SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Tyto smluvní podmínky se týkají používání služby Google Analytics (dále jen „smlouva“) a jsou uzavřené mezi společností Google Inc. (dále jen „společnost Google“) a osobou vystupující jako druhá strana této dohody (dále jen „Vy“). Tato smlouva upravuje Vaše užívání služby Google Analytics (dále jen „služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, DOKONČENÍM REGISTRAČNÍHO PROCESU NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMENI S TOUTO SMLOUVOU, V PLNÉM ZNĚNÍ JI PŘIJÍMÁTE A JSTE OPRÁVNĚNI JEDNAT JMÉNEM VLASTNÍKA ÚČTU A ZAVAZOVAT JEJ ZPŮSOBEM V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENÝM. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na následujícím:

1. Definice

„Účet“ znamená fakturační účet služby. Všechny profily propojené s jedinou službou sdruží počty požadavků na server před stanovením poplatku za službu.

„Důvěrné informace“ jsou veškerá vlastněná data a další informace, které jedna strana sdělí druhé straně písemně a označí je slovem „důvěrné“ nebo ústně, přičemž je do pěti pracovních dnů sdělí ještě písemně s označením „důvěrné“. Bez ohledu na výše uvedené důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou známé nebo které vstoupí ve známost široké veřejnosti a které již přijímající strana vlastnila před jejich vyzrazením nebo které jsou nezávisle zjištěny přijímací stranou bez použití důvěrných informací.

„Zákaznickými daty“ nebo „daty služby Google Analytics” se rozumí data, která pomocí služby shromažďujete, zpracováváte nebo v ní ukládáte a jež se týkají charakteristik a aktivit vašich návštěvníků.

„Dokumentací“ se rozumí veškerá dokumentace, kterou vám společnost Google dává k dispozici za účelem použití softwaru pro zpracování včetně veškeré dokumentace dostupné online.

„GATC“ se rozumí měřicí kód Google Analytics, který je nainstalován ve službě za účelem získávání zákaznických dat, včetně oprav, aktualizací a upgradů, které vám mohou být poskytnuty.

„Požadavek na server“ znamená základní jednotku, kterou systém Google Analytics zpracovává. Požadavek na server může být v systému Google Analytics volán různými knihovnami včetně jazyka Javascript (např. analytics.js), nástroje Silverlight, technologie Flash a mobilních zařízení. Požadavkem na server může být zhlédnutí, transakce, položka, událost, sociální interakce či časování uživatelů. Požadavek na server může být též odeslán do systému Google Analytics bez použití různých knihoven jinými protokoly či mechanismy podporovanými službou Google Analytics, které vám mohou být zpřístupněny.

„Softwarem pro zpracování“ se rozumí software Google Analytics na straně serveru, který analyzuje zákaznická data a vytváří přehledy, a jeho případné upgrady.

„Profilem“ se rozumí veškerá nastavení, která společně určují data, jež budou zahrnuta nebo vyloučena z jednotlivých přehledů. Profil může být například vytvořen za účelem zobrazení určité části webové stránky v jedinečném přehledu. V rámci jedné služby může být vytvořeno více profilů.

„Službou“ se rozumí jakákoli webová stránka, aplikace nebo jiná vaše služba, která odesílá data do Google Analytics. Každá služba zahrnuje výchozí profil, který měří všechny stránky v rámci služby.

„Zásadami ochrany soukromí“ se rozumí zásady ochrany soukromí služby.

„Přehledem“ se rozumí výsledná analýza, zobrazená v daném profilu na stránce www.google.com/intl/cs/analytics/.

„Servery“ se rozumí servery spravované společností Google (nebo jejími dceřinými společnostmi), na nichž jsou uloženy software pro zpracování a zákaznická data.

„Softwarem“ se rozumí GATC a software pro zpracování.

„Třetí stranou“ se rozumí jakákoli třetí strana, (i) jíž poskytujete přístup k vašemu účtu nebo (ii) pro níž používáte služby ke sběru informací v zastoupení třetí strany.

„Návštěvníky“ se rozumí návštěvníci vašich služeb.

Slovní spojení „včetně“ nebo „zahrnuje“ znamená „včetně avšak ne výlučně“.

2. Poplatky a služby

S výhradou sekce 15 vám bude služba poskytována zdarma do výše 10 miliónů požadavků na server měsíčně za každý účet. Společnost Google může čas od času své poplatky a platební podmínky služby změnit, včetně připočtení nákladů za zeměpisná data, import dat o nákladech z vyhledávačů nebo dalších poplatků, které účtují třetí strany společnosti Google nebo jejím dceřiným společnostem za zahrnutí dat do přehledů služby. Změny poplatků nebo platebních podmínek vejdou v platnost vaším přijetím těchto změn, zveřejněných na adrese www.google.com/intl/cs/analytics/. Pokud nebude uvedeno jinak, budou všechny poplatky uváděny v amerických dolarech. Veškeré nedoplatky budou splatné v okamžiku ukončení této smlouvy a všechny náklady za vymáhání plateb (včetně právních poplatků) vzniklé společnosti Google budou přičteny k dlužné částce a mohou být účtovány na kreditní kartu nebo jiný fakturační prostředek spojený s vaším účtem AdWords.

3. Členský účet, heslo a zabezpečení

Chcete-li se zaregistrovat do služby, musíte dokončit proces registrace tím, že společnosti Google uvedete aktuální, úplné a přesné informace, jak je požadováno v registračním formuláři, včetně své e-mailové adresy (uživatelského jména) a hesla. Jste povinni svá hesla chránit a máte plnou odpovědnost za způsob, jakým budete vy i třetí strana své účty používat. Jste výhradně odpovědní za veškeré aktivity ve vašem účtu. Pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo k jakémukoli jinému narušení zabezpečení, budete o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Google. Pracovníci podpory společnosti Google (nebo jejích dceřiných společností) se mohou za účelem údržby nebo zlepšení služby, a to včetně pomoci při řešení vašich technických nebo fakturačních potíží, čas od času přihlásit do služby pomocí vašeho zákaznického hesla.

4. Nevýhradní licence

S výhradou ustanovení smluvních podmínek této smlouvy (a) vám společnost Google uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní licenci, kterou nelze dále licencovat, k instalaci, kopírování apoužívání GATC výhradně tak, jak je to třeba k používání služby v rámci vaší služby nebo služby třetích stran; a (b) máte povolen vzdálený přístup k přehledům, jejich zobrazení a stahování ze stránky www.google.com/intl/cs/analytics/. Vy sami nebudete (a neumožníte žádné třetí straně) (i) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat ani jiným způsobem vytvářet díla odvozená od softwaru nebo dokumentace; (ii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru s výjimkou případu, kdy je to výslovně povoleno zákonem ve smyslu jurisdikce, do níž náležíte; (iii) pronajímat, půjčovat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva k softwaru, dokumentaci nebo službě; (iv) odstraňovat jakákoliv vlastnická oznámení nebo štítky na softwaru nebo umístěné službou; (v) používat, zveřejňovat, přenášet nebo zavádět jakékoliv zařízení, software nebo postup, který zasahuje nebo je určen k zasahování do provozu služby nebo softwaru; a (vi) používat data označená jako data třetí strany ve službě za jiným účelem než je generování, zobrazování a stahování přehledů. Při používání dokumentace, softwaru, služby a přehledů musíte dodržet všechny platné právní předpisy a nařízení.

5. Zachování důvěrné povahy informací

Žádná strana nesmí použít či vyzradit důvěrné informace druhé strany bez předchozího písemného souhlasu této strany s výjimkou plnění závazků dle této smlouvy nebo pokud tak vyžaduje zákon, nařízení nebo soudní příkaz. V takovém případě pak musí strana, která je nucena vyzradit důvěrné informace, poskytnout druhé straně dostatečnou a přiměřenou oznamovací lhůtu ještě před vyzrazením takové důvěrné informace.

6. Práva na informace a zveřejnění

Společnost Google a její dceřiné společnosti si mohou ponechat a používat - za předpokladu, že budou dodrženy zásady ochrany soukromí, které naleznete na adrese https://www.google.cz/policies/privacy/ - informace nashromážděné v rámci vašeho používání služby. Společnost Google nebude sdílet zákaznická data ani zákaznická data třetích stran s nikým dalším, ledaže (i) má váš souhlas nebo souhlas třetí strany, (ii) usoudí, že to vyžadují právní předpisy, nebo jedná v dobré víře, že přístup, zachování nebo zveřejnění zákaznických dat je nezbytné k ochraně práv, majetku nebo zabezpečení společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti, nebo (iii) poskytne zákaznická data za určitých omezených okolností třetím stranám za účelem vykonávání úkolů jménem společnosti Google (např. fakturace nebo ukládání dat) s přísnými omezeními, které znemožňují použití nebo sdílení dat s výjimkou udělení pokynů společnosti Google. Pokud se tak děje, tak jedině na základě smluv, které tyto strany zavazují ke zpracování zákaznických dat pouze podle pokynů společnosti Google a v souladu s touto smlouvou a příslušnými opatřeními v oblasti důvěrnosti a zabezpečení.

7. Ochrana osobních údajů

Nesmíte společnosti Google předávat žádné informace, které by mohla využít jako údaje umožňující zjištění totožnosti nebo je za takové považuje. Zároveň nesmíte s takovým předáním pomáhat žádné třetí straně, a ani jí takové jednání povolit.

Musíte souhlasit a řídit se příslušnými zásadami ochrany soukromí a dodržovat všechny platné právní předpisy, zásady a nařízení ohledně získávání dat od návštěvníků. Musíte zveřejnit zásady ochrany soukromí, jež budou obsahovat oznámení o používání souborů cookie, které slouží ke sběru údajů. Musíte zveřejnit užívání služby Google Analytics a způsob, jakým získává a zpracováva data, což můžete učinit zřetelným uvedením odkazu na stránku „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“ (viz www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ nebo jiná adresa URL, kterou vám společnost Google může čas od času poskytnout). V situacích, v nichž v souvislosti se službou k takové aktivitě dochází, a v situacích, v nichž je poskytnutí takových informací a získání souhlasu vyžadováno zákonem, vyvinete z obchodního hlediska přiměřené úsilí k zajištění toho, aby návštěvníkovi byly poskytnuty jasné a úplné informace a aby udělil souhlas s uložením a přístupem k souborům cookie a dalším informacím ve svém zařízení.

Nesmíte obcházet žádné funkce týkající se ochrany soukromí (např. odhlášení), jež jsou součástí služby.

Můžete se zapojit do integrované verze služby Google Analytics a do určitých služeb DoubleClick nebo jiných služeb společnosti Google pro zobrazování inzerce („Inzertní funkce Google Analytics“). Jestliže používáte inzertní funkce Google Analytics, musíte se řídit zásadami ohledně inzertních funkcí Google Analytics (dostupné na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=cs&topic=2611283). Váš přístup a použití jakýchkoli služeb DoubleClick nebo jiných služeb společnosti Google pro zobrazování inzerce se řídí příslušnými smluvními podmínkami dané služby.

Používáte-li sadu Google Analytics 360 ve verzi Home, řídí se její používání smluvními podmínkami sady Google Analytics 360 ve verzi Home (nebo podmínkami s jakýmkoli jiným názvem) uvedenými na adrese https://360suite.google.com/terms (případně na jiné adrese URL poskytnuté společností Google), které se mohou průběžně měnit (dále jen „smluvní podmínky sady Home“). V souladu se sekcíč. 2 smluvních podmínek sady Home se však využívání této služby bude nadále řídit touto smlouvou.

8. Odškodnění

V rozsahu možném dle příslušných právních předpisů odškodníte a budete chránit společnost Google, její dceřiné společnosti a příslušné ředitele, manažery, zaměstnance a zástupce před všemi nároky, opatřeními, žalobami a soudními řízeními třetích stran a také před všemi ztrátami, závazky, škodami, náklady a výdaji (včetně přiměřených právních výloh a dalších výdajů při vedení sporů), které by mohly být způsobeny společností Google nebo jejími řediteli, manažery, zaměstnanci či zástupci, vyplývající z (i) vašeho porušení ustanovení této smlouvy, (ii) vašeho používání služby, (iii) vašeho porušení příslušných právních předpisů, zákonů či nařízení v souvislosti s užíváním služby, (iv) veškerých ustanovení a záruk, které jste přijali ohledně jakéhokoliv aspektu služby, softwaru nebo přehledů pro jakoukoli třetí stranu, (v) veškerých nároků vznesených třetí stranou nebo jejím jménem týkajících se přímo či nepřímo vašeho používání služby, softwaru a přehledů, (vi) porušení vašich závazků o ochraně soukromí třetí strany a (vii) veškerých nároků s ohledem na jednání nebo opomenutí třetí strany v souvislosti se službou, softwarem nebo přehledy. Společnost Google vám poskytne písemné oznámení týkající se jakéhokoli vzneseného nároku, žaloby nebo jiného požadavku, z něhož vyplývá vaše povinnost společnost Google odškodnit. Jste povinni plně spolupracovat tak, jak bude přiměřeně nutné k obraně případného nároku. Společnost Google si vyhrazuje právo převzít na své vlastní náklady obhajobu a řízení jakékoli záležitosti odškodnění z vaší strany.

9. Třetí strany

Pokud použijete službu jménem třetí strany nebo třetí strana jinak použije službu pomocí vašeho účtu, ať už jste či nejste k tomu společností Google oprávněn, prohlašujete a zaručujete, že (a) jste oprávnění jednat jménem takové třetí strany a jste vázáni touto smlouvou a veškerými povinnostmi z této smlouvy vyplývajícími, (b) společnost Google může s třetí stranou sdílet jakákoli zákaznická data, která jsou specifická pro službu třetí strany a (c) neodhalíte zákaznická data třetí strany žádné další straně bez souhlasu této třetí strany.

10. VYLOUČENÍ ZÁRUK

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VYJMA JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, SPOLEČNOST GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINAK STANOVENÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE SPOLEČNOST GOOGLE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU VAŠEHO PŘÍJMU NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY A TO I V PŘÍPADĚ, KDY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD BYLY SPOLEČNOST GOOGLE NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A POBOČKY INFORMOVÁNY, VĚDĚLY NEBO MĚLY VĚDĚT A KDYŽ PŘÍMÉ ŠKODY NEPOKRYJÍ NÁPRAVY. CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE (A JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ) VŮČI VÁM NEBO PŘÍPADNÉ DALŠÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z NÁROKŮ, POŽADAVKŮ NEBO ŽALOB VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO SMLOUVY NESMÍ PŘEKROČIT ČÁSTKU 500 USD.

12. Oznámení o vlastnických právech

Služba, která zahrnuje software a všechna práva duševního vlastnictví v rámci služby, je vlastnictvím společnosti Google (a jejích dceřiných společností). Všechna práva týkající se softwaru, která vám výslovně nebyla udělena prostřednictvím této smlouvy, jsou vyhrazena a zůstávají společnosti Google a poskytovatelům licencí, včetně práva společnosti Google (a jejích dceřiných společností) na výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace. Aniž by byla dotčena obecnost předchozích ustanovení, souhlasíte s tím, že nebudete (a nedovolíte ani žádné třetí straně, aby tak učinila): (a) licencovat, distribuovat nebo používat službu nebo software nad rámec licence udělené touto smlouvou, (b) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozeniny, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat software nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód nebo obchodní tajemství služby, (c) pronajímat, půjčovat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva k softwaru nebo službě, (d) používat, zveřejňovat, předávat nebo představovat jakékoli zařízení, software nebo postup, který zasahuje nebo se pokouší zasahovat do činnosti služby nebo softwaru, (e) používat ochranné známky, obchodní jména, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky nebo autorská práva nebo jiná vlastnická práva spojená s poskytováním služby bez výslovného písemného souhlasu společnosti Google, (f) registrovat, pokoušet se registrovat nebo pomáhat zaregistrovat ochrannou známku, obchodní název, obchodní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky, autorská práva nebo jiná vlastnická práva společnosti Google (nebo jejích dceřiných společností) někomu jinému než je společnost Google (nebo popř. její dceřiné společnosti), nebo (g) odstraňovat, skrývat nebo měnit jakékoliv oznámení o autorských právech, ochranné známce nebo jiných vlastnických právech uvedených v nebo na jakémkoliv prvku služby a (h) napadat předběžným opatřením nebo soudním opatřením žádnou část služby na základě práva k patentům po dobu trvání této smlouvy a po dobu jednoho roku po skončení jejího trvání.

13. Práva vlády Spojených států

Pokud použítí služby vyžaduje vláda Spojených států (přímo nebo v zastoupení) či její hlavní dodavatel nebo subdodavatel (na jakékoli úrovni) v souladu s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pro akvizice ministerstva obrany (DOD)) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pro akvizice, které se netýkají DOD), budou práva vlády na software včetně práva používat, měnit, reprodukovat, vydávat, spouštět, zobrazovat nebo zveřejnit software nebo dokumentaci ve všech ohledech podléhat právům a omezením komerční licence uvedeným v této smlouvě.

14. Trvání a ukončení smlouvy

Kterákoli strana může tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Po skončení platnosti této smlouvy ukončí společnost Google poskytování služby, vy ji přestanete používat a smažete všechny kopie kódu GATC ze všech služeb, o čemž písemně vyrozumíte společnost Google do tří (3) pracovních dnů od výpovědi. V případě výpovědi (a) nebudete mít nárok na vrácení poplatků za používání služby či jiných poplatků a (b) jakékoliv neuhrazené pohledávky za službu poskytovanou do data výpovědi budou okamžitě splatné v plné výši a (c) všechna vaše historická data přehledů vám již nebudou k dispozici.

15. Změny smluvních podmínek a dalších zásad

Společnost Google může tyto podmínky a dodatečné podmínky týkající se služby měnit, a tak např. zohlednit změny právního řádu nebo změny služby. Tyto podmínky pravidelně sledujte. Společnost Google zveřejní veškeré aktualizace těchto podmínek na adrese www.google.com/intl/cs/analytics/, v zásadách služby Google Analytics na adrese www.google.com/analytics/policies nebo v jiných zásadách uvedených v těchto podmínkách na příslušné adrese URL těchto zásad. Změny nebudou účinné zpětně a v platnost vejdou nejdříve 14 dní po svém zveřejnění. V případě, že nesouhlasíte s aktualizovanými podmínkami služby, přestaňte Google Analytics používat. Žádná úprava ani změna této smlouvy není závazná, pokud (i) není provedena písemně a podepsána řádně zmocněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky online nebo pokud (iii) přestanete používat službu poté, co společnost Google zveřejní aktualizace smlouvy nebo jakékoliv zásady ohledně služby.

16. Různé, příslušné právní předpisy a soudní příslušnost

Společnost Google bude zproštěna plnění dle této smlouvy, pokud je toto plnění znemožněno, zpožděno nebo komplikováno příčinami mimo přiměřenou kontrolu. Tato smlouva (včetně případných změn, na kterých se strany dohodnou písemně) představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Google ohledně pojednávaného předmětu a ruší všechny předchozí smlouvy a prohlášení mezi stranami. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy považováno z jakéhokoli důvodu za nevymahatelné, bude toto ustanovení přeformulováno tak, aby bylo vymahatelné v maximální možné přípustné míře, aby upravovalo záměr smluvních stran, a zbývající část této smlouvy bude platit v plné míře a účinnosti. Tato smlouva se řídí a vykládá podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na zásady střetu právních předpisů. V případě, že dojde ke střetu mezi jinými zákony, pravidly a nařízeními a kalifornskými zákony, pravidly a nařízeními, převáží a budou rozhodující kalifornské zákony, pravidla a nařízení. Obě smluvní strany souhlasí s výhradní a osobní jurisdikcí soudů se sídlem v Santa Clara County v Kalifornii. Na tuto smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon o jednotných výpočetních informačních transakcích. Software je upraven vývozními nařízeními Spojených států a nesmí být vyvážen nebo používán v zemích či jedinci, na něž bylo uvaleno embargo. Veškerá oznámení společnosti Google zasílejte na adresu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA s kopií právnímu oddělení doporučeně, letecky nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne, přičemž tato oznámení budou považována za doručená při přijetí. Zřeknutí se jakéhokoli nároku nepředstavuje zřeknutí se všech ostatních nároků. Nesmíte postupovat nebo jinak převádět jakákoli vaše práva vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google a veškeré takové snahy budou neplatné. Vztah mezi společností Google a vámi není vztahem právního partnerství, nýbrž nezávislých dodavatelů. Ustanovení této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a subjekty, jimž byla smlouva smluvními stranami postoupena. Následující čísti této smlouvy budou platit i po jejím vypovězení: 1, 4, 5, 6 (s výjimkou posledních dvou vět), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Poslední aktualizace 5/24/2016

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false