Flytt et område

Flytt et område fra én konto til en annen.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om flytting av områder

Hvis du har behov for å omorganisere områdene dine i Analytics, kan du flytte dem (og de tilknyttede datautvalgene) fra én konto til en annen.

Ved å flytte områder kan du tilpasse implementeringen av Analytics etter bedriftens behov. Du kan ha behov for å omorganisere områdene etter en fusjon, en intern omstrukturering, etter å ha inngått en avtale med et nytt byrå eller i forbindelse med at du utvikler en ny strategi for sammendrag (roll-ups).

Du kan flytte et område fra en kildekonto til en destinasjonskonto.

For å kunne flytte et område må du ha tillatelse til å administrere brukere samt redigeringstillatelse både i kilde- og destinasjonskontoen.

Dette bør du være klar over

Kildekonto

Hvis kildekontoen ikke lenger inneholder noen områder etter flyttingen, kan du slette den. Hvis du har en tom kildekonto, blir den fortsatt talt opp mot det maksimale antallet Analytics-kontoer du kan ha.

Sporings-ID og merking

Sporings-ID-en (f.eks. UA-12345-1) endres ikke, og dermed behøver du heller ikke å endre taggene.

ID-en brukes ikke på nytt i kildekontoen, så sporings-ID-en er fortsatt unik i Analytics-miljøet ditt.

Vær oppmerksom på at den opprinnelige kontoen fortsatt identifiseres i ID-en (f.eks. UA-<kildekontonummer>-1), og ettersom ID-en ikke endres, kan eventuelle automatiske prosesser du har konfigurert for destinasjonsområdet, som trekker slutninger om kontonummeret, bli påvirket.

Tillatelser for områder

Når du flytter et område, har du to alternativer for behandlingen av tillatelser:

 • Erstatt de eksisterende tillatelsene for området og datautvalgene med tillatelsene i destinasjonskontoen. Området og de tilknyttede datautvalgene arver tillatelsene fra destinasjonskontoen.
 • Behold de nåværende tillatelsene for området og datautvalgene. De nåværende tillatelsene for områdene og datautvalgene kopieres sammen med området. Brukere som har tilgang på kontonivå i kildekontoen, får tilgang på områdenivå i destinasjonskontoen.

Rapportdata

Alle rapportdata som er tilknyttet et område, flyttes (men kopieres ikke) til destinasjonskontoen.

Områdeinnstillinger og tilknyttede konfigurasjoner og objekter

Områdeinnstillingene beholdes når du flytter områder. Det er også tilfellet med andre innstillinger og tilknyttede objekter som sporingstilpasninger (f.eks. User-ID), remarketingmålgrupper og dynamiske attributter, egendefinerte definisjoner, dataimportering og egendefinerte tabeller).

I Google Ads kan dynamiske attributter bli omtalt som parametere.

Rapporteringsvisninger

Alle datautvalg tilknyttet et område flyttes, og alle innstillinger for datautvalg forblir uendret.

I tillegg flyttes alle ressurser som er tilknyttet området, inkludert oversikter, tilpassede rapporter, annoteringer, segmenter og mål.

Filtre

Filtre som tas i bruk i datautvalgene i området, kopieres til destinasjonskontoen.

Ved eksakt samsvar i destinasjonskontoen (filternavn og konfigurasjon) kopieres ikke filteret, men filteret i destinasjonskontoen tas i stedet i bruk.

Filtre fjernes aldri fra kildekontoen.

Tilknyttede kontoer og integrasjoner

Du beholder alle tilknytninger mellom kontoer og områder (f.eks. Google Ads, AdSense) samt alle integrasjoner du har med andre plattformer, for eksempel Campaign Manager, Display & Video 360 og Search Ads 360, selv om du flytter det aktuelle området.

Hvis du har planer om å flytte et område du også vil integrere med Search Ads 360, må du opprette integrasjonen først og så flytte området. Hvis du flytter et område som ikke er tilknyttet Search Ads 360, kan du for øyeblikket ikke tilknytte Search Ads 360 etter at du flytter området.

Hvis du har knyttet et Analytics-område sammen med en konto med Google Ad Manager, får du kanskje ikke flyttet dette området. Hvis du vil flytte et slikt område, kan du be brukerstøtterepresentanten din for Google Marketing Platform om å fjerne tilknytningen til Ad Manager først. Du kan gjenopprette tilknytningen etter flyttingen.

Hvis du har behov for å fjerne tilknytningen mellom Analytics 360 og Ad Manager-integrasjonen din for å få flyttet et område, bør du være oppmerksom på at dette medfører at alle målgruppene som er publisert på de aktuelle tilknyttede destinasjonene, blir avsluttet. For øyeblikket kan du ikke gjenåpne slike målgrupper via Analytics.

Optimize-eksperimenter

Hvis du har Optimize-eksperimenter tilknyttet et område, kan disse eksperimentene bli avviklet hvis du flytter det aktuelle området.

Fakturering

Fakturering gjelder bare for Analytics 360-områder.

Når du flytter et område, endres kontoen som området faktureres for, for hele den inneværende måneden. Hvis du for eksempel flytter et område fra konto A til konto B den 15. i måneden, blir konto B fakturert for området for hele den inneværende måneden og alle påfølgende måneder.

Tilfeller der du ikke kan flytte områder

Under følgende omstendigheter kan du ikke flytte områder:

 1. Kilde- og destinasjonskontoen tilhører ulike organisasjoner i Google Marketing Platform.
 2. Kildekontoen tilhører ikke noen organisasjon i Google Marketing Platform, mens destinasjonskontoen tilhører en organisasjon i Google Marketing Platform.
  Kontakt en administrator i organisasjonen for å knytte kildekontoen til den samme kontoen som destinasjonskontoen.
 3. Tjenestenivået for området blir satt til 360, og kontosammenknyttingen til organisasjonen er ikke bekreftet. Kontakt en administrator i organisasjonen for å
 4. Du har verken tillatelse til å administrere brukere eller redigeringstillatelse i destinasjonskontoen.
 5. Området er knyttet til Google Ad Manager.
  Kontakt brukerstøtterepresentanten din for Google Marketing Platform for å fjerne tilknytningen til området. Du kan gjenopprette tilknytningen senere.
  Hvis du flytter området til en destinasjonskonto som eies av en annen juridisk enhet enn kildekontoen, må du signere en ny kontrakt om tilknytning.
 6. Én eller flere fullstendige rapporter for området er under behandling.
  Vent til behandlingen av de fullstendige rapportene er fullført, og gjør deretter et nytt forsøk.
 7. Destinasjonskontoen har allerede det maksimale antallet områder (standardgrensen er 50).
 8. Området er et sammendragsområde eller et kildeområde.
  Du kan ikke flytte sammendragsområder. Hvis du vil flytte et kildeområde, må du først fjerne tilknytningen mellom kildeområdet og sammendragsområdet.

Sånn flytter du områder

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator.
 3. I KONTO-kolonnen bruker du menyen for å velge kontoen som inneholder området du vil flytte.
  Hvis du har mange kontoer, kan du bruke søkefeltet for å finne riktig konto.
 4. I OMRÅDE-kolonnen velger du området du vil flytte.
 5. Klikk på Områdeinnstillinger og deretter på Flytt området.
 6. Velg destinasjonskontoen.
 7. Velg innstillingene for tillatelser:
  • Behold de eksisterende tillatelsene for området og datautvalgene. De nåværende brukertillatelsene kopieres sammen med området, og området arver ikke tillatelser fra destinasjonskontoen.
  • Erstatt de eksisterende tillatelsene for området og datautvalgene med tillatelsene i destinasjonskontoen. Området arver tillatelser fra destinasjonskontoen.
 8. Klikk på Flytt.
 9. Bekreft databehandlingen, og klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?