Weryfikacja filtra

Oszczędzaj czas i chroń dane, testując filtry przed ich zastosowaniem w widoku danych.

Weryfikacja pozwala wyświetlić podgląd efektów zastosowania filtra ruchu przychodzącego, zanim ten filtr zostanie utworzony. Weryfikacja filtra jest przydatna z kilku powodów:

 • Efekty działania filtra stają się widoczne w danych po upływie pewnego czasu (do 24 godzin). Weryfikacja filtra pozwala natychmiast sprawdzić potencjalne efekty działania filtra.
 • Efekty działania filtrów są stałe. Po odfiltrowaniu danych nie można przywrócić ich uprzedniego stanu. Weryfikacja pozwala wychwycić błędy lub problemy przed zapisaniem filtra (zanim negatywnie wpłynie to na rzeczywiste dane).
 • Weryfikacja znacznie ułatwia wypróbowanie odmian filtra.

Dlatego też zalecamy, aby zawsze weryfikować filtr przed jego zapisaniem.

Tematy w tym artykule:

Film z omówieniem

Masz niewiele czasu? Obejrzyj ten krótki film (ok. 3 min.) z omówieniem.

Przegląd weryfikacji filtrów

Weryfikacja filtra

ZDECYDOWANIE zalecamy, aby nawet po zweryfikowaniu stosować nowe filtry w widoku testowym przed zastosowaniem ich w widokach rzeczywistych.
 1. Wykonaj czynności opisane na stronie Tworzenie filtrów widoku danych i zarządzanie nimi, aby utworzyć filtr i zastosować go w widoku.
 2. Przed zapisaniem filtra kliknij link Zweryfikuj wybrany filtr.
 3. W razie potrzeby wprowadź odpowiednie zmiany w filtrze i kliknij link Zweryfikuj ponownie, powtarzając te czynności do czasu uzyskania odpowiedniego wyniku w próbce danych „po”.
 4. Jeśli filtr nie daje wyników, a zamiast tego pojawia się komunikat:
  „Ten filtr nie spowodowałby zmiany danych”
  
  zmodyfikuj filtr lub kliknij Zweryfikuj, korzystając z większego zestawu danych.
 5. Po uzyskaniu odpowiedniego rezultatu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać filtr.

Jak działa weryfikacja filtra

Weryfikacja polega na zastosowaniu nowego, niezapisanego filtra do siedmiodniowej próbki danych w wybranym widoku. Następnie wyniki działania nowego filtra są porównywane z oryginalną próbką danych, co pozwala utworzyć listę zmienionych wierszy. Działanie tej funkcji jest podobne do działania funkcji Porównaj pliki w edytorze tekstu albo programu wiersza poleceń diff.

Weryfikacja filtra powoduje wyświetlenie zmienionych wierszy w tabeli podglądu z kolumnami Przed zastosowaniem filtra i Po zastosowaniu filtra. W kolumnie Przed zastosowaniem filtra wyświetlane są oryginalne wiersze danych, które zostałyby zmienione przez weryfikowany filtr, gdyby działał on przez ostatnie 7 dni. W kolumnie Po zastosowaniu filtra są wyświetlane te same wiersze po zastosowaniu filtra. Różnica między wierszami widocznymi w kolumnach pozwala określić, jakie efekty dawałby filtr, gdyby był aktywny 7 dni temu. To tak, jakby mieć własny wehikuł czasu w Analytics.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładową tabelę podglądu. Użyty filtr wyklucza trafienia, w których pole Nazwa hosta zawiera ciąg „ads.google.com”. W tabeli „przed” (oznaczonej jako element 1) są widoczne wiersze danych przed zastosowaniem filtra. W tabeli „po” (oznaczonej jako element 2) są widoczne dane po usunięciu odpowiednich wierszy przez filtr.

Screenshot of filter verification preview table showing before and after columns for a filter excluding hostname contains adwords.google.com. Before table shows 2 rows affected by the filter. After table contains no rows, showing the filter would exclude those rows.
Tabela podglądu weryfikacji filtra

Czasem początkowe dane użyte jako próbka nie zawierają wierszy spełniających kryteria filtra. W takim przypadku tabela podglądu nie zostanie wyświetlona. Zamiast tego możesz dostosować filtr (być może nie został on poprawnie skonfigurowany) lub zastosować go do większej próbki wierszy danych. Wybranie tej opcji spowoduje, że Analytics zbierze próbkę za pomocą identycznego zapytania co poprzednio, ale liczba zwróconych wierszy zostanie zwiększona.

Co zrobić, jeśli nadal nie widzę tabeli podglądu?

Jeśli Analytics nadal nie będzie w stanie znaleźć wierszy spełniających kryteria weryfikowanego filtra, możliwe, że w bieżącym widoku nie są zbierane dane objęte działaniem tego filtra. Możesz przejść do innego widoku lub sprawdzić, czy problemu nie powodują inne filtry działające w bieżącym widoku.

Weryfikacja filtra – przykład

Załóżmy, że obecnie przechowujesz dane trafień dla trzech nazw hosta: pomoc.mojafirma.com, sprzedaż.mojafirma.com i reklamy.mojafirma.com. Chcesz utworzyć widok, w którym będą widoczne tylko trafienia z domeny pomocy. Tworzysz nowy widok i definiujesz filtr niestandardowy obejmujący pole nazwa hosta dopasowane do wzorca filtra pomoc\.mojafirma\.com.

Aby zweryfikować ten filtr, Analytics oblicza współczynnik próbkowania i wybiera bazowy zestaw wierszy rzeczywistych danych w tym widoku danych, cofając się o siedem dni. Uzyskane dane mogą wyglądać tak:

 

Próbkowane dane
Nazwa hosta Sesja Odsłony
usluga.mojafirma.com 337 1011
pomoc.mojafirma.com 3707 35 722
sprzedaz.mojafirma.com 148 280 1 357 773
   

 

Następnie Analytics stosuje nowy, tworzony filtr do próbki oryginalnych danych i odnotowuje, które wiersze zostałyby zmienione przez ten filtr. Jest to zestaw wierszy Przed zastosowaniem filtra. W widoku „przed” zostaną wyświetlone tylko te rekordy, które zostałyby uwzględnione, wykluczone lub zmodyfikowane przez nowy filtr.

Zestaw wierszy Po zastosowaniu filtra pokazuje efekt, jaki filtr miałby na odpowiednie wiersze (tzn. ich uwzględnienie, wykluczenie lub modyfikacja).

W tym przykładzie filtrujemy domenę pomoc\.mojafirma\.com. W kolumnie Przed zastosowaniem filtra znajdują się wszystkie wiersze, w których nazwa hosta zawiera tę domenę (w tym przypadku jest tylko jeden taki wiersz). W kolumnie Po zastosowaniu filtra są widoczne wyniki zastosowania filtra uwzględniania do całej próbki danych: zawiera ona tylko jeden pasujący wiersz.

 

Przed zastosowaniem filtra
Nazwa hosta Sesja Odsłony
pomoc.mojafirma.com 3707 35 722
Po zastosowaniu filtra
Nazwa hosta Sesja Odsłony
pomoc.mojafirma.com 3707 35 722

Ograniczenia weryfikacji filtrów

 • Ponieważ do weryfikowania filtra używana jest wyliczona próbka danych, nie możemy zagwarantować, że wyniki będą zawsze poprawne. Zawsze przechowuj niefiltrowany widok danych jako kopię zapasową.
 • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz weryfikować filtrów przy użyciu pól opartych na danych geograficznych.
 • Nie możesz weryfikować filtrów zaawansowanych.

Tworzenie filtrów widoku danych i zarządzanie nimi

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?