Eksploracje podlega tym ograniczeniom:

 • W przypadku każdej usługi możesz utworzyć maksymalnie 200 indywidualnych eksploracji na użytkownika.
  • Możesz utworzyć maksymalnie 500 udostępnionych eksploracji na usługę.
 • Możesz zastosować maksymalnie 10 segmentów na eksplorację.
 • Na każdej karcie możesz dodać maksymalnie 10 filtrów.

Próbkowanie i progi danych

Za pomocą narzędzia Eksploracje możesz szybko obsłużyć niestandardowe zapytania dotyczące dużej ilości danych. Jeśli zapytanie obejmuje ponad 10 mln zdarzeń, eksploracja może być jednak oparta na próbkowanych danych.

Aby chronić prywatność użytkowników, analizy i raporty mają narzucane wartości progowe danych. Jeśli eksploracja obejmuje informacje demograficzne lub dane dostarczone przez Google Signals, możemy je filtrować, aby usunąć dane, które umożliwiają identyfikację użytkowników.

Gdy eksploracja podlega próbkowaniu lub ma narzucone wartości progowe danych, ikona w prawym rogu eksploracji zmienia kolor z zielonego na żółty. Etykietka zawiera informacje o danych uwzględnionych w eksploracji.

Niezgodne żądanie

Jeśli eksploracja zawiera niezgodną kombinację wymiarów, danych lub obu tych elementów, zobaczysz ikonę niezgodnego żądania z prośbą o jego zaktualizowanie.

Incompatible request.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne