WARUNKI KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS

Niniejsze Warunki korzystania (zwane dalej „Umową”) z usługi Google Analytics („Usługa”) zawarte są pomiędzy spółką Google Inc. a użytkownikiem („Użytkownik”). Niniejsza Umowa reguluje sposób korzystania z Usługi przez jej Użytkownika.

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, DOKONUJĄC PROCEDURY REJESTRACYJNEJ LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, POSIADA UPRAWNIENIA DO KONTA LUB JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU POSIADACZA KONTA ORAZ ŻE ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH PONIŻSZYCH WARUNKÓW („UMOWA”).

Mając powyższe na względzie, strony uzgodniły, co następuje.

1. Definicje

Konto” oznacza konto rozliczeniowe używane na potrzeby Usługi. Przed ustaleniem wysokości opłaty za Usługę dla określonych Zasobów Internetowych Użytkownika sumowane będą wszystkie Kliknięcia w Profilach powiązanych z tymi Zasobami Internetowymi.

Informacje Poufne” obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie oraz oznaczone jako „poufne” lub ujawnione ustnie oraz – w przeciągu pięciu dni roboczych – sporządzone na piśmie i oznaczone jako „poufne”. Jednakże Informacje Poufne nie obejmują informacji, które są lub stają się powszechnie dostępne, które były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez jedną ze Stron albo które zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych.

Dane Klientów” oraz „Dane Google Analytics” oznaczają dane, które przetwarza Użytkownik, w szczególności poprzez ich zbieranie i przechowywanie, dotyczące charakterystyki i działań osób odwiedzających stronę Użytkownika (dalej: „Goście”).

Dokumentacja” oznacza towarzyszącą dokumentację, udostępnioną Użytkownikowi przez Google do używania wraz z Oprogramowaniem Przetwarzającym, włącznie z dokumentacją dostępną w trybie online.

GATC” – Google Analytics Tracking Code, kod umieszczany w Zasobach Internetowych Użytkownika celem zbierania Danych Klientów, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami, aktualizacjami i jego kolejnymi wersjami, które są udostępniane Użytkownikowi.

Działanie” – podstawowa jednostka miary przetwarzana w ramach Usługi Google Analytics. Może nim być odwołanie się do systemu Google Analytics pochodzące m.in., lecz niewyłącznie, z takich bibliotek jak Javascript (.analytics), Silverlight, Flash oraz Mobile. Za Działanie mogą być obecnie uznane odsłony danej strony internetowej, transakcje, zdarzenia, przedmioty, interakcje społecznościowe lub parametry czasu użytkownika. Działania mogą być również dostarczone do systemu Google Analytics bez użycia jednej z bibliotek za pośrednictwem innych protokołów i mechanizmów obsługiwanych przez Google Analytics i udostępnianych Użytkownikom.

Oprogramowanie Przetwarzające” oznacza oprogramowanie działające po stronie serwera, czyli Google Analytics i wszystkie jego kolejne wersje, służące do analizy Danych Klientów i generowania Raportów.

Profil” oznacza zbiór ustawień, które wspólnie określają, jakie informacje mają być zawarte w danym Raporcie lub z niego wyłączone. Na przykład można utworzyć Profil w celu zbadania małego fragmentu witryny internetowej w ramach jednego Raportu. W ramach jednego Zasobu Internetowego Użytkownika można utworzyć wiele Profili.

Zasoby Internetowe” – każda strona internetowa, aplikacja lub inne zasoby znajdujące się pod kontrolą Użytkownika, które przekazują dane do Google Analytics. Składnikiem każdego Zasobu jest domyślny Profil, który analizuje strony zgromadzone w ramach Zasobów.

Polityka Prywatności” – obowiązująca w ramach Zasobów Internetowych polityka ochrony prywatności.

Raport” oznacza wynik w postaci analizy udostępnianej na stronie www.google.com/intl/pl/analytics/ (lub pod innym adresem URL podanym przez Google) dla danego Profilu. Liczba diagramów, wykresów i statystyk zawartych w Raporcie zmienia się w zależności od wersji Usługi.

GATC” oznacza zastrzeżony kod śledzenia Google Analytics, instalowany w celu zbierania Danych Klientów, wraz ze wszelkimi udostępnianymi Użytkownikowi poprawkami, aktualizacjami i rozszerzeniami (łącznie „GATC”).

Serwery” oznaczają serwery kontrolowane przez spółkę Google (lub jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego), na których przechowywane jest Oprogramowanie Przetwarzające i Dane Klientów.

Oprogramowanie” oznacza kod GATC i Oprogramowanie Przetwarzające.

Osoby Trzecie” – osoby, (i) którym Użytkownik udostępnia swoje Konto lub (ii) na rzecz oraz w imieniu których zbiera dane, korzystając z usługi Google Analytics.

Goście” – użytkownicy odwiedzający Zasoby Internetowe Użytkownika.

Słowa „zawiera” lub „zawierają” odnoszą się do przykładowych, a nie enumeratywnych wyliczeń.

2. Opłaty i Usługa.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt 15 poniżej, Usługa oferowana jest bez opłat dla Użytkownika przy liczbie Działań nieprzekraczającej 10 milionów miesięcznie na danym koncie.

Google może zmieniać opłaty i zasady dotyczące płatności za Usługę, w tym między innymi dodać koszty za dane geograficzne, import danych dotyczących kosztów z wyszukiwarek lub inne opłaty pobierane od spółki Google lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego, przez sprzedawców zewnętrznych z tytułu włączenia danych do Raportów z Usługi. Zmiany wysokości opłat oraz związanych z nimi procedur są wiążące dla Użytkownika z chwilą ich zaakceptowania. Spółka Google zawiadamia Użytkownika o zmianach stawek opłat lub zasad dotyczących płatności na stronie www.google.com/intl/pl/analytics/. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie opłaty podawane są w dolarach amerykańskich (USD). Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie niespłacone należności stają się natychmiastowo należne i wymagalne, a wszelkie wydatki związane z windykacją (włącznie z honorariami prawników) poniesione przez Google zostaną doliczone do kwoty należności i mogą zostać pobrane z karty kredytowej lub w ramach innej formy płatności związanej z kontem AdWords Użytkownika.

3. Konto członkowskie, hasło i bezpieczeństwo

Aby dokonać rejestracji dla celów Usługi, Użytkownik powinien przeprowadzić pełny proces rejestracji, przekazując Google aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane na formularzu rejestracyjnym, włącznie z adresem e-mail (nazwą użytkownika) i hasłem. Użytkownik będzie chronić poufność haseł oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za używanie własnego hasła i korzystanie z własnego Konta przez siebie i Osoby Trzecie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania mające miejsce przy wykorzystaniu Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Google niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nieuprawnionym korzystaniu z jego Konta lub o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa. Pracownicy serwisu technicznego spółki Google (lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) mogą logować się do Usługi, używając hasła Użytkownika w celu konserwacji lub ulepszania Usługi, w tym w celu udzielenia Użytkownikowi pomocy w sprawach technicznych lub rozliczeniowych.

4. Licencja niewyłączna

O ile nie postanowiono inaczej w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, (a) Google niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji, bez prawa udzielania dalszych sublicencji, na instalację, kopiowanie i korzystanie z kodu GATC wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Użytkownika z Usługi w obrębie Zasobów Internetowych Użytkownika lub Osób Trzecich; (b) Google umożliwia Użytkownikowi zdalny dostęp, opcje przeglądania i pobierania jego Raportów przechowywanych na stronie www.google.com/intl/pl/analytics/.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani zezwalać Osobom Trzecim na ich podejmowanie): (i) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie Oprogramowania lub Dokumentacji ani tworzenie w inny sposób na ich podstawie dzieł zależnych; (ii) odtwarzanie za pomocą inżynierii wstecznej, dekompilowanie, dezasemblacja ani podejmowanie w żaden inny sposób prób wyprowadzania kodu źródłowego z Oprogramowania, chyba że zezwalają na to przepisy prawa właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Użytkownika; (iii) wynajmowanie, dzierżawienie, sprzedawanie, dokonywanie cesji lub zbywanie w inny sposób praw do kodu GATC, Oprogramowania Przetwarzającego, Dokumentacji lub Usługi; (iv) usuwanie informacji lub oznaczeń dotyczących praw własności umieszczonych na Oprogramowaniu lub uwidacznianych w inny sposób w ramach Usługi; (v) używanie, zamieszczanie, przekazywanie lub wprowadzanie urządzeń, oprogramowania lub programów zakłócających lub mogących zakłócić funkcjonowanie Usługi lub Oprogramowania; oraz (vi) używanie w ramach Usługi danych oznaczonych jako należące do Osób Trzecich do celów innych niż tworzenie, przeglądanie lub pobieranie Raportów. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących korzystania z Dokumentacji, Oprogramowania, Usługi i Raportów oraz dostępu do nich.

5. Poufność

Żadna ze Stron nie może korzystać z Informacji Poufnych drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że ma to miejsce w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub jeżeli jest wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub zarządzenia sądu. Strona zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym drugą Stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem.

6. Prawo do informacji oraz publiczne udostępnianie informacji

Spółka Google i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogą zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Polityki Prywatności (która znajduje się pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/) zebrane informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi. Spółka Google nie będzie udostępniać żadnym Osobom Trzecim Danych Klientów ani Danych Klientów należących do Osób Trzecich, chyba że Google (i) uzyska na to zgodę Użytkownika dotyczącą Danych Klientów lub zgodę Osób Trzecich dotyczącą należących do nich Danych Klientów; lub (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, ochrona lub ujawnienie Danych Klientów jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie Dane Klientów w pewnych określonych okolicznościach Osobom Trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google. W takich przypadkach ma to miejsce na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Google oraz zgodnie z niniejszą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

7. Prywatność

Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Google żadnych informacji, które Google może wykorzystać jako informacje umożliwiające identyfikację danej osoby lub za takie je uznać. Nie wolno również pozwalać żadnej Osobie Trzeciej na przesyłanie takich informacji ani jej w tym pomagać.

Użytkownik musi posiadać i przestrzegać właściwych przepisów wewnętrznych (polityki prywatności) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności oraz związanych ze zbieraniem informacji od Gości odwiedzających jego Zasoby Internetowe. W swoich Zasobach Internetowych Użytkownik musi zamieścić stosowną politykę prywatności, która będzie w szczególności zawierała postanowienia dotyczące zasad ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania przez niego plików cookie, zbierających dane. W swoich Zasobach Internetowych Użytkownik musi zamieścić informacje o tym, że korzysta z usługi Google Analytics, oraz zasadach, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane. Można to zrobić, umieszczając dobrze widoczny link do strony „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google w dowolnym czasie. Użytkownik musi dołożyć uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewnić, że Gość uzyska zrozumiałe i wyczerpujące informacje na temat przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie lub innych informacji na urządzeniu Gościa oraz że wyrazi na to zgodę w sytuacjach, gdy takie działania będą przeprowadzane w związku z Usługą oraz gdy podanie takich informacji i uzyskanie takiej zgody są wymagane przez prawo. Pod żadnym pozorem nie wolno Użytkownikowi pomijać jakichkolwiek funkcji związanych z ochroną prywatności, które są częścią Usługi (na przykład prawa do rezygnacji).

