Publika

Tyto funkce jsou k dispozici i ve službách typu aplikace a web v Analytics. Další informace

Publika umožňují segmentovat uživatele způsobem, který je pro vaši firmu důležitý. Můžete segmentovat podle událostí (např. session_start nebo level_up) a podle vlastnosti uživatele (např. věk, pohlaví, jazyk) a kombinovat události, parametry a vlastnosti takovým způsobem, abyste vymezili prakticky libovolný segment uživatelů.

Použití publik:

S tím, jak služba Firebase získává nová data o uživatelích, probíhá průběžné vyhodnocování publik a kontrola, zda stále splňují kritéria pro daná publika. Když nejnovější údaje naznačují, že již kritéria nesplňují, jsou z daných publik odstraněni.

Pokud projekt propojíte se službou Google Ads (Nastavení projektu > Integrace), budou publika k dispozici ve sdílené knihovně Google Ads a budete je moci využívat v reklamních kampaních. Můžete provádět remarketing zaměřený na současné nebo dřívější uživatele, vytvářet podobná publika nebo hledat nové uživatele.

Seznamy uživatelů v Google Ads se předvyplní údaji za posledních 30 dnů (pokud jsou k dispozici).

Než budete na publikum cílit ve funkci Cloud Messaging nebo Remote Config, zkontrolujte, kolik uživatelů dané publikum má a zda splňuje očekávání.

Velikost publika se obvykle liší od velikosti remarketingového seznamu. Bývá to obvykle tím, že ID měření nelze posílat do remarketingových seznamů služby Google Ads, dokud není provedeno propojení s účty Google Ads.

Obsah tohoto článku:

Tabulka pro správu

V tabulce jsou uvedena přednastavená publika a ta, která jste si personalizovali. Následující publika jsou předvolená:

 • Všichni uživatelé: Uživatelé, kteří vůbec kdy spustili vaši aplikaci.
 • Kupující: Uživatelé, kteří dokončili nákup v aplikaci nebo nákup v elektronickém obchodě.

Kliknutím na publikum v tabulce zobrazíte podrobný přehled pro dané publikum. Uživatelské metriky v tomto přehledu počítají uživatele, kteří byli aktivní v období použitém pro přehled.

Duplikování, úpravy, mazání a vložení na hlavní panel

Chcete-li publikum duplikovat, upravit nebo smazat, případně ho vložit na hlavní panel, klikněte na ikonu action menu na řádku zcela vpravo.

Vytvoření publika

V jednom projektu můžete vytvořit až 50 publik.

Na publika s údaji o věku, pohlaví a zájmech nelze ve Firebase cílit.

Publikum vytvoříte tak, že nastavíte podmínky na základě dimenze, metriky a údajů o událostech, které shromažďujete ze služby. Vytvořené publikum shromažďuje uživatele, kteří splňují dané podmínky. Toto shromažďování začíná od momentu vytvoření.

Rozsah

Při nastavování podmínek definujete rozsah, ve kterém musí být splněny: pro všechny relace, v jedné relaci nebo v jedné události.

Statické vs. dynamické hodnocení

Podmínky podporují statické a dynamické hodnocení. Statické hodnocení zahrnuje všechny uživatele, kteří danou podmínku alespoň jednou splnili. Dynamické hodnocení uživatele začlení, když podmínku splní, a vyloučí, když ji při příští příležitosti nesplní.

Metriky v časových oknech

Podmínky podporují i metriky v časových oknech: můžete určit, že podmínka metriky může být splněna v libovolném okamžiku za celou dobu existence uživatele, nebo během určitého počtu dní (např. > 5 během libovolných 7 dní).

Sekvence

Sekvence umožňují definovat pořadí, ve kterém musí být podmínky splněny: nepřímo následován krokem (kdykoliv po předchozím kroku), přímo následován krokem (bezprostředně po předchozím kroku) nebo v určitém období. U sekvencí také můžete zadat rozsah.

Po vytvoření publika

Vytvořené publikum shromažďuje uživatele, kteří splňují dané podmínky. Toto shromažďování začíná od momentu vytvoření.

Když vytvoříte publikum, které je exportováno do Google Ads, služba Analytics přidá všechny uživatele, kteří za posledních 30 dní splnili kritéria pro dané publikum (za předpokladu, že máte alespoň 30 dní dat).

Při definování publika se na kartě se souhrnem aktualizuje počet uživatelů, kteří splnili kritéria během posledních 30 dnů, abyste měli představu o jeho potenciální velikosti.

Vytvořit

Postup vytvoření publika:

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Publika.
 3. Při vytváření publika máte tři možnosti:

Ovládací prvky pro vytváření publik

Vytvoření nového publika

 1. Klikněte na tlačítko NOVÉ PUBLIKUM.
 2. Zadejte název a popis publika. Tento název a popis vám umožní identifikovat publikum v tabulce pro správu.
 3. Kliknutím na možnost Přidat skupinu podmínek přidáte uživatele, kteří splňují podmínky založené na dimenzích, metrikách a událostech. Například: Věk je jedna z možností 18–24, 25–34.
  • Nastavte rozsah podmínky. Pomocí nabídky v pravém horním rohu vyberte možnost:
   • Napříč všemi relacemi: všechny podmínky musí být splněny během existence uživatele
   • V rámci stejné relace: všechny podmínky musí být splněny v jedné relaci (další informace o počítání relací)
   • V rámci stejné události: všechny podmínky musí být splněny v jedné události
  • Podmínky podporují statické a dynamické vyhodnocení dimenzí. Vyberte možnost Kdykoli, pokud chcete zahrnout uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli (statické hodnocení). Pokud tuto možnost nevyberete, je hodnocení uživatele pro publikum dynamické: uživatelé jsou přidáváni k publiku, když splňují podmínky, a odstraňováni, když je již nesplňují.
  • Podmínky podporují metriky v časových oknech. Příklad: in_app_purchase event_count > 5 v libovolném 7denním období.
  • Vyberte možnost v libovolném ___denním období, pokud chcete použít počet v určitém časovém okně, a ne za celou existenci.
  • Podle potřeby přidejte podmínky OR nebo AND.
 4. Kliknutím na Přidat sekvenci můžete přidat uživatele splňující podmínky, které byly splněny v určitém pořadí, a případně v určitém časovém období. Příklad: Krok 1: first_open, Krok 2: in_app_purchase.
  • Nastavte rozsah sekvence: Napříč všemi relacemi, V rámci jedné relace, Zdědit (zdědit rozsah podmínky).
  • Nastavte časové omezení na ZAPNUTO a určete délku časového okna, ve kterém se musí celá sekvence odehrát (například 30 minut).
  • Nastavte rozsah pro krok 1: Zdědit (zdědit rozsah podmínky), V rámci jedné relace, Napříč všemi relacemi.
  • Nakonfigurujte podmínku pro krok 1.
  • Klikněte na tlačítko Přidat krok pro každý další krok, který chcete zahrnout do sekvence.
   • Vyberte možnost je nepřímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku může dojít kdykoli po předchozím kroku.
   • Vyberte možnost je přímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku musí dojít bezprostředně po předchozím kroku.
   • Vyberte možnost V rozmezí, pokud chcete definovat maximální dobu mezi kroky.
   • Nastavte rozsah tohoto kroku.
 5. Kliknutím na PŘIDAT SKUPINU VYLOUČENÍ můžete vytvořit podmínku, která určité uživatele vyloučí.

  Chcete-li uživatele ze segmentu vyloučit pouze na dobu, kdy příslušnou podmínku splňují, vyberte možnost Dočasně vyloučit uživatele, když.

  Chcete-li ze segmentu trvale vyloučit všechny uživatele, kteří podmínku někdy splnili, vyberte možnost Trvale vyloučit uživatele, když.

  U uživatelé se nejprve vyhodnocují podmínky, které zahrnují do publika, a až pak podmínky vylučující z publika. Pokud vyhovují vylučujícím podmínkám, nejsou do publika zařazeni.
 6. Délka trvání členství: Zadejte počet dní, po které uživatelé zůstanou v publiku (1–540).

  Když zvolíte možnost Nastavit na maximální limit, nastavíte maximální dobu pro systémy, které umožňují více než 540 dní (např. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Vždy, když uživatel provede akci, kterou se kvalifikuje k zařazení do publika, resetuje se trvání jeho členství na plný rozsah dané možnosti.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte podmínky a vytvořte publikum.

Použití šablony

Šablony publika jsou částečně konfigurovaná publika, která již identifikují sadu dimenzí nebo metrik, které tvoří základ široce použitelných publik pro firmy zabývající se aplikacemi a činnostmi na webu.

Šablona Demografické údaje například obsahuje dimenze Věk, Pohlaví, Jazyk, ID zájmů a Lokalita, které můžete použít k definování konkrétního publika, o které máte zájem. Pomocí této šablony zadáte operátory a hodnoty dimenzí definující požadované publikum, např.:

 • Věk přesně odpovídá 18–24
 • Pohlaví přesně odpovídá ženě
 • atd.

Po dokončení definice publika zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr doporučeného publika

Služba Analytics také poskytuje řadu plně nakonfigurovaných publik, která můžete použít tak, jak jsou, nebo je v případě potřeby upravit.

Například publikum Uživatelé, kteří dokončili transakci, je definováno následovně:

 • Zahrnout uživatele, když transakce > 0

Publikum můžete použít tak, jak je, nebo můžete podle potřeby přidat podmínky nebo sekvence, případně změnit dobu trvání členství.

Použijte výchozí název nebo zadejte nový název a klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Publika.
 3. V řádku s publikem, které chcete upravit, klikněte
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?