Tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads

Sau khi đã gắn thẻ các trang, tạo Đối tượng tiếp thị lại trong Analytics và liên kết thuộc tính động mới với tài khoản Google Ads của mình, bạn có thể tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads.

Trong Google Ads, thuộc tính động có thể được gọi là thông số.

 

Tài nguyên liên quan

Đọc thông tin đầy đủ về chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?