Cách xác định phiên ứng dụng trong Analytics

Theo mặc định, Analytics nhóm các lần truy cập nhận được từ ứng dụng của bạn trong vòng 30 phút của mỗi lần truy cập khác vào cùng một phiên.

Tìm hiểu thêm về quản lý phiên với SDK Android.

Tìm hiểu thêm về quản lý phiên với SDK iOS.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?