Liên kết Display & Video 360 và Trình quản lý chiến dịch cho Firebase

Nếu bạn hoặc đại lý quảng cáo mà bạn đang hợp tác muốn sử dụng Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch để theo dõi các sự kiện trong ứng dụng được đo lường trong Firebase dưới dạng chuyển đổi (ví dụ: app_update hoặc in_app_purchase), bạn có thể gửi yêu cầu liên kết tài khoản từ những tài khoản này đến dự án Firebase của mình. Khi được liên kết, các sự kiện Firebase này được coi như bất kỳ chuyển đổi nào khác cho quảng cáo chạy trên các sản phẩm quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google Marketing Platform và bạn có thể sử dụng chúng trong việc tối ưu hóa giá thầu và/hoặc phân bổ. Đối với các chuyển đổi được phân bổ cho Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch, một số thông tin cụ thể theo chiến dịch được trả về Firebase để sử dụng trong báo cáo Analytics.

Người dùng Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch đều có thể bắt đầu liên kết giữa các sản phẩm này và Firebase.

Cụ thể, quá trình liên kết bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhà quảng cáo bắt đầu liên kết trong Display & Video 360 hoặc trong Trình quản lý chiến dịch, kết quả là một email thông báo được gửi tới chủ sở hữu dự án trong Firebase.

Bước 2: Nhà phát triển xem xét yêu cầu liên kết trong bảng điều khiển Firebase và chấp thuận yêu cầu.

Khi liên kết được chấp thuận, nhà quảng cáo có thể phân bổ chuyển đổi trở lại quảng cáo chạy trên các sản phẩm quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google Marketing Platform.

Bạn có thể xóa tài khoản được liên kết bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản được liên kết bị xóa, tính năng theo dõi trong Google Marketing Platform dành cho các ứng dụng từ dự án Firebase được liên kết sẽ bị vô hiệu hóa.

Bật sự kiện dưới dạng chuyển đổi trong Firebase

Tất cả các sự kiện của ứng dụng mà bạn muốn theo dõi trong Display & Video 360 và Trình quản lý chiến dịch phải được bật dưới dạng chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về các sự kiện trong Firebase.

Yêu cầu liên kết tới dự án Firebase từ Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch

 1. Đăng nhập vào Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch.
 2. Chuyển đến: Nhà quảng cáo sau đó Chi tiết cơ bản (Display & Video 360) hoặc Nhà quảng cáo sau đó Cấu hình Floodlight (Trình quản lý chiến dịch).
 3. Trong mục Firebase, hãy thêm ID dự án Firebase và nhấp vào Lưu để gửi yêu cầu liên kết tài khoản.

Chấp nhận yêu cầu liên kết trong bảng điều khiển Firebase

Sau khi quản trị viên yêu cầu liên kết tài khoản với dự án Firebase của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Lưu ý rằng chỉ chủ sở hữu dự án Firebase mới được mời chấp nhận yêu cầu liên kết.

Là chủ sở hữu dự án Firebase, bạn cũng có thể xem xét các yêu cầu trên trang Cài đặt dự án của bảng điều khiển Firebase.

 1. Đăng nhập vào Firebase và chọn dự án.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ DoubleClick, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Nhấp vào Trả lời trên yêu cầu đang chờ xử lý và chấp nhận yêu cầu.

Liên kết đã hoàn tất trong Display & Video 360 và Trình quản lý chiến dịch

Sau khi yêu cầu liên kết được chấp nhận trong bảng điều khiển Firebase, sự kiện ứng dụng được bật khi chuyển đổi trong Firebase tự động điền vào Display & Video 360 hoặc Trình quản lý chiến dịch. Bạn phải thêm ID App Store vào ứng dụng của mình trong cài đặt chung của Firebase cho sự kiện iOS để điền.

 • Nếu liên kết bắt nguồn từ Display & Video 360, pixel sẽ được tạo tự động trong pixel của nhà quảng cáo.
  • Những pixel này có thể được bật cho tiếp thị lại, nhưng điều này không được thực hiện tự động.
 • Nếu liên kết bắt nguồn từ Trình quản lý chiến dịch, Floodlight sẽ được tạo tự động trong các hoạt động Floodlight của bạn.
  • Danh sách đối tượng có thể được tạo từ các sự kiện Floodlight này nhưng chúng không được tạo tự động.

Hủy liên kết tài khoản khỏi Firebase

Bất kỳ chủ sở hữu dự án Firebase nào cũng có thể hủy liên kết tài khoản khỏi Firebase. Để hủy liên kết:

 1. Đăng nhập vào Firebase và chọn dự án.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ DoubleClick, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Chọn tài khoản bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết tài khoản.
 6. Nhấp vào Xác nhận hủy liên kết.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố