Liên kết Google Play với Firebase

Bạn phải liên kết tới Google Play để xem sự kiện in_app_purchase cho ứng dụng Android của bạn. Khi bạn liên kết Google Play với dự án Firebase của mình:

 • Dữ liệu Google Play (ví dụ: dữ liệu về sự cố và doanh thu) và tính năng (ví dụ: Báo cáo sự cố) có thể truy cập trong Firebase
 • Dữ liệu Firebase (ví dụ: đối tượng Google Analytics cho Firebase của bạn) và tính năng (ví dụ: Báo cáo sự cố) có thể truy cập trong Google Play Developer Console
Trong bài viết này:

Để liên kết Google Play với dự án Firebase của bạn:

 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Liên kết tài khoản.
 4. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết tới Google Play.
  Nếu dự án của bạn đã được liên kết, bạn sẽ thấy Quản lý liên kết thay thế.
  Nếu không có tài khoản Nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể nhấp vào tạo tài khoản để tạo tài khoản mới.
Khi liên kết, mỗi ứng dụng Android của bạn tồn tại trên Google Play sẽ có chứng chỉ ký kết sản xuất SHA1 được nhập. Bạn nhìn thấy chứng chỉ này trong Cài đặt dự án của mình.
Để hủy liên kết Google Play khỏi dự án Firebase của bạn:
 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Liên kết tài khoản.
 4. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Quản lý liên kết.
 5. Trong thông tin chi tiết trên Google Play, hãy nhấp vào Hủy liên kết tài khoản.
 6. Nhấp vào Xác nhận hủy liên kết.

Việc hủy liên kết (các) tài khoản khỏi dự án sẽ ngưng chia sẻ dữ liệu.

 • Tất cả dữ liệu được chia sẻ trước khi liên kết bị cắt đứt vẫn có thể truy cập được đối với cả Google Play lẫn Firebase.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?