Thiết lập mã để theo dõi các trang web Ad Exchange của bạn trong Analytics.

Để xem báo cáo Ad Exchange cho một trang web trong Analytics, trang web đó phải có:

Lưu ý rằng thứ tự của các đoạn mã rất quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt các đoạn mã trong HTML của trang web theo thứ tự sau đây:

  1. Mã theo dõi Analytics, được đặt ngay sau thẻ mở <head>
  2. Mã Ad Exchange, giữa các thẻ <body></body>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?