Użytkownik może korzystać ze zintegrowanej wersji Google Analytics oraz pewnych usług reklamowych DoubleClick, a także innych usług reklamowych Google („Funkcje Reklamowe Google Analytics”). Jednakże korzystając z Funkcji Reklamowych Google Analytics, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki obowiązującej w ramach Funkcji Reklamowych Google Analytics (dostępnej na stronie (support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=pl&topic=2611283).

Zgodnie z postanowieniami wskazanej wyżej Polityki, Użytkownik zobowiązuje się do umieszczenia w ramach własnej polityki prywatności wzmianki o: (i) fakcie korzystania z Funkcji Reklamowych Google Analytics oraz opcji, jakie wykorzystuje, (ii) sposobach rezygnacji dostępnych dla Gości, który chcą zrezygnować z Funkcji Reklamowych Google Analytics.

Dostęp oraz korzystanie z DoubleClick lub innych usług reklamowych Google jest przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Google.

Korzystanie ze strony głównej pakietu Google Analytics 360 podlega Warunkom korzystania ze strony głównej pakietu Google Analytics 360 (z uwzględnieniem potencjalnych zmian jej nazwy) dostępnym na https://360suite.google.com/terms (lub pod innym adresem URL podanym przez Google) wraz z wszelkimi ich zmianami („Warunki korzystania ze strony głównej pakietu Analytics 360”). Jednak korzystanie z Usługi nadal podlega niniejszej Umowie zgodnie z pkt 2 Warunków korzystania ze strony głównej pakietu Analytics 360.

8. Pokrycie szkód

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić spółkę Google oraz jej podmioty zależne, w których Google posiada 100% kapitału zakładowego, na własny koszt, przed wszelkimi roszczeniami Osób Trzecich, działaniami, postępowaniami oraz powództwem wniesionymi przeciwko Google lub jej członkom zarządu, członkom władz spółki, pracownikom, pośrednikom lub podmiotom stowarzyszonym oraz z tytułu powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów lub wydatków (łącznie z uzasadnionymi honorariami prawników i pozostałymi wydatkami związanymi z postępowaniem) poniesionych przez spółkę Google lub któregokolwiek z jej członków zarządu, członków władz spółki, pracowników, pośredników lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z (i) naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, (ii) korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, (iii) naruszeniem przez Użytkownika właściwych przepisów prawa, zasad lub regulaminów w związku z Usługą, lub (iv) jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień, które Użytkownik poczynił w związku z Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami wobec Osób Trzecich, (v) roszczeń Osób Trzecich związanych pośrednio lub bezpośrednio ze sposobem, w jaki Użytkownik korzysta z Usługi, Oprogramowania lub Raportów, (vi) naruszeń prawa do prywatności, których Użytkownik dopuścił się wobec Osób Trzecich, (vii) jakichkolwiek innych roszczeń ze strony Osób Trzecich powstałych w związku Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami. W takim przypadku Google powiadomi Użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu. Użytkownik jest zobowiązany do pełnej współpracy w celu obrony przed roszczeniem, w zakresie w jakim będzie to zasadnie wymagane. Google zastrzega sobie prawo do podjęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi odszkodowaniu.

9. Korzystanie przez Osoby Trzecie

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu i na rzecz Osoby Trzeciej lub Osoba Trzecia używa Usługi za pośrednictwem Konta Użytkownika, bez względu na fakt czy dzieje się to za wiedzą lub zgodą Google, to w takim wypadku Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) jest w pełni upoważniony do podejmowania działań w imieniu takiej Osoby Trzeciej oraz do podejmowania i nakładania na taką Osobę Trzecią obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; (b) w stosunkach pomiędzy daną Osobą Trzecią a Google, Google może ujawnić tej Osobie Trzeciej Dane Klientów zapisane w odpowiednich Zasobach Internetowych należących do Osoby Trzeciej, oraz (c) Użytkownik nie ujawni Danych Klientów Osoby Trzeciej żadnej innej stronie bez zgody Osoby Trzeciej.

10. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

W MAKSYMALNYM, DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, Z WYJĄTKIEM SPRAW UREGULOWANYCH JEDNOZNACZNIE INACZEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE, SPÓŁKA GOOGLE MOCĄ NINIEJSZEJ UMOWY NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU WAD ODNOŚNIE DO PRODUKTÓW LUB USŁUG OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W MAKSYMALNYM, DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, SPÓŁKA GOOGLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY RZECZYWISTE, POŚREDNIE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB WTÓRNE (ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB UTRATĄ DANYCH ZEBRANYCH W RAMACH USŁUGI) LUB SZKODY PRZYPADKOWE, NIEZALEŻNIE CZY OPARTE NA ROSZCZENIU LUB POWÓDZTWIE O WYKONANIE UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYM DELIKCIE, NARUSZENIU WSZELKIEGO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, ODSZKODOWANIU LUB WKŁADZIE, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SPÓŁKA GOOGLE I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, I PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Łączna odpowiedzialność Google (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) z tytułu straty lub szkód wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią nie przekroczy kwoty 500 USD (pięciuset dolarów amerykańskich).

12. Informacja o prawach własności

Spółka Google (oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego) jest właścicielem Usługi, w tym wszelkich kodów GATC, Oprogramowania oraz praw własności intelektualnej do Usługi. Wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie, zastrzega się na rzecz Google oraz licencjodawców Google bez ograniczeń, w tym w szczególności z prawem spółki Google (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) do posiadania wyłącznego tytułu do Oprogramowania i Dokumentacji. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego sformułowania, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani zezwalać Osobom Trzecim na ich podejmowanie): (a) sublicencjonowanie, rozpowszechnianie, użyczanie, dzierżawa, sprzedaż lub wykorzystywanie Usługi lub Oprogramowania poza zakresem udzielonej Licencji; (b) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie dzieł zależnych w drodze inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji Oprogramowania lub podejmowania innej próby ustalania kodu źródłowego lub tajemnicy handlowej związanych z Usługą; (c) użyczanie, dzierżawienie, sprzedawanie, cedowanie lub przenoszenie w jakikolwiek inny sposób praw do Usługi lub Oprogramowania; (d) korzystanie z jakichkolwiek programów komputerowych, urządzeń lub procedur, które zakłócają lub mogą spowodwać zakłócenia normalnego działania Usługi lub Oprogramowania; (e) korzystanie w jakimkolwiek celu ze znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności, które są związane z Usługą, bez wyraźnej zgody Google wyrażonej na piśmie; (f) rejestrowanie, podejmowanie próby rejestracji lub pomaganie Osobie Trzeciej w rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności związanych ze spółką Google (oraz jej podmiotami zależnymi, w których posiada 100% kapitału zakładowego) w inny sposób niż w imieniu Google (lub podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego); (g) usuwanie, zasłanianie lub zmienianie informacji o prawach autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawie własności ukazujących się w ramach Usługi lub widniejących na poszczególnych elementach Usługi; oraz (h) ubieganie się o przyznanie zabezpieczenia w odniesieniu do jakiejkolwiek części Usługi na podstawie naruszenia prawa z patentu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie jednego roku od jego zakończenia.

13. Prawa władz Stanów Zjednoczonych Ameryki

Jeśli Usługa jest pozyskiwana przez lub na rzecz organów władzy Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę lub podwykonawcę działającego na zlecenie organów władzy Stanów Zjednocznych Ameryki (na jakimkolwiek poziomie), zgodnie z 48 C.F.R. 227.7202-4 (w zakresie dotyczącym Departamentu Obrony (DO)) oraz 48 C.F.R. 2.101 i 12.212 (w zakresie innym niż dotyczący DO), prawa wspomnianych organów władzy do Oprogramowania, łącznie z ich prawami do modyfikacji, powielania, zwolnienia, wykonania, wyświetlenia lub ujawnienia Oprogramowania lub Dokumentacji, we wszelkich kwestiach podlega pod prawa licencji komercyjnej oraz ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie.

14. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie za wypowiedzeniem.

Po rozwiązaniu Umowy Google zaprzestanie świadczenia Usługi, a Użytkownik zaprzestanie korzystania z niej, skasuje wszystkie kopie kodu GATC ze wszystkich swoich Zasobów Internetowych oraz poświadczy Google wykonanie tych zobowiązań na piśmie w ciągu trzech (3) dni roboczych od rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy: (a) Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek opłat, w tym opłat za korzystanie z Usługi; (b) jakiekolwiek nieuregulowane należności za Usługę świadczoną do dnia rozwiązania Umowy staną się bezzwłocznie w pełni wymagalne i płatne; oraz (c) wszelkie dane pochodzące z archiwalnych raportów Użytkownika przestaną być dla niego dostępne.

15. Modyfikacja Warunków korzystania z Google Analytics oraz innych zasad

Google może modyfikować niniejsze Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Warunki te należy regularnie sprawdzać. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą publikowane na stronie https://www.google.com/intl/pl/analytics/. zmiany zasad Google Analytics na stronie www.google.com/analytics/policies/. lub innych warunków lub zasad pod właściwymi adresami URL. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od ich opublikowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzanych w Warunkach korzystania z Usługi, powinien zaprzestać korzystania z Google Analytics.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy są wiążące, jeśli (i) zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela Google; (ii) Użytkownik zaakceptował zaktualizowane warunki online; lub (iii) Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usług po opublikowaniu przez Google aktualizacji Umowy lub jakichkolwiek zasad dotyczących Usługi.

16. Postanowienia ogólne, prawo właściwe oraz jurysdykcja sądów

Spółka Google będzie zwolniona z realizowania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w zakresie, w którym wykonanie jest niemożliwe, opóźnione lub utrudnione z przyczyn leżących poza jej zasadną kontrolą. Niniejsza Umowa (łącznie z wszelkimi zmianami uzgodnionymi przez Strony na piśmie) stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Google w zakresie w niej opisanym oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy i oświadczenia pomiędzy Stronami. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione w zakresie wymaganym do jego wykonania, w maksymalnym możliwym zakresie mającym wpływ na intencje Stron, natomiast pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez uwzględnienia uregulowań dotyczących kolizji przepisów prawnych. W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa zagranicznego oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa stanu Kalifornia, zastosowanie będą miały przepisy ustawowe i wykonawcze oraz regulacje prawa stanu Kalifornia. Strony wyrażają zgodę, by poddać się wyłącznej i właściwej jurysdykcji sądów okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Jednolita Ustawa o Transakcjach z Zakresu Informatyki nie mają zastosowania do niniejszej Umowy. Oprogramowanie podlega kontroli przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i nie może być eksportowane lub wykorzystywane przez państwa lub jednostki obłożone embargiem. Zawiadomienia należy przesyłać do Google na adres: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, z kopią adresowaną do Departamentu Prawnego, pocztą priorytetową lub lotniczą lub ekspresowymi usługami kurierskimi. Uznaje się je za doręczone za potwierdzeniem odbioru. Uchylenie wszelkiego niedotrzymania postanowień nie stanowi uchylenia jakiegokolwiek późniejszego niedotrzymania. Użytkownik nie dokona cesji ani w inny sposób nie przeniesie praw wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Google, a każda taka próba jest nieważna. Relacje pomiędzy Google i Użytkownikiem nie stanowią relacji spółki cywilnej, a są relacją niezależnych wykonawców. Niniejsza Umowa obowiązuje i została zawarta w celu ochrony interesów odpowiednich następców i cesjonariuszy Stron niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy będą obowiązywały postanowienia następujących punktów: 1, 4, 5, 6 (z wyłączeniem dwóch ostatnich zdań), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 16.

Ostatnia aktualizacja 5/24/2016

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3299623369002853639
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256