GOOGLE ANALYTICS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A jelen Google Analytics Szolgáltatási Szerződés („Szerződés”) egyrészt a Google Inc. („Google”), másrészt a Szerződést megkötő személy („Ön”) között jött létre. A jelen Szerződés a standard Google Analytics („Szolgáltatás”) Ön általi használatára vonatkozik. ÖN AZZAL, HOGY AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINT, ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA, MEGKÖTÖTTE A JELEN SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ JOGOSULT A JELEN FIÓK TULAJDONOSA NEVÉBEN ELJÁRNI ÉS A JELEN SZERZŐDÉST MEGKÖTNI. A fentiekre tekintettel a felek a következőkben állapodtak meg:

1. Definíciók

A „Fiók” a Szolgáltatás számlázási fiókját jelenti. Az egy Oldalhoz kapcsolódó összes Profil Találatai összesítésre kerülnek az adott Oldalra vonatkozó Szolgáltatás díjának megállapítása előtt.

Bizalmas Információ” minden olyan védett adat és egyéb információ, amelyet az egyik fél a másiknak írásban és „bizalmas”-ként megjelölve ad át, vagy szóban közöl úgy, hogy öt munkanapon belül „bizalmas” jelöléssel írásban is átadja. A fentiekkel szemben, a Bizalmas Információk nem foglalják magukban azokat az információkat, amelyek nyilvánosak vagy nyilvánossá válnak, már a fogadó fél birtokában vannak a másik fél általi közlést megelőzően, vagy amelyet a fogadó fél önállóan hozott létre a Bizalmas Információk felhasználása nélkül.

Az „Ügyféladat” vagy „Google Analytics-Adat” a Látogatók jellemző tulajdonságaira és tevékenységeire vonatkozó adatokat jelenti, amelyeket Ön gyűjt, kezel vagy tárol a Szolgáltatás használatakor

A „Dokumentáció” minden, a Google által az Ön részére a Feldolgozó Szoftverrel való felhasználásra elérhetővé tett kísérő dokumentumot jelenti, beleértve minden online dokumentációt is.

A „GATC” a Google Analytics Tracking Code-ot (Google Analytics nyomon követési kódot) jelenti, amelyet egy Oldalra abból a célból telepítettek, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön, beleértve minden, az Ön részére átadott javítást, frissítést vagy bővítést.

A „Találat” vagy „Oldalmegtekintés” a Google Analytics rendszer által használt, feldolgozott alapegység (mérési egység). Találat lehet a Google Analytics rendszer különböző könyvtárak, beleértve Javascript (pl. analytics.js), Silverlight, Flash, és Mobile által történő meglátogatása. Jelenleg találat lehet az oldal meglátogatása, valamely tranzakció, tétel, esemény, közösségi interakció vagy felhasználói időmérés. A Google Analytics rendszer tekintetében keletkezhet találat a Szolgáltatás által Ön részére rendelkezésre bocsátott különböző könyvtárak egyikének más Google Analyitcs által támogatott protokoll vagy mechanizmus használata nélkül is.

A „Feldolgozási Szoftver” a Google Analytics szerver oldali szoftvert, valamint annak összes frissítését jelenti, amely az Ügyféladatokat elemzi és a Jelentéseket létrehozza.

A „Profil” a beállítások összességét jelenti, amelyek együttesen meghatározzák azokat az információkat, amelyeket egy adott Jelentésbe fel kell használni vagy abból ki kell hagyni. Például Profil hozható létre arra, hogy egy weboldal kis részletét, mint egyedi Jelentést tekintsen meg. Egy Oldalon többféle Profil is létrehozható.

Az „Oldal” az Ön ellenőrzése alatt álló bármely olyan weboldalt, alkalmazást vagy egyéb oldalt jelenti, amely adatot továbbít a Google Analyticsnek. Minden egyes Oldalnak van egy alapértelmezett Profilja, amely az Oldalon belül valamennyi weboldalt mér.

Az „Adatvédelmi Szabályzat” az Oldalon található adatvédelmi szabályzatot jelenti.

A „Jelentés” valamely Profil vonatkozásában a www.google.com/intl/hu/analytics/ oldalon megtekinthető analízist jelenti.

A „Szerverek" a Google (vagy a Google kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai) által ellenőrzött szervereket jelenti, amelyekben a Feldolgozási Szoftver és az Ügyféladatok tárolásra kerülnek.

A „Szoftver" a GATC-t és a Feldolgozási Szoftvert jelenti.

A „Harmadik Fél" minden olyan harmadik személyt jelent, (i) akinek Ön hozzáférést biztosít a Fiókjához vagy (ii) akinek az érdekében Ön a Szolgáltatást a harmadik fél érdekében/nevében történő adatgyűjtésre használja.

A „Látogató" az Ön Oldalainak látogatóit jelenti.

A „beleértve" vagy „ideértve" kifejezés jelentése a következő: „beleértve, de nem kizárólag”.

2. Díjak és Szolgáltatás.

A 15. pontban foglaltakra tekintettel, a Szolgáltatást díjmentesen veheti igénybe fiókonként havi 10 millió Találatig. A Google bármikor jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó díjainak és fizetési szabályainak módosítására, beleértve a földrajzi adatokért, a keresőmotorokból származó költségadatok importálásáért felszámolt díj hozzáadását, vagy egyéb, a Google-nak vagy a Google kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatoknak harmadik fél szolgáltatók által kiszámlázott díjak hozzáadását, amelyeket azért számoltak fel, hogy a Szolgáltatás jelentésébe bekerüljenek adatok. A díjak vagy fizetési szabályok módosítása akkor lép hatályba, amikor Ön Google www.google.com/intl/hu/analytics/ oldalán közlésre került módosítást elfogadta. Eltérő rendelkezés hiányában minden díj USA-dollárban kerül meghatározásra. A jelen Szerződés megszűnésével a meg nem fizetett díjak azonnal esedékessé válnak és megfizetendők; továbbá a Google-t terhelő behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) hozzáadásra kerülnek a tartozás összegéhez, és azzal megterhelésre kerül az Ön AdWords-fiókjához rendelt hitelkártya vagy egyéb fizetési eszköz, mód.

3. Tag Fiókja, Jelszó és Biztonság.

A Szolgáltatásra történő jelentkezés, regisztráció feltétele az, hogy Ön a regisztrációs folyamatot teljesítse, amelynek során megadja a Google részére a regisztrációs űrlapon kért aktuális, teljes és pontos információkat, ideértve az e-mail címét (felhasználói név) és jelszavát. Ön köteles megvédeni az Ön jelszavait, és teljes körű felelősséggel tartozik az Ön fiókjának Ön, vagy harmadik fél által történő felhasználásáért. Kizárólag Ön felelős a Fiókja alatt történt minden egyes tevékenységért. Ön vállalja, hogy a Google-t azonnal értesíti, ha tudomást szerez arról, hogy az Ön Fiókját engedély nélkül használták, vagy a biztonsági előírásokat valamely egyéb módon megsértették. A Google (vagy a Google kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai) támogatást nyújtó munkatársai időről időre a Szolgáltatás karbantartása vagy fejlesztése céljából, valamint annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak Önnek technikai vagy számlázási kérdésekben, az Ön jelszavával jelentkeznek be a Szolgáltatásba.

4. Nem kizárólagos Licencia.

A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően (a) a Google korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható (allicencbe nem adható) licencet nyújt Önnek a GATC telepítésére, másolására és felhasználására, kizárólag abból a célból, hogy Ön a Szolgáltatást az Ön Oldalain vagy Harmadik fél Oldalain felhasználja; és (b) Ön jogosult arra, hogy a www.google.com/intl/hu/analytics/ oldalon tárolt Jelentéseihez távolról hozzáférjen, azokat megtekintse és letöltse. Ön nem jogosult (és semmilyen harmadik félnek nem jogosult engedélyezni) (i) a Szoftver és/vagy a Dokumentáció lemásolását, módosítását, átdolgozását, lefordítását vagy azt, hogy abból egyéb módon származékos mű kerüljön létrehozatalra; (ii) a Szoftvert visszafejteni, visszafordítani, dekompilálni, szétbontani, vagy semmilyen más módon megkísérelni a Szoftver forráskódjának felfedését, kivéve, ha azt az Ön országának a joga kifejezetten lehetővé teszi; (iii) bérbe adni, lízingbe adni, értékesíteni, engedményezni vagy egyéb módon átruházni a Szoftver, Szolgáltatás vagy a Dokumentáció tekintetében fennálló jogokat; (iv) a Szoftveren található, vagy a Szolgáltatás által elhelyezett bármely tulajdonosi felhívást vagy címkét eltávolítani; (v) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használni, megjeleníteni, küldeni, közvetíteni vagy bevezetni, amely zavarja, vagy megkísérli zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; vagy (vi) olyan adatok felhasználására, amely a Szolgáltatásban harmadik felek adataiként került megjelölésre, kivéve a Jelentések elkészítésének, megtekintésének vagy letöltésének céljára. Ön köteles a Dokumentációhoz, Szoftverhez, Szolgáltatáshoz, illetve Jelentésekhez való hozzáférés, valamint azok használata során valamennyi alkalmazandó jogszabálynak megfelelni.

5. Titoktartás.

Egyik fél sem használja fel vagy teszi közzé a másik fél Bizalmas Információit annak előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve, ha az a jelen Szerződés szerinti kötelességeinek a teljesítését szolgálja, vagy azt jogszabály vagy bírósági határozat előírja. Ilyen esetben az a fél, akinek a Bizalmas Információt fel kell tárnia, a másik felet a Bizalmas Információk átadása előtt ésszerű időben értesíti.

6. Adatvédelmi Jogok és Nyilvánosság.

Google és a Google kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatok az adatvédelmi szabályzattal összhangban (amely a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon található) gyűjthetik és használhatják a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos adatokat. A Google nem osztja meg az Ön Ügyféladatait vagy Harmadik fél Ügyféladatdai semmilyen harmadik személlyel, kivéve, ha Google (i) ehhez az Ön Ügyféladatai tekintetében megszerezte az Ön hozzájárulását, illetve bármely Harmadik fél hozzájárulását az ilyen Harmadik fél Ügyféladatai tekintetében; (ii) úgy véli, hogy a törvény azt előírja, vagy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az Ügyféladatokhoz való hozzáférés, azok megőrzése vagy továbbítása ésszerű és szükséges a Google és felhasználói jogainak, tulajdonának és biztonságának, valamint a nyilvánosság megóvása érdekében, vagy (iii) harmadik személyeknek kizárólag korlátozott mértékben azért továbbít Ügyféladatokat, hogy az a Google nevében, javára elvégzendő feladatokat (pl. számlázás, adattárolás) teljesítse, olyan szigorú feltételek mellett, amelyek megakadályozzák, hogy az Ügyféladatokat a Google által adott utasításoktól eltérően használják fel, vagy osszák meg. Ilyen esetben megállapodások kötelezik az adott feleket arra, hogy ezeket az Ügyféladatokat kizárólag a Google utasításai alapján és a jelen Szerződéssel összhangban, megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel.

7. Adatvédelem.

Ön nem adhat át, illetve nem segítheti vagy engedélyezheti harmadik feleknek olyan információk átadását a Google részére, amelyeket a Google személyazonosításra alkalmas adatként használhat vagy ismerhet fel.

Ön köteles megfelelő Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezni, és azt betartani, és valamennyi, a Látogatók adatainak gyűjtésére vonatkozó jogszabály, szabályzat és előírás betartására. Ön köteles Adatvédelmi Szabályzatot közzétenni, és az Adatvédelmi Szabályzatnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy Ön olyan cookie-kat használ, amelyek adatokat gyűjtenek. Ön köteles tájékoztatást adni a Google Analytics használatáról és arról, hogy az hogyan gyűjt és kezel adatokat. Ennek eleget tehet olyan módon is, hogy egy jól látható linket tesz közzé a „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” oldalhoz (elérhető awww.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ linkről vagy bármely más URL-ről, amelyet a Google biztosít időről időre). Ahol a törvény megkívánja, Ön üzletileg ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a Látogatót világos és átfogó tájékoztatással lássa el és hozzájárulását kérje ahhoz, hogy a Látogató azon berendezésén, ahol a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenység folyik, sütiket vagy egyéb információt tároljon és azokhoz hozzáférhessen, minden olyan esetben, ahol ilyen tájékoztatás megadása, illetve hozzájárulás igénylése az alkalmazandó jog által megkövetelt.

Tilos bármilyen módon megkerülnie bármilyen adatvédelmi funkciót, (pl. out put funkció) ami a Szolgáltatás részét képezi.

Ön jogosult arra, hogy használja a Google Analytics és bizonyos DoubleClick, illetve egyéb Google hirdetési termék vagy szolgáltatás integrált verzióját („Google Analytics Reklám Funkciók”). Ha Ön a Google Analytics Reklám Funkciókat használja, akkor Ön köteles betartani a Google Analytics Reklám Funkciók Szabályzatot (amely a következő címen érhető el: support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=hu&topic=2611283&answer=2700409) Bármely a DubleClick vagy egyéb Google reklámszolgáltatásához való hozzáférésre vagy annak használatara az Ön és a Google között létre jött megállapodás vonatkozik.

Amennyiben az Analytics 360 Suite Home szolgáltatást használja, annak használatát a Google Analytics 360 Suite Home Általános Szerződési Feltételei (vagy ahogy ezt később átnevezték) szabályozzák, amelyek a https://360suite.google.com/terms címen (vagy bármely másik, a Google által megadott URL-en) állnak rendelkezésre, és időről időre módosításra kerülnek („A Suite Home szerződési feltételei”), de a Suite Home szerződési feltételei 2. szakaszának megfelelően a szolgáltatás használatát továbbra is ez a szerződés szabályozza.

8. Kártalanítás.

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben, Ön saját költségén köteles kártalanítani, mentesíteni, vagy megvédeni a Google-t, valamint annak a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatait, minden és bármely olyan harmadik fél által előterjesztett igény, követelés, eljárás, per vonatkozásában, amelyet a Google, vagy bármely tisztségviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy leányvállalata ellen indítottak, illetve ezekkel szemben terjesztettek elő, továbbá minden olyan ezzel összefüggő felelősség, kár, egyezség, büntetés, bírság, költség vagy kiadás tekintetében (beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket és más perlési költséget is), amely a Google, vagy bármely tisztségviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy leányvállalata vonatkozásában felmerült, és amely azzal kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben keletkezett, hogy (i) Ön megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését, (ii) a Szolgáltatás Ön általi használata; (iii) az alkalmazandó jogszabályok, előírások és szabályok Ön általi, a Szolgáltatással összefüggő megsértése; (iv) a Szolgáltatás, a Szoftver, vagy Harmadik feleknek adott Jelentések bármely aspektusa vonatkozásában Ön által tett kijelentés vagy vállalt szavatosság; (v) bármely olyan igény, amelyet Harmadik fél terjesztett elő, vagy Harmadik fél nevében terjesztik elő a Szolgáltatás, Szoftver, vagy a Jelentések Ön általi közvetlen vagy közvetett használata vonatkozásában; (vi) az Ön magánélet védelmére, adatvédelemre vonatkozó kötelezettségének a megszegése bármely Harmadik féllel szemben; vagy (vii) bármely Harmadik fél Szolgáltatásával, Szoftverével, vagy Jelentéseikel összefüggő magatartása vagy mulasztása tekintetében felmerült igény esetén. A Google írásban értesíti Önt az olyan követelésről, perről vagy eljárásról, amelynek vonatkozásában Ön köteles mentesíteni a Google-t. Ön köteles teljes mértékben és ésszerűen együttműködni bármely igény esetén a védelem érdekében. A Google fenntartja a jogot, hogy saját költéségére átvegye bármely olyan ügy kizárólagos kezelését és ellenőrzését, amelyre egyébként az Ön kártalanítási kötelezettsége kiterjed.

