Liên kết AdMob với Firebase

Liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong AdMob. Khi bạn liên kết tới Firebase, dữ liệu của bạn có sẵn cho AdMob bất kể cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho Firebase của bạn là gì. Điều này cho phép dữ liệu Analytics của bạn chuyển đến AdMob để tăng cường tính năng của sản phẩm và kiếm tiền trên sản phẩm.

Trong bài viết này:

Trước khi bắt đầu

Tất cả ứng dụng Firebase phải tích hợp SDK AdMob trước khi có thể liên kết ứng dụng với AdMob. Tìm hiểu cách tích hợp SDK AdMob.

Để liên kết ứng dụng với AdMob:

 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Liên kết tài khoản.
 4. Trên thẻ AdMob, hãy nhấp vào SDK Android hoặc SDK iOS, cho phù hợp với ứng dụng bạn muốn liên kết.

  Nếu ít nhất một trong các ứng dụng của bạn đã được liên kết với AdMob và bạn muốn thêm một ứng dụng khác, hãy nhấp vào Xem ứng dụng được liên kết của bạn. Danh sách các ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị. Nhấp vào Liên kết ứng dụng này bên cạnh mỗi ứng dụng mà bạn muốn liên kết.

  Nếu bạn không có quyền truy cập tài khoản AdMob, bạn có thể nhấp vào tạo tài khoản để tạo tài khoản.
 5. Tiếp tục quá trình liên kết trong AdMob. Hiện tại, chỉ có thể hoàn thành việc liên kết và hủy liên kết trong AdMob.

Xem ứng dụng nào được liên kết với AdMob

Để biết ứng dụng nào của bạn đã được liên kết với AdMob:
 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Liên kết tài khoản.
 4. Trên thẻ AdMob, nhấp vào Xem các ứng dụng được liên kết của bạn.
Để hủy liên kết ứng dụng khỏi AdMob:
 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Liên kết tài khoản.
 4. Trên thẻ AdMob, nhấp vào Xem các ứng dụng được liên kết của bạn.
 5. Nhấp vào Quản lý trong AdMob bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn hủy liên kết.
 6. Tiếp tục quá trình hủy liên kết trong AdMob. Hiện tại, chỉ có thể hoàn thành việc liên kết và hủy liên kết trong AdMob.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?