ZMLUVNÉ PODMIENKY PROGRAMU GOOGLE ANALYTICS

Tieto podmienky používania služby Google Analytics (ďalej len „dohoda“) sú uzatvorené medzi spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“) a osobou uzatvárajúcou túto Dohodu („Vy“). Táto dohoda riadi Vaše používanie štandardného programu Google Analytics („služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „PRIJÍMAM“, DOKONČENÍM PROCESU REGISTRÁCIE ALEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRDZUJETE, ŽE STE SA OBOZNÁMILI S TOUTO DOHODOU A PRIJÍMATE JU A STE OPRÁVNENÝ/-Á KONAŤ V MENE VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU A ZAVIAZAŤ VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU K TEJTO DOHODE. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti jednotlivé strany súhlasia s nasledujúcim:

1. Definície

Účet“ označuje fakturačný účet služby. Všetky profily prepojené s jedným vlastníctvom združia počty požiadaviek na server pred stanovením poplatku za službu.

Dôverné informácie“ zahŕňajú akékoľvek dôverné údaje a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré jedna strana písomne sprístupnila druhej a označila ich ako „dôverné“ alebo ich sprístupnila ústne a do piatich pracovných dní ich sformulovala do písomnej podoby a označila ako „dôverné“. Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré sú alebo sa stanú známe pre verejnosť, ktoré už má prijímajúca strana pred sprístupnením druhou stranou k dispozícii alebo ktoré sú prijímajúcou stranou získané nezávisle bez použitia dôverných informácií.

Údaje o zákazníkoch“ a „údaje Google Analytics“ sú údaje, ktoré pomocou služby zhromažďujete, spracovávate alebo ukladáte, a to údaje týkajúce sa charakteristík a aktivít návštevníkov.

Dokumentácia“ znamená akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu, ktorú Vám spoločnosť Google sprístupní na účely používania softvéru na spracovanie vrátane dokumentácie dostupnej online.

GATC“ označuje kód sledovania nástroja Google Analytics, ktorý je nainštalovaný vo vlastníctve na účely zhromažďovania údajov o zákazníkoch, spoločne s opravami, aktualizáciami a inováciami, ktoré sú Vám poskytované.

Požiadavka na server“ označuje základnú jednotku, ktorú spracováva systém Google Analytics. Požiadavkou na server môže byť v nástroji Google Analytics volanie z rôznych knižníc vrátane jazyka Javascript (napr. analytics.js), nástroja Silverlight, technológie Flash a mobilných zariadení. Požiadavkou na server môže byť zobrazenie stránky, transakcia, položka, udalosť, sociálna interakcia či časovanie používateľov. Požiadavky na server môžu byť do systému Google Analytics tiež doručené bez používania jednej z rôznych knižníc, a to inými protokolmi a mechanizmami podporovanými službou Google Analytics, ktoré Vám môžu byť sprístupnené.

Softvér na spracovanie“ znamená softvér na serveri Google Analytics a akékoľvek jeho inovácie, ktorý analyzuje údaje o zákazníkoch a vytvára prehľady.

Profil“ znamená súbor nastavení, ktoré spoločne určujú, ktoré informácie majú byť zahrnuté alebo vylúčené z určitého prehľadu. Profil môže byť vytvorený napríklad s cieľom zobraziť určitú časť webových stránok ako jedinečný prehľad. Pre jedno vlastníctvo môžu byť vytvorené viaceré profily.

Vlastníctvo“ označuje akýkoľvek web, aplikáciu alebo iné Vaše vlastníctvo, ktoré odosielá údaje do Google Analytics. Každé vlastníctvo obsahuje predvolený profil, ktorý meria všetky stránky v rámci daného vlastníctva.

Pravidlá ochrany osobných údajov“ znamenajú pravidlá ochrany osobných údajov týkajúcich sa vlastníctva.

Prehľad“ znamená výslednú analýzu zobrazenú na stránke www.google.sk/analytics pre určitý profil.

Servery“ označujú servery spravované spoločnosťou Google (alebo jej plne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami), na ktorých sa ukladá softvér na spracovanie a údaje o zákazníkoch.

Softvér“ znamená GATC a softvér na spracovanie.

Tretia strana“ znamená akúkoľvek tretiu stranu, (i) ktorej poskytnete prístup k Vášmu účtu alebo (ii) za ktorú Vy používate službu na účely získania informácií v jej mene a zastúpení.

Návštevníci“ znamenajú návštevníkov Vášho vlastníctva.

Slovo „vrátane“ znamená „vrátane, ale nie výlučne“.

2. Poplatky a služby

S výhradou článku 15 je Vám služba poskytovaná bez poplatkov do maximálneho počtu 10 miliónov požiadaviek na server za mesiac a na účet. Spoločnosť Google môže z času na čas zmeniť svoje pravidlá v oblasti poplatkov a platieb za službu vrátane pripočítania dodatočných nákladov za geografické údaje, importovanie údajov o nákladoch z vyhľadávacích nástrojov alebo iných poplatkov, ktoré účtujú dodávatelia spoločnosti Google alebo jej plne vlastneným dcérskym spoločnostiam za zahrnutie takýchto údajov do prehľadov služby. Zmeny v pravidlách poplatkov a platieb sa stanú účinné na základe Vašej akceptácie daných zmien, ktoré budú zverejnené na stránke www.google.com/intl/sk/analytics/. Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú uvedené v amerických dolároch. Každý nedoplatok je splatný okamžite pri ukončení tejto dohody, pričom všetky inkasné výdavky (vrátane nákladov za právne služby), ktoré spoločnosti Google vzniknú, budú zahrnuté do dlžnej sumy, a kde to bude možné, môžu byť zúčtované na ťarchu kreditnej karty alebo iným účtovacím spôsobom priradeným k Vášmu účtu AdWords.

3. Členský účet, heslo a zabezpečenie

Ak sa chcete zaregistrovať do služby, musíte dokončiť registračný proces a spoločnosti Google podľa požiadaviek v registračnom formulári poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie vrátane Vašej e-mailovej adresy (používateľského mena) a hesla. Budete chrániť dôvernosť svojich hesiel a preberáte úplnú zodpovednosť za používanie svojho účtu, či už Vami alebo treťou stranou. Výlučne zodpovedáte za všetky aktivity, ku ktorým dôjde vo Vašom účte. Okamžite upozorníte spoločnosť Google, ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu alebo inom porušení zabezpečenia. Pracovníci podpory spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností) sa môžu príležitostne prihlásiť do služby pomocou Vášho zákazníckeho hesla, aby mohli vykonať údržbu alebo zlepšenie služby vrátane toho, že Vám poskytnú pomoc pri technických problémoch alebo problémoch s fakturáciou.

4. Nevýhradná licencia

S výhradou ustanovení zmluvných podmienok tejto dohody (a) Vám spoločnosť Google udeľuje časovo obmedzenú, odvolateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na inštalovanie, kopírovanie a používanie GATC výlučne v rozsahu, ktorý je pre Vás potrebný na používanie služby s vaším vlastníctvom alebo vlastníctvom tretej strany a (b) máte právo na diaľkový prístup, zobrazovanie a preberanie svojich prehľadov uložených na stránke www.google.com/intl/sk/analytics/. Nebudete (a ani žiadnej tretej strane neumožníte) (i) kopírovať, meniť, upravovať, prekladať softvér ani dokumentáciu ani z nich inak vytvárať odvodené diela; (ii) robiť spätnú analýzu, dekompilovať, prevádzať zo zdrojového kódu ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne umožňujú platné právne predpisy platné v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate; (iii) prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať na lízing, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva na softvér, dokumentáciu alebo službu; (iv) odstraňovať oznámenia alebo označenia o vlastníctve zo softvéru alebo umiestnené službou; (v) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky služby alebo softvéru; alebo (vi) používať údaje označené ako patriace tretej strane v softvéri na účely iné ako generovanie, prehliadanie alebo sťahovanie prehľadov. Budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy pri používaní dokumentácie, softvéru, služby a prehľadov a pri prístupe k nim.

5. Dôvernosť informácií

Žiadna zo strán nepoužije ani nesprístupní dôverné informácie druhej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany s výnimkou ich použitia alebo poskytnutia na účely splnenia svojich povinností podľa tejto dohody alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo súdny príkaz, pričom v takom prípade strana vyzvaná poskytnúť dôverné informácie upozorní druhú stranu s čo najväčším možným predstihom pred poskytnutím dôverných informácií.

6. Právo informovania a zverejňovania

Spoločnosť Google a jej plne vlastnené dcérske spoločnosti si môžu ponechať alebo použiť, za podmienok ich pravidiel na ochranu osobných údajov (na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/), informácie zhromaždené na základe Vášho používania služby. Spoločnosť Google nebude zdieľať Vaše údaje o zákazníkoch alebo údaje o zákazníkoch akejkoľvek tretej strany, pokiaľ (i) nebude mať Váš súhlas k akýmkoľvek údajom o zákazníkoch alebo súhlas tretej strany k údajom o zákazníkoch tretej strany; (ii) nedôjde k záveru, že to vyžadujú právne predpisy alebo nebude v dobrej viere predpokladať, že prístup, uchovanie a sprístupnenie údajov o zákazníkoch je primerane potrebné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti alebo (iii) údaje o zákazníkoch neposkytne za určitých obmedzených podmienok tretím stranám, aby vykonali úlohy v mene spoločnosti Google (napr. fakturáciu alebo uchovávanie údajov), za prísnych podmienok, ktoré neumožňujú tieto údaje používať ani zdieľať inak ako podľa pokynov spoločnosti Google. Ak by k tomu došlo, použitie a zdieľanie údajov sa riadi dohodami, ktoré tieto strany zaväzujú k tomu, aby tieto údaje o zákazníkoch spracovávali iba podľa pokynov spoločnosti Google a v súlade s touto dohodou a príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti informácií a zabezpečenia.

7. Ochrana osobných údajov.

Spoločnosti Google nebudete odovzdávať informácie, ktoré by mohla použiť alebo považovať ako informácie umožňujúce identifikáciu osôb, a nebudete v tom pomáhať ani to nepovolíte žiadnej tretej strane.

Budete mať a dodržiavať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov a všetky platné zákony, právne predpisy a podmienky týkajúce sa zhromažďovania údajov od návštevníkov. Príslušné pravidlá ochrany osobných údajov zverejníte a tieto pravidlá ochrany osobných údajov musia obsahovať upozornenie na to, že používate súbory cookie na zhromažďovanie údajov. Musíte zverejniť informáciu o používaní služby Google Analytics a spôsobe, akým zbiera a spracúva údaje, čo môžete urobiť zreteľným uvedením odkazu na stránku „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“ (na www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/ alebo iných webových adresách, ktoré vám spoločnosť Google môže z času na čas poskytnúť). Vynaložíte primerané úsilie na to, aby ste zabezpečili, že návštevník má k dispozícii zrozumiteľné a úplné informácie o ukladaní súborov cookie a iných informácií v jeho zariadení (kde táto činnosť prebieha v spojení so službou), má informácie o prístupe k nim a súhlasí s nimi, a to v prípade, že poskytnutie týchto informácií alebo vyžiadanie súhlasu ukladá zákon. Nesmiete obchádzať žiadne prvky ochrany (napríklad deaktiváciu), ktoré sú súčasťou služby.

Môžete sa zúčastniť integrovanej verzie Google Analytics a akéhokoľvek DoubleClick produktu alebo služby alebo akéhokoľvek iného produktu alebo služby spoločnosti Google zobrazovanie inzercie („Inzertné funkcie Google Analytics“). V prípade, že používate Inzertné funkcie Google Analytics, budete dodržiavať Pravidlá pre inzertné funkcie v službe Google Analytics (dostupné na support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sk&topic=2611283&answer=2700409). Váš prístup k a použitie akýchkoľvek údajov zo služby DoubleClick alebo služby spoločnosti Google týkajúcej sa zobrazovania reklám je predmetom príslušných podmienok medzi Vami a spoločnosťou Google.

Ak používate balík Analytics 360 Home, jeho používanie sa riadi zmluvnými podmienkami balíka Google Analytics 360 Home (prípadne týmito zmluvnými podmienkami pod ich neskorším názvom), ktoré sú k dispozícii na https://360suite.google.com/terms (prípadne na inej takejto webovej adrese poskytnutej spoločnosťou Google) a ktoré sa príležitostne upravujú (ďalej len Zmluvné podmienky balíka Home), no v zmysle sekcie č. 2 Zmluvných podmienok balíka Home sa bude používanie Služby naďalej riadiť touto Zmluvou.

8. Odškodnenie

V rozsahu, ktorý je povolený príslušným právom, na svoje náklady odškodníte, ochránite a obránite spoločnosť Google a jej plne vlastnené dcérske spoločnosti pred akýmikoľvek nárokmi, konaním, žalobami a súdnymi spormi tretích strán vznesených proti spoločnosti Google alebo akýmkoľvek jej zástupcom, partnerom, riaditeľom, zamestnancom, úradníkom alebo spriazneným osobám a za všetky súvisiace zodpovednosti, straty, škody, pokuty, záväzky, náklady alebo výdavky (vrátane nákladov na právne služby a iných trov súdnych konaní), ktoré vzniknú spoločnosti Google alebo všetkým jej predstaviteľom, riaditeľom, zamestnancom, zástupcom alebo spriazneným osobám v dôsledku (i) Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia alebo podmienky tejto dohody, (ii) Vášho použitia služby, (iii) Vášho porušenia platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov v spojitosti so službou alebo (iv) akýchkoľvek prehlásení a záruk, ktoré ste urobili ohľadom akéhokoľvek aspektu služby, softvéru alebo prehľadov akejkoľvek tretej strane; (v) akýchkoľvek nárokov učinených treťou stranou, alebo v jej mene, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú Vášho používania služby, softvéru alebo prehľadov; (vi) porušenia Vašej povinnosti k ochrane osobných údajov voči akejkoľvek tretej strane a (vii) akýchkoľvek nárokov s ohľadom na konanie alebo opomenutie akejkoľvek tretej strany v súvislosti so službami, softvérom a prehľadmi. Spoločnosť Google Vás písomne upozorní na akýkoľvek nárok, súdne konanie alebo žalobu, za ktorú musíte spoločnosť Google odškodniť. V obrane proti takým nárokom budete spolupracovať tak, ako sa to bude primerane vyžadovať. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo na svoje náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá je predmetom Vášho odškodnenia.

9. Tretie strany

V prípade, že používate službu v mene tretej strany alebo tretia strana inak používa službu prostredníctvom Vášho účtu, bez ohľadu na to, či na to máte oprávnenie od spoločnosti Google, vyhlasujete a zaručujete sa, že (a) ste oprávnený/-á konať v mene tretej strany a zaviazať ju touto dohodou ku všetkým povinnostiam, ktoré z tejto dohody vyplývajú pre Vás, (b) spoločnosť Google môže s treťou stranou zdieľať akékoľvek údaje o zákazníkoch, ktoré sú špecifické pre vlastníctva tretej strany a že (c) nesprístupníte údaje o zákazníkoch tretej strany žiadnej inej strane bez súhlasu tretej strany.

10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKY.

V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO DOHODE, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽIADNU INÚ ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÚ, ALEBO IMPLICITNÚ, ZÁKONNÚ ALEBO INÚ, VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A ZÁRUKY, ŽE NEDOCHÁDZA K PORUŠOVANIU PRÁV.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA VAŠU STRATU PRÍJMU ALEBO ZA NEPRIAMU, ŠPECIÁLNU, NÁHODNÚ, NÁSLEDNÚ, ZVÝŠENÚ ALEBO SANKČNÚ ŠKODU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ GOOGLE A/ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÉ OSOBY UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD, ALEBO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJ ŠKODY VEDELI ALEBO VEDIEŤ MALI, A ANI V PRÍPADE, ŽE NÁHRADA PRIAMEJ ŠKODY NEPOSTAČUJE K NÁPRAVE. CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOOGLE (A JEJ PLNE VLASTNENÝCH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ) VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÁ VZNIKNE Z NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY, KTORÉ VZNIKNÚ NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY ALEBO V JEJ SÚVISLOSTI, NEPRESIAHNE 500 $ (USD).

12. Oznámenie týkajúce sa majetkových práv.

Služba, ktorej súčasťou je softvér, ako aj všetky práva k duševnému vlastníctvu služby sú a zostávajú vlastníctvom spoločnosti Google (a jej plne vlastnených dcérskych spoločností). Všetky práva na softvér, ktoré Vám neboli výslovne poskytnuté v tejto dohode, sú vyhradené a zostávajú spoločnosti Google a jej licenčným partnerom bez obmedzenia vrátane výhradných vlastníckych práv spoločnosti Google (a jej plne vlastnených dcérskych spoločností) na softvér a dokumentáciu. Bez obmedzenia toho, čo bolo uvedené, súhlasíte s tým (a neumožnite žiadnej tretej strane), že: (a) neposkytnete licenciu, nebudete distribuovať alebo používať službu alebo softvér mimo rozsahu licencie poskytnutej touto dohodou; (b) nebudete kopírovať, upravovať, meniť, prekladať, pripravovať odvodené diela, rozkladať alebo dekompilovať softvér alebo inak sa snažiť odhaliť zdrojový kód alebo obchodné tajomstvá týkajúce sa služby; (c) nebudete prenajímať, predávať, postupovať, alebo inak prevádzať práva na softvér alebo službu; (d) nepoužijete, nezverejníte, neprenesiete alebo nepredstavíte žiaden prístroj, softvér alebo postup, ktorý zasahuje alebo sa snaží zasiahnuť do činnosti služby alebo softvéru; (e) nebudete používať ochranné známky, obchodné názvy, značky služieb, logá, názvy domén a iné charakteristické obchodné označenia, autorské diela ani iný materiál chránený právami k duševnému vlastníctvu, ktoré sa vzťahujú k službe, na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google; (f) nebudete registrovať, pokúšať sa zaregistrovať ani pomáhať niekomu inému pri registrácii ochrannej známky, obchodného názvu, značky služieb, loga, názvov domén a iných charakteristických obchodných označení ani iného materiálu chráneného autorskými právami alebo právami k duševnému vlastníctvu spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností) iným spôsobom, než v mene spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností); alebo (g) nebudete odstraňovať, zakrývať ani meniť žiadne oznámenie o autorských právach, ochrannej známke ani o inom práve k duševnému vlastníctvu, ktoré sa objavuje v rámci služby alebo ktorejkoľvek jej časti; ani (h) nebudete napádať predbežným opatrením alebo obdobným mechanizmom iného práva žiadnu časť služby na základe patentových práv počas doby trvania tejto dohody a po dobu jedného roka po skončení jej trvania.

13. Práva vlády USA

Ak použitie služby vyžaduje vláda USA (priamo alebo v jej mene) alebo dodávateľ alebo subdodávateľ vlády USA (na ľubovoľnej úrovni) v súlade s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pre akvizície Ministerstva obrany) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pre akvizície bez Ministerstva obrany), práva vlády na softvér vrátane použitia, zmeny, reprodukcie, verzie, spúšťania, zobrazenia alebo likvidácie softvéru alebo dokumentácie bude predmetom obchodných licenčných práv a obmedzení stanovených v tejto dohode.

14. Trvanie dohody a jej ukončenie

Každá zo strán môže kedykoľvek ukončiť túto dohodu po oznámení. Po ukončení tejto dohody spoločnosť Google zastaví poskytovanie služby a Vy ukončíte prístup k službe a zo všetkých vlastníctiev odstránite všetky kópie GATC a takéto odstránenie potvrdíte písomne spoločnosti Google do 3 pracovných dní po takom ukončení. V prípade ukončenia (a) nemáte nárok na žiadnu kompenzáciu za poplatky za používanie alebo iné poplatky a (b) všetky nedoplatky za akúkoľvek časť služby poskytnutú odo dňa ukončenia sa stanú okamžite splatnými v plnej výške a (c) všetky Vaše historické údaje z prehľadov Vám už nebudú prístupné.

15. Zmeny zmluvných podmienok a iných podmienok

Spoločnosť Google môže zmeniť tieto zmluvné podmienky alebo dodatočné podmienky, ktoré sú použiteľné na službu, napríklad, aby boli zohľadnené zmeny právnych predpisov alebo zmeny služby. Mali by ste pravidelne sledovať verziu podmienok. Spoločnosť Google uverejní upozornenie o zmene týchto podmienok na stránke www.google.com/intl/sk/analytics/ alebo podmienok, na ktoré sa v týchto podmienkach odkazuje, na príslušnej webovej adrese pre dané podmienky. Zmeny sa nebudú aplikovať retroaktívne a nebudú účinné skôr ako 14 dní po ich zverejnení. V prípade, že nebudete so zmenenými podmienkami služby súhlasiť, mali by ste prestať používať svoj účet Google Analytics. Záväzné nebudú žiadne doplnky alebo zmeny tejto dohody s výnimkou prípadov, (i) ak budú písomné a podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Google, (ii) ak prijmete aktualizované podmienky online alebo (iii) budete pokračovať v používaní služby potom, ako spoločnosť Google zverejnila aktualizácie tejto dohody alebo akýchkoľvek podmienok vzťahujúcich sa na službu.

16. Rôzne ustanovenia, platné právne predpisy a súdna príslušnosť

Spoločnosť Google nebude ručiť za plnenie podľa tejto dohody v prípade, že je plneniu bránené, že je oneskorené alebo existujú prekážky v dôsledku príčin, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti Google. Táto dohoda (vrátane akékoľvek dodatku, ktorý bol písomne odsúhlasený oboma stranami) predstavuje kompletnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Google týkajúcu sa predmetnej veci a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohodnuté podmienky medzi stranami. Ak sa nejaké ustanovenie tejto dohody považuje z nejakého dôvodu za nevynútiteľné, také ustanovenie je nutné upraviť v takom rozsahu, aký je potrebný na to, aby bolo vynútiteľné v maximálnom možnom rozsahu, aby zachovávalo úmysel oboch strán a ostatné ustanovenia tejto dohodu zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Táto dohoda sa riadi a je vyhotovená podľa práva štátu Kalifornia s výnimkou príslušných kolíznych noriem. V prípade konfliktov medzi zahraničnými zákonmi, pravidlami a predpismi a zákonmi, pravidlami a predpismi štátu Kalifornia majú prednosť a budú platiť zákony, pravidlá a predpisy štátu Kalifornia. Každá strana súhlasí s výlučnou jurisdikciou súdov v okrese Santa Clara v Kalifornii. Konvencia Spojených národov o zmluvách pre medzinárodný obchod s tovarmi a zákon o jednotných informačných počítačových transakciách pre túto dohodu nie sú platné. Softvér sa riadi predpismi USA o exporte a nesmie sa vyvážať do alebo používať v krajinách alebo osobami, na ktoré je uvalené embargo. Všetky pripomienky spoločnosti Google musia byť odoslané na adresu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA, s kópiou právnemu oddeleniu poštou prvej triedy, leteckou poštou alebo prostredníctvom kuriérskych služieb a po prijatí sa považujú za odoslané. Vzdanie sa nároku z porušenia neznamená vzdanie sa akéhokoľvek následného nároku z porušenia. Nie ste oprávnený/-á postúpiť alebo inak previesť žiadne zo svojich práv z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Google a každý taký úkon je neplatný. Vzťah medzi spoločnosťou Google a Vami nie je jedným zo zákonných partnerských vzťahov, ale je vzťahom nezávislých zmluvných partnerov. Táto dohoda bude záväzná a platná aj pre príslušných právnych nástupcov a postupníkov jednotlivých strán. Nasledujúce časti tejto dohody budú platné a účinné aj po jej ukončení: 1, 4, 5, 6 (s výnimkou posledných dvoch viet), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Naposledy aktualizované 5/24/2016

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka