Thùng rác

Khôi phục tài khoản, thuộc tính và chế độ xem trong Thùng rác.

Thùng rác chứa các tài khoản, thuộc tính và chế độ xem đã được đánh dấu để xóa. Bạn có 35 ngày để khôi phục các mục từ Thùng rác trước khi chúng được xóa vĩnh viễn.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về Thùng rác

Thùng rác là một vùng tạm giữ các tài khoản, thuộc tính và chế độ xem trước khi xóa. Tài khoản, thuộc tính và chế độ xem được di chuyển đến Thùng rác và giữ trong 35 ngày trước khi xóa vĩnh viễn.

Thùng rác hiển thị một danh sách của tất cả các mục được đánh dấu để xóa, người dùng đã đánh dấu để xóa và ngày sẽ xóa vĩnh viễn. Bạn khôi phục lại một mục bằng cách chọn và di chuyển nó ra khỏi Thùng rác. Bạn cần có quyền Chỉnh sửa trên tài khoản để truy cập Thùng rác.

Sau 35 ngày trong Thùng rác, Analytics sẽ xóa vĩnh viễn mục và ghi lại hoạt động xóa vào Lịch sử thay đổi, với người dùng được xác định là Hệ thống Analytics.

Những gì được khôi phục

Khôi phục tài khoản hoặc thuộc tính sẽ tự động khôi phục thuộc tính thành phần và/hoặc chế độ xem, trừ thuộc tính và/hoặc chế độ xem đã được di chuyển riêng đến Thùng rác. Ví dụ, tài khoản A có chứa thuộc tính P1 và Chế độ xem V1 và V2:

  • Ví dụ 1: V2 được di chuyển đến Thùng Rác. Sau đó, tài khoản A được di chuyển đến Thùng rác. Khôi phục tài khoản A sẽ tự động khôi phục P1 và V1, nhưng không khôi phục V2. V2 vẫn ở trong Thùng Rác.
  • Ví dụ: tài khoản A được di chuyển đến Thùng rác. Khôi phục tài khoản A sẽ tự động khôi phục P1, V1, và V2.
  • Ví dụ 3: V2 được di chuyển đến Thùng rác. Sau đó, tài khoản A được di chuyển đến Thùng rác. Khôi phục tài khoản A sẽ tự động khôi phục P1 và A1, nhưng không khôi phục V2. V2 vẫn ở trong Thùng Rác.

Khi bạn khôi phục lại tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem từ Thùng rác, tất cả các cài đặt và cấu hình (mục tiêu, bộ lọc, quyền của người sử dụng, liên kết đến các sản phẩm khác của Google, v.v.) đều được giữ nguyên.

Dữ liệu không được xử lý trong khi các mục (tài khoản, tài sản, chế độ xem) đang ở trong Thùng rác. Quá trình xử lý dữ liệu tiếp tục cho các báo cáo chính được khôi phục từ Thùng rác trong vòng một giờ. Quá trình xử lý thời gian thực tiếp tục trong vòng vài giây.

Cách khôi phục lại tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem

Khôi phục lại tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn. Nếu tất cả tài khoản Analytics của bạn đã bị xóa, bạn cần phải tạo tài khoản Analytics mới để truy cập vào Thùng rác.
  2. Nhấp vào Quản trị.
  3. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy nhấp vào Thùng rác.
  4. Xác định vị trí mục mà bạn muốn khôi phục lại bằng cách nhìn qua bảng hoặc sử dụng trường tìm kiếm trong bảng đó.
  5. Nhấp vào Khôi phục.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?