Sự kiện Google Analytics với gtag.js

Nếu bạn chưa thêm theo dõi trang cơ bản, hãy thực hiện việc này đầu tiên.

Khi đã thêm theo dõi trang cơ bản, bạn cần phải thêm JavaScript vào trang web của mình để gửi Analytics các chi tiết của mỗi Sự kiện Google Analytics. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà phát triển gtag.js.

Để tìm hiểu về cách phân tích chi tiết Sự kiện Google Analytics (ví dụ: Danh mục, Hành động, Nhãn, Giá trị), hãy đọc Giới thiệu về sự kiện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?