Μοντέλο απόδοσης

Ένας κανόνας ή σύνολο κανόνων που προσδιορίζει με ποιον τρόπο η ευθύνη για τις πωλήσεις και τις μετατροπές εκχωρείται στα σημεία επαφής των διαδρομών μετατροπής.

Το μοντέλο απόδοσης είναι ο κανόνας ή το σύνολο κανόνων που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πιστώνονται οι πωλήσεις και οι μετατροπές σε σημεία επαφής των διαδρομών μετατροπής. Για παράδειγμα, η απόδοση Τελευταία αλληλεπίδραση εκχωρεί το 100% της πίστωσης στα τελικά σημεία επαφής (δηλαδή κλικ) που προηγούνται των πωλήσεων ή των μετατροπών. Η αναφορά Πρώτη αλληλεπίδραση εκχωρεί το 100% της πίστωσης στα σημεία επαφής που ενεργοποιούν διαδρομές μετατροπής. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μοντέλων απόδοσης.

Σχετικοί πόροι