9. Harmadik Felek.

Ha Ön Harmadik Fél nevében használja a Szolgáltatást, vagy ha azt egyébként egy Harmadik Fél használja az Ön Fiókján keresztül, függetlenül attól, hogy azt a Google engedélyezte-e Önnek vagy sem, Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (a) Ön jogosult a Harmadik Fél nevében eljárni, megkötni a Szerződést úgy, hogy az Ön által a jelen Szerződés szerint vállalt valamennyi kötelezettség a Harmadik Felet kötelezze; (b) Google jogosult a Harmadik Féllel bármely Ügyféladatot megosztani, amely a Harmadik Fél Oldalával kapcsolatos specifikus adat, és (c) Ön Harmadik Fél Ügyféladatait annak hozzájárulása nélkül nem továbbíthatja vagy közölheti semmilyen más személlyel.

10. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIVÉVE, HA A JELEN SZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT RENDELKEZIK, A GOOGLE SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A GOOGLE NEM FELEL AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT ELMARADT HASZONÉRT, VAGY KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI, ELRETTENTŐ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A GOOGLE VAGY LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KAPCSOLAT VÁLLALKOZÁSAI TUDTAK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY ARRÓL TUDHATTAK VOLNA, ILLETVE ERRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÜKET, ÉS MÉG AKKOR SEM, HA A KÖZVETLEN KÁROKAT NEM ELÉGÍTI KI VALAMILYEN JOGORVOSLAT. A GOOGLE (ÉS A GOOGLE KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁBAN LÉVŐ LEÁNYVÁLLALATAINAK) TELJES KUMULÁLT FELELŐSSÉGE, AMELY ÖNNEL VAGY HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN BÁRMELY OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR VONATKOZÁSÁBAN FENNÁLL, AMELY A JELEN SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER EREDMÉNYEKÉPPEN KELETKEZETT, NEM HALADHATJA MEG AZ 500 AMERIKAI DOLLÁRT

12. Tájékoztatás Tulajdonjogról és felhasználási jogosultságról.

A Szolgáltatás, amely magába foglalja a Szoftvert, és az annak tekintetében fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog jogosultja, illetve tulajdonosa a Google (és a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai). A Szoftver vonatkozásában fennálló minden és bármely olyan jog, amelyet kifejezetten nem biztosít Önnek a jelen Szerződés, a Google és licencbe adói jogosultsága, és számukra van fenntartva, korlátozás nélkül beleértve a Google (és a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai) kizárólagos tulajdonjogát a Szoftver és a Dokumentáció vonatkozásában. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, Ön vállalja, hogy tartózkodik attól (és nem engedélyezi azt harmadik felek számára), hogy: (a) a jelen Szerződésben megadott felhasználási jogot átadja, megosztja, vagy a Szolgáltatás Szoftverét a szerződésben biztosított engedélyt meghaladóan használja; (b) lemásolja, módosítja, adaptálja, lefordítja a Szoftvert, származékos művet készít a Szoftver alapján, vagy azt visszafejti, szétszedi, dekompilálja, vagy más módon megkíséreli bármilyen, a Szolgáltatással összefüggő forráskód vagy üzleti titok megismerését, felfedését; (c) bérbe adja, lízingbe adja, értékesíti, engedményezi vagy más módon átruházza a Szoftver vagy a Szolgáltatás vonatkozásában fennálló jogokat; (d) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használjon, megjelenítsen, küldjön, közvetítsen vagy bevezessen, amely zavarja, vagy megkísérli zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; (e) felhasználjon védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, domain neveket és más megkülönböztető márkajelzéseket, vagy bármilyen szerzői jogot vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Szolgáltatással összefüggésben áll, bármilyen olyan célra, amelyet a Google kifejezetten írásban nem engedélyezett; (f) bejegyeztessen, megkíséreljen bejegyeztetni, vagy harmadik félnek segítséget nyújtson abban, hogy az bejegyeztessen vagy megkíséreljen bejegyeztetni bármely védjegyet, kereskedelmi nevet, szolgáltatási védjegyet, logót, domain nevet és más megkülönböztető márkajelzést, vagy bármilyen szerzői jogot vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Google-t illeti meg, illetve a Google-hoz kapcsolható (vagy a Google kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatait illeti meg), kivéve, ha arra a Google nevében/javára kerül sor; (g) eltávolítson, elfedjen vagy megváltoztasson bármilyen szerzői jogra, védjegyre, vagy tulajdonosi jogra vonatkozó közleményt, amely a Szolgáltatásban, vagy a Szolgáltatáshoz tartozó bármely dolgon megjelenik; vagy (h) keresetet nyújtson be az Szerződés időtartama alatt és azt követően egy évig, amelyben a Szolgáltatáson alapuló szabadalmi jogok megsértése iránti intézkedést kíván foganatosítani.

13. Az Egyesült Államok Kormányának Jogai.

Ha a Szolgáltatás felhasználási jogát az Egyesült Államok kormánya vagy annak részére szerezték meg, vagy azt az Egyesült Államok kormányának fő vagy alvállalkozója szerezte meg (függetlenül a kapcsolati szintektől), akkor a 48 C.F.R. 227.7202-4 (Védelmi Minisztérium (DOD) beszerzései) és a 48 C.F.R. 2.101 és 12.212 (Nem Védelmi Minisztériumi beszerzések) értelmében a kormány Szoftverrel kapcsolatos jogaira, beleértve a Szoftver és a Dokumentáció használatára, módosítására, reprodukálására, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára vagy megjelenítésére vonatkozó jogokat, minden esetben a jelen Szerződés kereskedelmi felhasználási jogokról és korlátozásokról szóló rendelkezései az irányadók.

14. Hatály és Megszűnés.

A jelen Szerződést mindkét fél bármikor megszüntetheti a másik fél értesítésével. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, azzal a Google megszünteti a Szolgáltatás nyújtását, Ön pedig nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz; továbbá Ön minden Oldalról köteles a GATC valamennyi másolatát törölni, amelyet a Google részére a megszűnést követő 3 munkanapon belül írásban köteles igazolni. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, (a) Ön nem jogosult semmilyen használati vagy egyéb díj visszakövetelésére, illetve nem jogosult ilyen visszatérítésre; és (b) minden a Szolgáltatás révén fennálló tartozás a megszűnés napján azonnal esedékessé és teljes mértékben kifizetendővé válik; valamint (c) a továbbiakban nem lesz elérhetővé az Ön számára a Jelentések történeti adatállománya.

15. A Szolgáltatási Szerződés és Más Szabályzatok Módosítása.

A Google bármikor jogosult a jelen szerződési feltételek vagy a Szolgáltatásra vonatkozó további feltételek módosítására például annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a módosított jogszabályoknak, vagy tükrözzék a Szolgáltatás módosítását. Kérjük, rendszeresen nézze meg a szerződési feltételeket. A Google a jelen szerződési feltételek módosításáról tájékoztatást tesz közzé a www.google.com/intl/hu/analytics/ oldalon, a Google Analitics Irányelvekről a www.google.com/analytics/policies/ oldalon vagy a szerződési feltételekben hivatkozott szabályzatok tekintetében az ilyen szabályzatokra mutató URL-en. A módosítások nem visszaható hatályúak, és nem lépnek korábban hatályba, mint a közzétételüket követő 14. nap. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatásra vonatkozó módosított szerződési feltételekkel, akkor hagyjon fel a Google Analytics használatával. A Szerződés kiegészítései és módosításai csak akkor kötelező erejűek, ha (i) az írásban történt és azt a Google hivatalos képviselője aláírta, (ii) Ön online elfogadja a frissített szerződési feltételeket, vagy (iii) folytatja a Szolgáltatás használatát, miután a Google közzétette a Szerződést vagy a Szolgáltatást szabályozó egyéb szabályzatok frissítéseit.

16. Vegyes Rendelkezések, Irányadó Jog és Eljáró Bíróság.

Ha a Google-t valamely ésszerű ellenőrzésén kívül álló ok hátráltatja, késlelteti vagy akadályozza a jelen Szerződés teljesítésében, akkor a Google ennek megfelelően mentesül teljesítési kötelezettsége alól. A jelen Szerződés (beleértve a felek által írásban elfogadott bármely módosítást) a Google és Ön között létrejött teljes megállapodást képezi annak tárgyára vonatkozóan, és ebben a tekintetben felülírja a felek közötti korábbi megállapodást és kötelezettségvállalásokat. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelen, akkor az ilyen rendelkezés úgy és olyan mértékben módosul, hogy az a felek eredeti szándékának megfelelő legteljesebb megengedett módon érvényes legyen; a Szerződés nem érintett része továbbra is változatlanul hatályban marad. A jelen Szerződésre Kalifornia Állam joga irányadó, az annak megfelelően került megalkotásra, figyelmen kívül hagyva annak kollíziós jogi szabályait. Ha Kalifornia Állam joga, valamint bármely külföldi jog, jogszabály, vagy rendelkezés között ellentét van, Kalifornia Állam joga, jogszabályai és rendelkezései irányadók. Mindkét fél aláveti magát Kalifornia állam, Santa Clara County-i bíróságai kizárólagos és személyes joghatóságának. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételére Vonatkozó Egyezménye és az úgynevezett „Uniform Computer Information Transactions Act” című jogszabály nem alkalmazandó a jelen Szerződésre. A Szoftverre vonatkoznak az Egyesült Államok Export Szabályai, és az nem exportálható vagy használható embargó alatti államokban vagy személyek által. A Google-nak szánt valamennyi értesítést az alábbi címre kell megküldeni: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, azzal, hogy másolatot kell küldeni a Legal Department (jogi osztály) részére is; az értesítést első osztályú levél vagy légiposta, illetve futárszolgálat útján kell megküldeni; az értesítés a kézhezvételkor tekintendő közöltnek. A joglemondás valamely szerződésszegés tekintetében nem minősül joglemondásnak valamilyen későbbi szerződésszegés tekintetében. Ön nem jogosult a Google előzetes írásbeli engedélye nélkül engedményezni vagy bármilyen más módon átruházni az Ön jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen jogát, és minden ilyen kísérlet semmis. A Google és az Ön jogviszonya független szerződő felek kapcsolata, és nem hoz létre a felek között semmilyen társaságot. A jelen Szerződés köti majd, illetve a jogokat gyakorolhatják majd a felek megfelelő jövőbeni jogutódai és engedményesei. A jelen Szerződés következő pontja annak bármely okból történő megszűnése esetén továbbra is alkalmazandóak (túlélő rendelkezések): 1, 4, 5, 6 (az utolsó két mondat kivételével), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, és 16

Legutóbb frissítve 5/24/2016

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát