Publika

Publika umožňují segmentovat uživatele způsobem, který je pro vaši firmu důležitý. Můžete použít segmentaci na základě události (např. session_start nebo level_up) nebo podle vlastnosti uživatele (např. věku, pohlaví, jazyka), případně můžete kombinovat události, parametry i vlastnosti a definovat prakticky libovolnou podmnožinu uživatelů.

Použití publik:

S tím, jak služba Firebase získává nová data o uživatelích, probíhá průběžné vyhodnocování publik a kontrola, zda stále splňují kritéria pro daná publika. Pokud nejnovější údaje naznačují, že již kritéria nesplňují, jsou z těchto publik odstraněni.

Pokud projekt propojíte se službou Google Ads (Nastavení projektu > Integrace), budou publika k dispozici ve sdílené knihovně Google Ads a budete je moci využívat v reklamních kampaních. Můžete provádět remarketing zaměřený na současné nebo dřívější uživatele, vytvářet podobná publika nebo hledat nové uživatele.

Seznamy uživatelů v Google Ads se předvyplní údaji za posledních 30 dnů (pokud jsou k dispozici).

Než budete na publikum cílit ve funkci Cloud Messaging nebo Remote Config, zkontrolujte, kolik uživatelů dané publikum má a zda splňuje očekávání.

Velikost publika se obvykle liší od velikosti remarketingového seznamu. Bývá to obvykle tím, že ID měření nelze posílat do remarketingových seznamů služby Google Ads, dokud není provedeno propojení s účty Google Ads.

Obsah tohoto článku:

Tabulka pro správu

Tato tabulka uvádí seznam publik, jak předvolených, tak těch, která jste si přizpůsobili. Následující publika jsou předvolená:

 • Všichni uživatelé: Uživatelé, kteří vůbec kdy spustili vaši aplikaci.
 • Kupující: Uživatelé, kteří dokončili nákup v aplikaci nebo nákup v elektronickém obchodě.

Kliknutím na publikum v tabulce zobrazíte podrobný přehled pro dané publikum. Kliknutím na ikonu action menu zcela vpravo můžete publikum duplikovat, upravit nebo smazat, případně je můžete vložit na hlavní panel.

Uživatelské metriky v tomto přehledu počítají uživatele, kteří byli aktivní v období použitém pro přehled.

Vytvoření publika

Používáte-li nový nástroj pro vytváření publik, postupujte podle pokynů níže.

Při vytváření publika je třeba vybrat kritéria, která se vztahují na určitou platformu a službu, a některé z událostí a charakteristik uživatelů (spolu s jejich parametry) získané z aplikace. Po vytvoření publika se v něm ihned začnou shromažďovat uživatelé splňující zadaná kritéria.

Když vytvoříte publikum, které je exportováno do Google Ads, služba Analytics přidá všechny uživatele, kteří za posledních 30 dní splnili kritéria pro dané publikum (za předpokladu, že máte alespoň 30 dní dat).

V jednom projektu můžete vytvořit až 50 publik.

Při definování publika se na kartě se souhrnem aktualizuje počet uživatelů, kteří splnili kritéria během posledních 30 dnů, abyste měli představu o jeho potenciální velikosti.

Na publika s údaji o věku, pohlaví a zájmech nelze ve Firebase cílit.

Postup vytvoření publika:

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Publikum.
 3. Při vytváření publika máte tři možnosti:

Vytvoření nového publika

 1. Klikněte na tlačítko NOVÉ PUBLIKUM.
 2. Zadejte název a popis publika. Tento název a popis vám umožní identifikovat publikum v tabulce pro správu.
 3. Kliknutím na možnost Přidat skupinu podmínek přidáte uživatele, kteří splňují podmínky založené na dimenzích, metrikách a událostech. Například: Věk je jedna z možností 18–24, 25–34.
  • Nastavte rozsah podmínky. Pomocí nabídky v pravém horním rohu vyberte možnost:
   • Napříč všemi relacemi: všechny podmínky musí být splněny během existence uživatele
   • V rámci jedné relace: všechny podmínky musí být splněny v jedné relaci. (Další informace o výpočtu relací)
   • V rámci jedné události: všechny podmínky musí být splněny v jedné události
  • Podmínky podporují statické a dynamické vyhodnocení dimenzí. Vyberte možnost Kdykoli, pokud chcete zahrnout uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli (statické hodnocení). Pokud tuto možnost nevyberete, je hodnocení uživatele pro publikum dynamické: uživatelé jsou přidáváni k publiku, když splňují podmínky, a odstraňováni, když je již nesplňují.
  • Podmínky podporují metriky v časových oknech. Příklad: in_app_purchase event_count > 5 v libovolném 7denním období.
  • Vyberte možnost v libovolném N-denním období, pokud chcete použít počet v určitém období, a ne za celý život.
  • Podle potřeby přidejte podmínky OR nebo AND.
 4. Kliknutím na tlačítko Přidat sekvenci přidáte uživatele splňující podmínky, které se vyskytují v určitém pořadí, a případně v určitém časovém období. Například: Krok 1: first_open, Krok 2: in_app_purchase.
  • Nastavte rozsah sekvence: Napříč všemi relacemi, V rámci jedné relace, Zdědit (zdědit rozsah podmínky).
  • Nastavte Časové omezení na ZAPNUTO a definujte období, ve kterém musí být celá sekvence provedena (například 30 minut).
  • Nastavte rozsah Kroku 1: Zdědit (zdědit rozsah podmínky), V rámci jedné relace, Napříč všemi relacemi.
  • Nakonfigurujte podmínku pro krok 1.
  • Klikněte na tlačítko Přidat krok pro každý další krok, který chcete zahrnout do sekvence.
   • Vyberte možnost je nepřímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku může dojít kdykoli po předchozím kroku.
   • Vyberte možnost je přímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku musí dojít bezprostředně po předchozím kroku.
   • Vyberte možnost V rozmezí, pokud chcete definovat maximální dobu mezi kroky.
   • Nastavte rozsah tohoto kroku.
 5. Kliknutím na tlačítko PŘIDAT SKUPINU VYLOUČENÍ vytvoříte podmínku, která určité uživatele vyloučí.

  Vyberte možnost Dočasně vyloučit uživatele, když, pokud chcete vyloučit uživatele z publika v období, kdy splňují podmínku.

  Vyberte možnost Trvale vyloučit uživatele, když, pokud chcete z publika vyloučit uživatele. kteří podmínku splnili kdykoli.

  Uživatelé jsou nejprve vyhodnoceni podmínkami zahrnujícími a pak podmínkami vylučujícími. Pokud vyhovují vylučujícím podmínkám, nejsou do publika zařazeni.
 6. Délka trvání členství: Zadejte počet dní, po které uživatelé zůstanou v publiku (1–540).

  Když zvolíte možnost Nastavit na maximální limit, nastavíte maximální dobu pro systémy, které umožňují více než 540 dní (např. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Vždy, když uživatel provede úkon, kterým se kvalifikuje k zařazení do publika, obnoví se trvání jeho členství v plném rozsahu dané možnosti.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte podmínky a vytvořte publikum.

Použití šablony

Šablony publika jsou částečně konfigurovaná publika, která již identifikují sadu dimenzí nebo metrik, které tvoří základ široce použitelných publik pro firmy zabývající se aplikacemi a činnostmi na webu.

Šablona Demografické údaje například obsahuje dimenze Věk, Pohlaví, Jazyk, ID zájmů a Lokalita, které můžete použít k definování konkrétního publika, o které máte zájem. Pomocí této šablony zadáte operátory a hodnoty dimenzí definující požadované publikum, např.:

 • Věk přesně odpovídá 18–24
 • Pohlaví přesně odpovídá ženě
 • atd.

Po dokončení definice publika zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr doporučeného publika

Služba Analytics také poskytuje řadu plně nakonfigurovaných publik, která můžete použít tak, jak jsou, nebo je v případě potřeby upravit.

Například publikum Uživatelé, kteří dokončili transakci, je definováno následovně:

 • Zahrnout uživatele, když transakce > 0

Publikum můžete použít tak, jak je, nebo můžete podle potřeby přidat podmínky nebo sekvence, případně změnit dobu trvání členství.

Použijte výchozí název nebo zadejte nový název a klikněte na tlačítko Uložit.

Pokyny k předchozímu nástroji pro vytváření publik
Chcete-li použít úplný soubor možností publika v systému iOS, je vyžadován aplikační rámec Firebase Analytics verze 5.2.0.

Postup vytvoření nového publika:

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Publikum.
 3. Klikněte na tlačítko NOVÝ SEGMENT PUBLIKA.
 4. Zadejte název a popis publika. Název a popis vám umožňují identifikovat publikum v tabulce pro správu.
 5. Klikněte na možnost Stream, Událost nebo Vlastnost uživatele a vyberte data, která definují publikum. K dispozici jsou tyto možnosti:
  • Platforma: Web, Android nebo iOS
  • Stream: konkrétní aplikace, ze které shromažďujete data (např. MyAndroidApp)
  • Událost: události spuštěné v aplikaci
  • Vlastnost uživatele: kterýkoli uživatelský účet, který jste nastavili
  • Zdroj: zdroj provozu do vaší aplikace
  • Médium: způsob, jakým provoz přichází od zdroje (např. organické vyhledávání, cpc)
  • Kampaň: kampaň, která provoz generuje
 6. Vytvořte jednu nebo více podmínek, které definují, kdo by měl být zahrnut do tohoto publika.

  Podmínky podporují metriky v časových oknech. Příklad: Počet in_app_purchase větší než 5 v libovolném 7denním období

  Vyberte možnost V libovolném N-denním období, pokud chcete použít počet v určitém období, a ne po celou dobu existence.

  Pokud je publikum založeno na charakteristikách uživatelů, můžete vybrat možnost Kdykoli a uživatel bude do publika zahrnut, pokud podmínku splnil alespoň jednou. V opačném případě je uživatel zahrnut pouze tehdy, když podmínka platí v tomto okamžiku.

  Více různých podmínek můžete kombinovat pomocí operátorů NEBO/A.
 7. Kliknutím na tlačítko PŘIDAT SKUPINU VYLOUČENÍ vytvoříte podmínku, která určité uživatele vyloučí.
   
  Uživatelé jsou nejprve vyhodnoceni podmínkami zahrnujícími a pak podmínkami vylučujícími. Pokud vyhovují vylučujícím podmínkám, nejsou do publika zařazeni.
 8. Délka trvání členství: Zadejte počet dní, po které uživatelé zůstanou v publiku (1–540).

  Když zvolíte možnost Nastavit na maximální limit, nastavíte maximální dobu pro systémy, které umožňují více než 540 dní (např. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Vždy, když uživatel provede úkon, kterým se kvalifikuje k zařazení do publika, obnoví se trvání jeho členství v plném rozsahu dané možnosti.
 9. Kliknutím na Vytvořit uložíte podmínky a vytvoříte publikum.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?