ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА GOOGLE АНАЛИЗ

Тези Общи условия за предоставяне на услугата Google Анализ (настоящото „Споразумение“) са в сила между Google Inc. („Google“) и юридическото лице, което сключва Споразумението („Вие“). Това Споразумение урежда Вашето използване на стандартната услуга Google Анализ („Услугата”). ПРИ КЛИК ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“, ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И/ИЛИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ И ПРИЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА И ДА ОБВЪРЖЕТЕ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРОФИЛА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. С оглед на изложеното по-горе страните се споразумяват, както следва:

1. Определения

Профил“ означава профилът, който ще бъде таксуван за използването на Услугата. Посещенията на всички Подпрофили, свързани с една и съща Собственост, ще бъдат обобщени, преди да се определи размерът на таксата за използване на Услугата за съответната Собственост.s

Поверителна информация“ включва всички собствени данни и всяка друга информация, разкрита писмено от едната страна пред другата и обозначена като „поверителна“ или разкрита устно и предоставена писмено и маркирана като „поверителна“ в рамките на пет работни дни. Въпреки това поверителната информация няма да включва информация, която е или става публично достояние, която вече е притежание на получаващата страна, преди разкриването й от другата страна, или която е независимо разработена от получаващата страна, без използване на поверителната информация.

Потребителски данни“ или „Данни от Google Анализ“ означава данните, които събирате, обработвате или съхранявате, използвайки Услугата, и които се отнасят до характеристиките и дейностите на Посетителите.

Документация“ означава всяка придружаваща документация, предоставена Ви от Google за ползване с Обработващия софтуер, включително всяка документация, налична онлайн.

Проследяващ код на Google Aнализ (GATC)“ означава проследяващият код на Google Анализ, инсталиран на дадена Собственост с цел събиране на Потребителски данни, заедно с всички корекции, актуализации и надстройки (ъпгрейди), които Ви се предоставят.

Посещение“ означава основната единица, която се обработва от системата на Google Анализ. Посещението може да бъде извикване на системата на Google Анализ от различни библиотеки, включително Javascript (напр. analytics.js), Silverlight, Flash и Google за мобилни устройства. Посещението може да бъде разглеждане на страница, транзакция, елемент, събитие, социално взаимодействие или време на потребителите. Посещенията могат също така да бъдат доставени на системата на Google Анализ без използването на която и да е от многото библиотеки от други протоколи, поддържани от Google Анализ, и механизми, които Услугата Ви предоставя.

Обработващ софтуер“ означава сървърният софтуер на Google Анализ, заедно с всички негови надстройки, който анализира Потребителските данни и генерира Отчетите.

Подпрофил“ означава съвкупността от настройки, определящи заедно информацията, която да бъде включена или изключена от определен Отчет. Така например даден Подпрофил може да бъде създаден за преглед на малка част от определен уебсайт като уникален Отчет. За една и съща Собственост могат да бъдат създадени множество Подпрофили.

Собственост“ означава всяка уеб страница, приложение или друга собственост, намираща се под Ваш контрол, която изпраща данни на Google Анализ. Всяка Собственост включва основен Подпрофил, който измерва всички страници в Собствеността.

Декларация за поверителност“ означава правилата за поверителност на Собствеността.

Отчет“ означава полученият в резултат анализ, показван на адрес www.google.com/intl/bg/analytics/ за даден Подпрофил.

Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Google (или изцяло притежавани от Google дъщерни дружества), на които се съхраняват Обработващият софтуер и Потребителските данни.

Софтуер“ означава GATC и Обработващият софтуер.

Трета страна“ означава всяка трета страна, на която предоставяте достъп до Вашия Профил, или за която ползвате Услугата с цел събиране на информация от името на тази трета страна.

Посетители“ означава посетителите на Вашата Собственост.

Думите „включва” и „включително” означават „включително, но не само”.

2. Такси и Услуга

Съгласно разпоредбите на Раздел 15, Услугата Ви се предоставя без да се дължи такса за до 10 милиона Посещения месечно на Профил. В определени моменти Google може да променя своите такси и правила за плащане за Услугата, включително добавянето на разходи за географски данни, импортиране на данни за разходите от търсачки или други такси, наложени на Google или на изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества от трети страни доставчици, за включването на данни в Отчетите на Услугата. Промените на таксите или правилата за плащане влизат в сила след приемането от Ваша страна на тези промени, които ще бъдат публикувани на адрес www.google.com/intl/bg/analytics/. Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение и всички разходи за събирането на подобни суми (включително хонорари за адвокат), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и могат да бъдат удържани от кредитната карта или чрез друг механизъм за таксуване, свързан с Вашия Профил в AdWords.

3. Членски профил, парола и сигурност

За да се регистрирате за Услугата, трябва да завършите процеса по регистрация, предоставяйки на Google актуална, пълна и точна информация съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително Вашите имейл адрес (потребителско име) и парола. Ваше е задължението да пазите своите пароли и Вие носите пълна отговорност за използването на Вашите Профили от Вас или от трета страна. Единствено Вие носите отговорност за всички действия, извършвани във Вашия Профил. Вие трябва да уведомите незабавно Google, в случай че научите за каквото и да е неупълномощено използване на Вашия Профил, както и за каквито и да е други нарушения на сигурността. Членове на екипа за поддръжка от Google (или изцяло притежавани от Google дъщерни дружества) може понякога да влизат в Услугата, използвайки Вашата парола, с цел извършване на поддръжка или подобрения, включително и за да Ви предоставят помощ при технически затруднения или такива, свързани с таксуването.

4. Неизключителен лиценз.

При спазване условията на това Споразумение Google: (а) Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на прехвърляне лиценз да инсталирате, копирате и използвате GATC само доколкото е необходимо, за да използвате Услугата за Ваши Собствености или Собствености на Трети страни и (б) Вие имате право на отдалечен достъп, преглед и изтегляне на Вашите Отчети, съхранявани на адрес www.google.com/intl/bg/analytics/. Вие няма да извършвате (и няма да позволявате на трети страни да извършват) следното: (1) копиране, изменение, адаптиране, превеждане или създаване по друг начин на производен продукт от Софтуера или Документацията; (2) обратен инженеринг, декомпилиране, деасемблиране или опити по друг начин да се открие изходния код на Софтуера, освен до степен, изрично позволена според действащото законодателство, под чиято юрисдикция попадате; (3) наемане, даване под наем, продаване, предоставяне или по друг начин прехвърляне на права за или над Обработващия софтуер, Документацията или Услугата; (4) отстраняване на информация или етикети за собствеността върху Софтуера или поставени по друг начин от Услугата; (5) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или практика, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или на Софтуера или (6) използване на данни, означени като принадлежащи на трета страна в Услугата за цели, различни от създаване, преглед и сваляне на Отчети. При използването на и достъпа до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите, Вие трябва да спазвате всички приложими закони и наредби.

5. Поверителност

Нито една от страните няма право да използва или разкрива Поверителната информация на другата страна без нейното предварително писмено съгласие, освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение, или ако това се изисква от закон, наредба или съдебно разпореждане; в такъв случай страната, заставена да разкрие Поверителна информация, ще даде на другата Страна предизвестие в разумен срок, преди да разкрие Поверителната информация.

6. Информационни права и публичност

Google и изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества могат, при спазване на условията на Декларацията за поверителност на Google (публикувана на www.google.com/intl/bg/policies/privacy/), да запазят и използват информацията, събрана по време на Вашето използване на Услугата. Google няма да споделя Вашите или на която и да е Трета страна Потребителски данни с каквито и да е трети страни, освен ако Google (1) няма съгласието Ви за каквито и да е Потребителски данни или съгласието на която и да е Трета страна за Потребителските данни на тази страна; (2) не заключи, че това се изисква по закон или ако добросъвестно счита, че достъпът, запазването или разкриването на Потребителски данни са наложителни в рамките на разумното, с оглед защита на правата, собствеността или сигурносттана Google, на неговите потребители или на обществото; или (3) не предоставя на трети страни Потребителски данни, при определени ограничени обстоятелства, за изпълнението на задачи от името на Google (напр. фактуриране или съхраняване на данни) пристроги ограничения, които пречат на използването или споделянето на данните, освен според нарежданията на Google. Когато това бъде направено, то е предмет на споразумения, които задължават съответните страни да обработват Потребителски данни единствено според инструкциите на Google, в съответствие с настоящото Споразумение и при прилагане на подходящи мерки за осигуряване на поверителност и сигурност.

7. Защита на личните данни

Няма да предоставяте и да съдействате или разрешавате на която и да е трета страна да предоставя на Google информация, която може да се използва или да се разпознае от Google като информация, позволяваща персонална идентификация.

Трябва да имате и съблюдавате подходяща Декларация за поверителност и да спазвате всички приложими закони, правила и нормативни актове, свързани със събирането на информация от Посетители. Трябва да публикувате Декларация за поверителност и тя трябва да съдържа уведомление за използваните от Вас „бисквитки“ за събиране на данни. Трябва да посочите използването на Google Анализ и как Google Анализ събира и обработва на данни. Това може да се направи чрез показване на видно място на връзка към страницата „Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете или приложенията на партньорите ни“ (намираща се на www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/ или на друг URL адрес, който Google може да предоставя от време на време). Трябва да положите икономически оправдани усилия, за да осигурите че на Посетителя е предоставена на ясна и изчерпателна информация на относно и че същият се съгласява със съхранението на и достъпа до „бисквитки“ или друга информация на устройството му, когато подобна дейност се извършва във връзка с Услугата и когато предоставянето на такава информация и получаването на съгласието се изискват по закон.

Не трябва да заобикаляте която и да е от функциите за защита на личните данни(напр. отказ), които са част от Услугата.

Вие може да участвате в интегрирана версия на Google Анализ и определени рекламни услуги на DoubleClick и Google („Функции на Google Анализ за рекламиране“). Ако използвате Функции на Google Анализ за рекламиране, трябва да спазвате правилата им (достъпни на адрес support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=bg&topic=2611283). Достъпът Ви до и използването на рекламни услуги на DoubleClick или Google са предмет на условията, установени между Вас и Google и приложими спрямо тези услуги.

Ако използвате Анализ 360 Suite Home, то неговото използване от Ваша страна е уредено от Общите условия за Google Анализ 360 Suite Home (или последващите му преименувания), които можете да намерите на адрес https://360suite.google.com/terms (или на друг URL адрес, който Google може да предостави) с периодичните им изменения („Общите условия за Suite Home“), но предвид секция 2 от Общите условия за Suite Home използването на Услугата ще продължи се урежда от това Споразумение.

8. Обезщетение.

До степента, позволена от приложимото законодателство, Вие ще обезщетите и ще пазите и защитавате Google и изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества, за своя сметка, от всякакви искове, действия, производства и съдебни дела, заведени срещу Google или срещу който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори, от трети страни и за всички отговорности, вреди, извънсъдебни споразумения, неустойки, санкции, разходи или разноски (включително разумни разходи за адвокатски възнаграждения и други процесуални разходи), понесени от Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори, произтичащи от или във връзка със (1) нарушаването от Ваша страна на което и да било от условията на настоящото Споразумение; (2) Вашето използване на Услугата; (3) нарушаването от Ваша страна на приложимото законодателство, правила или разпоредби във връзка с Услугата, (4) всякакви декларации и гаранции, дадени от Вас на която и да е Трета страна относно която и да е част от Услугата, Софтуера или Отчетите ; (5) каквито и да е искове от или от името на Трета страна, които се отнасят пряко или непряко до Вашето използване на Услугата, Софтуера или Отчетите; (6) неизпълнение на задълженията Ви за поверителност и защита на личните данни към която и да е Трета страна и (7) всякакви искове по отношение на действия или бездействия на Трета страна във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите. Google ще ви уведоми писмено за всеки иск, дело или действие, за което трябва да обезщетите Google. Вие трябва да сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата срещу всеки иск. Google си запазва правото да поеме, за своя сметка, цялостната защита и контрол по всеки въпрос, предмет на обезщетение от Ваша страна.

9. Трети страни.

Ако използвате Услугата от името на Трета страна или Трета страна по друг начин използва Услугата през Вашия Профил, независимо дали сте упълномощени от Google за това, Вие декларирате и гарантирате, че (а) сте упълномощени да действате от името на тази Трета страна и да обвържете тази Трета страна с това Споразумение и с всички задължения, които имате по него; (б) Google може да споделя с Третата страна всички Потребителски данни, които са специфични за Собствеността на Третата страна и (в) Вие няма да разкривате Потребителските данни на Третата страна на никоя друга страна без съгласието на Третата страна.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ.

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, GOOGLE НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНА, ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЛИ ДРУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, GOOGLE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ ИЛИ КОСВЕНИ, ИЗВЪНРЕДНИ, НЕПРЕДВИДЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО GOOGLE ИЛИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ С GOOGLE ЛИЦА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ, А ЗНАЕЛИ СА ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ТАКИВА ВРЕДИ СА ВЪЗМОЖНИ И ДОРИ АКО ПРЕКИТЕ ВРЕДИ НЕ ВОДЯТ ДО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ, ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА GOOGLE (И НА ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ GOOGLE ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА) КЪМ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ВРЕДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИ, ИСКОВЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЯМА ДА НАДВИШАВА 500 Щ.Д.

12. Известие за права на собственост

Услугата, която включва Софтуера и всички Права на интелектуална собственост, върху него, е и ще остане собственост на Google (и на изцяло притежавани от Google дъщерни дружества). Всички права, съдържащи се във и отнасящи се до Софтуера, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, са изрично запазени за и принадлежат на Google и неговите лицензодатели, без ограничения, включително едноличното право на собственост на Google (и на изцяло притежавани от Google дъщерни дружества) над Софтуера и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното, Вие се съгласявате да не извършвате (и да не позволявате на трета страна да извършва) следното: (а) предоставяне на производни лицензи, разпространяване или използване на Услугата или Софтуера извън обхвата на предоставения по силата на настоящото Споразумение лиценз; (б) копиране, изменение, приспособяване, превеждане, създаване на производни продукти, обратен инженеринг, декомпилиране, деасемблиране или опити по друг начин да се открие изходния код или търговските тайни, свързани с Услугата; (в) наемане, даване под наем, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върхуили по отношение на Софтуера или Услугата; (г) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или практика, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или на Софтуера; (д) използване на търговски марки, търговски наименования, марки на услуги, лога, домейни и каквито и да е други отличителни характеристики на марката, на авторски права или други права, свързани с Услугата, за каквито и да било цели, без изричното писмено съгласие на Google; (е) регистриране, опит за регистриране или помощ на трета страна да регистрира която и да било търговска марка, търговско наименование, марка на услуга, лога, домейни и други отличителни характеристики на марката, авторски права или други права, свързани с Google (или с изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества), освен от името на Google (или на изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества, в зависимост от случая); или (ж) премахване, прикриване или променяне на уведомление за авторски права, търговски марки или други права , показвани в Услугата или върху който и да е елемент, включен в Услугата; или (з) в хода на производство, инициирано по време на срока на действие на настоящото Споразумение или в рамките на една година след неговото изтичане, искане за постановяването на спиране на каквато и да било част от Услугата на основание нарушен патент.

13. Права на Правителството на САЩ.

Според предвиденото в 48 C.F.R. 227.7202-4 (за придобивките на Военния Департамент (ВД) и 48 C.F.R. 2.101 и 12.212 (за придобивки на департаменти, различни от ВД), ако Услугата се ползва от или от името на Правителството на САЩ или от пряк доставчик на или подизпълнител на доставчик (независимо кой по ред) на Правителството на САЩ или , то правата на Правителството по отношение на Софтуера, включително правата му на ползване, модифициране, възпроизвеждане, оповестяване, изпълнение, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, ще бъде предмет във всички аспекти на търговско-лицензионните права и ограничения, предвидени в настоящото Споразумение.

14. Срок и Прекратяване.

Всяка от страните има право да прекрати това Споразумение по всяко време, като изпрати предизвестие. В случай на прекратяване на настоящото Споразумение, Google ще спре предоставянето на Услугата, а Вие ще преустановите достъпването на до Услугата, ще изтриете всички копия на GATC от всичкитие си Собствености и ще удостоверите това в писмен вид пред Google в рамките на 3 работни дни от подобно прекратяване. В случай на прекратяване (а) Вие няма да имате право да Ви бъдат възстановени каквито и да било суми за такси за използване или други такси; (б) всички неизплатени суми за предоставената до датата на прекратяване Услуга ще станат изискуеми незабавно и в пълен размер; и (в) всички Ваши данни от предишни Отчети вече няма да бъдат на Ваше разположение.

15. Изменения в Общите условия и в други правила

Google може да изменя настоящите общи условия или всякакви допълнителни условия, които се прилагат към Услугата, например за да отрази промени в закона или в Услугата. Трябва да преглеждате условията редовно. Google ще публикува известие за промени на настоящите условия на адрес www.google.com/intl/bg/analytics/, за промени в Правилата на Google Анализ на адрес www.google.com/analytics/policies, а за промяна на други правила, споменати в настоящите условия - на съответните URL адреси за тези правила. Промените няма да се прилагат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 дни, след като са публикувани. Ако не сте съгласни с променените условия за Услугата, Вие трябва да прекратите използването на Google Анализ. Никое изменение или модификация на настоящото Споразумение няма да бъде обвързващо, освен ако (1) е извършено в писмена форма и е подписано от надлежно упълномощен представител на Google; (2) Вие приемете обновените условия онлайн; или (3) Вие продължите да използвате Услугата след публикуването от Google на изменения по Споразумението или по което и да било правило, регулиращо Услугата.

16. Други, приложимо законодателство и компетентен съд

Google ще се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън неговия разумен контрол. Това Споразумение (включително измененията, договорени в писмен вид между страните) представлява цялостен договор между Вас и Google по отношение на предмета му и отменя всички предходни споразумения и волеизявления между страните. Ако която и да било разпоредба от това Споразумение се окаже недействителна поради каквато и да е причина, то тази разпоредба ще бъде променена, доколкото е необходимо, за да бъде действителна, до максималната разрешена степен, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде изцяло приложима и в сила. Това Споразумение ще се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на щата Калифорния, без препращане към стълкновителните правни норми. В случай на какъвто и да е конфликт между чуждестранно законодателство, правила и регулации и законодателството, правилата и регулациите на щата Калифорния, превес и регулативна сила ще имат законодателството, правилата и наредбите на щата Калифорния. Всяка страна приема да се подчини на изключителната и лична компетентност на съдилищата на територията на окръг Санта Клара, Калифорния. Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация не се прилагат по отношение на това Споразумение. Софтуерът се контролира от Експортното законодателство на САЩ и не може да бъде изнасян във или използван от държави или лица, на които е наложено ембарго. Всички известия до Google трябва да бъдат изпращани на адрес: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, с копие до Правния отдел, чрез първокласна или въздушна поща или куриерска фирма и се считат за връчени при своето получаване. Отказът от отговорност по отношение на което и да било неизпълнение на задължения не представлява отказ от отговорност по отношение на което и да било последващо неизпълнение на задължения. Вие нямате право да предоставяте или по друг начин да прехвърляте правата си по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на Google и всеки подобен опит ще се счита за нищожен. Отношенията между Google и Вас не представляват съдружие, а взаимоотношения между независими предприемачи. Това Споразумение е обвързващо и влиза в сила в полза на съответните правоприемници и приобретатели на страните по него. Следните раздели от Споразумението ще запазят действието си и след прекратяването му: 1, 4, 5, 6 (с изключение на последните две изречения), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16.

Последна актуализация 5/24/2016

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню