Google Analytics והסדר 'מגן הפרטיות' שנחתם בין האיחוד האירופי לארצות הברית

כפי שמתואר באישור 'מגן הפרטיות' שקיבלנו, Google פועלת בהתאם לתנאי המסגרת המפורטים בהסדר 'מגן הפרטיות' שנחתם בין ארה"ב לאיחוד האירופי, כפי שהוגדרו על ידי משרד המסחר בארצות הברית, בכל הנוגע לאיסוף של מידע אישי מאזרחים של מדינות החברות באיחוד האירופי, שמירתו והשימוש בו, בכפוף לאכיפה שתבצע ועדת המסחר הפדרלית של ארצות הברית. Google, לרבות .‏Google Inc וחברות-הבת שבבעלותה המלאה בארצות הברית, אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות הרלוונטיים המפורטים ב'מגן הפרטיות' גם בהתייחס לשימוש ב-Google Analytics.

 

איננו דורשים מהלקוחות שלנו לבצע כל פעולה בנידון. האישור שניתן ל-Google זמין כאן.

בחוזים שכפופים לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR), אנחנו משלבים את התנאים לעיבוד נתונים.

נוסף על כך, Google Analytics ו-Google Analytics 360 קיבלו אישור ISO 27001 המעיד על עמידה בתנאים של תקן אבטחה עצמאי זה. ISO 27001, שהוא אחד התקנים המוכרים ביותר בעולם, מאשר את תאימות המערכות שבהן נעשה שימוש ב-Google Analytics וב-Google Analytics 360.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?