Hiệu suất Quảng cáo trên thiết bị di động AdMob

Liên kết tài khoản AdMob của bạn để nhập doanh thu AdMob và để hiểu được tác động của việc hiển thị quảng cáo đến người dùng của bạn.

Hiểu Giá trị lâu dài (LTV) của người dùng là rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Việc liên kết các ứng dụng AdMob và Firebase của bạn sẽ tự động kết hợp doanh thu AdMobdoanh thu từ các mạng tham gia Đặt giá thầu mở với AdMob vào các chỉ số Firebase như ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi người dùng) và LTV (Giá trị lâu dài). Các chỉ số này giúp xây dựng báo cáo toàn diện về giá trị của người dùng và về các phân đoạn bao gồm cả doanh thu mua hàng và doanh thu quảng cáo.

Khi ứng dụng của bạn được liên kết với AdMob, SDK quảng cáo trên thiết bị di động tự động ghi lại số lần hiển thị quảng cáo và số lần tương tác với quảng cáo. Dựa vào những sự kiện này, Firebase Analytics sẽ tạo báo cáo Hiệu suất quảng cáo cho bạn trong báo cáo sự kiện ad_clickad_impression. Các chỉ số Hiệu suất quảng cáo là Số lần hiển thị, Số nhấp chuột, Thời lượng hiển thị quảng cáo và Doanh thu ước tính, các chỉ số này có thể được chia nhỏ theo Đơn vị quảng cáo, Màn hình, Định dạng quảng cáo và Nguồn quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể lọc báo cáo này theo Đối tượng và Thuộc tính người dùng để có được thông tin chi tiết chuyên sâu hơn về hiệu suất của quảng cáo giữa các phân nhóm khác nhau trong cơ sở người dùng của bạn.

Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề sau đây:

Điều kiện tiên quyết

Để kết hợp dữ liệu AdMob vào Firebase, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • SDK (iOS)
  • SDK Analytics của Firebase: FirebaseAnalytics.framework (4.0.0)
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động: GoogleMobileAds.framework (7.20.0)
 • SDK (Android)
  • SDK Analytics của Firebase: SDK 11.0.X
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động: SDK 11.0.X
 • Liên kết: Liên kết ứng dụng AdMob của bạn với Firebase.
  Lưu ý: Đối với Firebase để nhận dữ liệu AdMob, quản trị viên tài khoản AdMob cũng phải là chủ sở hữu dự án đối với dự án Firebase có liên quan.

Xác minh

Để xác minh nhằm đảm bảo tính năng tích hợp hoạt động chính xác, bạn có thể sử dụng DebugView của Firebase (hướng dẫn) để xem liệu các sự kiện ad_clickad_impression có đang được gửi từ ứng dụng của bạn không. Sau khi định cấu hình DebugView, hãy kích hoạt sự kiện ad_impression bằng cách tải và xem quảng cáo trong ứng dụng của bạn. Nếu bạn thấy sự kiện tương ứng trong DebugView thì tích hợp hoạt động đúng.

Chỉ số về sự kiện

Ngoài bộ chỉ số chung mà tất cả báo cáo sự kiện cung cấp, báo cáo sự kiện ad_clickad_impression còn cung cấp các chỉ số bổ sung sau liên quan đến hiệu suất quảng cáo trong ứng dụng của bạn:

 • Số lần hiển thị: số lần hiển thị quảng cáo được phân phát
 • Thời lượng hiển thị quảng cáo: lượng thời gian người dùng tiếp xúc với quảng cáo
 • Số nhấp chuột: số nhấp chuột vào quảng cáo
 • Doanh thu ước tính: thu nhập AdMob ước tính

Tham số chính

Các chỉ số hiệu suất quảng cáo có thể được chia nhỏ theo một trong bốn thứ nguyên chính sau:

 • Đơn vị quảng cáo: tên đơn vị quảng cáo, như được xác định trong AdMob
 • Màn hình: lớp màn hình (được theo dõi tự động bằng SDK Analytics) hoặc tên màn hình (được theo dõi thủ công qua Firebase Analytics API)
 • Định dạng quảng cáo: định dạng của đơn vị quảng cáo (ví dụ: Biểu ngữ, Chuyển tiếp, Có tặng thưởng hoặc Gốc)
 • Nguồn quảng cáo: tên của mạng phân phát hiển thị (ví dụ: AdMob), bao gồm cả các mạng trung gian

Các ngoại lệ đáng chú ý là Số lần hiển thị (không thể chia nhỏ theo Màn hình) và Thời lượng hiển thị quảng cáo (không thể chia nhỏ theo Định dạng quảng cáo và Nguồn quảng cáo).

Lọc

Ngoài tập hợp chung gồm các bộ lọc Thuộc tính người dùng và Đối tượng có sẵn, báo cáo sự kiện ad_clickad_impression còn cung cấp bộ lọc Màn hình, cho phép bạn lọc tất cả chỉ số trong các báo cáo đó theo màn hình.

Nhất quán dữ liệu với AdMob

Mặc dù AdMob là nguồn trực tiếp của các chỉ số hiệu suất và doanh thu quảng cáo được hiển thị trong Analytics nhưng có thể vẫn có sự khác biệt giữa các chỉ số hiệu suất quảng cáo được hiển thị trong Analytics và các chỉ số được hiển thị trong AdMob. Những sai lệch này phát sinh từ một số nguyên nhân đã biết sau:

 • Người dùng chạy các phiên bản trước của ứng dụng: Nếu các phiên bản ứng dụng của bạn đang được lưu hành có sử dụng AdMob nhưng không sử dụng Analytics (hoặc nếu bạn đang sử dụng các phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động hoặc SDK Analytics trước ngày tích hợp hai sản phẩm này) thì AdMob sẽ ghi nhận một số hiển thị, lần nhấp và doanh thu mà Analytics chưa biết.
 • Thu thập Analytics bị vô hiệu: Nếu bạn vô hiệu thu thập phân tích tạm thời hoặc vĩnh viễn, điều này sẽ dẫn đến việc thiếu các sự kiện và doanh thu quảng cáo trong báo cáo Analytics.
 • Sự khác biệt về múi giờ báo cáo: Nếu cài đặt múi giờ báo cáo của bạn cho AdMob không khớp với cài đặt múi giờ báo cáo cho Analytics, thì chỉ số cho các ngày cụ thể sẽ không khớp. Bạn phải đảm bảo rằng tùy chọn cài đặt múi giờ AdMob (the Settings icon (ở góc trên cùng bên phải) sau đó Cài đặt tài khoản sau đó mục ‘Múi giờ và Đơn vị tiền tệ’) phù hợp với tùy chọn cài đặt múi giờ của ứng dụng Firebase (Cài đặt dự án sau đó Chung sau đó Múi giờ) để báo cáo đạt được tính nhất quán tối đa. Bạn có thể cập nhật cài đặt múi giờ AdMob thông qua giao diện AdSense. Tìm hiểu thêm
 • Sự khác biệt trong thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu Analytics được thu thập và xử lý ở những thời điểm khác nhau và sử dụng chiến lược khác với AdMob. Trong phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu này ở các thời điểm khác nhau theo từng hệ thống, các chỉ số của bạn có thể khác nhau. Một nguyên nhân nhỏ dẫn đến sự khác biệt như vậy cũng có thể là ngắt phần cứng hoặc gián đoạn mạng thời gian dài trên thiết bị di động.
 • Doanh thu từ quảng cáo được dàn xếp: Mặc dù các chỉ số là số lần hiển thị, số lần nhấp và thời lượng hiển thị quảng cáo được hiển thị trong tài khoản Analytics cho quảng cáo được dàn xếp, chỉ số Doanh thu ước tính được hiển thị trong Analytics sẽ chỉ tính doanh thu của AdMob và doanh thu từ các mạng tham gia Đặt giá thầu mở với AdMob.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố