Trạng thái dịch vụ Analytics

Tham khảo Trang tổng quan về trạng thái ứng dụng để xem nội dung cập nhật về gián đoạn dịch vụ.

Trang tổng quan về trạng thái ứng dụng hiển thị trạng thái hoạt động của một số sản phẩm Google, bao gồm Analytics. Cuộn xuống để xem bảng bao gồm thông tin trạng thái cho Analytics. Thông tin này áp dụng cho cả hai phiên bản tiêu chuẩn và 360 của Analytics.

Dấu chấm trong bảng biểu thị sự gián đoạn dịch vụ hoặc bị mất điện cho ngày tương ứng. Nhấp vào dấu chấm để xem chi tiết, bao gồm thời gian, mô tả và trạng thái của sự cố. Sử dụng các liên kết Cũ hơnMới hơn ở dưới cùng của bảng để cuộn sang ngày khác. Nếu bạn không thấy dấu chấm trong bảng, Analytics chưa trải qua bất kỳ gián đoạn dịch vụ nào.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với dịch vụ Analytics của bạn và không có thông tin trong Trang tổng quan, hãy kiểm tra các nguồn khác có thể làm gián đoạn dịch vụ cục bộ, bao gồm trạng thái ISP của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?