Thiết lập tùy chọn hợp nhất phiên Google Analytics cho AMP

Nội dung trong bài viết này:

Các trang AMP được phân phát từ miền bộ nhớ đệm AMP, là miền khác với miền trang web của bạn. Để theo dõi hành trình của người dùng qua bộ nhớ đệm AMP và các trang trên trang web của bạn, bạn có thể sử dụng Trình liên kết AMP, là tính năng am-analytics hợp nhất các phiên hoạt động của người dùng bằng cách sử dụng Mã ứng dụng khách AMP làm giá trị nhận dạng người dùng.

Trình liên kết AMP sẽ chỉ định mã ứng dụng khách AMP cho các đường dẫn liên kết gửi đi từ các trang bộ nhớ đệm AMP. Sau đó, các trang được gắn thẻ Google Analytics sẽ truy xuất mã ứng dụng khách AMP từ tham số truy vấn URL và hợp nhất phiên hoạt động của người dùng bằng cách sử dụng mã ứng dụng khách AMP làm giá trị nhận dạng người dùng.

Bài viết này mô tả các bước cần thiết để thiết lập Trình liên kết AMP với Google Analytics.

Mức độ ảnh hưởng của mã ứng dụng khách AMP đến dữ liệu

Việc đồng bộ hóa mã ứng dụng khách AMP giữa Bộ nhớ đệm AMP và miền trang web ban đầu có thể giúp bạn thu được chỉ số chính xác hơn về người dùng, ví dụ: Thời lượng phiên hoạt động, Tỷ lệ thoát và Số trang mỗi phiên hoạt động. Xin lưu ý rằng, để mã ứng dụng khách AMP trở nên hữu ích, bạn cần thu thập dữ liệu trong cùng một thuộc tính Google Analytics.

Lưu ý: Sau khi quá trình đồng bộ hóa mã ứng dụng khách AMP giữa bộ nhớ đệm AMP và dữ liệu gốc hoàn tất, Giá trị nhận dạng người dùng Google Analytics hiện tại sẽ được đặt lại. Giá trị này được dùng cho các tính năng như Phân tích theo nhóm, Giá trị lâu dài và Nhắm mục tiêu theo đối tượng. Điều này có thể dẫn đến sự biến động tạm thời đáng kể trong chỉ số Người dùng mới và các báo cáo có liên quan.

Thiết lập Trình liên kết AMP

Bạn sẽ thiết lập Trình liên kết AMP với Google Analytics theo ba bước sau:

 1. Gắn thẻ các trang AMP
 2. Gắn thẻ các trang không phải AMP
 3. Định cấu hình quy tắc loại trừ giới thiệu

Bước 1. Gắn thẻ các trang AMP để chuyển tham số Trình liên kết AMP

Bạn có thể cài đặt thẻ Google Analytics thông qua thẻ trang web toàn cầu hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới, dựa vào phương thức triển khai của bạn:

Tùy chọn 1: Thẻ trang web toàn cầu

Thêm thẻ trang web toàn cầu cho AMP trên các trang đích AMP của bạn. Hãy xem đoạn mã ví dụ bên dưới và thực hiện các thay đổi sau:

Thay thế MEASUREMENT_ID bằng mã theo dõi của thuộc tính Google Analytics mà bạn muốn gửi dữ liệu

Nếu các trang AMP được lưu trữ trên nhiều miền từ các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, thì bạn có thể chọn thêm một cấu hình trình liên kết như nội dung bên dưới. Hãy thêm miền lưu trữ trang AMP cũng như miền cho mọi đường dẫn liên kết chuyển đi.

<amp-analytics type = "gtag" data-certs = "include">
<script type="application/json">
{
  "vars": {
    "gtag_id": "MEASUREMENT_ID",
    "linker": {
      "domains": ["example.com", "example2.com"]
    }
    ,
    "config": {
      "MEASUREMENT_ID": {
        "groups": "default"
      }
    }
  }
}
</script>
</amp-analytics>
Lưu ý: Đối với gtag_id, bạn có thể chỉ định mã từ mọi sản phẩm của Google (ví dụ: Google Ads hoặc Search Ads 360) mà bạn đang sử dụng trên AMP của mình, nhưng chỉ được phép sử dụng mã từ một sản phẩm Google trong trường gtag_id.

Tùy chọn 2: Trình quản lý thẻ của Google

Tạo vùng chứa AMP trong Trình quản lý thẻ của Google.

Thêm một thẻ Google Analytics vào vùng chứa AMP của bạn.

Thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi vào Vùng chứa AMP của bạn, rồi chọn ‘Bật tính năng liên kết trên các miền’ và ‘Cho phép liên kết với mã ứng dụng khách Google Analytics’. Nếu các trang đích AMP của bạn được lưu trữ trên cùng một miền/miền con như các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, thì bạn có thể để trống trường miền.

Nếu các trang AMP được lưu trữ trên các miền/miền con khác nhau từ các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, thì bạn có thể chọn thêm miền lưu trữ trang AMP cũng như các miền cho mọi đường dẫn liên kết gửi đi dưới dạng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy. Hãy nhớ thêm miền chính xác trong cấu hình như dưới đây và thêm ‘www.’ nếu cần thiết.

 

Sử dụng đoạn mã Trình quản lý thẻ mặc định trên trang AMP của bạn – Hãy xem ví dụ bên dưới và thay thế GTM_CONTAINER_ID bằng mã vùng chứa Trình quản lý thẻ.

<!-- Google Tag Manager →
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=<   GTM_CONTAINER_ID>&gtm.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
</amp-analytics>

Bước 2. Gắn thẻ các trang không phải AMP để đọc thông số Trình liên kết AMP

Có một số cách gắn thẻ các trang không phải AMP để đọc thông số Trình liên kết AMP, vì vậy, bạn hãy sử dụng các hướng dẫn phù hợp nhất với cấu hình của mình.

Tùy chọn 1: Thẻ trang web toàn cầu

Thêm đoạn mã toàn cầu gtag.js trên các trang không phải AMP của bạn. Hãy xem đoạn mã ví dụ dưới đây:

 • Thay thế MEASUREMENT_ID bằng mã theo dõi của thuộc tính Google Analytics mà bạn muốn gửi dữ liệu
 • Nếu các trang AMP được lưu trữ trên nhiều miền/miền con từ các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, thì bạn có thể chọn thêm một cấu hình trình liên kết như nội dung bên dưới. Hãy thêm miền lưu trữ trang AMP của bạn cũng như miền cho mọi đường dẫn liên kết gửi đi.
<!-- Global site tag (gtag.js) – Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('set', 'linker', {
    'domains': ['amp.example.com', 'www.example.com, www.example-b.com']
  });
&nbsp; gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');
</script>

Tùy chọn 2: Trình quản lý thẻ của Google

Đối với Vùng chứa web GTM, hãy nhớ thêm Google Analytics.

Nếu các trang AMP được lưu trữ trên các miền/miền con khác nhau từ các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, hãy thêm cấu hình sau: Trong thẻ Google Analytics, hãy thêm trường ‘allowLinker’ với giá trị true theo các bước bên dưới:

 1. Mở Biến cài đặt Google Analytics mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào thẻ Cấu hình biến.
 2. Điều hướng đến Cài đặt khác > Các trường cần đặt.
 3. Nhấp vào + THÊM TRƯỜNG.
 4. Đặt Tên trường thành allowLinker và đặt Giá trị thành true.
 5. Lưu cấu hình biến mới.
 6. Lặp lại các bước trước đó cho tất cả các biến Cài đặt Google Analytics có liên quan (nếu bạn đang sử dụng nhiều biến trong vùng chứa của mình).
 7. Xuất bản vùng chứa.

Sử dụng mã Trình quản lý thẻ mặc định trên các trang không phải AMP

<!-- Google Tag Manager -->
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=<GTM_CONTAINER_ID>&gtm.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
</amp-analytics>

Tùy chọn 3: analytics.js

Đối với các trang không phải AMP, bạn có thể sử dụng đoạn mã Analytics js mặc định để đọc các tham số trình liên kết AMP.

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'GA_TRACKING_ID', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

Nếu các trang AMP được lưu trữ trên các miền/miền con khác nhau từ các đường dẫn liên kết chuyển đến trang web của bạn, thì bạn có thể chọn thêm cấu hình được đánh dấu bên dưới, như mô tả trong cấu hình nhiều miền cho analytics.js:

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'GA_TRACKING_ID', 'auto', {'allowLinker': true});
ga('require', 'linker');
ga('linker:autoLink', ['amp.example.com', 'www.example.com', 'www.example-b.com'] );

ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

Bước 3. Thêm quy tắc loại trừ giới thiệu vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Analytics

Khi phân phát nội dung AMP cho người dùng, Google sử dụng Bộ nhớ đệm AMP. Để ngăn các miền con AMP đã lưu trong bộ nhớ đệm làm gián đoạn các phiên hoạt động, bạn phải thêm quy tắc loại trừ giới thiệu cho miền cdn.ampproject.org.

Nếu phân phát các trang AMP từ nhiều miền con, bạn nên xử lý miền con AMP khác với miền con còn lại. Trong trường hợp này, hãy nhập các phiên bản lưu trong bộ nhớ đệm của bất kỳ miền con hiện có nào được sử dụng trong quy tắc loại trừ giới thiệu cho trang web của bạn để bạn có thể áp dụng các quy tắc loại trừ giới thiệu cụ thể trên các trang web AMP và không phải AMP. Ví dụ: nếu hiện tại, bạn đang áp dụng quy tắc loại trừ giới thiệu cho miền con subdomain.example.com, thì hãy thêm quy tắc loại trừ giới thiệu cho subdomain-example-com.cdn.ampproject.org. Tìm hiểu thêm về định dạng URL của bộ nhớ đệm AMP.

Xác minh quy trình thiết lập

Xác minh rằng mã ứng dụng khách Google AMP giữa các trang AMP và không phải AMP là khớp nhau.

Tùy chọn 1: Xác minh thông qua tiện ích Hỗ trợ thẻ Google của Chrome

 1. Tải và cài đặt tiện ích Hỗ trợ thẻ Google của Chrome
 2. Nhập một cụm từ tìm kiếm trên google.com sẽ trả về trang AMP cho trang web của bạn.
 3. Bắt đầu Bản ghi hỗ trợ thẻ.
 4. Làm mới kết quả tìm kiếm trong trình duyệt sau khi bắt đầu chạy bản ghi.
 5. Nhấp vào kết quả tìm kiếm dẫn đến trang AMP của bạn.
 6. Nhấp vào đường dẫn liên kết dẫn từ trang AMP đến trang không phải AMP.
 7. Dừng Bản ghi hỗ trợ thẻ.
 8. Đảm bảo chỉ có một phiên hoạt động có mã nhận dạng đồng nhất như dưới đây (ví dụ: Tải trang 2 không hiển thị Bắt đầu phiên hoạt động.)

 

Tùy chọn 2: Xác minh qua Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome

 1. Mở trình duyệt Google Chrome ở chế độ ẩn danh. Hãy kích hoạt trình mô phỏng thiết bị di động trong Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome.
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm trên google.com sẽ trả về trang AMP cho trang web của bạn và nhấp vào kết quả tìm kiếm cho trang AMP. Trang này sẽ được phân phát qua Bộ nhớ đệm AMP của Google và hiển thị trong Trình xem AMP của Google Tìm kiếm.
  • Lưu ý: Nếu chưa thấy trang của bạn trong kết quả trên Google Tìm kiếm, bạn vẫn có thể kiểm tra xem quá trình hợp nhất phiên hoạt động có đang hoạt động hay không bằng cách truy cập vào công cụ Kiểm tra AMP để xem trước Kết quả tìm kiếm và làm theo các bước nêu dưới đây, miễn là trang cho phép Google lập chỉ mục.
 3. Tìm yêu cầu mạng từ Google Analytics về việc truy cập trang AMP bằng cách: Chuyển đến tab Mạng trong Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome và nhập "collect" (thu thập) trong trường Lọc.
 4. Xác định vị trí và chọn yêu cầu mạng chuyển đến www.google-analytics.com. Trên tab Tiêu đề cho yêu cầu, hãy tìm mã ứng dụng khách bằng cách cuộn đến Tham số chuỗi truy vấn. Hãy ghi lại tham số cid.
 5. Khi trang AMP được phân phát từ trình xem AMP, định dạng cid phải là chuỗi base64 dài 64 ký tự:
 6. Nhấp vào Xóa để xóa các yêu cầu mạng.
 7. Để xác minh rằng bạn đã chọn sử dụng các trang không phải AMP, hãy xác nhận rằng thông số cid vẫn tồn tại khi di chuyển đến trang không phải AMP. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết bất kỳ trên trang AMP dẫn đến trang không phải AMP được phân phát từ miền của bạn. Để tìm mã ứng dụng khách, hãy lọc một lần nữa cho chuỗi "collect". Chọn một yêu cầu mạng chuyển đến www.google-analytics.com. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng giá trị tham số truy vấn cid khớp với giá trị mà bạn ghi lại ở Bước 5.

Giới hạn

 • Vì quá trình hợp nhất phiên hoạt động bằng cách chỉ định mã cho đường dẫn liên kết, nên nếu người dùng truy cập lần đầu tiên đóng trang AMP mà không di chuyển đến trang tiếp theo, thì việc hợp nhất phiên thông qua trình liên kết AMP sẽ không xảy ra.
 • Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ việc hợp nhất phiên nếu trang bộ nhớ đệm AMP liên kết đến một trang AMP khác được lưu trữ trên miền của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố